Skip to Content

cercador d'ajuts, premis i subvencions

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat d'Ajuts, Premis i Subvencions

Taulell d'Ajuts, Premis i Subvencions

En aquesta taula trobaràs totes aquelles convocatòries d’ajuts, premis i subvencions que poden ser útils per al finançament del vostre projecte, amb un enllaç directe perquè també puguis descarregar les bases, els formularis corresponents i amb la data de termini de presentació de la sol·licitud.

A continuació, els diferents ajuts, premis i subvencions ordenats per ordre de termini de sol·licitud.

AJUT
Suport econòmic que atorga una entitat, institució o òrgan de caire privat per a la realització d'un projecte.
PREMIS
Reconeixement sovint econòmic, segons decisió d'un jurat, per la iniciativa o el bon desenvolupament d'un projecte.
Subvenció
Ajut econòmic que parteix d'una convocatòria que realitza l'Administració pública. Es presenten als diaris oficials.
Convocatòria d’ajuts per promoure la igualtat i la lluita contra el racisme, la xenofòbia i la discriminació
Convoca:
Comissió Europea
Descripció:

La Direcció General de Justícia (DG JUST) publica la present convocatòria d’ajuts del programa Ciutadans, Igualtat, Drets i Valors (CERV) l’objectiu de la qual és donar suport a un enfocament integral i interseccional i a accions específiques per prevenir i lluitar contra la intolerància, el racisme, la xenofòbia i la discriminació, en particular per motius d’origen racial o ètnic, color, religió, orientació sexual, identitat de gènere, fins i tot quan aquesta es manifesta en forma d’antigitanisme, antisemitisme, odi antimusulmà, afrofòbia i fòbia LGBTIQ, en línia i no.

Amb aquest objectiu es finançaran les següents prioritats:

 1. Lluita contra la intolerància, el racisme, la xenofòbia, la discriminació, els discursos d’odi i els delictes d’odi
 2. Promoure la gestió de la diversitat i la inclusió en el lloc de treball, tant en el sector públic com en el privat.
 3. Combatre la discriminació contra les persones LGBTIQ i promoure la igualtat LGBTIQ mitjançant la implementació de l’Estratègia d’igualtat LGBTIQ
 4. Prevenir, informar i combatre el discurs d’odi en línia
 5. Restringit a les autoritats públiques per millorar les seves respostes a la discriminació (interseccional), el racisme i la xenofòbia, en particular, basats en l’origen racial o ètnic, la religió o el color, així com en l’orientació sexual, la identitat de gènere, l’expressió de gènere o les característiques sexuals

Podran participar com a socis dels projectes: Les autoritats públiques dels estats membres, a tots els nivells, inclosos els òrgans d’igualtat i les organitzacions de la societat civil, com ara les organitzacions de base comunitària.

Les activitats podran ser:

 1. Coalició i desenvolupament de capacitats, formació de professionals i víctimes de discriminació (interseccional), discursos d’odi i delictes d’odi;
 2. Aprenentatge mutu, intercanvi de bones pràctiques, cooperació, inclosa la identificació de les millors pràctiques que poden ser transferibles a altres països participants;
 3. Difusió i sensibilització, incloses les xarxes socials o campanyes de premsa;
 4. Estudis i activitats analítiques;
 5. Promoció d’habilitats digitals i pensament crític;
 6. Registre de dades, recopilació de dades, enquestes, seguiment i notificació d’incidents de discriminació, discursos d’odi i delictes d’odi, inclosa l’anàlisi de tendències, factors desencadenants i ecosistema d’odi en línia;
 7. Empoderament i suport de les víctimes;
 8. Dissenyar i implementar estratègies o plans d’acció;
 9. Activitats de capacitació i formació per a les autoritats nacionals, regionals i locals. Nota: no es finançaran activitats que donin suport a partits polítics específics, independentment dels seus motius d’aplicació o objectius.

Més informació

Termini de presentació:
15.06.2021
Convocatòria de Projectes Casa de la Barceloneta 1761
Convoca:
Casa de la Barceloneta 1761
Descripció:

Convocatòria pública per a la presentació de projectes que contribueixin a la recuperació i difusió de la memòria històrica, col·lectiva i democràtica de la Barceloneta. S’accepten projectes en variats formats com exposicions, documentals, concerts, publicacions, conferències o tallers. Poden optar-hi totes aquelles persones majors d’edat o entitats que ho desitgin, així com alumnes dels centres escolars de la Barceloneta.

La dotació és de 10.000 euros repartits en dotacions de fins a 3.000 (base imposable) per projecte.

Els projectes s’han d’enviar per correu electrònic i en format pdf a info@casabarceloneta1761.cat del 3 de maig al 15 de juny del 2021.

Els projectes han de complir la premissa de treballar per recuperar la memòria històrica i col·lectiva del barri, ja sigui a través de l’estudi del moviment obrer i veïnal, l’antifeixisme, les lluites per la igualtat de gèneres i les mobilitzacions per aconseguir la democràcia, a més de posar en valor el patrimoni de la Barceloneta des de la seva cultura popular fins a les expressions arquitectòniques i artístiques.

Més informació

Termini de presentació:
15.06.2021
Convocatòria de subvencions per a projectes de caràcter puntual: artístics, literaris, tecnològics…
Convoca:
Ajuntament de Barcelona - Institut de Cultura de Barcelona (ICUB)
Descripció:
L’objecte d’aquesta convocatòria és la concessió de subvencions mitjançant concurrència competitiva per a dur a terme projectes artístics, literaris, tecnològics o de qualsevol disciplina cultural.
 
Els projectes han de ser d’interès per a la ciutat, tenir caràcter excepcional, singular i no periòdic i que es realitzin a la ciutat de Barcelona entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2021.
 
Termini de presentació de sol·licituds
 
El període de presentació de sol·licituds està comprès entre l’1 i el 21 de juny de 2021, ambdós inclosos.
 
Documentació que cal presentar
 
La sol·licitud consta de dos documents obligatoris:
 
Les sol·licituds que no continguin els dos documents seran inadmeses.
 
Forma de presentació:
 
– Les persones jurídiques estan obligades a presentar la sol·licitud telemàticament a l’Oficina Virtual de Tràmits de la convocatòria.
Atenció: les sol·licituds presentades presencialment quedaran inadmeses.
 
– Les persones físiques poden presentar la sol·licitud telemàticament (preferentment) o bé presencialment.
 
En cas de voler presentar la sol·licitud presencialment cal demanar cita prèvia a l’Oficina Ciutadana de Cultura (OCCU) o a les Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC).
 
Informació de la convocatòria
 
 
 
 
Podeu consultar tota la informació al web Suport a la Cultura i enviar els vostres dubtes al correu infoicub@bcn.cat
Bases:
Termini de presentació:
21.06.2021
Subvencions per a la restauració, conservació i millora d’equipaments culturals d’associacions i fundacions de l’àmbit de la cultura popular i tradicional
Convoca:
Generalitat de Catalunya - Departament de Cultura
Descripció:

Són subvencions per contribuir econòmicament durant el període de 2021-2022 a l’adequació d’equipaments culturals a Catalunya (teatres auditoris, sales polivalents, ateneus, casals de cultura i altres equipaments culturals) propietat de fundacions i associacions amb domicili social a Catalunya, de l’àmbit de la cultura popular i tradicional catalana i aranesa. 

Únicament se subvencionen les actuacions següents:

a) Redacció dels projectes relacionats amb les inversions previstes en aquesta línia de subvencions.

b) Obres de conservació o restauració de caràcter urgent destinades a resoldre deficiències que comprometin l’estructura de l’equipament o que impedeixin de fer les activitats culturals.

c) Obres per adequar l’equipament cultural a les normes de seguretat i d’accessibilitat vigents.

d) Obres d’aïllament acústic de sales d’assaig o de formació de què disposi l’equipament.

e) Inversions que afavoreixin la millora de l’eficiència energètica en els edificis. Aquestes actuacions s’han d’enquadrar en alguna, o algunes, de les modalitats següents:

– Millora de l’eficiència energètica de l’envoltant tèrmica.

– Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques i d’il·luminació.

 f) Inversions que afavoreixin la millora de la connectivitat de l’equipament. S’entén que milloren la connectivitat dels equipaments els projectes que tenen com a objecte realitzar o millorar la connexió entre el servei d’internet exterior i el rack de comunicacions, la connexió entre el rack i tots els equips i sistemes que formen part de les xarxes informàtiques de l’equipament, la realització de la instal·lació del cablejat estructurat o del cablejat de xarxa, la instal·lació i configuració del rack de comunicacions, la configuració de routersswitches i punts d’accés wifi, i la connexió de xarxa dels equips informàtics de l’equipament.

A qui va dirigit?

A les fundacions i a les associacions amb domicili social a Catalunya propietàries d’equipaments culturals dins el territori de Catalunya i que puguin portar a terme les actuacions esmentades més amunt.

No poden optar a aquestes subvencions:

 • Les fundacions i les associacions que no tinguin relació amb el marc d’actuació que estableix la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de l’associacionisme cultural, o les que, per raó de l’activitat o el destinatari, siguin competència d’altres departaments de la Generalitat.
 • Les entitats amb participació orgànica majoritàriament pública.

Més informació

Termini de presentació:
22.06.2021
Subvencions per a la investigació literària
Convoca:
Generalitat de Catalunya - Departament de Cultura
Descripció:

L’objecte d’aquestes subvencions és donar suport a projectes de recerca sobre moviments, obres i autors o autores i crítica literària de literatura catalana o occitana. S’hi poden presentar projectes destinats a ser publicats en forma d’estudis, a ser desenvolupats com a recursos digitals, exposicions o en format audiovisual, o a fer accessibles fons literaris personals. Se n’exclouen expressament els projectes orientats a esdevenir formalment tesis de llicenciatura o doctorals.

En el cas de persones físiques que no encarreguen el projecte a un tercer, se subvenciona la dedicació a la investigació. En la resta de casos, se subvenciona el cost justificable del projecte.

A qui va dirigit?

 • Les persones físiques i les agrupacions de persones físiques sense personalitat que es reuneixen per a projectes conjunts, sempre que tots els seus membres, que tindran la consideració de beneficiaris, reuneixin les condicions que exigeixen les bases.
 • Les entitats privades sense finalitat de lucre.

Més informació

Termini de presentació:
22.06.2021