Skip to Content

cercador d'ajuts, premis i subvencions

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat d'Ajuts, Premis i Subvencions

Taulell d'Ajuts, Premis i Subvencions

En aquesta taula trobaràs totes aquelles convocatòries d’ajuts, premis i subvencions que poden ser útils per al finançament del vostre projecte, amb un enllaç directe perquè també puguis descarregar les bases, els formularis corresponents i amb la data de termini de presentació de la sol·licitud.

A continuació els diferents premis, ajuts i subvencions ordenats per ordre de termini de sol·licitud.

AJUT
Suport econòmic que atorga una entitat, institució o òrgan de caire privat per a la realització d'un projecte.
PREMIS
Reconeixement sovint econòmic, segons decisió d'un jurat, per la iniciativa o el bon desenvolupament d'un projecte.
Subvenció
Ajut econòmic que parteix d'una convocatòria que realitza l'Administració pública. Es presenten als diaris oficials.
Subvencions per a projectes educatius d’associacions de famílies d’alumnat durant el curs 2019-2020.
Convoca:
Gerència de servies d'educació - Ajuntament de Barcelona
Descripció:

Beneficiàries

Poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions les associacions de famílies d’alumnat i associacions
de mares i pares d’alumnat de centres educatius públics i/o concertats de la demarcació de Barcelona.
Queden expressament excloses les federacions d’AFA/AMPA.

Objecte

Subvencions destinades a finançar projectes educatius de les associacions de famílies d’alumnat dins de la demarcació de Barcelona durant el curs 2019 – 2020. Estan adreçades a contribuir al finançament d’activitats i projectes que s’emmarquin en els principis del model educació 360 i que es puguin inscriure en les següents línies d’acció: 

1. Projectes que proposin noves oportunitats educatives o bé que millorin la qualitat de les ja existents:
introduint nous sistemes d’avaluació, gestió o reconeixement de les activitats, desenvolupant programes
que millorin les competències dels participants, incidint en la capacitació del monitoratge o proposant
noves figures orientades a facilitar la coordinació de les activitats en entorns lectius i no lectius.

2. Projectes que fomentin l’equitat en les activitats organitzades: millorant l’accés a la informació a les
famílies, facilitant accessibilitat econòmica pels col·lectius amb risc d’exclusió social, incloent la
perspectiva de gènere a l’activitat, o realitzant adaptacions metodològiques per garantir la participació de
persones amb necessitats educatives especials.

3. Projectes que fomentin la relació i interdependència entre agents de la comunitat educativa:
desenvolupant experiències que reforcin i relacionin aprenentatges en temps lectiu i no lectiu, que
connectin espais escolars i comunitaris, i/o que connectin l’escola amb entitats, institucions o equipaments
de l’entorn.

Quantia

L’import que es destina per a la concessió de les subvencions regulades en la present convocatòria és de
175.000,00€. S’estableix com a import mínim de la subvenció la quantitat de 1.000,00 €, sempre i quan aquesta
quantitat no superi l’import sol·licitat per l’entitat, i s’estableix com a import màxim la quantitat de
10.000,00 €.

En qualsevol cas, l’import i percentatge de les subvencions que s’atorguin no excedirà, del 50% del cost
total dels projectes subvencionats.

Període d’execució.

Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria i bases específiques s’hauran de destinar
a finançar activitats i projectes executats durant el període comprés entre el 16 de setembre de 2019 i el
30 d’agost de 2020.

Termini de presentació:
12.12.2019
Convocatòria 2020 de beques MEG de ‘Suport a les famílies’
Convoca:
Minyons Escoltes i Guies de Catalunya (MEG)
Descripció:

MEG obre la convocatòria de beques de ‘Suport a les famílies’ destnades als agrupaments per garantir l’accés de tots els infants i joves a les activitats del cau.

Aquestes ajudes s’han de destinar a reduir l’import de la quota d’infants i joves per a aquelles famílies a qui no els és possible assumir-la íntegrament. A l’hora d’assignar els imports a becar per cada infant o jove es tindran en compte criteris sòcio-econòmics tant de la família com de l’agrupament.

Per aquest motiu és imprescindible presentar la documentació obligatòria detallada a la convocatòria.

Termini de presentació:
15.12.2019
Ajuts a les associacions d’estudiantat universitari per al curs 2019-2020
Convoca:
Generalitat de Catalunya - Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
Descripció:

L’AGAUR convoca subvencions per donar suport a les activitats que potencien la internacionalització de l’associacionisme juvenil en l’àmbit universitari, així com a les activitats de tipus científic, formatiu o social organitzades per associacions d’estudiantat universitari de Catalunya.

Despeses subvencionables

 • Despeses d’adquisició de material fungible
 • Despeses de publicitat i difusió
 • Despeses de viatge
 • Despeses d’adquisició de material bibliogràfic.
 • Altres despeses
Termini de presentació:
19.12.2019
Subvencions a entitats sense ànim de lucre del tercer sector ambiental de Catalunya per al finançament d’actuacions i projectes d’educació i sensibilització ambiental
Convoca:
Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural - Generalitat de Catalunya
Descripció:

La sensibilització i l’educació ambiental són instruments especialment útils a l’hora de promoure el canvi social de mentalitat que demana la transició de la societat catalana cap al desenvolupament sostenible.

Les actuacions de sensibilització i educació ambiental que duen a terme per iniciativa pròpia les entitats ambientals coadjuven als esforços que fa en el mateix sentit l’Administració pública; és per això, que la Generalitat de Catalunya, contribueix a finançar-les per mitjà de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat.

Va dirigida a:

 • A associacions i fundacions del tercer sector ambiental de Catalunya.
 • El tercer sector ambiental de Catalunya està format per organitzacions de titularitat privada sense ànim de lucre amb personalitat jurídica i inscrites en un registre públic, la missió de les quals està vinculada amb la protecció i millora ambiental i a la sostenibilitat.
 • Per a poder optar a les subvencions, les persones jurídiques esmentades han de tenir la seu o una delegació a Catalunya, exercir-hi la seva activitat i cal que en els estatuts consti que tenen com a finalitat principal la protecció i millora del medi.
Termini de presentació:
23.12.2019
VIII Premi AMPANS a la Investigació i Innovació sobre discapacitat intel·lectual i trastorns del desenvolupament
Convoca:
AMPANS
Descripció:

AMPANS convoca una nova edició d’aquests premis que volen reconèixer a professionals, equips i entitats que aposten per la investigació i la innovació en la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i trastorns del desenvolupament.

Modalitats:

 • Investigació: es valora el rigor científic del treball i l’aportació de coneixement i la seva utilitat.
 • Innovació: es valora el grau d’innovació del projecte, el seu impacte en la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i la seva facilitat de rèplica en altres contextos.
  Premis

A cada modalitat s’atorgaran 3 premis, que compten amb el patrocini de les empreses ICL Iberia, Esteve i Control Group:

 • 5.000€ pels 2 primers premis
 • 3.000€ pels dos segons
 • 1.000 pels tercers

Qui hi pot optar?

Pot optar al premi qualsevol persona física, de forma individual o col·lectiva, i qualsevol persona jurídica (institucions, universitats, entitats o empreses públiques o privades) amb nacionalitat o seu a països d’Europa o Amèrica Llatina.

Per a més informació us facilitem l’enllaç següent: Més informació sobre el premi

Termini de presentació:
31.12.2019