Votacions AGO assemblea CJB
X
Votacions AGO assemblea CJB

Aquest article té la voluntat d’exposar diferents maneres de funcionar i aclarir conceptes que s’utilitzen a les votacions de les Assemblees Generals. De totes maneres, cal fer una lectura acurada dels estatuts (o del reglament de règim intern en cas que en tingueu) de la vostra associació per saber quin tipus de votació i quin tipus de recompte heu d’aplicar en funció del tipus d’acord que s’hagi de prendre.

Maneres de votar

  • Mà alçada: votació pública en la qual s’expressa el vot aixecant la mà.
  • Veu cantada: votació pública en la qual s’expressa el vot verbalment.

Aquests dos sistemes són maneres transparents de procedir amb les votacions, però també són sistemes on es pot influir en el vot dels altres.

  • Sistema telemàtic: votació digital a través d’un formulari, correu electrònic o eines en línia com Loomio, Mastodon o Decidim.
  • Urna: votació secreta on s’expressa el vot en una papereta i s’introdueix en una urna. La votació per a l’adopció d’acords ha de ser secreta si ho sol·liciten, almenys, el 10% de les sòcies presents o representades en la reunió.

Sistemes de recompte i aprovació

  • Majoria simple: s’han d’obtenir més vots a favor que en contra, sense comptar-hi les abstencions, els vots en blanc i els nuls. En general els acords s’adopten per majoria simple, si bé els estatuts poden exigir, per a qüestions determinades, un vot favorable més qualificat.
  • Majoria qualificada: es requereixen més vots que a la majoria simple, normalment dos terços dels vots.
  • Majoria absoluta: per aprovar-se els acords s’han d’obtenir el 50% més 1 vot favorable del conjunt de vots emesos.

Una altra manera d’aprovar punts per aclamació, un mètode sense votació de cap tipus en què l’aprovació es fa mitjançant l’assentiment. És a dir, si ningú manifesta res en contra ni demana expressament que es voti, es considera que hi ha acord unànime i s’aprova. Es podria utilitzar, per exemple, per aprovar la composició de la mesa de l’AGO o l’ordre del dia. 

Votacions a candidatures

Una persona que vulgui formar part de la Junta Directiva no es presenta directament a l’AGO, sinó que forma part d’un procés previ on fa saber a la Junta Directiva vigent que vol participar d’aquesta. Aquesta petició de formar part de la Junta Directiva pot ser en bloc, un grup de persones que assoliran tots els càrrecs, o d’una sola persona, que es presentarà per ocupar un càrrec. Amb la documentació de l’AGO es farà arribar la candidatura o candidatures de la pròxima Junta, i si escau els seus programes.

Si es presenta una sola persona per un càrrec caldrà ratificar-la a l’Assemblea. Si es presenten més d’una candidatura caldrà votar per una d’elles. I si no hi ha noves candidatures caldrà reelegir la candidatura vigent segons els anys que s’indiquin en els estatuts, amb un màxim de cinc anys. Tot això serà en cas que els estatuts no estableixin un procediment electoral diferent per escollir les candidatures.

Votacions a esmenes

Abans de votar qualsevol documentació de l’AGO caldrà votar les esmenes proposades pel document. Per tal que les votants puguin fer esmenes i revisar-les abans de l’AGO us proposem la Plantilla de fitxa d’esmenes.

Si teniu dubtes o voleu més informació us animem a demanar una assessoria escrivint-nos a craj@crajbcn.cat o bé trucant al 93 265 52 17.

Altres articles d’interès