X

Recentment, el Departament de Benestar Social i Família va enviar una enquesta a totes les entitats que han sol·licitat subvenció al Departament en la convocatòria ordinària de subvencions a entitats d’aquest any 2015, per tal de valorar el nou sistema implantat. Les respostes que es rebran d’aquest qüestionari han de permetre fer-ne una valoració global i extreure’n conclusions per a introduir millores de cara a futurs exercicis.

L’enquesta la podeu consultar a la web del Departament de Benestar Social i Família o consultant el següent enllaç: Valoració de la convocatòria ordinària de subvencions per a entitats 2015.