Skip to Content

cercador Taulell d'Anuncis i Recursos

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat Taulell d'Anuncis i Recursos

Taulell d'Anuncis i Recursos

El Taulell d’Anuncis i Recursos pretén ser una eina més per facilitar la feina de les associacions. Podreu trobar ofertes de feina, crides de voluntariat, o bé, recursos variats i apropiats per a diferents moments i situacions que poden ajudar en la tasca diària de les entitats.

Us recordem que el taulell va dirigit a joves, grups i associacions sense afany de lucre, i, per tant, no hi trobareu anuncis amb continguts comercials. Malgrat tot, us suggerim que doneu un cop d’ull a l’apartat de normes de publicació abans d’enviar-nos el vostre anunci.

Ofertes laborals

Es busca voluntariat

Formacions

Més recursos

Tècnic/a d’activitats formatives i de comunicació per al Centre Cultural Casa Orlandai

Descripció anunci:

L’Associació Cultural Casa Orlandai (ACCO) obre la present convocatòria l’objecte de la qual és la selecció i contractació d’un/a tècnic/a d’activitats i de comunicació. Serà el/la responsable de dur a terme la programació d’accions formatives i gestionar la comunicació de l’associació, així com la implantació del nou pla de comunicació. Data límit 15 de juliol del 2019.

Funcions:

Dins l’àrea de formació:

 • Confeccionar, d’acord amb la comissió de formació, la proposta de calendari i continguts formatius (tallers) per presentar a la Direcció i a la Junta de l’Entitat.
 • Garantir les funcions de programació, seguiment i avaluació de les activitats formatives (selecció de talleristes, gestió del programa informàtic d’inscripcions, calendaris, preparació de material per a alumnes i talleristes, realització dels indicadors trimestrals i anuals, enquestes de satisfacció…).
 • Seguir i controlar el pressupost de l’àrea de formació.
 • Coordinar-se amb:
  • L’Equip tècnic.
  • La Junta de l’ACCO.
  • La Comissió de formació de la Casa Orlandai.
  • Escoles reglades i no reglades i d’altres equipaments i serveis del barri.
 • Treball col·laboratiu amb el/la tècnic/a de programació per garantir una programació integrada.
 • Realitzar enquestes de satisfacció trimestrals a l’alumnat i al professorat.
 • Coordinar la comissió de formació: convocatòria, ordre del dia, documentació, dinamització… I fer-ne el traspàs a la comissió de programació.

Dins de l’àrea de comunicació:

 • Coordinar la comunicació de la programació, de les activitats, dels tallers de l’equipament i de l’associació. En particular, es responsabilitzarà de: actualització de la web, notes de premsa, contacte amb mitjans, butlletí setmanal, gestió de xarxes socials, gestió arxiu fotogràfic, tasques similars, comunicació amb membres de l’ACCO i tasques similars.
 • Coordinar la comunicació de l’entitat. En particular es responsabilitzarà de: xarxes socials, web associativa, web municipal, coordinació amb els responsables de comunicació del Districte de Sarrià – St Gervasi, de l’Institut de Cultura de Barcelona i amb els mitjans de comunicació.
 • Passar la programació als mitjans de comunicació del Districte i als específics en cas necessari.
 • Implementar el nou pla de comunicació i adequar-lo als valors i missió de la Casa, fer-ne el seguiment i actualitzar-lo quan sigui necessari.
 • Coordinar-se amb:
  • L’Equip tècnic.
  • La Junta de l’ACCO.
  • La comissió de comunicació de la Casa Orlandai.
  • Escoles reglades i no reglades i d’altres equipaments i serveis del barri.
  • Entitats del barri i del Districte.
  • Entitats que formen part de l’ACCO: donant-los suport comunicatiu.
  • Altres projectes de l’ACCO.
 • Coordinar l’equip de dissenyadors/es i tècnics/es col·laboradors/es externs.
 • Actualitzar l’apartat de transparència al web de l’associació.
 • Coordinar la comissió de comunicació: convocatòria, ordre del dia, documentació, dinamització…
 • Seguir i controlar el pressupost de l’àrea de comunicació.

Funcions transversals:

 • Implicació en el projecte de l’ACCO.
 • Seguiment dels indicadors de les àrees corresponents i els de gestió ciutadana i elaboració de les memòries requerides.
 • Assistència a les reunions de l’equip tècnic i a les comissions que ho requereixen.
 • Col·laborar en l’atenció al públic i suport logístic al taulell, sobretot en períodes d’inscripcions, així com en la regidoria d’actes i activitats de la Casa.
 • Regidoria d’activitats, suport a la cessió d’espais, atenció al públic, atenció telefònica…
 • Seguiment del pla estratègic: línies de programació, comunicació, gènere, sostenibilitat…

Requisits:

Indispensable:

 • Titulació: Llicenciatura, grau universitari o cicle formatiu de grau superior en Periodisme, Publicitat i RRPP, Comunicació Audiovisual, Humanitats o Gestió Cultural.
 • Experiència: Mínim 2 anys d’experiència en el món de la producció/programació d’activitats formatives i en la comunicació associativa i/o d’iniciatives culturals i comunitàries.
 • Habilitats en disseny gràfic i d’edició de vídeos.
 • Domini d’eines ofimàtiques.
 • Domini del Mailchimp i WordPress
 • Nivell de català C o superior.
 • Capacitat d’organització i coordinació.
 • Capacitat de comunicació i de relacions públiques.
 • Actitud proactiva, flexible i dinàmica

Es valorarà:

 • Formació específica en l’àmbit de la dinamització sociocultural i la comunicació.
 • Formació específica en el camp de la comunicació.
 • Experiència en iniciatives promogudes des del tercer sector i/o de gestió ciutadana.
 • Conèixer la realitat i l’oferta sociocultural del barri de Sarrià i de la ciutat.
 • Capacitat d’iniciativa i de treball en equip.
 • Coneixements d’equips de so i connexions tècniques (PC, projectors…)

Condicions generals:

 • Tipus de contracte: contracte d’interinitat per cobrir una excedència.
 • Durada prevista del contracte: 4 anys.
 • Jornada completa:37,5 hores setmanals (emmarcades dins de l’horari d’obertura del centre).
 • Retribució:21.476’04€ bruts anuals segons conveni
 • Període de prova: 2 mesos
 • Data d’incorporació: 02/09/2019
 • Lloc de treball: Casa Orlandai. C/Jaume Piquet,23.08017-Barcelona
 • Disponibilitat i flexibilitat horària.

Presentació de sol·licituds:

És requeriment obligatori que les persones interessades en participar en aquesta convocatòria omplin el formulari que es troba al web de Casa Orlandai: https://casaorlandai.cat/lassociacio/convocatories/

Per tal de garantir la igualtat d’oportunitats en el procés de selecció, els candidats hauran d’adjuntar al formulari la documentació que se sol·licita en el següent format:

 • Una primera pàgina de carta de presentació i explicant les motivacions i perquè es considera candidat/a òptim/a per aquesta convocatòria.
 • El currículum de (màxim) una pàgina.
 • Format: La carta i el CV hauran de tenir format PDF.

Les candidatures que no segueixin aquest canal de presentació (web de Casa Orlandai) i no compleixin amb aquests requisits no seran incloses en el procés de selecció.

La persona seleccionada haurà de presentar originals que acreditin els mèrits descrits al currículum.

Per qualsevol dubte o aclariment durant el procés, podeu fer-ho per correu electrònic, adreceu-vos a rrhh@casaorlandai.cat.

No s’acceptaran sol·licituds rebudes amb posterioritat a la data 15/7/2019 a les 23:59 hores.

Comissió de selecció:

La Comissió de Selecció es compondrà dels membres següents:

 • La Directora del Centre.
 • Tres persones membres de la Junta Directiva de l’AC Casa Orlandai, una de les quals actuarà com a Secretari/a.

Resolució de la convocatòria:

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Comissió de Selecció valorarà els currículums, d’acord amb la taula de mèrits adjunta. De tots els currículums presentats se’n farà una valoració i s’escollirà el número de candidatures que, amb major puntuació, realitzaran una prova tècnica. Aquesta prova tècnica s’enviarà per correu electrònic i caldrà retornar-la en un termini màxim de 48 hores. Un cop valorats els resultats de la prova per cada candidat, la Comissió convocarà els/les aspirants millor puntuats/es per a la realització d’una entrevista personal.

Es respondrà per correu electrònic a tots els/les candidats/es, sigui quin sigui el sentit de la resolució.

 

Entitat o associació:
Associació Cultural Casa Orlandai
Telèfon:
932 524 262
Llegir més

Convocatòria d’una plaça d’informació i dinamització de l’Espai Jove La Fontana gestionat pel Consell de la Joventut de Barcelona (CJB)

Descripció anunci:

El Consell de la Joventut de Barcelona obre la convocatòria d’una plaça d’informació i dinamització de l’Espai Jove La Fontana.

Data límit 14/07/2019 a les 23:59.

Tasques a realitzar:

 • En relació al servei d’informació:
  • Atenció, acollida i informació al públic, de manera presencial, telefònica i telemàtica.
  • Reserves de sales i espais de l’equipament.
  • Seguiment i muntatge tècnic dels espais cedits.
  • Suport als projectes a l’organització i desenvolupament de les activitats de l’equipament.
 • En relació a la dinamització:
  • Responsable del programa de dinamització musical de l’equipament (programació de concerts i de projectes musicals, promoció de grups de música emergents, etc.).
  • Responsable del projecte Calendari singular.
  • Responsable del programa Equipament més sostenible..
  • Dinamització de l’Espai de trobada de l’equipament.
  • Engegar activitats i recollir propostes per generar-ne de noves a partir de les demandes, interessos i necessitats dels joves i col·lectius del barri.
 • Transversals:
  • Programació, execució, seguiment i avaluació d’iniciatives i activitats vinculades als projectes de l’equipament.
  • Coordinació amb l’equip de l’Espai Jove La Fontana.
  • Coordinació amb la resta de serveis i agents que treballen a l’Espai Jove La Fontana, districte i ciutat.
  • Implicació en la globalitat del projecte de l’Espai Jove La Fontana i del Consell de la Joventut de Barcelona.

Es demana:

 • Tenir entre 20 i 30 anys.
 • Formació relacionada amb l’especificitat del projecte. Estudis en relació a la gestió cultural, intervenció socioeducativa i/o treball amb joves.
 • Experiència amb el treball en joves, en la dinamització comunitària i d’activitats socioculturals.
 • Experiència en l’organització de concerts i projectes musicals. Coneixement dels circuïts musicals de la ciutat adreçats a les persones joves.
 • Coneixements tècnics sobre el funcionament d’equips de so, instruments, backline, etc.
 • Actitud proactiva, flexible i dinàmica.
 • Disponibilitat i flexibilitat horària, subjectes a activitats i/o necessitats del projecte.
 • Nivell alt de català escrit i parlat. Bona comunicació oral i escrita.
 • Capacitat de comunicació i relació amb el públic.
 • Coneixement de la realitat juvenil, capacitat de detecció d’interessos i necessitats dels joves.
 • Experiència associativa en entitats juvenils de Barcelona.
 • Coneixement del paquet Open Office, Google drive i correu electrònic.

Es valorarà:

 • Coneixement de la dinàmica pròpia del teixit associatiu del districte de Gràcia.
 • Capacitat d’iniciativa i treball en equip.
 • Capacitat facilitadora per a provocar espais participatius i de treball comunitari.
 • Coneixement dels serveis i equipaments adreçats a les persones joves de Barcelona i el seu funcionament.
 • Coneixement i seguiment de les polítiques municipals de joventut.

S’ofereix:

 • Incorporació 2 de setembre de 2019.
 • Contracte indefinit, amb període de prova d’1 mes.
 • Jornada de 30 hores setmanals.
 • Horari: de dilluns a divendres de 17.00 a 22.30 i dissabtes tot el dia quinzenalment. Nits de cap de setmana segons programació musical de l’equipament.
 • Sou brut anual de 17.016,72 euros (12 pagues).

Les candidatures s’han de presentar per correu electrònic adjuntant el currículum a la direcció seleccio@cjb.cat indicant a l’assumpte del missatge “Ref.DinaEJLF2019” i respondre el següent formulari (Important: no es tindran en compte les candidatures que no realitzin els dos passos).
La data límit per a la recepció de currículums: 14/07/2019 a les 23:59.

 

Entitat o associació:
Consell de la Joventut de Barcelona (CJB)
Telèfon:
932 654 736
Llegir més

Responsable del servei d’informació i de la gestió dels cursos i tallers de l’Ateneu L’Harmonia

Descripció anunci:

La Federació d’entitats socioculturals i de lleure de Sant Andreu de Palomar obre la següent convocatòria, l’objecte de la qual és la selecció i contractació d’una persona responsable del servei d’informació i la gestió dels cursos i tallers a l’Ateneu L’Harmonia.

Funcions:

En relació al servei d’informació de l’equipament:

 • Atenció, acollida i informació al públic, presencial i telefònica.
 • Gestió del correu electrònic d’informació de l’Ateneu i elaboració de mailings.
 • Suport al desenvolupament i a l’organització de les activitats de l’equipament.
 • Realització d’inscripcions a cursos i tallers i venda d’entrades a espectacles i activitats.
 • Suport a la gestió d’espais, d’accessos i horaris.
 • Manteniment i actualització del material de difusió i comunicació en expositors, cartellera, taulell d’anuncis.

En relació a la planificació i gestió integral dels cursos i tallers de l’Ateneu:

 • Dinamització de la comissió de Cursos i Tallers de l’Ateneu.
 • Programació tècnica de la bateria de cursos i tallers.
  • Contractació de talleristes.
  • Gestió i coordinació d’horaris i espais.
  • Gestió de la base de dades de l’equipament.
  • Supervisió dels materials de comunicació.
  • Gestió de materials fungibles i no fungibles.
  • Gestió d’incidències.
  • Recollida d’indicadors Transversals:
 • Implicació en la globalitat del projecte, participant de l’equip de treball i dels canals i mecanismes de participació.
 • Vetllar pel compliment dels objectius de l’Ateneu L’Harmonia.

Requisits:

 • Experiència en programació i gestió d’activitats i/o cursos i tallers.Experiència en el treball amb entitats i col·lectius diversos.
 • Català i castellà parlats i escrits.
 • Domini d’eines ofimàtiques.
 • Disponibilitat i flexibilitat horària, subjecta a activitats i/o necessitats.

Es valorarà:

 • Experiència en tasques d’atenció al públic.
 • Coneixement i/o vinculació amb el territori, el projecte de l’Ateneu i/o el teixit associatiu de Sant Andreu.
 • Perspectiva de continuïtat en el projecte.
 • Habilitats socials, relacionals i de mediació.
 • Actitud proactiva, flexible i dinàmica.

Condicions generals:

 • Tipus de contracte: indefinit fins a la finalització de conveni amb 1 mes de prova.
 • Horari: 32,5 hores setmanals, principalment en torn de tarda, de dilluns a divendres.
 • Disponibilitat i flexibilitat horària per atendre activitats i necessitats del projecte.
 • Retribució: 15.623,40 € bruts anuals en 12 pagues.
 • Data d’incorporació: 02/09/2019.
 • Lloc de treball: Ateneu L’Harmonia.

 

LES PERSONES INTERESSADES PORTEU-NOS EL CV + CARTA DE PRESENTACIÓ/MOTIVACIÓ A*:

Ateneu L’Harmonia. C. Sant Adrià, 20 08030 Barcelona Tel: 93 256 60 85

Tots els currículums cal portar-los personalment a l’Ateneu. En cas que us sigui impossible apropar-vos, poseu-vos en contacte amb nosaltres telefònicament.

Data màxima de presentació del CV: dimarts 2 de juliol de 2019

 

*Les persones interessades a participar en aquesta convocatòria hauran d’enviar un currículum vitae precedit per una carta de presentació.Per tal de garantir la igualtat d’oportunitats en el procés de selecció, les candidatures s’hauran de presentar en el següent format:

 • Una primera pàgina de carta de presentació, tot explicant les motivacions i perquè considera òptima la seva candidatura per aquesta convocatòria.
 • El currículum de (màxim) dues pàgines.

Es podran sol·licitar entrevistes personals amb les persones candidates per tal d’ampliar la informació aportada.

 

Entitat o associació:
Ateneu Harmonia
Telèfon:
932 566 085
Llegir més

Coordinació del projecte de l’espai familiar de petita infància Guineueta

Descripció anunci:

La Masia de la Guineueta obre convocatòria per cobrir una plaça de Coordinació del projecte de l’Espai familiar de petita infància Guineueta.

El termini de presentació de currículums finalitza el dia 14 de juliol de 2019 (inclòs). Els currículums els heu de fer arribar a la Masia de la Guineueta (pl. Ca n’Ensenya, 4, 08042 Barcelona) o bé per correu electrònic: lamasiadelaguineueta@gmail.com.

Tasques:

 • Dinamització i assessorament de les famílies.
 • Coordinació de l’equip d’educadors/es.
 • Programació i producció d’activitats.
 • Acompanyament a famílies amb infants de 8 mesos a 5 anys.
 • Dinamització de grups i espais.
 • Coordinació amb el projecte infantil del Centre d’Esplai Guineueta.
 • Suport a la gestió de les activitats d’estiu.

Oferim:

 • Contracte de 25 hores setmanals.
 • Incorporació a 18 de setembre.
 • Categoria professional, coordinadora de projectes pedagògics i de lleure.
 • Sou segons conveni del lleure.

Perfil:

 • Grau en Pedagogia o Educació infantil o Cicles Formatius de Grau Superior de l’àmbit socioeducatiu.
 • Experiència en tasques similars.
 • Capacitat de lideratge, iniciativa i dinamització.
 • Jornada de tardes amb mínim un matí per tasques de coordinació.

Es valorarà:

 • Títol de Director/a d’activitats de lleure infantil i juvenil.
 • Coneixement del teixit social de Nou Barris.

 

Entitat o associació:
La Masia de la Guineueta, Associació de Lleure
Telèfon:
933 594 000
Llegir més

Tècnic del grup territorial del Vallès Occidental i del Pla integral de Sabadell Sud

Descripció anunci:

La Plataforma per la Llengua és l’ONG del català. Una entitat dinàmica i en constant evolució, que des de fa 25 anys treballa per promoure el català com a eina de cohesió social als diferents territoris de parla catalana i en diversos àmbits.

La Plataforma per la llengua requereix incorporar un tècnic del grup territorial del Vallès Occidental i del Pla integral de Sabadell Sud.

Es requereix:

 • Persona dinàmica i proactiva.
 • Capacitat de treball en equip i de coordinació.
 • Disponibilitat horària.
 • Disponibilitat de treballar alguns caps de setmana.
 • Iniciativa i capacitat de treballar de manera autònoma (poder organitzar, dissenyar i fer el seguiment de documents, actes, campanyes, etc.).
 • Capacitat de comunicació i de relacions públiques.
 • Informàtica: ofimàtica, internet i xarxes socials
 • Motivació per a la defensa de la llengua catalana
 • Català escrit i parlat (plena capacitat de redacció. Nivell C)
 • Carnet de conduir i cotxe propi.

Es valorarà:

 • Llicenciatura o grau.
 • Preferentment veí del Vallès Occidental.
 • Màster en gestió cultural o lingüística.
 • Coneixements del món associatiu de tot el domini lingüístic.
 • Coneixements de la situació de la llengua catalana a tot el domini lingüístic.
 • Coneixement del funcionament de l’Administració local (subvencions, permisos, llicències, etc.)
 • Coneixements de la comarca del Vallès Occidental.
 • Experiència en redacció de projectes.

Tasques:

La persona contractada passarà a formar part de l’àrea de domini lingüístic i l’àrea social de l’entitat i farà les tasques següents:

 • Coordinació i dinamització de l’activitat regular, de les campanyes i accions del grup territorial de la Plataforma per la Llengua Vallès Occidental.
 • Coordinació i dinamització de les activitats regulars dels diferents àmbits del Pla integral: lleure, educació, salut, comunitats religioses i comerç.
 • El tècnic és el canal de comunicació tècnic i habitual entre la Territorial i la resta de l’organització, a través del coordinador tècnic de les territorials.
 • Participació i coordinació territorialment de les campanyes que proposi la Plataforma per la Llengua.
 • Dinamització i seguiment del voluntariat que formen la Plataforma per la Llengua Vallès Occidental i el del Pla integral.
 • Coordinació i realització de les tasques de comunicació, relació amb la premsa local i comarcal, gestió de les xarxes socials, etc.
 • Redacció anual del Pla de Treball de la secció territorial, d’acord amb l’Executiva i la Direcció.
 • Execució de projectes, juntament amb el grup territorial i l’àrea social.
 • Redacció de la memòria anual final, juntament amb el grup territorial, l’àrea social i la Direcció.
 • Seguiment de les despeses i pressupostos.
 • Seguiment de possibles subvencions.
 • Elaboració del butlletí informatiu de la territorial i elaboració de les notes web del Pla integral.
 • Difusió dels actes que organitzin la territorial i el Pla integral.

S’ofereix:

 • Treball en un entorn dinàmic
 • Jornada laboral: 35 h a la setmana
 • El lloc de treball serà en una o diverses poblacions del Vallès Occidental. El repartiment d’hores es farà sempre segons les necessitats de la territorial i del Pla.
 • Retribució: 16.750€ anuals (12 pagues).
 • Contractació: Contracte de sis mesos, amb possibilitat de renovació.
 • Incorporació: Immediata després del procés de selecció.
 • En funció de l’experiència i coneixements de la candidatura, es preveu valorar el reajustament d’algunes de les tasques assignades.

Els interessats feu-nos arribar el Currículum Vitae i la Carta de presentació explicant la idoneïtat per cobrir la plaça convocada a l’adreça seleccio@plataforma-llengua.cat, indicant-hi la referència: Tècnic Vallès Occidental i Pla integral.

 

Entitat o associació:
Plataforma per la llengua
Telèfon:
933 211 803
Llegir més
Pàgina 20 de 130« Primera...10...1819202122...304050...Última »