Skip to Content

cercador d'ajuts, premis i subvencions

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat d'Ajuts, Premis i Subvencions

Taulell d'Ajuts, Premis i Subvencions

En aquesta taula trobaràs totes aquelles convocatòries d’ajuts, premis i subvencions que poden ser útils per al finançament del vostre projecte, amb un enllaç directe perquè també puguis descarregar les bases, els formularis corresponents i amb la data de termini de presentació de la sol·licitud.

A continuació, els diferents ajuts, premis i subvencions ordenats per ordre de termini de sol·licitud.

AJUT
Suport econòmic que atorga una entitat, institució o òrgan de caire privat per a la realització d'un projecte.
PREMIS
Reconeixement sovint econòmic, segons decisió d'un jurat, per la iniciativa o el bon desenvolupament d'un projecte.
Subvenció
Ajut econòmic que parteix d'una convocatòria que realitza l'Administració pública. Es presenten als diaris oficials.

subvencions

Convocatòria Erasmus+: Joventut europea unida
Convoca:
Comissió Europea
Descripció:

L’acció “Joventut europea unida” es dirigeix a organitzacions juvenils de base que volen establir associacions transfrontereres, és a dir, que tenen com a objectiu afegir una dimensió europea a les seves activitats i vincular aquestes activitats a les polítiques de joventut de la UE, sobretot l’Estratègia juvenil de la UE 2019-2027.  

L’objectiu és fomentar noves aplicacions d’organitzacions encara no ben consolidades a nivell europeu. Amb aquest objectiu, l’acció consisteix principalment a donar suport a activitats destinades a connectar organitzacions juvenils a nivell de la UE i ONG de base que operen a nivell local (rural, ciutats, regions, països) que es beneficiaran del desenvolupament d’activitats transfrontereres. 

L’estructura general de l’acció té en compte la mida creixent del sector juvenil, les tendències canviants en la participació dels joves i la necessitat d’un suport més finançat i estable al domini juvenil. També es té en compte la necessitat de cobrir millor la gran diversitat d’organitzacions juvenils a tot Europa i de respondre a les necessitats identificades tant d’activitats de base com de grans projectes de cooperació a Europa. 

Els projectes d’aquesta acció volen crear xarxes que promoguin associacions transfrontereres que funcionaran en estreta cooperació amb joves de tota Europa (països del programa Erasmus +). Aquestes xarxes organitzaran cooperació, intercanvis, promouran formació (per exemple, per a líders juvenils) i permetran als mateixos joves establir projectes conjunts mitjançant activitats físiques i / o en línia. 

Finalment, a la llum de la pandèmia COVID-19, cal respondre per mitigar el seu impacte socioeconòmic sobre la joventut, inclòs el desenvolupament de capacitats i mesures específiques per fer front a la recuperació de la crisi Covid-19 al sector juvenil. En fer-ho, les xarxes juvenils haurien de considerar maneres de forjar la solidaritat i la inclusió, que concorden amb reptes relacionats amb les habilitats digitals i els estils de vida ecològics. 

L’acció vol donar suport específicament a: 

 • La promoció i desenvolupament de la cooperació estructurada transnacional, en línia i fora de línia, entre diferents organitzacions juvenils per tal de construir o enfortir associacions centrades en la solidaritat i la participació democràtica inclusiva de tothom; 
 • La implementació de marcs i iniciatives de la UE, com ara recomanacions específiques per a països del semestre europeu, pel que fa a l’àmbit juvenil; 
 • Iniciatives per animar els joves a participar en el procés democràtic i en la societat organitzant formacions, mostrant punts en comú entre els joves europeus i fomentant el debat sobre la seva connexió amb la UE, els seus valors i els fonaments democràtics, inclús proporcionant una veu significativa als joves a el marc del procés de recuperació de Covid-19; 
 • La participació de grups de joves poc representats (per exemple, joves vulnerables i desafavorits socioeconòmicament) en la política, les organitzacions juvenils i altres organitzacions de la societat civil; 
 • Noves maneres d’empoderar les organitzacions juvenils per tractar la pandèmia Covid-19 i les seves conseqüències. Indicativament, això podria incloure la millora de la col·laboració entre organitzacions juvenils en un context digital mitjançant l’ús de mètodes d’aprenentatge no formal i models organitzatius rellevants, incloent modes alternatius d’intercanvi i ajuda mútua. 

S’hi poden presentar ONGs, autoritats públiques a nivell local, regional o estatal, i institucions de recerca o educació, entre d’altres. 

Més informació

Bases:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-youth-2021-youth-tog-lot1;callCode=ERASMUS-YOUTH-2021-YOUTH-TOG;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
Termini de presentació:
27.06.2021
Subvencions per a despeses estructurals d’entitats de cultura popular i tradicional afectades pel cessament de l’activitat per la COVID-19
Convoca:
Generalitat de Catalunya - Departament de Cultura
Descripció:

Són subvencions per contribuir econòmicament a finançar les despeses estructurals de les entitats de cultura popular i tradicional catalana i aranesa afectades pel cessament de l’activitat cultural amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

A qui va dirigit?

Poden optar a aquestes subvencions les fundacions i les associacions, així com les federacions i les confederacions de les entitats esmentades, amb domicili social a Catalunya i que tenen per objecte realitzar activitats dins de l’àmbit de la cultura popular i tradicional catalana.

També hi poden optar les persones físiques empresàries o societats civils i mercantils que realitzen activitats remunerades en l’àmbit de la pirotècnia, en els serveis directament vinculats amb les festes de foc i pirotècnia que es portin a terme a Catalunya.

Termini de presentació de sol·licituds: del 24 de febrer al 5 de juliol del 2021.

Més informació

Bases:
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=893028&language=ca_ES
Termini de presentació:
05.07.2021
Subvencions per compensar les pèrdues per cancel·lació d’espectacles d’arts escèniques i concerts per motius mèdics relacionats amb la COVID-19
Convoca:
Generalitat de Catalunya - Departament de Cultura
Descripció:

Són subvencions per contribuir econòmicament a compensar la reducció d’ingressos corresponents als espectacles d’arts escèniques (teatre, dansa i circ) i als concerts cancel·lats per haver contret algun dels artistes o treballadors tècnics que hi intervenen malaltia derivada de la COVID-19, o per ser contactes directes d’una persona positiva del virus que els han obligat al confinament domiciliari.

A qui va dirigit

A les persones físiques empresàries, a les societats civils i mercantils i a les entitats privades sense ànim de lucre que havien estat contractades o tenien un compromís per realitzar espectacles o concerts o bé per realitzar treballs tècnics per a aquests espectacles o concerts, de forma remunerada.

Més informació

Bases:
Termini de presentació:
11.10.2021
Subvencions per a la subtitulació en català de festivals i mostres audiovisuals a Catalunya
Convoca:
Generalitat de Catalunya - Departament de Cultura
Descripció:

L’objecte d’aquests ajuts és per promoure la subtitulació en català dels continguts audiovisuals de festivals i mostres audiovisuals que se celebren a Catalunya.

Queden exclosos d’aquestes subvencions:

 • a) Els festivals i mostres audiovisuals amb un pressupost superior a 800.000 euros.
 • b) Les sessions de tràilers, anuncis publicitaris, vídeos musicals i similars, així com sessions esporàdiques de cinema.
 • c) Les retransmissions d’esdeveniments culturals (obres de teatre, òpera, concerts, etc.).
 • d) Els festivals o mostres impulsats per l’àmbit acadèmic amb objectius de formació.

A qui va dirigit?

 • A les empreses, tant si són persones físiques com jurídiques.
 • A les entitats públiques
 • A les entitats privades sense ànim de lucre

Les empreses o entitats sol·licitants han de tenir domicili a Catalunya i han d’organitzar festivals o mostres audiovisuals a Catalunya.

Més informació

Bases:
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=894391
Termini de presentació:
29.10.2021
Pàgina 2 de 212