Skip to Content

cercador d'ajuts, premis i subvencions

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat d'Ajuts, Premis i Subvencions

Taulell d'Ajuts, Premis i Subvencions

En aquesta taula trobaràs totes aquelles convocatòries d’ajuts, premis i subvencions que poden ser útils per al finançament del vostre projecte, amb un enllaç directe perquè també puguis descarregar les bases, els formularis corresponents i amb la data de termini de presentació de la sol·licitud.

A continuació, els diferents ajuts, premis i subvencions ordenats per ordre de termini de sol·licitud.

AJUT
Suport econòmic que atorga una entitat, institució o òrgan de caire privat per a la realització d'un projecte.
PREMIS
Reconeixement sovint econòmic, segons decisió d'un jurat, per la iniciativa o el bon desenvolupament d'un projecte.
Subvenció
Ajut econòmic que parteix d'una convocatòria que realitza l'Administració pública. Es presenten als diaris oficials.

subvencions

Subvencions a favor d’entitats sense finalitat de lucre 2021
Convoca:
Diputació de Barcelona - Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar
Descripció:

La diputació de Barcelona convoca un any més les subvencions per a entitats sense ànim de lucre, aquest any destinada a finançar projectes que tinguin com a objectius la cobertura de necessitats bàsiques, la inclusió social, la lluita contra la feminització de la pobresa i la pobresa infantil així com el foment de les cures en la comunitat.

Tanmateix es situen com a projectes prioritaris aquells que abordin la compensació de dèficits de suport social i de situacions de vulnerabilitat, la detecció de situacions de risc i l’empoderament de les persones i col·lectius, el donar suport i descans a les famílies
cuidadores de persones amb dependència, discapacitat i/o malaltia mental mitjançant programes de respir i la millora de la qualitat de vida de les persones amb la capacitat d’obrar modificada i de les seves famílies mitjançant serveis complementaris a la tutela.

Alhora s’han identificat com a objectius estratègics de la convocatòria la promoció de l’equitat de gènere, el foment de la diversitat afectiva, sexual i de gènere, la prevenció i erradicació de les violències masclistes, la promoció de la igualtat de tracte i la no discriminació des d’un abordatge interseccional, el respecte a la diversitat cultural, el foment de la convivència i l’acció comunitària.

Per aquesta convocatòria s’han definit 3 programes, als quals s’hauran d’emmarcar els projectes:
– A. Cures en la comunitat
– B. Drets bàsics, cicle de vida i discapacitat
– C. Igualtat de gènere, interculturalitat i convivència

Més informació

Bases:
https://www.diba.cat/documents/14465/347989700/Bases+subvencions+2021_catal%C3%A0_v3.pdf/6b4ead98-d098-d8c9-3142-498cda99510d?t=1614771609817
Termini de presentació:
26.04.2021
Subvencions per a projectes i activitats a entitats de l’àmbit de polítiques socials
Convoca:
Generalitat de Catalunya - Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Descripció:

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya ja ha engegat un any més la Convocatòria Ordinària de Subvencions per a projectes i activitats a entitats de l’àmbit de polítiques socials, més coneguda com a COSPE. Amb data de 25 de març de 2021 s’ha publicat aquesta convocatòria en la qual es poden presentar associacions sense ànim de lucre constituïdes legalment i ubicades a Catalunya. 

Característiques i programes

En les bases generals i específiques publicades el passat 16 de març s’especifica amb més detalls els requisits per poder optar a aquestes subvencions, el termini d’execució, la quantia i despeses subvencionables i tota la informació que cal saber abans de presentar-s’hi.  

També en aquestes bases podeu consultar els nombrosos programes existents en aquesta convocatòria i els criteris de valoració de cada un d’aquests, un aspecte que és important revisar a l’hora de redactar el projecte. 

Pel que fa a les línies, giren al voltant de temàtiques socials com joventut, educació en el lleure, lluita contra la violència masclista, infància, gent gran. serveis socials, immigració i refugi, persones LGBTI+ i més. Destaquem especialment la línia “E – Programes de suport a l’associacionisme juvenil” que subvenciona programes vinculats a projectes juvenils. 

Documentació i sol·licitud

La documentació referent a la COSPE 2021 és la següent: 

El termini per a la presentació de sol·licituds és de les 9h del 26 de març fins a les 15h del 26 d’abril de 2021. 

Per tal d’accedir a tota la documentació i realitzar la sol·licitud cal accedir al següent enllaç: Tràmit subvencions COSPE

Bases:
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=895698
Termini de presentació:
26.04.2021
Subvencions per al control i gestió de la població de les colònies de gats
Convoca:
Ajuntament de Barcelona - Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana
Descripció:

La convocatòria d’aquestes ajudes s’adreça a associacions sense ànim de lucre per a la promoció d’activitats i iniciatives per a la protecció i la defensa dels animals, i se suma a la subvenció específica, de 160.000 euros, per a les entitats que gestionen i controlen les colònies de gats.

Poden sol·licitar la subvenció les entitats que desenvolupin programes, projectes i activitats de protecció i defensa dels animals de la ciutat. Cada entitat pot demanar els ajuts per a un màxim de tres iniciatives que es duguin a terme durant el 2021. Aquesta convocatòria s’afegeix a la línia de subvencions específiques per al control i la gestió de la població de les colònies de gats de Barcelona.

Els criteris que es tindran en compte són els següents:

 • difusió del món animal i la protecció de la biodiversitat
 • promoció de l’adopció d’animals i la tinença responsable
 • incorporació de la perspectiva de gènere
 • beneficis ambientals i socials, indicadors de seguiment del projecte, etc.

El termini per presentar les sol·licituds serà de 20 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), prevista per a la setmana vinent.

El 2020 aquesta línia de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona, amb la mateixa dotació que aquest any, 50.000 euros, va donar suport a 27 projectes de diferents entitats.

Més informació

Bases:
https://bop.diba.cat/temp/04_022020004840.pdf
Termini de presentació:
26.04.2021
Subvencions per a projectes d’entitats sense ànim de lucre per al foment de l’ús de la llengua catalana a Catalunya
Convoca:
Generalitat de Catalunya - Departament de Cultura
Descripció:

Són subvencions per promoure actuacions específiques per fomentar la llengua catalana a Catalunya.

Aquesta línia de subvencions promou les actuacions següents:

 • a) Actuacions que afavoreixin la presència i l’ús de la llengua catalana, preferentment en els àmbits laboral i empresarial, tecnològic, cultural i del lleure.
 • b) Actuacions que afavoreixin l’ús de la llengua catalana: accions de sensibilització, grups i tallers de conversa, parelles lingüístiques.
 • c) Jornades i sessions sobre la llengua catalana.
 • d) Premis i reconeixements a actuacions vinculades al foment de l’ús i la qualitat de la llengua catalana.

A qui va dirigit?

 • A entitats privades sense finalitat de lucre amb seu a Catalunya
 • A col·legis professionals de Catalunya
 • A organitzacions empresarials
 • A organitzacions sindicals
 • A federacions esportives catalanes

Més informació

Bases:
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/normativa-dels-ajuts/normativa-2021/bases-generals-osic/
Termini de presentació:
28.04.2021
Subvencions per a projectes artístics de caràcter professional en l’àmbit de les arts visuals
Convoca:
Generalitat de Catalunya - Departament de Cultura
Descripció:

Són subvencions per promoure projectes professionals de formació, producció, exhibició i difusió vinculats a l’àmbit de les arts visuals, així com projectes interdisciplinaris o de noves tendències que tinguin com a base les arts visuals. 

Aquesta línia de subvencions té les modalitats següents:

 • a) Suport a l’organització d’un programa d’activitats de formació per a professionals i a l’organització d’activitats de dinamització i d’iniciació a les arts visuals.
 • b) Suport a l’organització d’activitats professionals en format d’exposició, mostra, festival o similar.
 • c) Suport a projectes de comunicació, arxius i plataformes digitals dedicats a la preservació, la documentació, la catalogació i la difusió.

A qui va dirigit?

 • A empreses, ja siguin persones físiques o jurídiques, que duguin a terme la totalitat o part de la seva activitat en l’àmbit de les arts visuals amb domicili en un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu.
 • A entitats privades sense ànim de lucre amb domicili a Catalunya que duguin a terme la totalitat o part de la seva activitat en l’àmbit de les arts visuals.
 • A agrupacions sense personalitat jurídica que es reuneixen per a projectes conjunts, sempre que tots els seus membres, que tindran la consideració de beneficiaris, reuneixin les condicions que exigeixen dels apartats anteriors i les bases.

Més informació

Bases:
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=897228
Termini de presentació:
03.05.2021
Pàgina 1 de 3123