Skip to Content

cercador d'ajuts, premis i subvencions

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat d'Ajuts, Premis i Subvencions

Taulell d'Ajuts, Premis i Subvencions

En aquesta taula trobaràs totes aquelles convocatòries d’ajuts, premis i subvencions que poden ser útils per al finançament del vostre projecte, amb un enllaç directe perquè també puguis descarregar les bases, els formularis corresponents i amb la data de termini de presentació de la sol·licitud.

A continuació, els diferents ajuts, premis i subvencions ordenats per ordre de termini de sol·licitud.

AJUT
Suport econòmic que atorga una entitat, institució o òrgan de caire privat per a la realització d'un projecte.
PREMIS
Reconeixement sovint econòmic, segons decisió d'un jurat, per la iniciativa o el bon desenvolupament d'un projecte.
Subvenció
Ajut econòmic que parteix d'una convocatòria que realitza l'Administració pública. Es presenten als diaris oficials.

subvencions

Subvencions per a la programació estable d’activitats artístiques en equipaments culturals gestionats per associacions i fundacions
Convoca:
Generalitat de Catalunya - Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
Descripció:

Són subvencions per contribuir a la programació estable d’activitats artístiques en equipaments culturals gestionats per associacions i fundacions.

La programació estable s’ha d’haver realitzat entre l’1 de gener del 2019 i el 30 de setembre del 2020.

 • S’entén per programació estable d’activitats artístiques el conjunt d’espectacles de qualsevol disciplina de les arts escèniques i en viu, tant si són de teatre, de música, de dansa com de circ, inclosos els interdisciplinaris o d’arrel tradicional, contractats per exhibir-se en equipaments culturals gestionats per entitats privades sense ànim de lucre. Aquesta contractació, sempre amb contraprestació econòmica, a través de pagament de caixets, s’ha de formalitzar amb professionals, companyies professionals o entitats sense ànim de lucre diferents de la titular i de la gestora de l’equipament cultural.
 • S’entenen per equipaments culturals els equipaments escènics i musicals següents: teatres, auditoris, sales d’actes, sales de concert, casals, carpes de circ o similars, i espais a l’aire lliure especialment habilitats per a la realització d’activitats artístiques de pagament. S’exclouen els centres cívics.

Queden excloses d’aquesta línia de subvencions:

 1. Les programacions d’arts escèniques i musicals adreçades a escolars i que tenen lloc en horari lectiu.
 2. Les activitats adreçades prioritàriament a la promoció social de col·lectius.
 3. Els espectacles que hagin estat contractats a través del Programa.cat.
 4. Els espectacles i concerts que formin part dels programes de festa major.
 5. Els espectacles i concerts produïts per la mateixa entitat cultural programadora.
 6. Les activitats festives de cultura popular i/o de caràcter tradicional relacionades amb els àmbits de la festa i l’artesania, castellers i falcons, diables, bestiari i trabucaires, gegants i nans, festes tradicionals amb bous o jocs tradicionals i, en general, totes les que estiguin incloses en altres línies de subvenció específiques.
 7. Les activitats artístiques que no tinguin despeses per caixets.
 8. Les activitats artístiques que tinguin lloc en el marc de festivals o cicles que ja comptin amb ajut directe del Departament de Cultura.
 9. Les activitats artístiques que no estiguin obertes al públic en general.

Més informació

Bases:
https://cultura.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/CLT/Documents/Formularis_pdf/DOCUMENTACIO_X_A_TOTS_ELS_TRAMITS/Tercer-Text-refos_Bases-generals-OSIC-2018.pdf
Termini de presentació:
03.12.2020
Subvenció per a programes de suport a la lluita contra l’exclusió social i la desigualtat agreujada per la crisi social derivada de la COVID-19
Convoca:
Generalitat de Catalunya - Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Descripció:

Subvencions per a programes de suport a la regularitat administrativa de les persones estrangeres a través de l’arrelament social i de la millora de l’ocupabilitat de les persones estrangeres, de suport d’emergència a l’èxit educatiu de l’alumnat de famílies d’origen migrant, d’acollida de persones migrants, refugiades o retornades i de promoció de la igualtat home-dona en l’àmbit laboral.

A qui va dirigit?

 • A entitats constituïdes legalment que no tinguin ànim de lucre i amb establiment operatiu a Catalunya (accions A1 a C3) i a empreses o organitzacions constituïdes legalment a Catalunya amb una plantilla de més de 10 persones treballadores i fins a 149, que no hagin rebut prèviament cap tipus de subvenció o d’ajut per elaborar un pla d’igualtat (acció D1).
 • A agrupacions de persones sense personalitat jurídica, sempre que les integrants compleixin amb els requisits establerts.

Àmbits

Àmbit del suport a la regularitat administrativa per mitjà de l’accés al món laboral:

 • A1 (COVID-19). Projectes d’assessorament jurídic especialitzat de suport als processos d’arrelament social que han d’incloure obligatòriament l’oferta d’assessorament jurídic en matèria d’estrangeria i l’acompanyament personalitzat per a la tramitació de la documentació laboral, penal i d’estrangeria, ja sigui davant qualsevol instància necessària per assolir l’arrelament social, així com l’àmbit d’actuació.
 • A2 (COVID-19). Projectes de suport tècnic a la preparació de projectes d’autoocupació de persones en situació d’irregularitat administrativa perquè puguin assolir l’arrelament social mitjançant el treball per compte propi.
 • A3 (COVID-19). Projectes de suport a la millora de l’ocupabilitat de persones estrangeres en situació d’irregularitat administrativa mitjançant el cooperativisme, que podran incloure el disseny del projecte cooperatiu, el suport a la gestió tècnica i administrativa de les cooperatives i el suport a la creació de nous llocs de treball.
 • A4 (COVID-19). Projectes de suport a la formació per a la millora de l’ocupabilitat de persones estrangeres en situació d’irregularitat administrativa en el sector del treball de cures i de la llar amb pràctiques en centres formatius, incloent-hi formació per a la prevenció de la violència masclista en l’àmbit laboral.
 • A5 (COVID-19). Suport a projectes de formació per a la millora de l’ocupabilitat de persones estrangeres en risc de caure en la irregularitat sobrevinguda, que han d’incloure necessàriament la millora de les competències lingüístiques bàsiques en llengua catalana, el coneixement de la societat catalana i del seu marc jurídic, incloenthi la igualtat entre l’home i la dona i la prevenció de la violència masclista, formació laboral en el treball de les cures i formació pràctica no laboral pròpia del sector al qual s’adrecen, per tal de donar lloc a informes d’estrangeria útils per evitar la irregularitat administrativa.

Àmbit educatiu:

 • B1 (COVID-19). Promoció de la xarxa de suport social a l’aprenentatge per als infants i joves fills de famílies migrants, així com per a les seves famílies, creant un espai comú d’interaccions i aprenentatges on es pugui multiplicar el coneixement i assegurar l’èxit educatiu en el context de dificultats que es deriva de l’epidèmia de la COVID-19.
 • B2 (COVID-19). Promoció de la formació de familiars d’alumnes d’origen cultural divers, amb actuacions que s’han de realitzar en centres educatius de màxima complexitat i per mitjà d’una programació anual d’activitats formatives en les quals actuaran com a formadors o formadores alumnat voluntari del centre, amb coneixement en les cultures d’origen d’aquestes famílies.
 • B3 (COVID-19). Formació en programació TIC per a l’alumnat de centres educatius d’alta complexitat major de 14 anys i per als seus familiars adults. Aquesta formació ha d’estar estructurada per nivells, se’n permetrà l’accés amb independència del nivell competencial previ dels participants, ha d’estar orientada a l’adquisició de competències professionals i ha de ser motivadora per a la continuïtat educativa. L’oferta d’aquestes activitats s’ha de fer en horari no lectiu i s’ha d’impartir en centres educatius públics de secundària.

Àmbit de l’acollida de persones migrants, refugiades o retornades:

 • C1 (COVID-19). Prestació dels mòduls formatius A.1, B i C del servei de primera acollida en format presencial, amb un mínim de 90, 15 i 15 hores lectives, respectivament.
 • C2 (COVID-19). Prestació dels mòduls formatius A.1, B i C del servei de primera acollida en format no presencial, amb un mínim de 90, 15 i 15 hores lectives, respectivament, i amb un màxim de 15 hores de formació en competència digital, si escau.
 • C3 (COVID-19). Prestació del mòdul A.3 d’alfabetització en format no presencial, amb un mínim de 120 hores lectives i amb un màxim de 15 hores de formació en competència digital, si escau.

Àmbit de la igualtat entre l’home i la dona en l’àmbit del treball:

 • D1 (COVID-19). Plans d’igualtat entre l’home i la dona en empreses o organitzacions, d’acord amb el que preveu
  la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

El termini per a la presentació dels formularis de sol·licitud és del 26 de novembre al 4 de desembre de 2020.

Consulteu les preguntes freqüents sobre aquest ajut. Si no hi trobeu la resposta podeu escriure a: participacio.entitats@gencat.cat.

Més informació

Bases:
Termini de presentació:
04.12.2020
Subvencions per compensar les pèrdues per cancel·lació d’espectacles i activitats culturals amb motiu de la COVID-19
Convoca:
Generalitat de Catalunya - Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
Descripció:

Són subvencions per contribuir econòmicament a compensar la reducció d’ingressos corresponents als espectacles i activitats culturals cancel·lades durant el 2020 amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Només se subvencionen espectacles i activitats cancel·lades que s’haguessin de realitzar entre el 30 d’octubre i el 31 de desembre de 2020.

A qui va dirigit

a) A persones físiques empresàries, societats civils i mercantils, i entitats privades sense ànim de lucre, que el seu àmbit d’actuació principal tingui incidència a Catalunya, que realitzen activitats culturals remunerades i compleixen algun dels requisits següents:

 • a.1) Que tenien compromesa, aprovada o programada una o més actuacions professionals d’arts escèniques o música en espais escènics o musicals , o bé a l’aire lliure, com a actuació o direcció artística o per a la realització dels treballs tècnics de l’espectacle. S’exclouen les actuacions en festivals de música, que ja tenen una línia de subvencions específica.
 • a.2) Que havien estat contractades o tenien compromisos de les entitats organitzadores per desenvolupar projectes professionals d’arts visuals en equipaments públics o privats.
 • a.3) Que havien estat contractades per museus inscrits en el Registre de museus de Catalunya, equipaments patrimonials, equipaments que programin activitats de difusió literària, arxius i biblioteques per realitzar serveis educatius, guiatges, tallers, lectures, treballs de digitalització, consultories, treballs de gestió documental i arxivística i restauració de documents o altres activitats pròpies d’aquests equipaments culturals.
 • a.4) Que havien estat contractades per entitats públiques o privades per realitzar treballs d’intervenció arqueològica o paleontològica.
 • a.5) Que havien estat contractades o tenien el compromís signat dels propietaris de béns culturals mobles o d’elements arqueològics i artístics integrats en el patrimoni immoble de titularitat pública o privada per dur a terme la seva restauració.
 • a.6) Que tenien un encàrrec per realitzar traduccions i correccions de textos en català o aranès.
b) A entitats sense ànim de lucre amb domicili a Catalunya que organitzen activitats culturals i que compleixen algun dels requisits següents:
 • b.1) Que tenien previst organitzar activitats i festivals de cultura popular amb públic que ha pagat una entrada.
 • b.2) Que tenien previst organitzar activitats relacionades o vinculades amb el patrimoni cultural amb públic que ha de pagar una entrada, festivals i esdeveniments similars d’arts escèniques o literaris amb entrada de pagament, o bé festivals i esdeveniments similars d’arts visuals o de difusió de la llengua amb patrocinis o altres aportacions privades per a l’activitat.

Més informació 

Bases:
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=885725&language=ca_ES
Termini de presentació:
10.12.2020
Ajut per a instal·lacions juvenils afectades econòmicament per la covid-19
Convoca:
Generalitat de Catalunya - Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Descripció:

Ajut extraordinari d’emergència, en forma de prestació econòmica de pagament únic, amb la finalitat de superar la crisi que pateixen les instal·lacions juvenils a conseqüència de la covid-19.

A qui va dirigit?

 • A les entitats, les empreses i les persones treballadores autònomes titulars o gestores d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves: cases de colònies, albergs de joventut, granges escola, aules de natura i campaments juvenils.

NO es poden acollir a aquests ajuts els “terrenys d’acampada”, perquè no estan inscrits al Registre d’Instal·lacions juvenils de la Direcció General de Joventut.

Quantia

La quantia de l’ajut, que s’abona en un pagament únic, consisteix en una aportació única de 5.000,00 euros per cada instal·lació juvenil, la qual es complementa amb una aportació de 25 euros per a cada plaça registrada de la instal·lació juvenil inscrita en el Registre d’instal·lacions juvenils de la Direcció General de Joventut, amb un màxim total de 40.000,00 euros per a cada entitat, empresa o persona treballadora autònoma sol·licitant.

Més informació

Bases:
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8280/1823627.pdf
Termini de presentació:
10.12.2020
Ajuts a les associacions d’estudiantat universitari de Catalunya (AEU 2020)
Convoca:
Generalitat de Catalunya - Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
Descripció:

L’objectiu dels ajuts és donar suport a les activitats que potencien la internacionalització de l’associacionisme juvenil en l’àmbit universitari, així com també a les activitats de tipus científic, formatiu o social organitzades per associacions de persones estudiants universitàries de Catalunya.

En el marc d’aquesta convocatòria s’entenen com a activitats que potencien la internacionalització aquelles activitats de caire internacional organitzades des de les associacions de persones estudiants universitàries de Catalunya i també la participació d’aquestes en activitats internacionals fora de l’Estat espanyol.

En queden excloses les activitats que tinguin una finalitat política, gremial o sindical, les que tinguin finalitats esportives o lucratives, les activitats de caire religiós i les activitats consistents en viatges turístics.

A qui va dirigit?

A les associacions d’estudiantat universitari de Catalunya que compleixin els requisits especificats a les bases reguladores i la convocatòria.

En particular, els ajuts es poden aplicar als conceptes següents:

 1. Despeses d’adquisició de material fungible
 2. Despeses de publicitat i difusió
 3. Despeses de viatge
 4. Despeses d’adquisició de material bibliogràfic
 5. Altres despeses

L’import màxim de l’ajut és de 3.000 euros.

Més informació i tràmit

Bases:
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=860966
Termini de presentació:
17.12.2020
Pàgina 1 de 212