Skip to Content

cercador d'ajuts, premis i subvencions

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat d'Ajuts, Premis i Subvencions

Taulell d'Ajuts, Premis i Subvencions

En aquesta taula trobaràs totes aquelles convocatòries d’ajuts, premis i subvencions que poden ser útils per al finançament del vostre projecte, amb un enllaç directe perquè també puguis descarregar les bases, els formularis corresponents i amb la data de termini de presentació de la sol·licitud.

A continuació els diferents premis, ajuts i subvencions ordenats per ordre de termini de sol·licitud.

AJUT
Suport econòmic que atorga una entitat, institució o òrgan de caire privat per a la realització d'un projecte.
PREMIS
Reconeixement sovint econòmic, segons decisió d'un jurat, per la iniciativa o el bon desenvolupament d'un projecte.
Subvenció
Ajut econòmic que parteix d'una convocatòria que realitza l'Administració pública. Es presenten als diaris oficials.

Ajuts

Ajuts a Projectes de Cooperació al Desenvolupament
Convoca:
Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya
Descripció:

El Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya obre el període de presentació de projectes per a la Convocatòria per a la concessió d’ajuts a projectes de cooperació al desenvolupament, promoguts per entitats de Catalunya o treballadors i treballadores socials col·legiats/des.

Els projectes que es presentin han d’estar promoguts per entitats de Catalunya o treballadors i treballadores socials col·legiades (a títol individual) i els destinataris finals d’aquests ajuts han de ser, sempre, persones dels sectors socials més desfavorits o més perjudicats per les situacions d’injustícia

El període de recepció de projectes estarà obert fins el 28 de febrer de 2020 i la dotació econòmica per a aquesta convocatòria serà de 10.617 euros.

Més informació

Bases:
http://www.tscat.cat/download/web/2019/DESEMBRE/Cooperacio%CC%81%20%20bases%202019(2).pdf
Termini de presentació:
28.02.2020
Finançament intern Minyons, Escoltes i Guies- Projectes extraordinaris i projectes internacionals
Convoca:
Minyons Escoltes i Guies de Catalunya (MEG)
Descripció:

Un any més, MEG obre la convocatòria de finançament intern que consta de dues línies: projectes extraordinaris i projectes internacionals. L’assignació econòmica de cada projecte es decidirà en funció d’uns criteris generals comuns i d’altres d’específics per a cada línia.

LÍNIA PER A PROJECTES EXTRAORDINARIS

CONVOCATÒRIA OBERTA FINS EL 2 DE FEBRER DE 2020

S’hi admetran projectes que no formin part de l’activitat ordinària de l’agrupament de les temàtiques següents:

 • Inclusió. Que persegueixin la cohesió social, fomentin la igualtat d’oportunitats a tots els col·lectius i reconeguin la diversitat.
 • Natura. Que dirigeixin els seus objectius a la natura, lloc on l’escoltisme i el guiatge es desenvolupa en la seva màxima expressió i que fomentin els vincles segurs i forts amb l’entorn.
 • Gènere. Que dirigeixen els seus objectius a generar consciència sobre el gènere per avançar cap a la igualtat real en els diferents espais de la societat.
 • Altres projectes extraordinaris que estiguin d’acord amb els valors de MEG.

En tots els casos es valorarà la interseccionalitat i la participació, entenent el primer com el treball entre diferents grups socials (d’edat, cultura, religió…) i el segon com la participació activa d’aquests grups.

LÍNIA PER A PROJECTES INTERNACIONALS

CONVOCATÒRIA OBERTA FINS L’1 DE MARÇ DE 2020*

S’admetran projectes que treballin una de les següents sub-línies:

 • Projectes de Fraternitat Universal: activitat pedagògica que involucri escoltes i guies de fora de l’àmbit territorial de MEG ja sigui sent el grup acollit o acollidor.
 • Projectes d’Educació per al Desenvolupament: D’acord amb Model d’Educació per al Desenvolupament de MEG, projectes transformadors amb una entitat (partner) que garanteixi que l’acció que es durà a terme tindrà un impacte controlat i de qualitat. 

(*) Si el projecte està realitzat únicament per caps el termini és el 2 de febrer de 2020)

Podeu trobar les bases completes de la convocatòria al document Convocatòria interna de Finançament a la secció de Documents Generals de Finançament de l’Espai del cap (per entrar-hi cal introduir usuari i contrasenya).

Més informació

Bases:
Termini de presentació:
01.03.2020
Ajuts a projectes d’iniciatives socials 2020 – Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social
Convoca:
Obra Social 'La Caixa'
Descripció:

L’Obra Social La Caixa obre convocatòria amb la de finalitat de contribuir a trencar el cercle de la pobresa apoderant la infància i l’adolescència i potenciant la família com a eix de l’acció socioeducativa.

 

Fomentant l’impuls de projectes que facilitin el desenvolupament integral i el procés d’inclusió social de les persones en situació de vulnerabilitat i que enforteixin les seves capacitats, tot afavorint la igualtat d’oportunitats, aquesta convocatòria vol subvencionar les següents accions:

Línies prioritàries:

 • Desenvolupament social i educatiu d’infants i joves en situació de vulnerabilitat i de les seves famílies
 • Accions d’atenció a la primera infància
 • Accions de suport social educatiu, formal i no formal, i de competències personals i familiars
 • Atenció psicoterapèutica i emocional
 • Promoció de la inclusió social per a persones en risc de pobresa i exclusió
 • Atenció social bàsica
 • Atenció psicosocial i emocional, i apoderament personal
 • Processos de desenvolupament comunitari per a la inclusió social de les persones vulnerables

Quantia

Els projectes han de tenir una durada de 12 mesos i es poden presentar com a projectes:

 • Individuals: la quantitat demanada no pot ser superior a 40.000 €.
 • Conjunts (partenariats): la quantitat demanada no pot ser superior a 60.000 €.

La quantitat demanada no pot superar el 75 % del cost total del projecte. En cas que el projecte resulti seleccionat, l’entitat es compromet a aportar-hi com a mínim el 25 % del cost total del projecte segons el pressupost presentat, independentment de l’import de l’ajut atorgat.

En el cas de les fundacions corporatives, la quantitat demanada no pot ser superior al 50 % del cost total del projecte i l’entitat es compromet a aportar-hi com a mínim el 50 % del cost total del projecte segons el pressupost presentat.

L’aportació de la Fundació Bancària ”la Caixa” és d’entre el 60 % i el 100 % de l’import demanat per l’entitat, en funció de la puntuació obtinguda

Bases:
https://obrasociallacaixa.org/documents/10280/717651/bases-pobresa-infantil-exclusio-social-2020.pdf/62227d4c-f6a2-9057-ab05-9cc35fd9ff5f?t=1578660042079
Termini de presentació:
02.03.2020
Ajuts a projectes d’iniciatives socials 2020 – Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social
Convoca:
Obra Social La Caixa
Descripció:

Aquesta convocatòria té com a finalitat contribuir a trencar el cercle de la pobresa apoderant la infància i l’adolescència i potenciant la família com a eix de l’acció socioeducativa i l’impuls de projectes que facilitin el desenvolupament integral i el procés d’inclusió social de les persones en situació de vulnerabilitat, enfortint les seves capacitats i afavorint la igualtat d’oportunitats.

Àmbit d’actuació

 1. Desenvolupament social i educatiu de la infància i la joventut en situació de vulnerabilitat.

 2. Inclusió social de persones en risc de pobresa i exclusió.

Finançament

75% del cost del projecte:

Fins a 40.000 € en projectes presentats per una sola entitat. 

Fins a 60.000 € en projectes presentats conjuntament i a través d’un partenariat format per dues entitat o més.

Bases:
https://obrasociallacaixa.org/ca/pobreza-accion-social/convocatorias-sociales/convocatorias-generales/lucha-contra-la-pobreza-infantil-y-la-exclusion-social
Termini de presentació:
02.03.2020
Ajuts a projectes d’iniciatives socials 2020 | Acció social en l’ambit rural
Convoca:
Obra Social 'La Caixa'
Descripció:

L’Obra Social ‘La Caixa’ obre convocatòria de subvencions per tal de promoure projectes en el medi rural, adaptats a les seves característiques territorials i necessitats socials, per millorar les condicions de vida i generar oportunitats per a les famílies, la infància i l’adolescència, les dones, la gent gran i les persones en risc d’exclusió social.

Quines entitats s’hi poden presentar?

 • Entitats sense ànim de lucre
 • Entitats de l’economia social que, entre les finalitats indicades als seus estatuts, hi consti explícitament com a objectiu principal l’interès o la cohesió socials

Àmbits d’actuació

 • Promoció de l’autonomia personal, l’atenció a l’envelliment, a la discapacitat i a la malaltia
 • Atenció a la infància i joventut, i a les persones en situació d’exclusió social
 • Impuls a accions de desenvolupament sociolaboral, especialment adreçat a la població amb dificultats per a l’accés a l’ocupació
 • Suport al valor de la comunitat local i la cohesió social

Quantia

L’aportació de la Fundació Bancària ”la Caixa” és d’entre el 60 % i el 100 % de l’import demanat per l’entitat, en funció de la puntuació obtinguda.
75 % del cost del projecte:
Fins a 40.000 € en projectes presentats per una sola entitat.
Fins a 60.000 € en projectes presentats conjuntament i a través d’un partenariat format per dues entitat o més.

Aquesta convocatòria està pensada com una presentació de projecte per fases:

Del 10 de febrer al 2 de març de 2020, a les 23.59 h.

Entre els projectes de la primera fase se seleccionaran les sol·licituds que entraran a la segona fase (del 25 de maig al 22 de juny de 2020). Aquestes entitats seran informades de la seva continuïtat en el procés.

 
Bases:
https://obrasociallacaixa.org/documents/10280/717651/bases-accio-social-ambit-rural-2020.pdf/dca70e91-99b9-02dd-70f5-bd386e47309e?t=1578659718991
Termini de presentació:
03.03.2020
Pàgina 1 de 3123