Skip to Content

Tècnic/a d’activitats formatives i de comunicació per al Centre Cultural Casa Orlandai
Descripció anunci:

L’Associació Cultural Casa Orlandai (ACCO) obre la present convocatòria l’objecte de la qual és la selecció i contractació d’un/a tècnic/a d’activitats i de comunicació. Serà el/la responsable de dur a terme la programació d’accions formatives i gestionar la comunicació de l’associació, així com la implantació del nou pla de comunicació. Data límit 15 de juliol del 2019.

Funcions:

Dins l’àrea de formació:

 • Confeccionar, d’acord amb la comissió de formació, la proposta de calendari i continguts formatius (tallers) per presentar a la Direcció i a la Junta de l’Entitat.
 • Garantir les funcions de programació, seguiment i avaluació de les activitats formatives (selecció de talleristes, gestió del programa informàtic d’inscripcions, calendaris, preparació de material per a alumnes i talleristes, realització dels indicadors trimestrals i anuals, enquestes de satisfacció…).
 • Seguir i controlar el pressupost de l’àrea de formació.
 • Coordinar-se amb:
  • L’Equip tècnic.
  • La Junta de l’ACCO.
  • La Comissió de formació de la Casa Orlandai.
  • Escoles reglades i no reglades i d’altres equipaments i serveis del barri.
 • Treball col·laboratiu amb el/la tècnic/a de programació per garantir una programació integrada.
 • Realitzar enquestes de satisfacció trimestrals a l’alumnat i al professorat.
 • Coordinar la comissió de formació: convocatòria, ordre del dia, documentació, dinamització… I fer-ne el traspàs a la comissió de programació.

Dins de l’àrea de comunicació:

 • Coordinar la comunicació de la programació, de les activitats, dels tallers de l’equipament i de l’associació. En particular, es responsabilitzarà de: actualització de la web, notes de premsa, contacte amb mitjans, butlletí setmanal, gestió de xarxes socials, gestió arxiu fotogràfic, tasques similars, comunicació amb membres de l’ACCO i tasques similars.
 • Coordinar la comunicació de l’entitat. En particular es responsabilitzarà de: xarxes socials, web associativa, web municipal, coordinació amb els responsables de comunicació del Districte de Sarrià – St Gervasi, de l’Institut de Cultura de Barcelona i amb els mitjans de comunicació.
 • Passar la programació als mitjans de comunicació del Districte i als específics en cas necessari.
 • Implementar el nou pla de comunicació i adequar-lo als valors i missió de la Casa, fer-ne el seguiment i actualitzar-lo quan sigui necessari.
 • Coordinar-se amb:
  • L’Equip tècnic.
  • La Junta de l’ACCO.
  • La comissió de comunicació de la Casa Orlandai.
  • Escoles reglades i no reglades i d’altres equipaments i serveis del barri.
  • Entitats del barri i del Districte.
  • Entitats que formen part de l’ACCO: donant-los suport comunicatiu.
  • Altres projectes de l’ACCO.
 • Coordinar l’equip de dissenyadors/es i tècnics/es col·laboradors/es externs.
 • Actualitzar l’apartat de transparència al web de l’associació.
 • Coordinar la comissió de comunicació: convocatòria, ordre del dia, documentació, dinamització…
 • Seguir i controlar el pressupost de l’àrea de comunicació.

Funcions transversals:

 • Implicació en el projecte de l’ACCO.
 • Seguiment dels indicadors de les àrees corresponents i els de gestió ciutadana i elaboració de les memòries requerides.
 • Assistència a les reunions de l’equip tècnic i a les comissions que ho requereixen.
 • Col·laborar en l’atenció al públic i suport logístic al taulell, sobretot en períodes d’inscripcions, així com en la regidoria d’actes i activitats de la Casa.
 • Regidoria d’activitats, suport a la cessió d’espais, atenció al públic, atenció telefònica…
 • Seguiment del pla estratègic: línies de programació, comunicació, gènere, sostenibilitat…

Requisits:

Indispensable:

 • Titulació: Llicenciatura, grau universitari o cicle formatiu de grau superior en Periodisme, Publicitat i RRPP, Comunicació Audiovisual, Humanitats o Gestió Cultural.
 • Experiència: Mínim 2 anys d’experiència en el món de la producció/programació d’activitats formatives i en la comunicació associativa i/o d’iniciatives culturals i comunitàries.
 • Habilitats en disseny gràfic i d’edició de vídeos.
 • Domini d’eines ofimàtiques.
 • Domini del Mailchimp i WordPress
 • Nivell de català C o superior.
 • Capacitat d’organització i coordinació.
 • Capacitat de comunicació i de relacions públiques.
 • Actitud proactiva, flexible i dinàmica

Es valorarà:

 • Formació específica en l’àmbit de la dinamització sociocultural i la comunicació.
 • Formació específica en el camp de la comunicació.
 • Experiència en iniciatives promogudes des del tercer sector i/o de gestió ciutadana.
 • Conèixer la realitat i l’oferta sociocultural del barri de Sarrià i de la ciutat.
 • Capacitat d’iniciativa i de treball en equip.
 • Coneixements d’equips de so i connexions tècniques (PC, projectors…)

Condicions generals:

 • Tipus de contracte: contracte d’interinitat per cobrir una excedència.
 • Durada prevista del contracte: 4 anys.
 • Jornada completa:37,5 hores setmanals (emmarcades dins de l’horari d’obertura del centre).
 • Retribució:21.476’04€ bruts anuals segons conveni
 • Període de prova: 2 mesos
 • Data d’incorporació: 02/09/2019
 • Lloc de treball: Casa Orlandai. C/Jaume Piquet,23.08017-Barcelona
 • Disponibilitat i flexibilitat horària.

Presentació de sol·licituds:

És requeriment obligatori que les persones interessades en participar en aquesta convocatòria omplin el formulari que es troba al web de Casa Orlandai: https://casaorlandai.cat/lassociacio/convocatories/

Per tal de garantir la igualtat d’oportunitats en el procés de selecció, els candidats hauran d’adjuntar al formulari la documentació que se sol·licita en el següent format:

 • Una primera pàgina de carta de presentació i explicant les motivacions i perquè es considera candidat/a òptim/a per aquesta convocatòria.
 • El currículum de (màxim) una pàgina.
 • Format: La carta i el CV hauran de tenir format PDF.

Les candidatures que no segueixin aquest canal de presentació (web de Casa Orlandai) i no compleixin amb aquests requisits no seran incloses en el procés de selecció.

La persona seleccionada haurà de presentar originals que acreditin els mèrits descrits al currículum.

Per qualsevol dubte o aclariment durant el procés, podeu fer-ho per correu electrònic, adreceu-vos a rrhh@casaorlandai.cat.

No s’acceptaran sol·licituds rebudes amb posterioritat a la data 15/7/2019 a les 23:59 hores.

Comissió de selecció:

La Comissió de Selecció es compondrà dels membres següents:

 • La Directora del Centre.
 • Tres persones membres de la Junta Directiva de l’AC Casa Orlandai, una de les quals actuarà com a Secretari/a.

Resolució de la convocatòria:

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Comissió de Selecció valorarà els currículums, d’acord amb la taula de mèrits adjunta. De tots els currículums presentats se’n farà una valoració i s’escollirà el número de candidatures que, amb major puntuació, realitzaran una prova tècnica. Aquesta prova tècnica s’enviarà per correu electrònic i caldrà retornar-la en un termini màxim de 48 hores. Un cop valorats els resultats de la prova per cada candidat, la Comissió convocarà els/les aspirants millor puntuats/es per a la realització d’una entrevista personal.

Es respondrà per correu electrònic a tots els/les candidats/es, sigui quin sigui el sentit de la resolució.

 

Entitat o associació:
Associació Cultural Casa Orlandai
Telèfon:
932 524 262