Skip to Content

cercador d'ajuts, premis i subvencions

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat d'Ajuts, Premis i Subvencions

Taulell d'Ajuts, Premis i Subvencions

En aquesta taula trobaràs totes aquelles convocatòries d’ajuts, premis i subvencions que poden ser útils per al finançament del vostre projecte, amb un enllaç directe perquè també puguis descarregar les bases, els formularis corresponents i amb la data de termini de presentació de la sol·licitud.

A continuació, els diferents ajuts, premis i subvencions ordenats per ordre de termini de sol·licitud.

AJUT
Suport econòmic que atorga una entitat, institució o òrgan de caire privat per a la realització d'un projecte.
PREMIS
Reconeixement sovint econòmic, segons decisió d'un jurat, per la iniciativa o el bon desenvolupament d'un projecte.
Subvenció
Ajut econòmic que parteix d'una convocatòria que realitza l'Administració pública. Es presenten als diaris oficials.
Subvencions per a despeses estructurals d’entitats afectades pel cessament de l’activitat cultural a causa de l’estat d’alarma amb motiu de la COVID 19
Convoca:
Generalitat de Catalunya - Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC), Departament de Cultura
Descripció:

Són subvencions per contribuir econòmicament a finançar les despeses estructurals de les entitats afectades pel cessament de l’activitat cultural a causa de l’estat d’alarma declarat mitjançant el Reial decret 463/2020, de 14 de març, per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Aquests ajuts són incompatibles amb altres subvencions extraordinàries, sigui quina sigui la finalitat, de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural o l’Institut Català de les Empreses Culturals convocades amb motiu de la crisi provocada per l’estat d’alarma de la COVID-19; en canvi, són compatibles amb altres subvencions dels organismes esmentats per a la mateixa finalitat, sempre que l’import dels ajuts concedits no superi el cost de l’activitat que ha de desenvolupar la persona beneficiària.

Poden optar a aquestes subvencions les associacions i altres entitats privades sense finalitat de lucre i les federacions d’entitats privades sense ànim de lucre.

Termini de presentació de sol·licituds: del 25 de maig al 30 d’octubre de 2020.

Més informació

Termini de presentació:
30.10.2020
Subvencions per compensar les pèrdues per anul·lació d’espectacles i activitats culturals durant el període d’estat d’alarma amb motiu de la COVID 19
Convoca:
Generalitat de Catalunya - Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC), Departament de Cultura
Descripció:

Són subvencions per contribuir econòmicament a compensar la reducció d’ingressos corresponents als espectacles i activitats culturals cancel·lades durant el període d’estat d’alarma declarat mitjançant el Reial decret 463/2020, de 14 de març, per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Aquesta línia d’ajuts és incompatible amb altres subvencions extraordinàries, sigui quina sigui la finalitat, de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural o l’Institut Català de les Empreses Culturals convocades amb motiu de la crisi provocada per l’estat d’alarma de la COVID-19.

A qui va dirigit?

a) Persones físiques empresàries o societats civils i mercantils que realitzen activitats culturals remunerades i compleixin algun dels requisits següents:

 1. Que tenien aprovada o programada una o més actuacions professionals fora d’horari escolar en algun dels equipaments del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya (SPEEM) o en espais que no constitueixen equipaments escènics o musicals en el cas de municipis de menys de 5.000 habitants que no en disposen. La Direcció General de Creació, Acció Territorial i Biblioteques és l’òrgan que haurà d’haver validat la programació de l’entitat sol·licitant a l’aplicació Programa.cat.
 2. Que havien estat contractats o tenien compromisos de les entitats organitzadores per a realitzar espectacles o concerts de caràcter professional en festivals d’arts escèniques o en circuits i xarxes de difusió en l’àmbit de les arts escèniques i la música. Als efectes d’aquestes bases s’entén per:
  • 2.a Circuit: el conjunt d’espais i equipaments escènics i musicals on es fa una programació artística tancada, amb criteris d’economia d’escala i coordinada per un operador.
  • 2.b Xarxes de difusió: el conjunt de programadors coordinats per un operador que treballen per oferir espectacles i concerts a partir d’un catàleg artístic comú a disposició de cada equipament.
 3. Que havien estat contractats o tenien compromisos de les entitats organitzadores per a desenvolupar projectes professionals d’arts visuals en equipaments públics o privats.
 4. Que havien estat contractats per museus inscrits en el Registre de Museus de Catalunya, equipaments patrimonials, arxius i biblioteques per a realitzar serveis educatius, guiatges, tallers, lectures, treballs de digitalització, consultories, treballs de gestió documental i arxivística i restauració de documents o altres activitats pròpies d’aquests equipaments culturals.
 5. Que havien estat contractats per entitats públiques o privades per realitzar treballs d’intervenció arqueològica o paleontològica.
 6. Que havien estat contractats o tenien el compromís signat dels propietaris de béns mobles o d’elements arqueològics i artístics integrats en el patrimoni immoble de titularitat pública o privada per dur-ne a terme la restauració.

b) Entitats sense ànim de lucre que organitzen activitats culturals de pagament i que compleixin algun dels requisits següents:

 1. Que tenien previst organitzar activitats i festivals de cultura popular amb públic de pagament.
 2. Que tenien previst organitzar festivals i esdeveniments similars d’arts escèniques o literaris amb entrada de pagament, d’arts visuals o de difusió de la llengua amb patrocinis o altres aportacions privades per a l’activitat.

Termini de presentació de sol·licituds: del 25 de maig al 30 d’octubre de 2020.

Més informació

Termini de presentació:
30.10.2020
Subvencions per a la subtitulació en català de festivals i mostres audiovisuals a Catalunya
Convoca:
Generalitat de Catalunya - Departament de Cultura
Descripció:

Són subvencions per promoure la subtitulació en català dels continguts audiovisuals de festivals i mostres audiovisuals que se celebren a Catalunya.

S’entén per festival audiovisual aquell esdeveniment que programa obres audiovisuals, amb una línia definida, que té lloc durant un període específic de temps, amb un reglament de participació, amb una secció oficial com a eix principal de la programació, un jurat i uns premis.

S’entén per mostra audiovisual aquell esdeveniment que programa obres audiovisuals amb una línia definida, que té lloc durant un període específic de temps i que disposa d’un equip de programació.

Queden exclosos d’aquestes subvencions:

a) Els festivals i mostres audiovisuals amb un pressupost superior a 800.000 euros.

b) Les sessions de tràilers, anuncis publicitaris, vídeos musicals i similars, així com sessions esporàdiques de cinema.

c) Les retransmissions d’esdeveniments culturals (obres de teatre, òpera, concerts, etc.).

d) Els festivals o mostres impulsats per l’àmbit acadèmic amb objectius de formació.

A qui va dirigit?
 • A les empreses, tant si són persones físiques com jurídiques, que organitzin festivals o mostres audiovisuals a Catalunya.
 • A les entitats públiques o privades sense ànim de lucre amb domicili a Catalunya, que organitzin festivals o mostres audiovisuals a Catalunya.

Termini de sol·licitud: del 23 de juny al 30 d’octubre de 2020.

Més informació

Termini de presentació:
30.10.2020
Concurs: Reimagina’t
Convoca:
Observatori de les dones en els mitjans de comunicació
Descripció:

Reimagina‘t és una iniciativa de l’Observatori de les dones en els mitjans de comunicació que impulsa la creació i la difusió de vídeos lliures d’estereotips sexistes realitzats per joves i dirigits al públic jove.

El concurs s’adreça a grups de noies i nois entre els 12 i els 16 anys dels centres educatius i entitats de lleure que formen part dels municipis de l’Observatori de les dones en els mitjans de comunicació.

La 12a edició del Reimagina‘t convida a reflexionar sobre les XARXES SOCIALS a joves amb ganes de crear vídeos que proposin una mirada positiva cap a les diversitats de gènere i afectives-sexuals.

Com participar-hi?

 1. Participeu amb la realització d’un vídeo en una de les dues categories:
  • 12 a 14 anys
  • 14 a 16 anys
 2. Realitzeu la inscripció prèvia fins al dia 30 d’octubre amb la següent fitxa de inscripció:
  INSCRIPCIÓ
 3. Seguiu el calendari del concurs.
 4. Realitzeu el vídeo sobre la temàtica d’enguany, LES XARXES SOCIALS:
  • Amb una durada entre 30 segons i 1 minut al voltant del tema proposat.
  • S’accepten diferents formats: videoclip, campanya, ficció, documental,
   anunci publicitari, etc.
  • Els vídeos han de ser realitzats en grup (sense límit de número de participants).
  • En els crèdits dels vídeos, incloure: nom del centre educatiu, noms de l’alumnat , any.
 5. Afegiu al començament del vídeo participant el següent cartell –> Descarregueu el cartell inicial
 6. Pugeu el vídeo a youtube i envieu l’enllaç juntament amb la fitxa del vídeo fins el 12 de febrer de 2021.
  ENVIEU EL VÍDEO
 7. Descarregueu i ompliu els fulls de drets d’imatge per als i les participants.
 

Per a qualsevol dubte o informació, podeu contactar a:
observatorid@observatoridelesdones.org

Més informació

Bases:
Termini de presentació:
30.10.2020