Skip to Content

cercador d'ajuts, premis i subvencions

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat d'Ajuts, Premis i Subvencions

Taulell d'Ajuts, Premis i Subvencions

Atenció! Amb motiu de les mesures establertes al decret d’estat d’alarma 463/2020, queden suspesos i interromputs els terminis pel que fa als tràmits de subvencions de les administracions públiques. També alguns organismes privats han decidit ajornar els terminis de presentació. Per aquest motiu, tot i que des del CRAJ estem fent un seguiment exhaustiu per tal de modificar les noves dates, us recomanem que també consulteu la pàgina web de l’organisme corresponent per tal d’assegurar el nou termini establert. 

En aquesta taula trobaràs totes aquelles convocatòries d’ajuts, premis i subvencions que poden ser útils per al finançament del vostre projecte, amb un enllaç directe perquè també puguis descarregar les bases, els formularis corresponents i amb la data de termini de presentació de la sol·licitud.

A continuació, els diferents ajuts, premis i subvencions ordenats per ordre de termini de sol·licitud.

AJUT
Suport econòmic que atorga una entitat, institució o òrgan de caire privat per a la realització d'un projecte.
PREMIS
Reconeixement sovint econòmic, segons decisió d'un jurat, per la iniciativa o el bon desenvolupament d'un projecte.
Subvenció
Ajut econòmic que parteix d'una convocatòria que realitza l'Administració pública. Es presenten als diaris oficials.
Subvencions per a l’organització d’esdeveniments de contingut cultural digital a Catalunya
Convoca:
Generalitat de Catalunya - Institut Català de les Empreses Culturals
Descripció:

Línia de subvencions per a l’organització de festivals, congressos, fires i altres esdeveniments a Catalunya per a la promoció i la difusió de projectes de contingut cultural digital que promoguin la innovació de les indústries culturals i creatives. 

Queden exclosos: 

a) Els esdeveniments que tinguin com a objecte la recerca de finançament o les presentacions comercials.
b) Els esdeveniments consistents exclusivamente en l’atorgament de premis de qualsevol mena.
c) Els esdeveniments consistents exclusivamente en activitats de formació i de caràcter acadèmic.
d) Els festivals, les mostres i els cicles audiovisuals
e) Els esdeveniments consistents en trobades d’usuaris de xarxes socials.
f) Els esdeveniments consistents en trobades de jugadors d’un videojoc concret.
g) Els esdeveniments consistents exclusivament en exposicions d’arts visuals que utilitzin suports digitals.
h) Els esdeveniments de turisme cultural digital.
i) Els esdeveniments amb un pressupost superior a 420.000 euros.

Requisits: Poden optar a les subvencions les empreses i les entitats privades sense ànim de lucre que duguin a terme les activitats que estableix la base 1 i compleixin els requisits i condicions que estableix la base 3. (de les bases específiques)

Més informació

Termini de presentació:
09.06.2020
Convocatòria EIDHR per donar suport als drets humans a Malawi
Convoca:
Instrument Europeu per a la Democràcia i els Drets Humans
Descripció:

L’Instrument Europeu per a la Democràcia i els Drets Humans (EIDHR) és un programa de la Unió Europea que pretén promoure la democràcia i els drets humans a tot el món mitjançant el suport a les iniciatives de la societat civil. 

L’objectiu general d’aquesta convocatòria és capacitar les organitzacions de la societat civil sobre el terreny i donar suport als seus esforços per avançar i defensar la democràcia i els drets humans, així com consolidar el seu paper com a actors del canvi positiu. 

L’objectiu específic d’aquesta convocatòria és contribuir a la promoció i protecció dels drets humans, les llibertats fonamentals i contribuir a l’enfortiment del marc internacional per a la promoció i protecció dels drets humans, la justícia i l’estat de dret a Malawi. 

Més concretament, aquesta convocatòria de propostes se centrarà en dues prioritats / lots: 

Lot 1: Donar suport a la llibertat d’expressió amb especial èmfasi en l’accés a la informació 
Lot 2: Millorar les condicions de vida a les presons i lluitar contra la tortura i altres càstigs o tractes cruels, inhumans o degradants 

Per ser elegible cal: 

 • ser entitat jurídica 
 • no tenir afany de lucre 
 • ser una organització de la societat civil 
 • estar establert a un estat membre de la UE, a Malawi o a un país EIDHR 
 • gestionar l’acció directament, no com a intermediari 

Si el sol·licitant principal no té la seva seu a Malawi, hauria d’actuar obligatòriament amb almenys un co-sol·licitant malauès. 

Les accions han de tenir lloc a Malawi. 

Es tracta d’una convocatòria restringida de propostes. En primer lloc, només s’ha de presentar una concept note per a la seva avaluació. 

A continuació, seran convidats a presentar una sol·licitud completa els candidats líders que hagin estat preseleccionats. 

Pressupost: 573.828 €

Data límit: 11/06/2020 

Més informació

Termini de presentació:
11.06.2020
Ajuts per a intercanvis i mobilitat a l’esport
Convoca:
Comissió Europea
Descripció:

L’esport crea un intens sentiment de pertinença a la societat entre els seus membres més vulnerables i fomenta la ciutadania activa. Pot servir per a contribuir a integrar la creixent població immigrant, lluitar contra l’exclusió social, augmentar la solidaritat entre les generacions i fomentar la igualtat entre homes i dones en la societat. En altres paraules, l’esport contribueix de manera significativa a la cohesió social i la construcció de comunitats integradores. 

L’objectiu general d’aquesta acció és donar l’oportunitat al personal de les organitzacions esportives (l’entorn dels esportistes) de millorar les seves competències i qualificacions i adquirir noves capacitats a través de la mobilitat educativa, passant una temporada a un altre país (dins o fora de la UE). 

S’ha d’entendre la mobilitat educativa com una inversió en capital humà i una contribució a la creació de capacitats de diverses organitzacions esportives. 

Aquestes oportunitats de mobilitat van adreçades a: 

 • entrenadors o monitors i altre personal de les organitzacions esportives (inclosos els voluntaris) vinculats a l’esport professional 
 • entrenadores o monitors i altre personal de les organitzacions esportives (inclosos els voluntaris) vinculats a l’esport d’aficionats 

L’objectiu específic d’aquesta acció és fomentar la mobilitat educativa i els intercanvis, i amb el temps promoure la dimensió internacional de l’esport. 

Aquest últim aspecte s’ha de desenvolupar en forma de cooperació entre al menys tres organitzacions (la sol·licitant i, a més, altres dues establertes a diferents estats membres de la UE) amb seu a tres estats membres de la UE diferents i al menys una organització establerta en una de les següents regions: els Balcans Occidentals, l’Associació Oriental, Àsia, Amèrica Llatina i Àfrica. 

L’organització sol·licitant ha de tenir la seva seu a un estat membre de la UE. 

 Per a ser elegible cal: 

 • ser una entitat pública o privada amb personalitat jurídica que a més sigui activa en l’àmbit de l’esport i l’activitat física, així com en l’organització d’activitats físiques i esportives 
 • tenir la seva seu social en un dels estats membres de la UE 

Pressupost: 1,4M €

Data límit: 11/06/2020 

Termini de presentació:
11.06.2020
Subvencions de cicles i festivals artístics organitzats per entitats privades 2020
Convoca:
Diputació de Barcelona - Gerència de Serveis de Cultura
Descripció:

Convocatòria de subvencions destinades a finançar cicles i festivals artístics organitzats per entitats privades del sector cultural a realitzar dins la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 2020.

Són objecte de suport de la present convocatòria els cicles i festivals que compleixin els següents requisits:

 • Han de centrar la seva activitat en l’àmbit de les arts escèniques, la música, el cinema, les arts visuals i la literatura.
 • Han de programar un mínim de 3 activitats professionals a la demarcació de Barcelona (exceptuant la ciutat de Barcelona).
 • Han de tenir lloc en un o més municipis de la demarcació de Barcelona (exceptuant la ciutat de Barcelona).
 • Han de comptar amb la col·laboració explícita dels ajuntaments dels municipis a on es realitzen els cicles o festivals.
 • Han de tenir una trajectòria mínima de 2 anys.

Avís: Inicialment, el període de presentació de les sol·licituds s’iniciava el 23 de març i finalitzaria el dia 16 d’abril de 2020. Tanmateix, d’acord amb la declaració de l’estat d’alarma (Reial Decret 463/2020), el còmput dels terminis de tramitació queda suspès fins la seva finalització.

En el supòsit que no es prorrogui el que està vigent des del 9 de maig de 2020 i que està previst que finalitzi a les 00:00 hores del 24 de maig de 2020, el nou termini de presentació de sol·licituds finalitzaria el 16 de juny de 2020.

Tot i això, durant el període d’estat d’alarma es poden lliurar sol·licituds a través de la Seu Electrònica.

Més informació 

Termini de presentació:
16.06.2020
Subvencions per a projectes i activitats a entitats de l’àmbit de polítiques socials (convocatòria ordinària 2020)
Convoca:
Generalitat de Catalunya - Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Descripció:

Subvencions per realitzar activitats o projectes i programes de manteniment de serveis i establiments de serveis socials. El Departament ha activat la tramitació d’aquesta línia de subvencions per garantir la viabilitat de les entitats sense ànim de lucre que atenen col·lectius vulnerables. En la resolució aprovada s’especifica que les sol·licituds poden incloure les actuacions necessàries per adaptar els projectes a la situació sanitària i social ocasionada per l’estat d’alarma i les fases de desconfinament.

Subvencions a entitats per a activitats i projectes de les línies següents

B) Programes d’atenció social i educativa adreçats a infants i a adolescents en situació de risc social:

 • B.1 Activitats preventives d’atenció social per a infants i joves en risc social o en situació de risc de
  maltractament lleu o moderat (de caràcter anual).

D) Programes d’acollida i integració social de persones immigrades, sol·licitants de protecció internacional, i
catalanes retornades. Programes per a la igualtat i la no-discriminació per raó d’origen. Programes de foment
de l’interculturalisme:

 • D.3 Activitats d’acollida, integració i sensibilització en relació amb les persones refugiades o sol·licitants de protecció internacional (de caràcter anual).
 • D.14 Activitats de caràcter singular (de caràcter anual).

F) Programes de caràcter comunitari, de promoció del voluntariat i enfortiment de l’associacionisme, i de
promoció i reconeixement del poble gitano:

 • F.1 Activitats de caràcter cívic i comunitari (de caràcter anual).
 • F.6 Activitats formatives vinculades al Pla de formació de l’associacionisme i el voluntariat de Catalunya (de
  caràcter anual).

L) Programes per a actuacions d’accessibilitat i millora de la igualtat d’oportunitats per a persones amb
discapacitat:

 • L.1 Activitats de foment de l’accessibilitat a la comunicació del servei (de caràcter anual).
 • L.2 Activitats de foment de l’accessibilitat a l’accés i a l’interior de l’establiment (de caràcter anual).

M) Programes per al foment de la igualtat d’oportunitats de dones i homes en el treball i de lluita contra la
violència masclista en l’àmbit laboral:

 • M.1 Activitats de sensibilització, promoció i divulgació per avançar en la igualtat d’oportunitats de les dones en
  el treball (de caràcter anual).
 • M.2 Activitats de jornades i formació relacionades amb la igualtat salarial, la lluita contra els estereotips, la
  segregació ocupacional, l’accés de les dones a càrrecs directius, el foment de la corresponsabilitat i la
  prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’àmbit laboral (de caràcter anual).
 • M.3 Activitats d’elaboració d’estudis i materials relacionats amb la igualtat d’oportunitats de dones i homes que
  siguin innovadors o que tinguin una aplicació pràctica en el mercat laboral català (de caràcter anual).
 • M.4 Activitats per fomentar la igualtat d’oportunitats en el treball adreçades a empreses, organitzacions i
  institucions (de caràcter anual).

Q) Programes de suport a l’educació en el lleure:

 • Q.4 Activitats per a la participació en igualtat de condicions a les activitats d’educació en el lleure (de caràcter
  anual).

T) Programes de prevenció, suport i lluita contra el maltractament a les persones grans i de promoció de les
persones grans actives:

 • T.1 Activitats de lluita contra la violència i el maltractament a les persones grans (de caràcter anual).
 • T.2 Activitats d’envelliment actiu (de caràcter anual).

Subvencions a entitats per a serveis socials

H) Programes de suport a les famílies:

 • H.2 Serveis d’orientació i acompanyament a les famílies (SOAF) (de caràcter anual).

I) Programes d’intervenció socioeducativa adreçats a infants i a adolescents en situació de risc:

 • I.1 Serveis de suport a les famílies amb infants de 0 a 3 anys en situació de risc (de caràcter anual).
 • I.2 Serveis d’atenció diürna (servei de centre obert) (de caràcter anual).
 • I.3 Serveis d’intervenció en famílies amb infants i adolescents en situació de risc (de caràcter anual).
 • I.4 Serveis d’acompanyament socioeducatiu per a adolescents en situació de risc (de caràcter anual).

Programes de manteniment de serveis i establiments de serveis socials

J) Programes de manteniment de serveis i establiments de serveis socials definits en l’actual Cartera de serveis
socials relatius a serveis especialitzats d’atenció a les persones grans amb dependència o risc social, a
persones amb discapacitat, problemàtica social derivada de trastorn mental, drogodependències o altres
addiccions, afectades pel virus VIH/sida o amb problemàtica social i risc d’exclusió social:

 • J.20 Programa per a les regularitzacions d’usuaris de la convocatòria d’entitats d’exercicis anteriors (de
  caràcter anual).

Terminis: del 21 de maig al 17 de juny

Més informació i documentació

Termini de presentació:
17.06.2020