Skip to Content

cercador d'ajuts, premis i subvencions

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat d'Ajuts, Premis i Subvencions

Taulell d'Ajuts, Premis i Subvencions

Atenció! Amb motiu de les mesures establertes al decret d’estat d’alarma 463/2020, queden suspesos i interromputs els terminis pel que fa als tràmits de subvencions de les administracions públiques. També alguns organismes privats han decidit ajornar els terminis de presentació. Per aquest motiu, tot i que des del CRAJ estem fent un seguiment exhaustiu per tal de modificar les noves dates, us recomanem que també consulteu la pàgina web de l’organisme corresponent per tal d’assegurar el nou termini establert. 

En aquesta taula trobaràs totes aquelles convocatòries d’ajuts, premis i subvencions que poden ser útils per al finançament del vostre projecte, amb un enllaç directe perquè també puguis descarregar les bases, els formularis corresponents i amb la data de termini de presentació de la sol·licitud.

A continuació, els diferents ajuts, premis i subvencions ordenats per ordre de termini de sol·licitud.

AJUT
Suport econòmic que atorga una entitat, institució o òrgan de caire privat per a la realització d'un projecte.
PREMIS
Reconeixement sovint econòmic, segons decisió d'un jurat, per la iniciativa o el bon desenvolupament d'un projecte.
Subvenció
Ajut econòmic que parteix d'una convocatòria que realitza l'Administració pública. Es presenten als diaris oficials.
Ajuts a associacions, fundacions i entitats sense ànim de lucre dedicades a la defensa dels interessos de les víctimes del terrorisme 2020
Convoca:
Ministeri de l'Interior
Descripció:

El Ministerio del Interior convoca subvencions per a la realització de programes de suport al moviment associatiu i fundacional, d’informació i sensibilització social, i d’assistència directa a les víctimes del terrorisme i als seus familiars, en els camps de l’assistència material, sanitària, social, laboral i psicològica.

Programes objecte de subvenció:

 1. Suport al moviment associatiu i fundacional, per al finançament de les despeses generals de funcionament i gestió de les entitats (personal, subministraments, lloguers, compra de béns corrents i serveis).
 2. Informació i sensibilització social, sobre els efectes de la violència terrorista, prevenció de la radicalització i l’extremism violent, així com programes de naturalesa educativa, promoció de valors democràtics i defensa dels drets humans, i accions de memòria, record i homenatge a les víctimes del terrorisme.
 3. Assistència directa a les víctimes del terrorismo i els seus familiars, en els camps de l’assistència material, sanitària, social, laboral, psicològica, individual o col·lectivament considerades, en aquelles situacions que no poden atendre’s per l’acció de l’Estat o que poguessin ser ateses de manera més eficaç a través dels projectes d’actuació de les entitats.

El crèdit total d’aquesta convocatòria és de 930.000 euros.

Termini de presentació:
04.06.2020
Premi Biophilia de Comunicació mediambiental
Convoca:
Fundació BBVA
Descripció:

Aquest premi pretèn reconèixer les contribucions realitzades en qualsevol àmbit de la comunicació ambiental i especialment relacionades amb la conservació de la biodiversitat i el canvi climàtic. També es valora especialment que tingui un caràcter innovador. 

Preferentment, les contribucions hauran d’estar dirigides a audiències globals o d’ampli impacte.

Aquesta convocatòria contempla l’atorgament d’un únic premi dotat amb 100.000 euros.

Termini de presentació:
05.06.2020
Ajuts Art for Change “La Caixa” 2020
Convoca:
Fundació La Caixa
Descripció:

Les arts plàstiques, la música, el teatre, la dansa o la literatura es poden fer servir com a eines de transformació social. Per aquest motiu, la Fundació La Caixa convoca aquests ajuts per a projectes d’entitats culturals i d’artistes que afavoreixin l’ús de l’art i la cultura com a instruments que poden incidir en aspectes com el desenvolupament personal i la inclusió social.

Línies d’actuació

 1. Promoció d’activitats vinculades a les arts plàstiques, la fotografia, la música, la literatura i les arts escèniques com a recursos de desenvolupament personal i inclusió social.

 2. Foment del paper actiu dels col·lectius participants i dels professionals del món de la cultura en activitats de caràcter social.

Més informació

Termini de presentació:
08.06.2020
Subvencions de fires, mostres, mercats i/o festivals de referència 2020
Convoca:
Diputació de Barcelona - Gerència de Serveis de Cultura
Descripció:

Convocatòria de subvencions destinada a finançar fires, mostres, mercats i/o festivals de referència d’especial interès organitzats per ens locals o entitats privades del sector cultural que tenen el seu àmbit d’actuació dins la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 2020

Seran susceptibles d’acollir-se a la categoria de referència:

 1. Les fires, mostres i/o mercats que compleixin amb els següents requisits:
  a) Tenir un pressupost igual o superior a 300.000 €.
  b) Que es desenvolupin exclusivament a municipis de la demarcació de Barcelona excepte Barcelona ciutat.
  c) Tenir una trajectòria consolidada de com a mínim 15 anys.
  d) Que realitzin un mínim de 30 propostes artístiques.
  e) Que incorporin programes socials, activitats educatives o de dinamització de públics.
  f) Que incorporin activitats adreçades a professionals del sector.
 2. Els festivals que complexin amb els següents requisits:
  a) Tenir un pressupost igual o superior a 100.000 €.
  b) Que es desenvolupin majoritàriament a municipis de la demarcació de Barcelona excepte Barcelona ciutat.
  c) Que tinguin una trajectòria consolidada de com a mínim 5 anys.
  d) Que realitzin un mínim de 10 propostes artístiques.
  e) Que incorporin programes socials, activitats educatives o de dinamització de públics.
  f) Només se subvencionarà el festival que obtingui més puntuació de cadascun dels gèneres o àmbits següents: arts de carrer, pallassos, poesia, creació contemporània, teatre infantil, música popular i tradicional, pop rock català, música infantil, músiques d’autor, jazz, curtmetratges, fotografia analògica i cinema fantàstic

Més informació

Termini de presentació:
08.06.2020
Convocatòria de subvencions per a finançar les actuacions de federacions que fomenten i difonen la cultura popular i tradicional durant l’any 2020
Convoca:
Diputació de Barcelona - Gerència de Serveis de Cultura
Descripció:

Convocatòria de subvenció per a activitats de cultura popular i tradicional a realitzar dins de la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 2020, organitzades per federacions culturals sense finalitat de lucre.

Aquestes subvencions hauran de fomentar projectes d’interès públic o social vinculats al foment i la difusió de la cultura popular i tradicional a la demarcació de la Diputació de Barcelona. En aquest sentit podran desenvolupar-se activitats com ara:

 • Donar suport i/o assessorament als seus associats en matèria de foment de la cultura popular i tradicional. S’inclou el suport a la implementació de mitjans on-line.
 • Activitats de cultura popular i tradicional, presencials i no presencials, realitzades i/o previstes, com ara trobades, jornades, xerrades, formacions, tallers, cursos i altres
  actuacions.
 • Implementació d’eines de comunicació i difusió en matèria de cultura popular i tradicional com ara publicacions, estudis, pàgines web i emissions d’activitats per televisió i canals on-line.

Tenint en compte l’excepcional situació de confinament i aïllament social imposades com a mesura per detenir la propagació del COVID19 i, en conseqüència, l’anul·lació o ajornament de
moltes activitats de cultura popular i tradicional, podran presentar-se en aquesta convocatòria aquelles actuacions de cultura popular i tradicional previstes que, tot i no haver pogut ser desenvolupades durant el temps d’execució, la seva preparació hagi comportat despeses d’organització.

Requisits: Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones jurídiques que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant LGS), i reuneixin les següents condicions:

 • Federacions i coordinadores, legalment constituïdes, que tinguin una unió d’associacions sense ànim de lucre i de caràcter cultural. 
 • El caràcter cultural de les entitats haurà de quedar degudament acreditat als seus estatuts.
 • Tenir el domicili social a la demarcació de la Diputació de Barcelona, i que així consti en els seus estatuts o bé, tenir domicili social fora de la província de Barcelona sempre
  i quan les entitats que tenen associades de les comarques barcelonines representin com a mínim el 50% de la seva totalitat.

Queden excloses aquelles federacions i coordinadores d’entitats que aborden els aspectes culturals de forma secundària en les seves activitats. També resten excloses d’aquestes subvencions les confederacions, enteses com les entitats de tercer nivell en que s’associen i organitzen les federacions.

AVÍS: 

Inicialment, el termini de presentació de les sol·licituds per a la convocatòria de Federacions de Cultura Popular i Tradicional s’ha establert entre el 21 de maig de 2020 i el 4 de juny de 2020. Tanmateix, d’acord amb la declaració de l’estat d’alarma (Reial Decret 463/2020), el còmput dels terminis de tramitació queda suspès fins la seva finalització.

En el supòsit que no es prorrogui el que està vigent des del 9 de maig de 2020 i que està previst que finalitzi a les 00:00 hores del 24 de maig de 2020, el nou termini de presentació de sol·licituds finalitzaria el 8 de juny de 2020.

Tot i això, durant el període d’estat d’alarma es poden lliurar sol·licituds a través de la Seu Electrònica. 

Més informació

Termini de presentació:
08.06.2020