Skip to Content

cercador d'ajuts, premis i subvencions

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat d'Ajuts, Premis i Subvencions

Taulell d'Ajuts, Premis i Subvencions

Atenció! Amb motiu de les mesures establertes al decret d’estat d’alarma 463/2020, queden suspesos i interromputs els terminis pel que fa als tràmits de subvencions de les administracions públiques. També alguns organismes privats han decidit ajornar els terminis de presentació. Per aquest motiu, tot i que des del CRAJ estem fent un seguiment exhaustiu per tal de modificar les noves dates, us recomanem que també consulteu la pàgina web de l’organisme corresponent per tal d’assegurar el nou termini establert. 

En aquesta taula trobaràs totes aquelles convocatòries d’ajuts, premis i subvencions que poden ser útils per al finançament del vostre projecte, amb un enllaç directe perquè també puguis descarregar les bases, els formularis corresponents i amb la data de termini de presentació de la sol·licitud.

A continuació, els diferents ajuts, premis i subvencions ordenats per ordre de termini de sol·licitud.

AJUT
Suport econòmic que atorga una entitat, institució o òrgan de caire privat per a la realització d'un projecte.
PREMIS
Reconeixement sovint econòmic, segons decisió d'un jurat, per la iniciativa o el bon desenvolupament d'un projecte.
Subvenció
Ajut econòmic que parteix d'una convocatòria que realitza l'Administració pública. Es presenten als diaris oficials.
Subvencions de fires, mostres, mercats i/o festivals de referència 2020
Convoca:
Diputació de Barcelona - Gerència de Serveis de Cultura
Descripció:

Convocatòria de subvencions destinada a finançar fires, mostres, mercats i/o festivals de referència d’especial interès organitzats per ens locals o entitats privades del sector cultural que tenen el seu àmbit d’actuació dins la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 2020

Seran susceptibles d’acollir-se a la categoria de referència:

 1. Les fires, mostres i/o mercats que compleixin amb els següents requisits:
  a) Tenir un pressupost igual o superior a 300.000 €.
  b) Que es desenvolupin exclusivament a municipis de la demarcació de Barcelona excepte Barcelona ciutat.
  c) Tenir una trajectòria consolidada de com a mínim 15 anys.
  d) Que realitzin un mínim de 30 propostes artístiques.
  e) Que incorporin programes socials, activitats educatives o de dinamització de públics.
  f) Que incorporin activitats adreçades a professionals del sector.
 2. Els festivals que complexin amb els següents requisits:
  a) Tenir un pressupost igual o superior a 100.000 €.
  b) Que es desenvolupin majoritàriament a municipis de la demarcació de Barcelona excepte Barcelona ciutat.
  c) Que tinguin una trajectòria consolidada de com a mínim 5 anys.
  d) Que realitzin un mínim de 10 propostes artístiques.
  e) Que incorporin programes socials, activitats educatives o de dinamització de públics.
  f) Només se subvencionarà el festival que obtingui més puntuació de cadascun dels gèneres o àmbits següents: arts de carrer, pallassos, poesia, creació contemporània, teatre infantil, música popular i tradicional, pop rock català, música infantil, músiques d’autor, jazz, curtmetratges, fotografia analògica i cinema fantàstic

Més informació

Termini de presentació:
08.06.2020
Convocatòria de subvencions per a finançar les actuacions de federacions que fomenten i difonen la cultura popular i tradicional durant l’any 2020
Convoca:
Diputació de Barcelona - Gerència de Serveis de Cultura
Descripció:

Convocatòria de subvenció per a activitats de cultura popular i tradicional a realitzar dins de la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 2020, organitzades per federacions culturals sense finalitat de lucre.

Aquestes subvencions hauran de fomentar projectes d’interès públic o social vinculats al foment i la difusió de la cultura popular i tradicional a la demarcació de la Diputació de Barcelona. En aquest sentit podran desenvolupar-se activitats com ara:

 • Donar suport i/o assessorament als seus associats en matèria de foment de la cultura popular i tradicional. S’inclou el suport a la implementació de mitjans on-line.
 • Activitats de cultura popular i tradicional, presencials i no presencials, realitzades i/o previstes, com ara trobades, jornades, xerrades, formacions, tallers, cursos i altres
  actuacions.
 • Implementació d’eines de comunicació i difusió en matèria de cultura popular i tradicional com ara publicacions, estudis, pàgines web i emissions d’activitats per televisió i canals on-line.

Tenint en compte l’excepcional situació de confinament i aïllament social imposades com a mesura per detenir la propagació del COVID19 i, en conseqüència, l’anul·lació o ajornament de
moltes activitats de cultura popular i tradicional, podran presentar-se en aquesta convocatòria aquelles actuacions de cultura popular i tradicional previstes que, tot i no haver pogut ser desenvolupades durant el temps d’execució, la seva preparació hagi comportat despeses d’organització.

Requisits: Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones jurídiques que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant LGS), i reuneixin les següents condicions:

 • Federacions i coordinadores, legalment constituïdes, que tinguin una unió d’associacions sense ànim de lucre i de caràcter cultural. 
 • El caràcter cultural de les entitats haurà de quedar degudament acreditat als seus estatuts.
 • Tenir el domicili social a la demarcació de la Diputació de Barcelona, i que així consti en els seus estatuts o bé, tenir domicili social fora de la província de Barcelona sempre
  i quan les entitats que tenen associades de les comarques barcelonines representin com a mínim el 50% de la seva totalitat.

Queden excloses aquelles federacions i coordinadores d’entitats que aborden els aspectes culturals de forma secundària en les seves activitats. També resten excloses d’aquestes subvencions les confederacions, enteses com les entitats de tercer nivell en que s’associen i organitzen les federacions.

AVÍS: 

Inicialment, el termini de presentació de les sol·licituds per a la convocatòria de Federacions de Cultura Popular i Tradicional s’ha establert entre el 21 de maig de 2020 i el 4 de juny de 2020. Tanmateix, d’acord amb la declaració de l’estat d’alarma (Reial Decret 463/2020), el còmput dels terminis de tramitació queda suspès fins la seva finalització.

En el supòsit que no es prorrogui el que està vigent des del 9 de maig de 2020 i que està previst que finalitzi a les 00:00 hores del 24 de maig de 2020, el nou termini de presentació de sol·licituds finalitzaria el 8 de juny de 2020.

Tot i això, durant el període d’estat d’alarma es poden lliurar sol·licituds a través de la Seu Electrònica. 

Més informació

Termini de presentació:
08.06.2020
Subvencions per a l’organització d’esdeveniments de contingut cultural digital a Catalunya
Convoca:
Generalitat de Catalunya - Institut Català de les Empreses Culturals
Descripció:

Línia de subvencions per a l’organització de festivals, congressos, fires i altres esdeveniments a Catalunya per a la promoció i la difusió de projectes de contingut cultural digital que promoguin la innovació de les indústries culturals i creatives. 

Queden exclosos: 

a) Els esdeveniments que tinguin com a objecte la recerca de finançament o les presentacions comercials.
b) Els esdeveniments consistents exclusivamente en l’atorgament de premis de qualsevol mena.
c) Els esdeveniments consistents exclusivamente en activitats de formació i de caràcter acadèmic.
d) Els festivals, les mostres i els cicles audiovisuals
e) Els esdeveniments consistents en trobades d’usuaris de xarxes socials.
f) Els esdeveniments consistents en trobades de jugadors d’un videojoc concret.
g) Els esdeveniments consistents exclusivament en exposicions d’arts visuals que utilitzin suports digitals.
h) Els esdeveniments de turisme cultural digital.
i) Els esdeveniments amb un pressupost superior a 420.000 euros.

Requisits: Poden optar a les subvencions les empreses i les entitats privades sense ànim de lucre que duguin a terme les activitats que estableix la base 1 i compleixin els requisits i condicions que estableix la base 3. (de les bases específiques)

Més informació

Termini de presentació:
09.06.2020
Convocatòria EIDHR per donar suport als drets humans a Malawi
Convoca:
Instrument Europeu per a la Democràcia i els Drets Humans
Descripció:

L’Instrument Europeu per a la Democràcia i els Drets Humans (EIDHR) és un programa de la Unió Europea que pretén promoure la democràcia i els drets humans a tot el món mitjançant el suport a les iniciatives de la societat civil. 

L’objectiu general d’aquesta convocatòria és capacitar les organitzacions de la societat civil sobre el terreny i donar suport als seus esforços per avançar i defensar la democràcia i els drets humans, així com consolidar el seu paper com a actors del canvi positiu. 

L’objectiu específic d’aquesta convocatòria és contribuir a la promoció i protecció dels drets humans, les llibertats fonamentals i contribuir a l’enfortiment del marc internacional per a la promoció i protecció dels drets humans, la justícia i l’estat de dret a Malawi. 

Més concretament, aquesta convocatòria de propostes se centrarà en dues prioritats / lots: 

Lot 1: Donar suport a la llibertat d’expressió amb especial èmfasi en l’accés a la informació 
Lot 2: Millorar les condicions de vida a les presons i lluitar contra la tortura i altres càstigs o tractes cruels, inhumans o degradants 

Per ser elegible cal: 

 • ser entitat jurídica 
 • no tenir afany de lucre 
 • ser una organització de la societat civil 
 • estar establert a un estat membre de la UE, a Malawi o a un país EIDHR 
 • gestionar l’acció directament, no com a intermediari 

Si el sol·licitant principal no té la seva seu a Malawi, hauria d’actuar obligatòriament amb almenys un co-sol·licitant malauès. 

Les accions han de tenir lloc a Malawi. 

Es tracta d’una convocatòria restringida de propostes. En primer lloc, només s’ha de presentar una concept note per a la seva avaluació. 

A continuació, seran convidats a presentar una sol·licitud completa els candidats líders que hagin estat preseleccionats. 

Pressupost: 573.828 €

Data límit: 11/06/2020 

Més informació

Termini de presentació:
11.06.2020
Ajuts per a intercanvis i mobilitat a l’esport
Convoca:
Comissió Europea
Descripció:

L’esport crea un intens sentiment de pertinença a la societat entre els seus membres més vulnerables i fomenta la ciutadania activa. Pot servir per a contribuir a integrar la creixent població immigrant, lluitar contra l’exclusió social, augmentar la solidaritat entre les generacions i fomentar la igualtat entre homes i dones en la societat. En altres paraules, l’esport contribueix de manera significativa a la cohesió social i la construcció de comunitats integradores. 

L’objectiu general d’aquesta acció és donar l’oportunitat al personal de les organitzacions esportives (l’entorn dels esportistes) de millorar les seves competències i qualificacions i adquirir noves capacitats a través de la mobilitat educativa, passant una temporada a un altre país (dins o fora de la UE). 

S’ha d’entendre la mobilitat educativa com una inversió en capital humà i una contribució a la creació de capacitats de diverses organitzacions esportives. 

Aquestes oportunitats de mobilitat van adreçades a: 

 • entrenadors o monitors i altre personal de les organitzacions esportives (inclosos els voluntaris) vinculats a l’esport professional 
 • entrenadores o monitors i altre personal de les organitzacions esportives (inclosos els voluntaris) vinculats a l’esport d’aficionats 

L’objectiu específic d’aquesta acció és fomentar la mobilitat educativa i els intercanvis, i amb el temps promoure la dimensió internacional de l’esport. 

Aquest últim aspecte s’ha de desenvolupar en forma de cooperació entre al menys tres organitzacions (la sol·licitant i, a més, altres dues establertes a diferents estats membres de la UE) amb seu a tres estats membres de la UE diferents i al menys una organització establerta en una de les següents regions: els Balcans Occidentals, l’Associació Oriental, Àsia, Amèrica Llatina i Àfrica. 

L’organització sol·licitant ha de tenir la seva seu a un estat membre de la UE. 

 Per a ser elegible cal: 

 • ser una entitat pública o privada amb personalitat jurídica que a més sigui activa en l’àmbit de l’esport i l’activitat física, així com en l’organització d’activitats físiques i esportives 
 • tenir la seva seu social en un dels estats membres de la UE 

Pressupost: 1,4M €

Data límit: 11/06/2020 

Termini de presentació:
11.06.2020