Skip to Content

cercador d'ajuts, premis i subvencions

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat d'Ajuts, Premis i Subvencions

Taulell d'Ajuts, Premis i Subvencions

Atenció! Amb motiu de les mesures establertes al decret d’estat d’alarma 463/2020, queden suspesos i interromputs els terminis pel que fa als tràmits de subvencions de les administracions públiques. També alguns organismes privats han decidit ajornar els terminis de presentació. Per aquest motiu, tot i que des del CRAJ estem fent un seguiment exhaustiu per tal de modificar les noves dates, us recomanem que també consulteu la pàgina web de l’organisme corresponent per tal d’assegurar el nou termini establert. 

En aquesta taula trobaràs totes aquelles convocatòries d’ajuts, premis i subvencions que poden ser útils per al finançament del vostre projecte, amb un enllaç directe perquè també puguis descarregar les bases, els formularis corresponents i amb la data de termini de presentació de la sol·licitud.

A continuació, els diferents ajuts, premis i subvencions ordenats per ordre de termini de sol·licitud.

AJUT
Suport econòmic que atorga una entitat, institució o òrgan de caire privat per a la realització d'un projecte.
PREMIS
Reconeixement sovint econòmic, segons decisió d'un jurat, per la iniciativa o el bon desenvolupament d'un projecte.
Subvenció
Ajut econòmic que parteix d'una convocatòria que realitza l'Administració pública. Es presenten als diaris oficials.
Suport a la participació ciutadana en l’execució de la política de cohesió
Convoca:
Comissió Europea
Descripció:

La DG REGIO pretén seleccionar possibles beneficiaris per a l’execució d’accions o eines innovadores, cofinançades per la UE, per tal d’implicar els ciutadans en la política de cohesió. 

L’objectiu general d’aquesta convocatòria és fomentar i donar suport al compromís dels ciutadans en la política de cohesió per a una millor execució i aconseguir que els ciutadans se sentin partícips dels seus resultats. 

L’objectiu específic és donar suport a projectes que proporcionin als ciutadans i a les organitzacions de la societat civil mitjans eficaços per participar activament en el disseny, l’execució o el seguiment de la política de cohesió. Els projectes seleccionats han de promoure la participació activa dels ciutadans a nivell d’un programa operatiu, d’un objectiu polític cobert pel programa o d’un objectiu específic. 

Es donarà prioritat a les propostes de projectes que:  

 • desenvolupin noves eines o accions que donin suport a la participació ciutadana en la política de cohesió; i / o 
 • donin suport a la ampliació de les eines o activitats existents per reforçar i ampliar el compromís dels ciutadans en la política de cohesió 

En les seves propostes, les organitzacions de la societat civil interessades han de demostrar el seu compromís i la seva preparació organitzativa per executar el seu projecte amb l’objectiu de reforçar el paper de la ciutadania o de les organitzacions de la societat civilen l’execució de la política europea de cohesió. Els projectes poden gestionar-se de forma independent o en cooperació amb una autoritat de gestió o un organisme intermedi d’un programa finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). El beneficiari de la subvenció serà l’organització de la societat civil seleccionada. 

Pressupost: 250.000 €

Data límit: 31/05/2020 

Termini de presentació:
31.05.2020
Ajuts a projectes d’iniciatives socials 2020 – Interculturalitat i acció social
Convoca:
Obra Social 'La Caixa'
Descripció:

L’Obra Social La Caixa obre convocatòria amb la finalitat de donar suport a processos i projectes d’acció social per millorar la convivència ciutadana intercultural i la cohesió social, com també projectes educatius de prevenció i promoció de les persones i de la comunitat.

Accions subvencionables
 • Participació social i desenvolupament comunitari
 • Promoció de la inclusió, el respecte i els valors de la comunitat
 • Gestió de la diversitat i mediació comunitària
 • Programes educatius i de prevenció (addiccions, violència…)

Quantia

Els projectes han de tenir una durada de 12 mesos i es poden presentar com a projectes:

 • Individuals: la quantitat demanada no pot ser superior a 40.000 €.
 • Conjunts (partenariats): la quantitat demanada no pot ser superior a 60.000 €.

La quantitat demanada no pot superar el 75 % del cost total del projecte.

Termini de presentació:
01.06.2020
Convocatòria 2020 per a projectes que facin servir l’esport per a la integració i la inclusió social de refugiats
Convoca:
Comissió Europea
Descripció:

L’esport és una de les eines disponibles per aconseguir una bona integració dels refugiats, i els projectes esportius locals tenen un paper cada vegada més important a l’hora de facilitar la integració dels refugiats a noves comunitats.

En aquest context, s’ha adoptat un gran nombre d’iniciatives i ja s’estan posant en pràctica projectes innovadors en tota la Unió Europea, tant a escala dels estats membres com en el marc dels programes de la Unió Europea.

La present acció preparatòria va adreçada a donar suport a projectes esportius dedicats a la integració dels refugiats.

Per mitjà d’activitats concretes destinades a integrar els refugiats per mitjà de l’esport, aquesta acció espera obtenir els resultats següents:

 • promoure el compromís directe dels refugiats i les comunitats d’acollida
 • promoure un enfocament a escala europea que augmenti la capacitat de les comunitats d’acollida per implicar i integrar adequadament als refugiats per mitjà de l’esport.

L’execució del projecte pilot tindrà en compte la complementarietat amb la part del programa Eramus+ dedicada a l’esport, amb el programa AMIF i amb les accions finançades actualment en el marc del programa pilot “Promoure l’activitat física beneficiosa per a la salut a tot Europa”.

Els resultats esperats són els següents:

 • organització d’activitats esportives per als refugiats
 • promoció de la pràctica de l’esport i de l’activitat física per part dels refugiats
 • promoció de la cooperació dels refugiats i les comunitats d’acollida en l’organització d’activitats esportives.

Per tal que els projectes siguin admissibles hauran de presentar-los sol·licitants que compleixin els criteris següents:

 • ser una entitat pública o privada amb personalitat jurídica que treballi principalment en l’àmbit de l’esport i que organitzi periòdicament competicions esportives a qualsevol nivell
 • tenir la seva seu social en un dels estats membres de la UE.

Exemple d’activitats admissibles:

 • activitats esportives destinades a promoure la participació dels refugiats en les societats de la UE
 • preparació i formació d’entrenadors i personal esportiu que treballaran en la integració i la inclusió social dels refugiats per mitjà de l’esport
 • desenvolupament d’activitats i determinació de bones pràctiques relacionades amb la participació dels refugiats en activitats esportives destinades a afavorir la seva integració en les societats d’acollida.

Període d’execució:

 • Les activitats no podran començar abans de l’1 de gener de 2021
 • Les activitats hauran d’haver conclòs el 31 de desembre de 2023

Pressupost: 1,65M € | Data límit: 01/06/2020

Més informació

Termini de presentació:
01.06.2020
Convocatòria Unzip Arts Visuals
Convoca:
Ajuntament del Prat de Llobregat
Descripció:

/Unzip Arts Visuals promou una convocatòria anual d’ajuts per a la realització de projectes d’art vinculats al Prat de Llobregat. Diferents projectes es desenvolupen al llarg de l’any amb l’acompanyament dels centres i equips d’/Unzip, professionals d’àmbits diversos de la creació i agents de la ciutat, com ara tècnics de l’ajuntament i artistes en formació.

Aquests projectes es divideixen en modalitats: Fotografia i societat, Art al barri, Exposició, Art i educació, Audiovisual comunitari, Música i territori i Projectes audiovisuals. 

La dimensió de ciutat es treballa conjuntament a través de tres trobades globals amb tots els agents que desemboquen en la ConvoFest, festa de presentació de tota la Convocatòria.

Què entenem per projecte d’arts visuals?

La definició d’un projecte des d’algunes de les disciplines i pràctiques de les arts visuals: belles arts, imatge, audiovisual, disseny, il·lustració, arquitectura, performance, art sonor, etc. Poden presentar-se també propostes híbrides i multidisciplinàries, és clar! És possible plantejar relacions amb altres branques del coneixement; astronomia, esport, medicina, gastronomia, ecologia, etnografia, etc. També considerem important establir relacions entre els diversos projectes i contextos del Prat; l’educatiu, social, ciutadà, geogràfic, etc.

Qui hi pot participar?

Persones interessades en l’art, creadores i creadors visuals, agents culturals, educatius i socials en general, sense límit d’edat, residents a Catalunya.

La modalitat de projecte d’exposició queda restringida a persones i col·lectius residents al Prat o que puguin justificar-ne la pertinença. En el cas dels col·lectius, han de complir aquest requisit com a mínim el 50% dels components.

Podeu trobar les bases de la convocatòria i la informació sobre les modalitats aquí.

Termini de presentació:
01.06.2020
Subvencions per a la promoció de la música
Convoca:
Generalitat de Catalunya - Departament de Cultura
Descripció:

Aquesta línia de subvenció és per donar suport a activitats de promoció de la música, de caràcter professional, en els àmbits de la formació, la producció i els projectes globals.

En les següents modalitats:

a) Suport a la formació
Suport a l’organització d’activitats de formació adreçades a professionals del sector i de perfeccionament en format de seminaris, jornades, tallers, i cursos.
En queden excloses les activitats organitzades per centres docents, i les destinades al públic escolar i a la dinamització del públic general. 
Les activitats de formació han de ser de pagament.

b) Suport a la producció
Suport a la producció d’un espectacle musical de nova creació, d’alt interès cultural. Ha de ser la presentació d’una producció singular de gran format o que integri una posada en escena. S’ha d’acreditar l’estrena pública de la producció, en el període subvencionable, amb el compromís formal de l’auditori o l’espai d’exhibició corresponent.
Queden excloses les representacions posteriors de l’espectacle, així com les gires, les produccions destinades a l’edició d’enregistraments fonogràfics o videogràfics, els musicals, i les produccions protagonitzades íntegrament per músics no professionals.

c) Suport a projectes globals
Suport a projectes de promoció de la música que incloguin activitats relacionades amb els àmbits següents:
recerca, formació (tal com es defineix al punt 1.2.a), publicacions, producció (tal com es defineix al punt 1.2.b) i exhibició. 
Per optar a aquesta modalitat els sol·licitants han de presentar un projecte que contingui, com a mínim, dos dels àmbits descrits en el paràgraf anterior.

Els sol·licitants només poden presentar una sol·licitud per a una única modalitat.

Poden optar a aquestes subvencions les empreses privades, ja siguin persones físiques o jurídiques, incloses les societats civils, i les entitats privades sense ànim de lucre, que duguin a terme les activitats descrites a la base 1.

No poden optar a aquestes subvencions les entitats públiques.

Més informació

Termini de presentació:
03.06.2020