X

El tràmit de Constitució d’una Associació del Departament de Justícia només el podeu fer per internet, disposant d’un certificat digital i del programari “Adobe Reader versió 9.1” o superior. Ho pot fer qualsevol persona de l’associació però els documents han d’estar correctament signats.

El tràmit d’inscripció al Registre es fa a través d’una sol·licitud, que s’ha d’omplir amb ordinador i signar amb un certificat digital. Dins el document adjuntareu la següent documentació en format pdf, que haureu redactat prèviament adaptant-la a la vostra entitat i que després haureu escanejat:

  • Estatuts: datats, i signats a cada pàgina per totes les sòcies fundadores, o com a mínim, per presidència i secretaria (aquest és el model general, aquí el model juvenil).
  • Acta fundacional: signada per totes les sòcies fundadores. Ha de coincidir la data amb els estatuts.
  • Document amb les fotocòpies dels DNI, NIE, passaports o permisos de residència de totes les sòcies fundadores.

Quan envieu la sol·licitud, quedarà registrada i us heu de descarregar l’acusament de rebuda, document que haureu d’utilitzar per obtenir, si us interessa, el NIF provisional de l’entitat. Es pot fer el pagament de la taxa única de 60,10 € al mateix moment amb targeta bancària o descarregar la carta de pagament amb codi de barres per pagar-ho en un caixer automàtic.

El Departament de Justícia té fins a 3 mesos per donar-vos resposta favorablement o per fer esmenes si hi ha alguna cosa incorrecta als estatuts. Normalment tarden 1 mes (depèn la càrrega de treball que tinguin) i si a la sol·licitud heu marcat la notificació electrònica, us enviaran un correu per avisar-vos. Aleshores podreu descarregar a la carpeta del ciutadà la resolució d’inscripció al Registre així com els estatuts registrats.

Altres consideracions

  • Tenir més còpies originals degudament signades de l’Acta fundacional i dels Estatuts per l’obtenció del NIF i el certificat digital.
  • És fonamental treballar i discutir els estatuts amb totes les sòcies fundadores, ja que no deixen de ser les regles per les quals es regirà l’associació. No us servirà copiar els estatuts d’una entitat que conegueu ni tampoc copiar literalment una plantilla.
  • Han d’haver-hi 3 càrrecs com a mínim: presidència, secretaria (aquests dos obligatoris per llei), i la tercera figura pot ser tresoreria, vicepresidència, vocal 1, vocal 2,… o els càrrecs que vosaltres considereu oportuns. 
  • Les associacions van dirigides a persones físiques amb un mínim de 14 anys. La representant legal (presidència), en tant que és un càrrec de representació de la personalitat jurídica de l’associació, l’ha d’ocupar una persona membre de la Junta Directiva amb capacitat d’obrar, és a dir, major de 18 anys. Si dins la Junta Directiva no hi hagués cap persona major d’edat caldrà que es constitueixi un òrgan gestor adjunt, constituït com a mínim per tres persones majors d’edat escollides entre els mateixos socis, els pares i mares d’alumnes i el professorat La constitució inicial i les renovacions de l’òrgan gestor s’han d’inscriure en el Registre d’associacions.
  • En la denominació de l’entitat (que consta a l’Acta fundacional i en els Estatuts) ha de figurar el tipus jurídic “Associació” o “Assoc.” més el nom que decidiu. Pel que fa al nom de l’entitat, si voleu mirar que no existeix ja, podeu consultar aquest enllaç.
  • Per a constituir-la com a associació juvenil, haurà d’aparèixer la paraula “juvenil”, “de joves”, “joventut”, o similars en el nom de l’associació, a més de constar, que les sòcies de ple dret són els i les joves amb edats compreses entre els 14 i els 30 anys. 
  • La inscripció al Registre comporta uns drets però també unes obligacions! Significarà que esteu formalment constituïdes. Això comporta:

– Dotar l’entitat d’un nom i una experiència amb exclusivitat.

– Poder demostrar la personalitat jurídica d’aquesta davant de persones físiques, empreses o de l’administració pública.

– Que l’entitat respongui de les obligacions concretes amb terceres persones (seguretat jurídica)

– Facilita les relacions de col·laboració, prestació de serveis, contractació, obtenció d’ajuts i subvencions.

– Poder registrar, si ho necessiteu, un NIF propi de l’entitat. 

– Pel fet d’estar constituïdes ja teniu una sèrie d’obligacions legals. 

Si teniu dubtes o necessiteu un cop de mà, poseu-vos en contacte amb nosaltres o demaneu un assessorament gratuït escrivint-nos a info@crajbcn.cat, trucant-nos al 93 265 52 17 o per Telegram o WhatsApp al 652 87 81 22.