Skip to Content

Plantilles de Documentació Associativa
PDA_1_Plantilla_de_convocatoria_de_reunio_1a

En la plantilla que us presentem a continuació detallem quins són els elements i quina és la informació que ha d’aparèixer quan convoquem una reunió, ja sigui per correu electrònic o en paper. Plantilla de convocatòria de reunió (.pdf) Plantilla de convocatòria de reunió (.odt)

PDA_2_Plantilla_dacta_de_reunio_1a

En la plantilla que us presentem a continuació detallem quins són els elements i quina és la informació que ha d’aparèixer em l’acta d’una reunió enviada juntament amb la convocatòria a la reunió enviada per correu electrònic o en paper. Plantilla d’acta de reunió (.pdf) Plantilla d’acta de reunió (.odt)

PDA_3_Plantilla_certificat_de_lassociacio_1a

En la plantilla que us presentem a continuació detallem quins són els elements i quina és la informació que ha d’aparèixer quan volem emetre un certificat com a associació. Plantilla de certificat de l’associació (.pdf) Plantilla de certificat de l’associació (.odt)

PDA_4_Plantilla_text_per_complir_la_llei_de_proteccio_de_dades_1a

En la plantilla que us presentem a continuació detallem quins són els elements i quina és la informació que ha d’aparèixer quan volem emetre un certificat com a associació. Plantilla d’escrit per la llei de protecció de dades (.pdf) Plantilla d’escrit per la llei de protecció de dades (.odt)

PDA_5_Plantilla_fitxa_dinscripcio_nous_socis_1a

En la següent plantilla us presentem els elements que ha de contenir la fitxa d’inscripció de noves persones sòcies entenent-lo com un document que formalitza la entrada de les persones a formar part a l’entitat com a membres associats. Plantilla d’inscripció de nous socis/es (.pdf) Plantilla d’inscripció de nous socis/es (.odt)

PDA_6_Plantilla_sollicitud_drets_dimatge_1a

En aquesta plantilla trobareu la informació necessària per poder elaborar documents per la cessió de drets imatges a les vostres associacions, tant per persones menors d’edat com majors. Plantilla de sol·licitud de drets d’imatge (.pdf) Plantilla de sol·licitud de drets d’imatge (.odt)

PDA_7_Plantilla_control_ingressos_i_despese_en_efectiu_1a

En el següent document de control d’ingressos i despeses en efectiu es mostrarà el model que facilitarà el manteniment un bon control dels cobraments (entrades de diners) i els pagaments (sortides de diners) en el dia a dia que entren i surten de la caixeta de diners en efectiu. Plantilla de control d’ingressos i despeses en efectiu (.pdf) Plantilla de control d’ingressos i despeses en efectiu (.odt)

PDA_8_Plantilla_de_pressupost_1a

A continuació us presentem un model bàsic de com elaborar un pressupost per tal que us sigui d’utilitat per la vostra entitat, una eina tant imprescindible per a la organització de les activitats de l’entitat Plantilla de pressupost (.pdf) Plantilla de pressupost (.odt)

PDA_9_Plantilla_de_balanç_1a

A continuació us presentem un model bàsic de les partides que conformen un balanç, una eina comptable on queda reflectit el patrimoni amb què compta l’entitat en una data determinada com si fos una fotografia de la riquesa de l’entitat. Plantilla d’un balanç (.pdf) Plantilla d’un balanç (.odt)

PDA_10_Plantilla_de_carta_de_presentacio_de_lentitat_1a

A continuació us presentem un model d’una carta/correu electrònic de presentació que ens serveix per presentar la nostra associació o el nostre nou projecte, donar notícies, informar, etc. a una persona, entitat o institució. Plantilla de carta de presentació (.pdf) Plantilla de carta de presentació (.odt)

PDA_11_Plantilla_de_carta_dagraiment_1a

A continuació us presentem un model de carta d’agraïment, una eina de les entitats essencial per a certes qüestions protocol·làries i molt utilitzada en l’entorn de xarxa entre entitats que té l’objectiu d’agrair l’assistència o una donació o la participació a una activitat concreta. Plantilla de carta d’agraïment (.pdf) Plantilla de carta d’agraïment (.odt)

PDA_12_Plantilla_de_fitxa_de_compromis_del_voluntariat_1a

En la següent plantilla us presentem els elements que ha de contenir la fitxa d’inscripció de noves persones voluntàries entenent-lo com un document que formalitza la entrada de les persones a formar part del voluntariat de l’entitat i en el que es defineix el compromís que adquirirà la persona. Plantilla de compromís del voluntariat (.pdf) Plantilla de compromís del voluntariat (.odt)

PDA_13_Plantilla_de_fitxa_dactivitat_i_valoracio_1a

El següent document és una proposta de fitxa d’activitat i de valoració de la mateixa que podeu utilitzar per a qualsevol activitat que vulgueu fer per a una bona preparació de les activitats que pugueu organitzar com a entitat. Plantilla de fitxa d’activitats i valoració (.pdf) Plantilla de fitxa d’activitats i valoració (.odt)

PDA_14_Plantilla_de_cens_dentitat_i_contacte_1a

Aquest model de plantilla vol ser un exemple per a que les entitats pugueu tenir un cens de les persones i entitats amb qui treballeu, que us sigui útil per al dia a dia la vostra associació. Plantilla de cens d’entitats i contactes (.pdf) Plantilla de cens d’entitats i contactes (.odt)

PDA_15_Plantilla_de_fitxa_de_salut_1a

El següent document us servirà per tenir una fitxa de salut acurada pels vostres socis, sòcies i participants de la vostra associació. És imprescindible sobretot quan treballem amb menors d’edat. Plantilla de fitxa de salut (.pdf) Plantilla de fitxa de salut (.odt)

PDA_16_Plantilla_dautoritzacions_1a

En la següent plantilla us presentem els elements que ha de contenir la fitxa mitjançant la qual els pares o tutors dels menors d’edat autoritzen la inscripció o participació a les activitats de l’entitat. Plantilla d’autorització (.pdf) Plantilla d’autorització (.odt)

PDA_17_Plantilla_de_factura_1a

A través d’aquest document us presentem un model de factura amb la intenció de facilitar la gestió econòmica de l’entitat sent la factura un dels documents més utilitzats ja que justifica les transaccions econòmiques que s’han realitzat en l’activitat de l’associació. Plantilla de factura (.pdf) Plantilla de factura (.odt) Plantilla de factura (.xlsx)

PDA_18_Plantilla_de_llibre_de_caixa_1a

El següent document us servirà per generar el vostre propi document que contingui el llibre de caixa per portar un control de quina quantitat de diners hi ha en efectiu a la caixeta de l’associació per tal d’evitar descontrol i la manca de diners per a la realització de les activitats. Plantilla de llibre de caixa (.pdf) Plantilla de llibre de caixa (.odt)

PDA_19_Plantilla_de_llibre_de_socies_1a

El següent document us servirà per tenir un exemple de com preparar un llibre de persones sòcies on constin totes les dades de contacte dels socis, sòcies i participants de la vostra associació. Plantilla de llibre de sòcies (.pdf) Plantilla de llibre de sòcies (.odt)

A continuació us presentem un model de document que podeu utilitzar per presentar per al·legar qualsevol comunicació rebuda per part de l’administració i les dades que s’hi han d’incloure per tal que arribi a la persona o institució responsable de la disconformitat de l’associació. Plantilla de presentació d’al·legacions (.pdf) Plantilla de presentació d’al·legacions (.odt)

PDA_21_Plantilla_de_guio_de_projecte_1a

En el model que presentem a continuació s’indiquen els apartats més habituals que compon un projecte. La redacció d’un projecte és un procés mitjançant el qual l’associació ha de treballar conjuntament amb els membres socis per tal de plasmar les seves accions de forma coherent, real i ordenada. Plantilla de guió de projecte (.pdf) Plantilla de guió de projecte (.odt)

PDA_22_Plantilla_de_cronograma_1a

En la plantilla que us presentem a continuació s’explica una de les tècniques gràfiques de suport a la planificació més utilitzada per a calendaritzar i temporitzar les accions de les entitats. Plantilla de cronograma (.pdf) Plantilla de cronograma (.ods)

En la següent plantilla us presentem els elements que ha de contenir la fitxa mitjançant la qual el president o presidenta de l’entitat cedeix les seves responsabilitats a una tercera persona de l’entitat o de la pròpia junta. Plantilla de cessió de responsabilitats (.pdf) Plantilla de cessió de responsabilitats (.odt)

Una plantilla per a la preparació de la memòria d’actuació, un document avaluatiu que es redacta a la fi del projecte, que permet avançar en la tasca associativa, tot detectant quins elements han funcionat i quins cal replantejar de cara el futur. Plantilla de memòria d’actuació (.pdf) Plantilla de memòria d’actuació (.odt)

Des del CRAJ hem preparat un document en format editable que a través de la seva implementació ajuda a portar un control econòmic de l’entitat i que pot servir per a presentar els seus resultats a l’Assemblea General Ordinària de l’entitat. Plantilla de la memòria econòmica del projecte (.pdf) Plantilla de la memòria econòmica del projecte (.ods)

En el model que presentem a continuació s’indiquen els apartats més habituals que conformen una memòria econòmica per a presentar a la justificació d’una subvenció. Plantilla de la memòria econòmica justificativa per a subvencions (.pdf) Plantilla de la memòria econòmica justificativa per a subvencions (.ods)

En el model que presentem a continuació s’indiquen els apartats més habituals que conforme un projecte, estructurats gràcies a la tècnica del marc lògic. Plantilla del marc lògic (.pdf) Plantilla del marc lògic (.odt)

En aquesta plantilla us presentem un model bàsic de l’estructura d’un compte de pèrdues i guanys, una eina comptable que ajuda a definir el resultat econòmica del període. Plantilla del compte de pèrdues i guanys (.pdf) Plantilla del compte de pèrdues i guanys (.ods)

En el model que presentem a continuació pretén facilitar la declaració de l’Impost del Valor Afegit (IVA) a les entitats, una tasca que si es desenvolupa de forma periòdica i ordenada no és complicada de gestionar. Plantilla del llibre d’IVA (.pdf) Plantilla del llibre d’IVA (.ods)

A continuació us presentem un certificat que emet la pròpia entitat per a renunciar una subvenció en el cas en el que no s’hagi pogut procedir amb la realització el projecte presentat. Plantilla de renúncia a una subvenció (.pdf) Plantilla de renúncia a una subvenció (.odt)

A continuació us presentem un document que declara en Coneixement dels riscs de l’activitat als participants a l’activitat. És un document que crea l’organització de l’activitat, on consten els riscos inherents a l’activitat així com una explicació d’aquests a les persones participants.
Plantilla del coneixement dels riscs de l’activitat (.pdf)
Plantilla del coneixement dels riscs de l’activitat (.ods)

A continuació us presentem una plantilla de reformulació de projecte que pot ser utilitzada per informar a l’administració finançadora que l’entitat ajusta el projecte i el pressupost atès que la quantia atorgada per la subvenció és menor a la prevista.
Plantilla de reformulació del projecte (.pdf)
Plantilla de reformulació del projecte (.ods)

Un document que acompanya la factura, útil per assegurar que el traspàs de diners s’ha fet efectiu en la data que s’especifica. És doncs també un document que ens servirà pel control econòmic de l’entitat i per tant, entre d’altres qüestions, per a la justificació de subvencions.
Plantilla de rebut (.pdf)
Plantilla de rebut (.odt)