X

Associacions! Ja està obert el termini de justificació de la Convocatòria ordinària de subvencions a entitats 2015 del Departament de Benestar Social i Família.

Com ja sabeu, des del CRAJ oferim assessories personalitzades i gratuïtes on podeu preguntar tot allò que necessiteu i on us ajudarem en tot el procediment de justificació de la Subvenció.

Us informem que d’’acord amb les bases, el termini de presentació de la documentació justificativa finalitza el 29 de febrer de 2016, tant per a les subvencions anuals com per a la justificació de l’anualitat 2015 de les subvencions pluriennals.

Aquest any, com a novetat, s’ha de presentar la documentació justificativa de les accions subvencionades en dues fases: fase electrònica i fase presencial.

El procediment que han de seguir per justificar l’acció subvencionable E2 (Suport a programes estables de les entitats juvenils) és el següent:

– Fase “Part electrònica de la Justificació”:

A través de Tràmits gencat, s’ha de presentar:

o Compte justificatiu i pressupost de justificació (segons models normalitzats).

o Mitjançant el formulari d’aportació de documentació, cal presentar la documentació relativa a:

– Fase “Part presencial de la justificació”:

Un cop presentats els documents justificatius que escaiguin pel canal electrònic, s’ha de presentar a qualsevol dels Registres presencials la següent documentació:

o Còpia del compte justificatiu presentat pel canal electrònic.

o Factures i documents de pagament, d’acord amb les indicacions següents:  

  • Subvencions per un import igual o inferior a 60.000 euros: s’ha de presentar només les factures i documents de pagament especificats al requeriment que rebreu al respecte. Termini de presentació: 10 dies hàbils des de l’endemà de l’obertura del requeriment.
  • Subvencions per un import superior a 60.000 euros: s’han de presentar les factures i documents de pagament relacionats al compte justificatiu en format paper. Termini de presentació: 29 de febrer de 2016.

Podeu trobar informació sobre la justificació a Tràmits gencat i a l’apartat del web