X

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ja ha publicat el document “Criteris a aplicar per a prevenir la pandèmia per Covid-19 en l’àmbit de les activitats d’educació en el lleure durant el curs 2020-2021” després d’haver estat aprovat pel PROCICAT. 

A continuació resumim les pautes que han de permetre que les activitats de les entitats de lleure i de l’associacionisme educatiu siguin segures enfront de la pandèmia. No obstant, aquestes pautes s’aniran adaptant a les resolucions, instruccions i criteris que s’acordin per part de les autoritats en relació amb la situació epidemiològica territorial.

Activitats educatives

– Els infants, joves i monitores s’han d’organitzar en grups estables, mantenint sempre els mateixos grups, preferiblement grups petits. A més, cal evitar la trobada entre diversos grups estables, i en el cas que es fessin trobades en què participin diversos grups, cal garantir una distància mínima de 2 metres entre els diferents grups. Així mateix, queden excloses activitats amb presència de familiars o similars.

– És obligatòria una inscripció prèvia a qualsevol activitat juntament amb una declaració responsable del representant legal de l’infant o jove.

– Les famílies estan obligades a comunicar les incidències relacionades amb la covid-19 que es produeixin al grup classe i a garantir el compliment de les següents condicions perquè l’infant o jove pugui participar de l’activitat:

  • No ha de presentar símptomes.
  • No ha d’haver estat en contacte estret amb una persona positiva o que hagi tingut simptomatologia en els 14 dies anteriors a l’activitat.
  • No estigui a l’espera del resultat d’una PCR o d’una altra prova clínica, sigui seva o d’un convivent.

– Cal evitar aglomeracions en entrades i sortides, per tant es recomana que a cada infant el reculli una única persona i que les entrades i sortides es facin aprofitant els espais oberts. Si es fan a través d’accessos tipus porta, es recomana que s’esglaonin de 10 en 10 amb intervals d’entre 5 i 10 minuts entre cada grup. El protocol d’entrada a les activitats inclourà obligatòriament la higiene de mans i un registre diari de les persones que han assistit a l’activitat, a més de l’ús obligatori de la mascareta en majors de 6 anys durant tota l’activitat.

– Pel que fa a l’espai, aquest ha de permetre una distància mínima d’1,5 metres entre cada participant, i en la mesura que sigui possible es prioritzaran les activitats a l’aire lliure. A més, en cas de necessitat, les administracions públiques hauran de facilitar els seus equipaments per realitzar activitats de lleure.

– L’equipament que aculli l’activitat ha d’adoptar les mesures de neteja i desinfecció adequades, així com garantir la ventilació dels espais: almenys 10 minuts, un mínim de 3 vegades al dia. En cas que un espai s’utilitzi per a més d’un grup, cal garantir una neteja i desinfecció adequades entre grup i grup i una ventilació d’almenys 5 minuts entre grups. Sobre la neteja, caldrà tenir en compte les guies elaborades pel Departament de Salut i tenir com a mínim una persona de l’entitat formada com a Responsable de Prevenció i Higiene

– El material d’ús freqüent l’ha d’aportar cada infant o jove i emprar només el seu. El material d’ús compartit s’ha de desinfectar després de cada ús.

– Pel que fa a les excursions, s’aplicaran les mateixes mesures establertes als protocols d’estiu. Per a més informació consulteu la notícia Mesures per a l’organització de campaments i altres activitats de lleure infantil i juvenil a l’estiu 2020”. No obstant, el grup de convivència deixa d’estar limitat a 10 persones i podran ser els mateixos grups estables del curs.

Reunions de treball i assemblees

Sempre que les reunions de treball i assemblees estiguin vinculades a l’organització i desenvolupament d’activitats d’educació en el lleure, se les considerarà activitats de caràcter professional i s’aplicaran els criteris que regeixin per a les activitats de caràcter laboral. A més, hi podran assistir el nombre de persones que es consideri.

De totes maneres, es demana que es prioritzin aquestes trobades per mitjans telemàtics i que només es realitzin presencialment si no hi ha alternativa. A més, es recomana que aquestes trobades siguin en espais oberts on es garanteixi la distància de seguretat. 

Podeu trobar tota aquesta informació a http://jove.cat/represalleure. A més d’un document per a la comprovació de símptomes i un pla d’actuació a aplicar en cas d’infecció. També podeu consultar la guia de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya: “Caus, sortides i reunions en temps de pandèmia“.

Per a més informació truqueu-nos al 93 265 52 17, escriviu-nos per WhatsApp o Telegram al 652 878 122 o bé per correu electrònic a craj@crajbcn.cat.

Data d’actualització: 2/10/2020