X

A continuació, us presentem algunes bones pràctiques i recomanacions a l’hora d’acollir les noves persones que s’incorporen a l’entitat: 

1. Facilitar les tres condicions necessàries per participar (voler, poder i saber)

Per tal que una persona participi de l’entitat ha de:

  • Voler: és necessari tenir la inquietud, la  motivació, l’interès per participar. 
  • Poder: han d’existir a l’entitat els espais i canals necessaris per tal que les persones hi puguin participar. 
  • Saber: s’ha de tenir les habilitats i coneixements necessaris per participar a l’entitat. 

És responsabilitat de l’entitat treballar per tal que es duguin a terme aquestes tres condicions i tenir-les presents en el moment que entren noves incorporacions.  

2. Fer una presentació inicial

Les primeres impressions són importants i marcaran gran part del camí d’aquesta persona a l’entitat. A la vegada, cal anar en compte en no sobreinformar-la i facilitar la informació necessària en els moments oportuns. En aquesta primera reunió inicial de benvinguda proposem el següent: 

  • Donar a conèixer el funcionament intern (estructura organitzativa, model de governança, canals de comunicació…)
  • Lliurar documentació i informació de l’entitat que creiem rellevant.
  • Deixar clara la visió, la raó de ser de l’entitat (és important que la persona sàpiga si està connectada amb la visió del col·lectiu, aquesta ha d’anar amb consonància amb la seva visió personal). 
  • Explicitar què s’espera de la persona i què espera ella de nosaltres per tal d’evitar possibles futurs maltesos i no donar les coses per sentades.

3. Mantenir una comunicació regular

A part d’una primera reunió de benvinguda, és recomanable seguir fent trobades de seguiment entre la nova persona i les referents de fer l’acompanyament. Es tracta d’espais on donar-se feedback entre les dues parts: com la persona veu i se sent al grup i, a la vegada, com aquest veu a la persona.

Les noves incorporacions ens poden aportar una informació molt interessant i valuosa pel grup, ja que perceben aspectes de l’entitat que les persones que porten més temps ja tenen normalitzades i no s’acostumen a qüestionar. 

4. Crear espais emocionals

Crear espais emocionals (de gran grup, petits grups i/o per parelles) on la gent pugui expressar a la resta com està, com se sent, què necessita… És important atendre les subjectivitats, les emocions, els sentiments, les percepcions, etc. de les persones! 

5. Generar un clima de comoditat i confiança

Es tracta d’un aspecte intangible i del que sovint no en som conscients, però és necessari posar-hi atenció i treballar-ho, ja que és quelcom que la nova persona percebrà una vegada entri al grup. Mostrar una actitud oberta i curiosa vers les noves persones, mostrar-los el nostre interès en conèixer-les, apropar-nos, preguntar-los… ajuda a que les persones que acaben d’entrar al grup se sentin més còmodes i cuidades

6. Establir espais informals de cohesió

El ritme atrafegat del dia a dia sovint deixa els espais de cohesió en una de les últimes prioritats. Cal ser conscients però, que aquests moments són molt importants per les persones que s’incorporen, ja que permeten conèixer a la resta de membres més enllà del rol que ocupen a l’entitat, les humanitza i permet crear vincles personals 

7. Prendre consciència del privilegi que tenim les persones que portem ja temps a l’entitat

Estem còmodes i ens sentim com a casa, però és important tenir present que no a tothom li passa. Aquesta comoditat és un privilegi i ens otorga un poder en el grup. És necessari ser-ne conscient per tal de fer-ne un bon ús i no abusar-ne. Com podem utilitzar la nostra posició per actuar en benefici del col·lectiu?

8. Facilitar espais formatius

Facilitar espais formatius a les noves persones per tal que puguin obtenir els coneixements necessaris per participar a l’entitat. 

Per a més informació

A més, si voleu aprofundir i tenir una idea més clara de com porteu aquest tema a la vostra entitat podeu contestar el formulari d’autodiagnosi sobre relleu i ens posarem en contacte amb vosaltres per iniciar un acompanyament o per realitzar una càpsula formativa a mida sobre la temàtica si hi esteu interessades. 

També podeu contactar-nos a través del correu electrònic acompanyaments@crajbcn.cat, el telèfon 93 265 52 17 o per Telegram o Whatsapp al 652 87 81 22.