Skip to Content

Com constituir una associació

constituir-associacions

Les associacions són persones jurídiques privades constituïdes per tres o més persones que s’uneixen de manera voluntària, lliure i solidària per aconseguir una finalitat comuna d’interès general o particular sense ànim de lucre. A més, es comprometen a posar en comú llurs coneixements, activitats o recursos econòmics amb caràcter temporal o indefinit.

Per tal que neixi una associació cal, doncs, un grup de persones que tingui una il·lusió comuna i es responsabilitzi de posar-la en marxa. Abans d’aprofundir en la vostra idea, un aspecte molt adient a tenir en compte és saber si ja existeix alguna associació, col·lectiu o cooperativa que sigui similar a la vostra iniciativa per tal de no crear un ‘clon’, i intentar unificar esforços i optimitzar recursos perquè l’impacte sigui major, ja que no té sentit fer diverses entitats que fan el mateix, i va en contra del que és per definició una associació.

Per idear l’entitat, cal respondre la següent pregunta: Per què volem crear la nostra associació? La resposta és molt important perquè constitueix la raó de ser o, dit d’una altra manera, la missió de la vostra entitat. A més, caldrà ser realista i valorar quantes persones haureu de ser per tirar endavant el projecte i els recursos que necessitareu.

La infografia que us presentem és una eina que us resultarà molt útil a l’hora de valorar si la idea que teniu, el tipus d’iniciativa que us plantegeu i les motivacions de les mateixes encaixen en la fórmula jurídica d’una associació i, en general, en el sector associatiu.

La infografia us planteja diferents qüestions i en funció de la resposta deriva a diferents opcions. Si la situació que es planteja en cada punt és un sí, es posa un stick (√) a la rodona verda i es segueix el recorregut, si pel contrari el més honest és no marcar (√) us recomanem que llegiu els consells de sota encapçalats per una creu! Us recomanem omplir i seguir el recorregut de la infografia de la mà d’un professional del CRAJ, és per això que us animem a demanar la vostra assessoria a info@crajbcn.cat o bé trucant al 93 265 52 17.

Un cop definida acuradament la missió de l’entitat (allò que justifica la vostra existència) estareu preparades i serà el moment d’establir els objectius, que seran clau per determinar posteriorment els programes i projectes a desenvolupar per part de l’associació. Caldrà respondre a diverses qüestions bàsiques com: qui som, què volem fer, on ho farem, tenir clar el públic objectiu, per què (objectius), visió (allò que es vol aconseguir, més aviat de forma utòpica), com ho farem (projecte/pla estratègic/activitats) i valors (allò que fonamenta i transmet la vostra identitat) del projecte.

Si teniu clares aquestes respostes, voldrà dir que esteu preparats per iniciar els tràmits legals per crear una associació. A continuació us fem un resum dels passos i del que cal tenir en compte:

1. Inscripció al Registre d’Associacions del Departament de Justícia

Tràmit telemàtic: descarregareu la sol·licitud, que s’ha d’omplir amb ordinador i signar amb un certificat digital. Dins el document adjuntareu la següent documentació en format pdf, que haureu redactat prèviament adaptant-ho a la vostra entitat i que després haureu escanejat:

 • Estatuts: datats, i signats a cada pàgina per totes les sòcies fundadores, o com a mínim, per presidència i secretaria (aquest és el model general, aquí el model juvenil).
 • Acta fundacional: signada per totes les sòcies fundadores. Ha de coincidir la data amb els estatuts.
 • Document amb les fotocòpies dels DNI, NIE, passaports o permisos de residència de totes les sòcies fundadores.

Recordeu que han d’haver 3 càrrecs com a mínim: Presidència, Secretaria (aquests dos obligatoris per llei), i la tercera figura pot ser Tresoreria, Vicepresidència, vocal 1, vocal 2…. o els càrrecs que vosaltres considereu oportuns.

Quan envieu la sol·licitud, queda registrada i us heu de descarregar l’acusament de rebuda. Es pot fer el pagament de la taxa única de 60,10 € al mateix moment amb targeta bancària o descarregar la carta de pagament amb codi de barres per pagar-ho en un caixer automàtic.

El Departament de Justícia té fins a 3 mesos per donar resposta favorablement o fent esmenes si hi ha alguna cosa incorrecta als estatuts. Normalment tarden 1 mes i si a la sol·licitud heu marcat la notificació electrònica us envien un correu per avisar. Aleshores podreu descarregar a la carpeta del ciutadà la resolució d’inscripció al registre així com els estatuts registrats.

Un cop us heu inscrit al Registre d’Associacions, ja esteu constituïdes formalment. Això us facilitarà:

 • Dotar l’entitat d’un nom i una experiència amb exclusivitat.
 • Que l’entitat respongui de les obligacions concretes amb terceres persones.
 • Registrar, si ho necessiteu, un NIF propi de l’entitat
 • Alerta! Pel fet d’estar constituïdes ja teniu una sèrie d’obligacions legals (consulteu l’apartat 4: Altres tràmits i obligacions legals)

2. Obtenció del NIF a Hisenda

Com dèiem, un cop inscrita l’associació al Registre d’associacions, podeu tramitar el NIF propi de l’entitat, és a dir, donar-se d’alta al cens de contribuents del Ministeri d’Hisenda. Això serà indispensable si heu de fer activitat econòmica, demanar subvencions, contractar serveis, rebre factures, obrir un compte corrent, etc. Si no heu de fer res d’això, no cal demanar-lo. Es pot estar inscrit el Registre d’associacions i no tenir NIF, però en canvi no es pot tenir NIF si no estàs inscrit al registre.  Quan us disposeu a donar-vos d’alta, cal que tingueu clar a què us ateneu i quines són les obligacions que se’n deriven. En demanar el NIF ja estareu en disposició de complir les obligacions tributàries pertinents com ara donar-se d’alta dels impostos o demanar l’exempció.

Hi ha 2 opcions per obtenir el NIF, presencialment o telemàticament, tot i que és preferible optar pel tràmit telemàtic! En ambdues opcions la documentació a aportar és:

 • La resolució favorable d’inscripció al Registre d’associacions
 • Original i còpia dels Estatuts
 • Original i còpia de l’Acta fundacional
 • Original i còpia del DNI/NIF de la representant legal de l’entitat (presidència)
 • La declaració censal (model 036), que trobareu al web de l’Agència Tributària. Aquest document és important, i és on haureu de donar-vos d’alta si teniu activitat econòmica (si no en teniu doncs no), així com dels impostos que pertoquin segons la vostra activitat (per a més informació consulteu l’apartat 4: Altres tràmits i obligacions legals)

Presencialment:

 • En aquest enllaç (Cita Prèvia Hisendademaneu cita prèvia com a particular, posant el NIF/NIE i el nom i cognoms d’una persona. Després seleccioneu el tràmit “Gestió censal, cl@ve PIN i acreditació certificat digital” i dins seleccioneu l’opció del 036.
 • Es pot sol·licitar el NIF provisional si encara no teniu la confirmació d’inscripció al registre, amb l’acusament de rebuda del tràmit en procés.
 • El NIF definitiu el podreu demanar un cop tingueu la resolució favorable d’inscripció al registre.

Telemàticament:

3. Obtenció del certificat digital de la FNMT

Actualment és necessari per fer qualsevol tràmit disposar d’un certificat digital: per sol·licitar subvencions, tràmits del registre d’associacions, amb Hisenda, Seguretat Social, etc.

El certificat de representant de persona jurídica que expedeix la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT), és el certificat més usat entre l’associacionisme, ja que és el més econòmic (14 €) que ens permet fer tràmits amb Hisenda (i amb la resta d’administracions i organismes), a més de signar electrònicament documents. L’obtenció del certificat a part dels 14 € implicarà en un dels passos demanar un certificat de dades registrals de l’associació, que té un cost d’11 €. El certificat digital en qüestió té una durada de 2 anys. 

En aquest article resumim els passos per obtenir-lo: Com obtenir el certificat digital de representant de persona jurídica de la FNMT.

4. Altres tràmits i obligacions legals

 • Obrir compte bancari: Un cop esteu inscrites al Registre d’Associacions i disposeu de NIF definitiu, podeu obrir un compte bancari de l’associació. Als estatuts haureu hagut de posar qui de la Junta Directiva està autoritzat a operar i obrir comptes bancaris, per exemple el càrrec de tresoreria, o el càrrec de presidència, o qualsevol de la Junta Directiva indistintament. Si no és així el banc us demanarà un certificat de l’associació que ho especifiqui, a més de tota la documentació de l’associació. Nosaltres us recomanem la Banca Ètica. Aquí teniu tota la informació sobre les entitats financeres ètiques: BancaÈtica.cat
 • Demanar una assegurança de Responsabilitat Civil i d’Accidents: Nosaltres us recomanem les assegurances ètiques. Podeu contactar amb la Cooperativa Arç per informar-vos sobre quina és l’assegurança que millor s’adequa a la vostra associació i a els vostres activitats.
 • Inscriure-us al Cens d’Entitats Juvenils de la Generalitat de Catalunya. Tot i que no és obligatori, el fet d’estar inscrites al cens us donarà reconeixement com a associació juvenil i us donarà accés a subvencions destinades a les associacions juvenils. Aquest es tracta del cens d’entitats juvenils oficial d’àmbit català. Dir-vos que el CRAJ també disposem del nostre Cens d’associacions i col·lectius de joves de Barcelona, que tot i no ser oficial agrupa totes aquelles entitats juvenils de la ciutat. Això és molt útil per tal que qualsevol entitat o persona interessada pugui cercar-hi associacions o col·lectius de Barcelona, i per donar a conèixer la tasca i activitat de les entitats juvenils de la ciutat.
 • Obligacions legals de les associacions: aquí teniu un resum amb les Obligacions legals d’una associació: Obligacions registrals, documentals, derivades de la gestió de persones, en funció del tipus d’activitat i obligacions econòmiques. Per últim, també caldrà que tingueu en compte les obligacions fiscals que ha de complir l’associació, podeu consultar el Butlletí 901 núm. 157 – La fiscalitat a les associacions.
  • Les entitats sense ànim de lucre, en el desenvolupament de les seves activitats, estan sotmeses a una sèrie d’obligacions fiscals, com ara Impost sobre el Valor Afegit (IVA), que es presenta trimestralment a Hisenda a través del model 303, a més del model 390 (anual). També estan sotmeses a l’Impost sobre societats (IS).
  • Si hi ha contractacions de professionals, com talleristes, professorat, etc… s’ha fer un contracte laboral legal i vigent (com qualsevol contracte amb una empresa) amb les respectives retencions a compte (IRPF), retencions de treball personal, retencions en arrendaments d’immobles en cas de tenir local, complir amb la Llei de Riscos Laborals, l’impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), etc. Per ampliar aquesta informació podeu consultar la Fitxa Temàtica sobre la Fiscalitat a les entitats.

Per a dubtes o consultes, podeu preguntar-nos o demanar un assessorament gratuït a través de info@crajbcn.cat, trucant al 93 265 52 17 o per Telegram o WhatsApp al 652 87 81 22.