X

Associacionisme juvenil, recordeu que al igual que el passat any, per presentar sol·licituds a la convocatòria de subvencions de la Generalitat de Catalunya cal disposar d’un certificat digital ja que tot el procés de tramitació és de forma telemàtica.

En el següent enllaç podreu trobar tota la informació sobre com sol·licitar el certificat per tal de que podeu signar els documents electrònics amb validesa legal: 

Certificat digital per presentar subvencions de la Generalitat de Catalunya

El termini per a la presentació dels formularis de sol·licitud, junt amb els annexos corresponents que l’acompanyen, és del 9 al 28 de maig de 2016, ambdós inclosos.

A continuació us ajuntem informació sobre la Línia E dirigida a Programes per dur a terme projectes i activitats en l’àmbit de la joventut:

La línia E de subvencions té per objecte promoure l’associacionisme juvenil, l’educació en el lleure i els projectes adreçats a persones joves, mitjançant el suport als programes de funcionament ordinari i als projectes d’activitats de les entitats juvenils sense finalitat de lucre que ofereixen serveis a la joventut.

Tipus d’accions subvencionables

  • E.1 Suport a les activitats de les entitats juvenils.
  • E.3 Suport a programes de federacions i moviments d’entitats d’educació en el lleure, de base voluntària, que desenvolupin les activitats amb ritme setmanal.

(El tipus d’acció subvencionable E.2 no ha sortit a la convocatòria 2016).

Prioritats

Per l’acció subvencionable E.3 la finalitat d’aquesta línia de subvenció és donar suport, mitjançant les seves federacions i moviments, a les entitats d’educació en el lleure, de base voluntària, que són la continuïtat de les tradicions, ja centenàries al nostre país, de l’escoltisme i de l’esplai.

Els agrupaments escoltes i guies, els centres d’esplai i altres centres infantils i juvenils amb aquestes característiques (amb independència de la seva fórmula jurídica) i que són coneguts, en l’àmbit de la participació juvenil i de diferents polítiques públiques, amb el terme d’associacionisme educatiu, contribueixen significativament al creixement integral d’infants i joves, faciliten competències i habilitats socials favorables a la convivència, fan aportacions a la construcció de la ciutadania i també són un instrument de cohesió social.

Per aquest motiu es prioritzaran els projectes de les federacions i moviments d’entitats d’educació en el lleure, de base voluntària, (també conegut com associacionisme educatiu) que en els seus projectes incloguin de manera significativa accions de coordinació i suport tècnic, pedagògic i econòmic a les seves entitats membres i a les activitats d’educació en el lleure que aquestes fan en el territori.

Alhora, la majoria de les entitats membres de la federació o moviment han de complir les condicions següents:

  • Que tinguin les activitats d’educació en el lleure com a finalitat única o principal i tinguin la consideració d’agrupament escolta, de centre d’esplai o similar.
  • Que tinguin un volum significatiu de persones voluntàries que realitzin de manera continuada tasques d’educació en el lleure.
  • Que tinguin procediments interns de participació tant en la pròpia entitat com en la federació o moviment del qual formen part.
  • Que durant el curs facin activitats d’educació en el lleure amb un ritme setmanal i que a l’estiu facin alguna de les activitats incloses en el Decret que regula les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys.

Criteris de valoració

Per al tipus d’acció subvencionable E.1 (Suport a les activitats de les entitats juvenils):

a) La qualitat del programa d’activitats: fins a 25 punts.

b) La viabilitat econòmica i el rigor pressupostari: fins a 20 punts.

c) La utilitat i l’interès social del programa o projecte: fins a 20 punts.

d) El foment i la participació de l’associacionisme juvenil, l’autoorganització de les persones joves i la base social de l’entitat: fins a 10 punts.

e) L’adequació del programa d’activitats a les prioritats que estableix el Pla Nacional de Joventut: fins a 10 punts.

f) La solvència i l’experiència de l’entitat sol·licitant i, si escau, els antecedents disponibles a la Direcció General de Joventut: fins a 10 punts.

g) Incorporació de la perspectiva de gènere: fins a 5 punts.

És requisit necessari per poder atorgar la subvenció l’obtenció d’un mínim del 50% de la puntuació màxima establerta. El fet d’assolir un nombre de punts igual o superior a 50 no dóna per si mateix cap dret a obtenir la concessió de la subvenció.

Per al tipus d’acció subvencionable E.3 (Suport a programes de federacions i moviments d’entitats d’educació, de base voluntària, que desenvolupin les activitats amb ritme setmanal):

a) Dades d’implantació i impacte de les activitats que es desenvolupin per promoure l’educació en el lleure infantil i juvenil vinculades als centres membres de la federació o moviment amb ritme de funcionament setmanal o que en època de vacances escolars facin alguna de les activitats incloses en el Decret que regula les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys inscrits en el Cens d’Entitats Juvenils en la data de publicació de la convocatòria de la subvenció, i que treballin emprant la metodologia pròpia de l’educació en el lleure com a eina per al creixement integral de la persona i el foment d’una ciutadania responsable i compromesa. Es tindrà en compte l’impacte i abast territorial de les activitats desenvolupades en barris o zones amb risc de vulnerabilitat social i aquelles que tinguin incidència social per al desenvolupament comunitari: fins a 40 punts.

b) L’impacte i abast territorial de les actuacions de coordinació i suport als centres d’esplai o agrupaments escoltes membres de la federació o moviment amb ritme de funcionament setmanal inscrits en el Cens d’Entitats Juvenils en la data de publicació de la convocatòria de la subvenció: fins a 35 punts.

c) Les activitats de formació de monitors/es i de directors/es d’educació en el lleure que contribueixin al compliment de la normativa vigent i a una adequada preparació dels/de les educadors/es en el lleure: fins a 10 punts.

d) Les dades d’implantació i l’impacte de les activitats d’educació en el lleure incloses en la normativa vigent que regula les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys realitzades per la federació/moviment o per les seves entitats membres: fins a 10 punts.

e) Incorporació de la perspectiva de gènere: fins a 5 punts.

És requisit necessari per poder atorgar la subvenció l’obtenció d’un mínim del 50% de la puntuació màxima establerta. El fet d’assolir un nombre de punts igual o superior a 50 no dóna per si mateix cap dret a obtenir la concessió de la subvenció.