Skip to Content

Avís legal

El lloc web www.crajbcn.cat, així com totes les pàgines incloses sota aquest nom de domini, són propietat del CJB de la Joventut de Barcelona, el domicili social del qual es troba a Barcelona (08012), carrer Gran de Gràcia, 190 i amb CIF V-08825804. L’adreça de correu electrònic de contacte és craj@crajbcn.cat. Aquesta entitat es troba inscrita en el Registre d’Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el número 6350. El lloc web té per objectiu apropar mitjançant la xarxa tots els serveis i recursos que ofereix el Centre de Recursos Juvenils de Barcelona, adreçats a la promoció, el suport i el coneixement del teixit associatiu juvenil de la ciutat de Barcelona.

Condicions d’ús

Mitjançant el present avís legal, el Consell de la Joventut de Barcelona (d’ara endavant, “el CJB”) posa a disposició dels usuaris les condicions d’accés, navegació i ús del web www.crajbcn.cat, així com les responsabilitats derivades de la utilització dels seus continguts. S’entendrà que l’accés o el simple ús de les pàgines web incloses sota el domini crajbcn.cat (d’ara endavant, “el lloc web”) per part de l’usuari, impliquen l’adhesió d’aquest a les condicions generals que el CJB tingui publicades en cada moment. En aquest sentit, el CJB es reserva el dret de modificar, unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ les presents condicions. En aquests casos, es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antelació possible. De la mateixa manera, es reserva el dret a modificar, unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació i configuració del lloc web. Així mateix, s’entendrà per usuari la persona que accedeixi, navegui o utilitzi els serveis o activitats que presenta el lloc web.

Responsabilitat de l’usuari

L’usuari es compromet a fer un ús diligent del lloc web i dels serveis accessibles des de la mateixa, amb total subjecció a les lleis vigents, al present avís i als bons costums, moral i ordre públic. Així mateix es compromet a utilitzar els continguts del lloc web exclusivament per les seves pròpies necessitats i, per tant, en queda prohibit un ús comercial no autoritzat dels mateixos.

Propietat Intel·lectual

Tot el contingut gràfic i la informació del lloc web, així com el disseny gràfic, les imatges, els índex i els codis font en llenguatge HTML, javascript o altres anàlegs o similars, són propietat exclusiva del CJB, el qual es reserva tots els drets d’explotació, amb l’única excepció d’articles i opinions que es puguin publicar en el lloc web, que seran propietat de cada autor individual. En aquest últim cas es manifestarà la seva autoria en la nota de copyright. Queda, per tant, prohibida la reproducció, retransmissió, còpia, cessió, radiodifusió o similar, total o parcial, de la informació continguda en el lloc web, qualsevulla que sigui la seva finalitat i el mitjà que s’utilitzi per assolir-ho, excepte exclusivament per l’ús privat dels usuaris que, en qualsevol cas, hauran de respectar l’autor mantenint la nota de copyright. Queda també prohibida qualsevol reproducció comercial o amb contingut econòmic de qualsevol dels textos, imatges o materials de qualsevol tipus que es trobin en aquest lloc web, sense el consentiment previ de l’autor o el CJB. En tot cas haurà de respectar-se la nota de copyright i allò estipulat en aquesta nota legal, ja que la seva transgressió pot comportar l’aplicació de les sancions establertes en el Codi Penal, la Llei de Propietat Intel·lectual, la Llei de Marques o la Llei de Competència Deslleial, entre altres.

Protecció de dades personals.

El CJB està decidit i fermament compromès amb la preservació de la privacitat dels seus usuaris o visitants, obligant-se a mantenir la confidencialitat de les seves dades personals. El CJB recollirà les dades de caràcter personal de manera adequada, pertinent i no excessiva segons les finalitats, utilitats, serveis i/o prestacions incloses en la seva web, de forma determinada, explícita i llegítima, per la qual cosa en cap cas s’empraran mitjans fraudulents, deslleials o, naturalment il·lícits o que d’alguna forma posin en perill els drets legítims dels visitants. En conseqüència, i en compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, es manifesta a tots els efectes que:

  • Les dades recollides mitjançant formularis, correus electrònics o altres vies seran destinades, única i exclusivament, a les finalitats indicades en el formulari que l’usuari ompli.
  • Les esmentades dades s’incorporaran a un fitxer de dades registrat en l’Agència de Protecció de Dades amb el codi 2052630057.
  • L’Usuari tindrà dret a accedir, cancel·lar i modificar les dades de l’esmentat fitxer. Per l’exercici d’aquests drets, haurà de sol·licitar-ho al departament de protecció de dades, mitjançant un correu electrònic a craj@crajbcn.cat on especifiqui el canvi a realitzar i el motiu.
  • No s’utilitzaran les dades per finalitats comercials, excepte en el cas de què s’hagi obtingut el permís previ de l’usuari registrat.

No s’utilitzaran “cookies” excepte en els casos en què sigui necessari per millorar l’ús o navegació per les pàgines web del CJB i, en qualsevol cas, es garanteix que no s’utilitzaran aquests mecanismes o similars per recavar informació confidencial dels usuaris.

Exclusió de garanties i responsabilitats

El CJB no serà responsable de cap error tècnic, editorial, tipogràfic o qualsevol altre similar. Tampoc ho serà de les opinions expressades en articles apareguts, els quals on sempre a títol personal dels autors mencionats en la nota del copyright que els identifica com a tals. Tampoc serà responsable de les dades no actualitzades. S’exclou la responsabilitat per la falta de disponibilitat o continuïtat del funcionament del lloc web. S’exclou la responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deures a les informacions o altres continguts en pàgines web a les quals aquesta web pugui remetre. La finalitat dels enllaços que apareixen en la pàgina és purament informativa, no essent el CJB responsable en cap cas del resultat que l’usuari pretengui obtenir mitjançant l’accés als esmentats enllaços. Per tant, el CJB no respondrà per:

  • La disponibilitat, accessibilitat i funcionament o continuïtat dels llocs enllaçats.
  • La qualitat, licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, vigència, exhaustivitat i/o autenticitat del contingut dels llocs enllaçats.
  • Del manteniment, prestació o transmissió dels continguts existents en els llocs enllaçats.
  • El CJB no té coneixement efectiu de què l’activitat o la informació a la qual remeten o recomanen és lícita o de si lesiona els béns o drets d’un tercer susceptible d’indemnització. En cas de tenir coneixement, s’actuarà amb la diligència deguda per suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent, tal i com estableix la LSSICE.

Els danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a l’existència d’un virus en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris. D’igual manera per la presència de virus en els serveis prestats per tercers a través del lloc web, causant alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris.