Skip to Content

Subvencions per projectes de caràcter puntual: artístics, literaris, tecnològics o de qualsevol disciplina cultural d’interès per la ciutat – 2019
Convoca:
Institut de Cultura - Ajuntament de Barcelona
Descripció:

 L’objecte d’aquesta convocatòria és la concessió de subvencions mitjançant concurrència competitiva dur a terme projectes artístics, literaris, tecnològics o de qualsevol disciplina cultural, d’interès per a la ciutat, de durada inferior a un mes, de caràcter excepcional, singular i no periòdic i que es realitzin entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 201 9 a la ciutat de Barcelona.

S’entendrà per activitat excepcional o singular aquella que no es realitzi cada any com a activitat ordinària, per tant, no se subvencionaran aquelles activitats, esdeveniments que cada any siguin objecte de celebració.

 

Termini de presentació:
13.06.2019