Skip to Content

Subvencions per l’arranjament i l’adequació de locals de caire cultural representatives d’altres ciutats i comunitats autònomes – 2019
Convoca:
l’Àrea de Drets de Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència
Descripció:

L’objecte de la present convocatòria és la regulació de la concessió de subvencions per a l’arranjament i
adequació dels locals d’entitats de caire cultural representatives d’altres ciutats i comunitats autònomes amb seu
social a la ciutat de Barcelona per l’any 2019.

Període d’execució

Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria hauran de destinar-se a les inversions referides
a la base 1.1 de les bases reguladores aprovades per Decret de Comissió de Govern de 18 de maig de 2017,
iniciades a partir de l’1 de gener de 2019, i finalitzar-les abans del 31 de juliol de 2020.

Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds

Les sol·licituds per concórrer a la convocatòria d’aquesta subvenció s’hauran de presentar mitjançant el formulari
normalitzat a les oficines del Registre General de l’Ajuntament de Barcelona o a les oficines del Registre General
dels districtes.

El formulari de sol·licitud normalitzat es podrà obtenir a la pàgina web ajuntament.barcelona.cat

Termini de presentació: El termini finalitza el 16 de juny

Termini de presentació:
14.06.2019