Skip to Content

Subvencions per a projectes i activitats a entitats de l’àmbit de polítiques socials (convocatòria ordinària COSPE 2020)
Convoca:
Generalitat de Catalunya - Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Descripció:

Subvencions per realitzar activitats o projectes i programes de manteniment de serveis i establiments de serveis socials. El Departament ha activat la tramitació d’aquesta línia de subvencions per garantir la viabilitat de les entitats sense ànim de lucre que atenen col·lectius vulnerables. En la resolució aprovada s’especifica que les sol·licituds poden incloure les actuacions necessàries per adaptar els projectes a la situació sanitària i social ocasionada per l’estat d’alarma i les fases de desconfinament.

Subvencions a entitats per a activitats i projectes de les línies següents

B) Programes d’atenció social i educativa adreçats a infants i a adolescents en situació de risc social:

 • B.1 Activitats preventives d’atenció social per a infants i joves en risc social o en situació de risc de
  maltractament lleu o moderat (de caràcter anual).

D) Programes d’acollida i integració social de persones immigrades, sol·licitants de protecció internacional, i
catalanes retornades. Programes per a la igualtat i la no-discriminació per raó d’origen. Programes de foment
de l’interculturalisme:

 • D.3 Activitats d’acollida, integració i sensibilització en relació amb les persones refugiades o sol·licitants de protecció internacional (de caràcter anual).
 • D.14 Activitats de caràcter singular (de caràcter anual).

F) Programes de caràcter comunitari, de promoció del voluntariat i enfortiment de l’associacionisme, i de
promoció i reconeixement del poble gitano:

 • F.1 Activitats de caràcter cívic i comunitari (de caràcter anual).
 • F.6 Activitats formatives vinculades al Pla de formació de l’associacionisme i el voluntariat de Catalunya (de
  caràcter anual).

L) Programes per a actuacions d’accessibilitat i millora de la igualtat d’oportunitats per a persones amb
discapacitat:

 • L.1 Activitats de foment de l’accessibilitat a la comunicació del servei (de caràcter anual).
 • L.2 Activitats de foment de l’accessibilitat a l’accés i a l’interior de l’establiment (de caràcter anual).

M) Programes per al foment de la igualtat d’oportunitats de dones i homes en el treball i de lluita contra la
violència masclista en l’àmbit laboral:

 • M.1 Activitats de sensibilització, promoció i divulgació per avançar en la igualtat d’oportunitats de les dones en
  el treball (de caràcter anual).
 • M.2 Activitats de jornades i formació relacionades amb la igualtat salarial, la lluita contra els estereotips, la
  segregació ocupacional, l’accés de les dones a càrrecs directius, el foment de la corresponsabilitat i la
  prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’àmbit laboral (de caràcter anual).
 • M.3 Activitats d’elaboració d’estudis i materials relacionats amb la igualtat d’oportunitats de dones i homes que
  siguin innovadors o que tinguin una aplicació pràctica en el mercat laboral català (de caràcter anual).
 • M.4 Activitats per fomentar la igualtat d’oportunitats en el treball adreçades a empreses, organitzacions i
  institucions (de caràcter anual).

Q) Programes de suport a l’educació en el lleure:

 • Q.4 Activitats per a la participació en igualtat de condicions a les activitats d’educació en el lleure (de caràcter
  anual).

T) Programes de prevenció, suport i lluita contra el maltractament a les persones grans i de promoció de les
persones grans actives:

 • T.1 Activitats de lluita contra la violència i el maltractament a les persones grans (de caràcter anual).
 • T.2 Activitats d’envelliment actiu (de caràcter anual).

Subvencions a entitats per a serveis socials

H) Programes de suport a les famílies:

 • H.2 Serveis d’orientació i acompanyament a les famílies (SOAF) (de caràcter anual).

I) Programes d’intervenció socioeducativa adreçats a infants i a adolescents en situació de risc:

 • I.1 Serveis de suport a les famílies amb infants de 0 a 3 anys en situació de risc (de caràcter anual).
 • I.2 Serveis d’atenció diürna (servei de centre obert) (de caràcter anual).
 • I.3 Serveis d’intervenció en famílies amb infants i adolescents en situació de risc (de caràcter anual).
 • I.4 Serveis d’acompanyament socioeducatiu per a adolescents en situació de risc (de caràcter anual).

Programes de manteniment de serveis i establiments de serveis socials

J) Programes de manteniment de serveis i establiments de serveis socials definits en l’actual Cartera de serveis
socials relatius a serveis especialitzats d’atenció a les persones grans amb dependència o risc social, a
persones amb discapacitat, problemàtica social derivada de trastorn mental, drogodependències o altres
addiccions, afectades pel virus VIH/sida o amb problemàtica social i risc d’exclusió social:

 • J.20 Programa per a les regularitzacions d’usuaris de la convocatòria d’entitats d’exercicis anteriors (de
  caràcter anual).

Terminis: del 21 de maig al 17 de juny

Més informació i documentació

Termini de presentació:
17.06.2020