Skip to Content

Subvencions per a projectes educatius d’associacions de famílies d’alumnat durant el curs 2019-2020.
Convoca:
Gerència de servies d'educació - Ajuntament de Barcelona
Descripció:

Beneficiàries

Poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions les associacions de famílies d’alumnat i associacions
de mares i pares d’alumnat de centres educatius públics i/o concertats de la demarcació de Barcelona.
Queden expressament excloses les federacions d’AFA/AMPA.

Objecte

Subvencions destinades a finançar projectes educatius de les associacions de famílies d’alumnat dins de la demarcació de Barcelona durant el curs 2019 – 2020. Estan adreçades a contribuir al finançament d’activitats i projectes que s’emmarquin en els principis del model educació 360 i que es puguin inscriure en les següents línies d’acció: 

1. Projectes que proposin noves oportunitats educatives o bé que millorin la qualitat de les ja existents:
introduint nous sistemes d’avaluació, gestió o reconeixement de les activitats, desenvolupant programes
que millorin les competències dels participants, incidint en la capacitació del monitoratge o proposant
noves figures orientades a facilitar la coordinació de les activitats en entorns lectius i no lectius.

2. Projectes que fomentin l’equitat en les activitats organitzades: millorant l’accés a la informació a les
famílies, facilitant accessibilitat econòmica pels col·lectius amb risc d’exclusió social, incloent la
perspectiva de gènere a l’activitat, o realitzant adaptacions metodològiques per garantir la participació de
persones amb necessitats educatives especials.

3. Projectes que fomentin la relació i interdependència entre agents de la comunitat educativa:
desenvolupant experiències que reforcin i relacionin aprenentatges en temps lectiu i no lectiu, que
connectin espais escolars i comunitaris, i/o que connectin l’escola amb entitats, institucions o equipaments
de l’entorn.

Quantia

L’import que es destina per a la concessió de les subvencions regulades en la present convocatòria és de
175.000,00€. S’estableix com a import mínim de la subvenció la quantitat de 1.000,00 €, sempre i quan aquesta
quantitat no superi l’import sol·licitat per l’entitat, i s’estableix com a import màxim la quantitat de
10.000,00 €.

En qualsevol cas, l’import i percentatge de les subvencions que s’atorguin no excedirà, del 50% del cost
total dels projectes subvencionats.

Període d’execució.

Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria i bases específiques s’hauran de destinar
a finançar activitats i projectes executats durant el període comprés entre el 16 de setembre de 2019 i el
30 d’agost de 2020.

Termini de presentació:
12.12.2019