Skip to Content

Subvencions per a projectes d’apoderament i millora de l’accés de les persones que exerceixen el treball sexual als seus drets socials i laborals
Convoca:
Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI - Ajuntament de Barcelona
Descripció:

Objecte

L’objecte del la convocatòria és el suport a projectes que tinguin com a objectiu l’apoderament i la millora de
l’accés de les persones que exerceixen el treball sexual als seus drets socials i laborals.

La convocatòria es centra en tres àmbits:
A. L’accés a la formació i a l’ocupació en altres sectors econòmics diferents al treball sexual: Millora del
nivell d’ocupabilitat de les persones que exerceixen treball sexual
B. L’accés a la informació, atenció social, laboral, jurídica i sanitària de les persones que exerceixen a
espais tancats: Atenció i assessorament a persones que exerceixen treball sexual a espais tancats
C. L’accés als drets socials i econòmics bàsics a persones que exerceixen el treball sexual, davant de
situacions d’urgència i alta vulnerabilitat.

Els projectes que seran objecte de la subvenció hauran de tenir per finalitat:

 • Promoure, defensar i garantir la igualtat per raó de gènere, orientació sexual i identitat de gènere.
 • Contribuir a l’apoderament personal, polític i social de les persones que exerceixen o han exercit el
  treball sexual perquè puguin avançar en el control de les seves vides amb autonomia.
 • Contribuir a l’exercici efectiu dels seus drets fonamentals.
 • Contribuir a millorar la xarxa i fomentar sinergies entre entitats del mateix àmbit d’actuació.
 • Ampliar les oportunitats laborals i millorar el nivell competencial i formatiu de les persones
  participants.
 • Prestar atenció integral a les treballadores sexuals que exerceixen en espais tancats (a nivell
  sanitari, social, jurídic i psicològic)
 • Prestar recursos d’urgència a persones treballadores sexuals en situació d’extrema vulnerabilitat.

Sol·licitants: Les entitats sense finalitat de lucre i que tenen ubicada la seva seu a la ciutat de Barcelona. 

Quantia: Degut a l’especificitat del col·lectiu al que s’adrecen i el seu elevat nivell de vulnerabilitat la present
convocatòria pretén finançar projectes que tindran un elevat interès públic i social a la ciutat, és per això que
els projectes presentats a aquesta convocatòria es poden finançar fins el 90% del seu cost total. No obstant
això, la comissió corresponent haurà de justificar motivadament a l’expedient les subvencions que superin el
50% del pressupost del projecte.
L’entitat, en el moment de presentar el document bàsic 2, haurà de motivar la sol·licitud en cas que l’import
demanat superi el 50% del projecte del cost total de projecte.

Àmbits
ÀMBIT A: Millora del nivell d’ocupabilitat de les persones que exerceixen treball sexual
A.a. Projectes de millora de les competències bàsiques socials i laborals.
A.b. Projectes integrals d’ocupabilitat per la millora de les capacitats sociolaborals.
ÀMBIT B: Atenció i assessorament a persones que exerceixen treball sexual a espais tancats
ÀMBIT C: L’accés als drets socials i econòmics bàsics a persones que exerceixen el treball sexual, davant
de situacions d’urgència i alta vulnerabilitat.

Terminis
Els projectes finançats han d’iniciar-se l’any 2020 i han de finalitzar com a màxim el 31 de desembre de
2021. El projecte té un cronograma que es desenvolupa i finalitza dins d’aquest període. Mai es pot
considerar pluriennal el funcionament ordinari d’una entitat ni una activitat que es repeteix anualment, ni un
treball de durada indefinida.

Termini de presentació:
04.12.2019