Skip to Content

Subvencions per a les despeses de funcionament d’empreses i entitats culturals durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19
Convoca:
Generalitat de Catalunya - Departament de Cultura
Descripció:

Aquestes subvencions tenen per objecte donar suport al finançament de les despeses de funcionament d’empreses i entitats culturals durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 en la mesura que ha provocat perjudicis econòmics en els destinataris. 

A qui va dirigit?

Poden optar a aquestes subvencions les empreses, ja siguin persones físiques o jurídiques, i les entitats privades sense afany de lucre amb domicili a Catalunya que duguin a terme alguna de les activitats econòmiques següents: 

En l’àmbit audiovisual:

a) Empreses productores independents. Als efectes d’aquestes bases, s’entén per productora audiovisual independent l’empresa productora que té una personalitat jurídica diferent de la d’una empresa prestadora de serveis de comunicació audiovisual i que compleix les condicions següents:
Primera. No participar de manera directa ni indirecta en més del quinze per cent del capital social d’una o diverses empreses prestadores de serveis de comunicació audiovisual.

Segona. No tenir el capital social participat, directament o indirectament, en més d’un quinze per cent per una o diverses empreses prestadores de serveis de comunicació audiovisual.
Tercera. No haver facturat, en els darrers tres exercicis fiscals, més del noranta per cent del seu volum de facturació a una mateixa empresa prestadora de serveis de comunicació audiovisual.

b) Empreses i entitats que tinguin la titularitat i la gestió d’una sala d’exhibició cinematogràfica a Catalunya. Als efectes d’aquestes bases, s’entén per sala d’exhibició cinematogràfica el local o recinte obert al públic on, d’acord amb la normativa aplicable, es projecten obres cinematogràfiques a canvi de l’abonament previ d’un preu o d’una contraprestació, sens perjudici que s’hi puguin programar altres continguts.

c) Empreses distribuïdores independents. Als efectes d’aquestes bases s’entén per distribuïdora audiovisual independent l’empresa distribuïdora que no és objecte d’influència dominant, directa o indirecta, ni per part d’empreses d’estats no membres de la Unió Europea ni associats a l’Espai Econòmic Europeu, ni d’empreses prestadores de serveis de comunicació audiovisual, per raons de propietat, de participació financera o per les normes que en regeixen la presa de decisions. S’entén que hi ha una influència dominant, directa o indirecta, d’una empresa quan aquesta compleix alguna de les condicions següents:
Primera. Tenir més del cinquanta per cent del capital subscrit en l’empresa distribuïdora. Segona. Disposar de la majoria dels vots corresponents a les participacions emeses per l’empresa distribuïdorao que puguin designar més de la meitat dels òrgans d’administració o direcció.

d) Empreses i entitats organitzadores de festivals o mostres audiovisuals.

En l’àmbit de les arts visuals:

a) Empreses que siguin propietàries o titulars de la gestió de galeries d’art ubicades a Catalunya.

b) Empreses constituïdes com a galeries d’art que tinguin com a activitat principal l’exposició oberta al públic d’obres d’art amb finalitat comercial, tinguin o no un espai propi d’exposició.

En l’àmbit de les arts escèniques (dansa, circ i teatre):

a) Empreses productores d’espectacles d’arts escèniques.

b) Empreses que siguin propietàries o titulars de la gestió de sales de teatre o carpes estables de circ ubicades a Catalunya.

En l’àmbit de la cultura digital:

a) Empreses productores de videojocs.

b) Empreses i entitats organitzadores de festivals, congressos i fires i altres esdeveniments a Catalunya que tinguin com a objecte la promoció i la difusió de projectes de contingut cultural digital que promoguin la innovació de les indústries culturals i creatives.

En l’àmbit de la música:

a) Empreses discogràfiques que es dediquen a la producció, l’edició discogràfica i videogràfica, la promoció i la distribució d’enregistraments musicals, amb independència del suport, físic o digital, i del format.

b) Empreses i entitats que constitueixen formacions musicals estables.

c) Empreses i entitats que es dediquen a activitats de promoció de la música, de caràcter professional, en els àmbits de la formació, la producció i els projectes globals.

d) Empreses i entitats que es dediquen a la contractació artística dels concerts que formen part de les programacions realitzades de música en viu de caràcter professional.

e) Empreses que siguin propietàries o titulars de la gestió de sales de música ubicades a Catalunya.

En l’àmbit del llibre:

a) Empreses i entitats editorials de llibres i de partitures.

b) Empreses que es dediquen, exclusivament o principalment, a la venda de llibres al client final, en establiments oberts al públic ubicats a Catalunya.

SEGONA CONVOCATÒRIA 

El termini per sol·licitar la subvenció és del 3 al 17 de setembre de 2020, ambdós inclosos.

Més informació

Termini de presentació:
17.09.2020