Skip to Content

Subvencions per a les activitats dels centres de creació i producció d’arts escèniques, música i arts visuals de caràcter professional en equipaments de titularitat pública
Convoca:
Generalitat de Catalunya - Departament de Cultura
Descripció:

Són subvencions per donar suport a les activitats dels centres de creació i producció d’arts escèniques, música i arts visuals de caràcter professional en equipaments de titularitat pública, amb gestió pública o privada i situats a Catalunya. 

Queden exclosos d’aquestes bases els supòsits següents:

a) Quan el destinatari hagi rebut el suport de la línia de subvencions de convenis triennals de col·laboració amb companyies, empreses de producció teatral i circ, i empreses gestores de sales de teatre amb producció pròpia.

b) Quan es tracti d’equipaments adherits al Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya, que rebin suport econòmic a través d’un contracte programa o conveni.

c) Quan es tracti d’equipaments de la Xarxa Pública de Centres i Espais d’Arts Visuals de Catalunya o la xarxa o el sistema públic que la substitueixi, que rebin suport econòmic a través d’un contracte programa o conveni.

d) Els consorcis o centres dels quals formi part el Departament de Cultura o ens adscrits o vinculats, o que rebin suport econòmic d’aquells mitjançant altres fórmules de col·laboració.

A qui va dirigit

  • A empreses
  • A entitats privades sense ànim de lucre
  • A ens locals o ens públics vinculats que gestionin un equipament de titularitat pública situat a Catalunya

Les persones sol·licitants que no siguin titulars de l’equipament han de tenir un conveni o contracte de cessió de l’espai subscrit amb l’administració pública que en sigui titular.

Termini de sol·licitud: del 17 de juny al 2 de juliol de 2020.

Més informació

Termini de presentació:
02.07.2020