Skip to Content

Subvencions per a la promoció i reforç de l’economia social i solidària
Convoca:
Ajuntament de Barcelona - Gerència d'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica
Descripció:

Les subvencions per a la promoció i reforç de l’economia social i solidària tenen la finalitat de donar resposta a la precarietat d’importants segments de la població i a la vegada contribuir als objectius generals de democràcia econòmica i desenvolupament local.

Les activitats o projectes que se subvencionaran han de fomentar activitats d’interès públic o social que tinguin per finalitat la creació de noves cooperatives o bé la transformació d’empreses existents en cooperatives, la consolidació i creixement empresarial de les iniciatives d’Economia Social i Solidària; promovent els projectes d’intercooperació i acompanyant l’escalabilitat dels mateixos.

Entre els objectius de la Direcció de Serveis d’Economia Cooperativa Social i Solidària es troben l’impuls i acompanyament de projectes que permetin promocionar i reforçar l’Economia Cooperativa, Social i Solidària de  la ciutat de Barcelona.

Els àmbits i modalitats dels projectes objecte de la subvenció són les següents, amb les especificitats que es detallen a la convocatòria: 

A) Creació i Consolidació:

A.a Creació i transformació: Creació de noves cooperatives  i transformació, d’altres formes jurídiques pre-existents, en cooperatives.

A.b Consolidació: Consolidació empresarial i escalabilitat de les iniciatives d’Economia Social i Solidària per enfortir la seva viabilitat econòmica.

A.c Formació: Innovació i Formació per a la millora de la gestió i l’obertura de noves línies de negoci:

c1. Formació grupal per a persones sòcies, treballadores i voluntàries de l’entitat.

c2. Despeses de matriculació de les persones de l’entitat en accions formatives externes.

c3. Pràctiques de les persones estudiants universitàries i de formació dual de FP en entitats i empreses de l’Economia Social i Solidària.

B) Intercooperació:

B.a Intercooperació de 2n i major nivell: Projectes promoguts per entitats de l’Economia Social i Solidària o de les finances ètiques de segon nivell i superior, que contribueixin al desplegament de l’Estratègia BCN 2030 ESS  de Barcelona, i tinguin per destinatàries a les seves entitats sòcies.

B.b Intercooperació de 1r nivell: Projectes d’intercooperació promoguts per entitats i empreses de l’Economia Social i Solidària que contribueixin al desplegament de l’Estratègia BCN 2030 ESS.

Atenció

Cal tenir en compte que:

  • El procediment per a la concessió de les subvencions es tramitarà en règim de concurrència pública competitiva, mitjançant concurs públic.
  • Les subvencions seran compatibles, amb les corresponents limitacions pel que fa a la suma d’imports, amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o privats, incloent-hi les subvencions municipals atorgades per a altres projectes.
  • L’Ajuntament de Barcelona i les seves entitats municipals en cap cas subvencionaran el mateix projecte, executat durant el mateix període, per cap altre procediment de concessió de subvencions que no sigui el regulat per aquestes bases.

Per a més informació i consultes sobre les Subvencions per a la promoció i reforç de l’economia social i solidària accediu al següent enllaç.

Termini de presentació:
02.07.2020