Skip to Content

Subvencions en l’àmbit social amb càrrec a l’assignació de l’IRPF
Convoca:
Generalitat de Catalunya - Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Descripció:

Es convoquen subvencions a entitats destinades a la realització de programes d’interès general, amb càrrec a l’assignació tributària del 0,7% de l’impost sobre la renda de les persones físiques de les comunitats autònomes, de l’àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

A qui va dirigit?

 • A les entitats sense ànim de lucre del tercer sector d’acció social a Catalunya, la Creu Roja Espanyola a Catalunya, així com la resta d’entitats del tercer sector d’acció social que defineix l’article 2 de la Llei 43/2015, de 9 d’octubre, del tercer sector d’acció social, i les entitats o organitzacions no governamentals que reuneixin els requisits que establerts.

No s’entenen inclosos dintre de la tipologia de les entitats del tercer sector d’acció social els organismes o entitats de dret públic adscrits o vinculats a una administració pública, les universitats, els partits polítics i les fundacions que en depenguin, els col·legis professionals, les cambres oficials de comerç, indústria i navegació, les societats civils, les organitzacions empresarials i els sindicats i altres entitats amb finalitats similars.

Línies de subvencions

Bloc 1 – Activitats de projectes i adquisició d’equipaments

Línia A – Foment de la igualtat entre dones i homes, garanties de drets i no-discriminació.

 • A.1 Accions dirigides a promoure la salut integral de les dones.
 • A.2 Accions de suport al manteniment de serveis d’atenció a persones amb VIH o la sida, trastorns mentals o addiccions.
 • A.3 Accions per a la inserció sociolaboral de les dones.
 • A.4 Accions d’inserció sociolaboral per a persones amb infecció del VIH o la sida, trastorns mentals o addiccions.
 • A.5 Accions destinades a reforçar l’atenció i l’orientació a víctimes de discriminació, odi i intolerància.
 • A.6 Accions per a l’adquisició d’equipament per a locals, establiments, centres, pisos i unitats d’atenció per a persones de l’àmbit competencial propi.

Línia B – Protecció social

 • B.1 Accions d’urgència.
 • B.2 Accions de suport i descans per a familiars cuidadors de persones amb discapacitat, amb trastorn mental i amb dependència.
 • B.3 Accions d’atenció social dirigides a persones recluses, exrecluses i sotmeses a mesures alternatives.
 • B.4 Accions d’atenció integral a les persones grans a través de serveis que facilitin la seva permanència en el domicili i en el seu entorn social i familiar, així com les dirigides al suport de les seves famílies i cuidadors.
 • B.5 Accions de suport al manteniment de xarxes de serveis d’atenció social a persones amb addiccions.
 • B.6 Accions d’atenció i intervenció social destinades a persones sense llar i sense sostre.
 • B.7 Accions d’atenció integral dirigides a la promoció de l’autonomia personal de les persones amb discapacitat.
 • B.8 Accions dirigides a afavorir la inserció sociolaboral de les persones amb discapacitat.
 • B.9 Accions per a la inserció sociolaboral de persones en situació actual o anterior de privació de llibertat i sotmeses a mesures alternatives.
 • B.10 Accions d’accés a l’ocupació per a joves, menors migrants no acompanyats i persones en situació o en risc d’exclusió.
 • B.11 Accions per a l’adquisició d’equipament per a locals, establiments, centres, pisos i unitats d’atenció per a persones de l’àmbit competencial propi.

Línia C – Infància i adolescència

 • C.1 Accions de promoció de l’educació, sanitat i qualitat de vida infantil i protecció dels drets de la infància.
 • C.2 Accions d’acollida, acompanyament, atenció integral social per als infants i joves sense referents familiars en situació de dificultat social i per a menors migrants no acompanyats.
 • C.3 Accions de foment de l’atenció a menors amb necessitats educatives i socials que en promoguin la integració en un medi familiar.
 • C.4 Accions per a la prevenció i l’atenció educativa i social davant de la violència envers la infància.
 • C.5 Accions d’inserció laboral de joves en situació de dificultat social que hagin estat sota una mesura de protecció.
 • C.6 Accions per a l’adquisició d’equipament per a locals, establiments, centres, pisos i unitats d’atenció per a persones de l’àmbit competencial propi.

Línia D – Famílies

 • D.1 Accions d’acompanyament a la família amb necessitats específiques.
 • D.2 Accions d’orientació i acompanyament a les famílies (SOAF). Accions de suport a la criança saludable i positiva dels fills i filles.
 • D3 Accions de lluita contra la violència masclista en totes les seves formes i en els àmbits en què es manifesta.
 • D.4 Accions de promoció de la gent gran activa i de prevenció dels maltractaments a la gent gran.
 • D.5 Accions per a l’adquisició d’equipament per a locals, establiments, centres, pisos i unitats d’atenció per a persones de l’àmbit competencial propi.

Línia E – Voluntariat

 • E.1 Accions de promoció, formació i gestió del voluntariat i mentoria.

Línia F – Persones migrants, refugiades i sol·licitants de protecció internacional.

 • F.1 Accions per a l’acollida, la inclusió social, la inserció sociolaboral de persones migrants, refugiades i sol·licitants de protecció internacional.
 • F.2 Accions per a l’adquisició d’equipament per a locals, establiments, centres, pisos i unitats d’atenció per a persones de l’àmbit competencial propi.

Línia G – Joventut

 • G.1 Accions d’educació per a la salut, adreçades a joves.
 • G.2 Accions dirigides a promoure la inserció sociolaboral de les persones joves aturades.
 • G.3 Accions de promoció en el marc de l’economia social i solidària impulsades per joves, fent xarxa i amb impacte a la comunitat.
 • G.4 Accions educatives per a la transmissió de valors solidaris entre el jovent.
 • G.5 Accions solidàries i de cohesió social.
 • G.6 Accions per a l’adquisició d’equipament per a locals, establiments, centres, pisos i unitats d’atenció per a persones de l’àmbit competencial propi.

Línia H – Poble gitano

 • H.1 Accions de promoció i educació per a la salut de la població gitana, amb una incidència especial en les dones.
 • H.2 Accions d’inserció sociolaboral i educativa dirigides a la població gitana.
 • H.3 Accions per a l’adquisició d’equipament per a locals, establiments, centres, pisos i unitats d’atenció per a persones de l’àmbit competencial propi.

Línia I – Gestió i coordinació d’entitats de segon o tercer nivell

 • I.1 Accions de gestió i coordinació d’activitats desenvolupades per diverses entitats executants.

Bloc 2 – Activitats d’inversions d’obres

Línia J – Obres de reforma, reparació, adequació i millora de centres, pisos i unitats d’atenció per a persones, no finalitzades i finançades a l’empara de la Resolució TSF/2582/2019, de 8 d’octubre, per la qual s’obre convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats sense ànim de lucre destinades a la realització de programes d’interès general, amb càrrec al tram autonòmic de l’assignació tributària del 0,7% de l’impost sobre la renda de les persones físiques, de l’àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

 • J.1 Accions d’inversió d’obres de reforma, reparació, adequació i millora de centres, pisos i unitats d’atenció per a persones, no finalitzades i finançades en la convocatòria anterior.

Línia K – Obres de primer establiment, reforma, gran reparació de centres, pisos i unitats d’atenció per a persones, que no han estat finançades anteriorment a l’empara de la Resolució TSF/2582/2019, de 30 d’octubre, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats sense ànim de lucre destinades a la realització de programes d’interès general, amb càrrec al tram autonòmic de l’assignació tributària del 0,7% de l’impost sobre la renda de les persones físiques, de l’àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

 • K.1 Accions d’inversió d’obres de primer establiment, reforma, gran reparació de centres, pisos i unitats d’atenció per a persones, que s’engloben en l’àmbit d’actuació de la protecció social.
 • K.2 Accions d’inversió d’obres de primer establiment, reforma, gran reparació de centres, pisos i unitats d’atenció per a persones, que s’engloben en l’àmbit d’actuació de la infància, l’adolescència, menors migrants sols i joventut.
 • K.3 Accions d’inversió d’obres de primer establiment, reforma, gran reparació de centres, pisos i unitats d’atenció per a persones, que s’engloben en la resta dels àmbits d’actuació que estableix l’apartat 1.2 de les bases reguladores.

Més informació i tràmit

Termini de presentació:
07.08.2020