Skip to Content

Subvencions del Programa per a l’impuls socioeconòmic del territori
Convoca:
Ajuntament de Barcelona - Gerència d'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica
Descripció:

El Programa de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona per a l’impuls socioeconòmic del territori té com a finalitat aportar els recursos necessaris als barris i/o districtes de la ciutat fomentant projectes amb vocació o retorn social que millorin la qualitat de vida de les persones i redueixin les desigualtats socioeconòmiques.

Les modalitats dels projectes objecte de la subvenció són les següents, amb les especificitats que es detallen a la convocatòria:

 • Modalitat 1. Empresa al territori: projectes que impulsin l’activitat de les empreses i l’emprenedoria al territori, i que impliquin l’ocupació de locals buits en planta baixa als districtes amb renda inferior a la mitjana de la ciutat.
 • Modalitat 2. Innovació socioeconòmica i Economia Social i Solidària en sectors estratègics: foment de la  innovació socioeconòmica i l’economia social i solidària vinculada al territori i amb dimensió comunitària a través de l’impuls de projectes en sectors estratègics i l’articulació territorial. Contribuint al desenvolupament dels objectius i línies estratègiques de l’Estratègia ESS de ciutat 2030.
 • Modalitat 3. Foment de l’ocupació de qualitat al territori: creació de projectes, iniciatives o accions innovadores adreçades a col·lectius especialment vulnerables a l’atur, així com a la promoció de l’ocupació de qualitat. Podran ser actuacions d’orientació professional, formació i capacitació; programes d’experienciació, actuacions en el mercat de treball i intermediació per a la qualitat de l’ocupació i abordatge de la precarietat laboral.
 • Modalitat 4. Innovació social digital als territoris: impuls de l’ús de les tecnologies lliures i obertes per fomentar noves formes d’innovació i col·laboració que resolguin reptes socials i de sostenibilitat dels territoris. Projectes que explotin la connectivitat digital i les eines de col·laboració per co-crear solucions basades en tecnologies de fabricació digital; tecnologia distribuïda; cibernèticament segura, etc.
 • Modalitat 5. Turisme responsable i sostenible: desenvolupament de projectes, iniciatives o actuacions en l’àmbit turístic adreçades a l’impuls de l’activitat econòmica, el foment de l’emprenedoria i l’empresa responsable, la creació i promoció de l’ocupació de qualitat, la generació de nova activitat i l’arrelament del turisme en els territoris, vinculant-se a la consecució dels objectius de desenvolupament sostenible i l’agenda 2030.
 • Modalitat 6. Models agroalimentaris sostenibles i consum responsable: projectes o iniciatives socials i/o empresarials (compromeses amb els drets laborals, l’economia local, la sostenibilitat i el clima) que contribueixin a avançar cap un canvi de model de consum més responsable i en especial garantir una alimentació sana, justa i sostenible a la ciutat, ajudant a posicionar Barcelona com a capital mundial de l’alimentació sostenible 2021.

Atenció

Cal tenir en compte que:

 • El procediment per a la concessió de les subvencions es tramitarà en règim de concurrència pública competitiva, mitjançant concurs públic.
 • Les subvencions es concediran per ordre de puntuació obtinguda fins l’exhauriment del crèdit.
 • Les subvencions s’hauran de destinar a finançar projectes que s’iniciïn durant l’any 2020 i tindran una durada màxima de dotze mesos. En el cas dels projectes emmarcats en la tipologia d’acció e) de la modalitat 3, el període d’execució podrà abastar des de l’1 de gener de 2020 al 31 de desembre de 2021.
 • Les subvencions seran compatibles, amb les corresponents limitacions pel que fa a la suma d’imports, amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o privats, incloent-hi les subvencions municipals atorgades per a altres projectes.
 • No se subvencionaran projectes que hagin obtingut una subvenció en l’edició de l’any anterior de la convocatòria d’impuls socioeconòmic del territori, a excepció dels casos següents:
  • Que el projecte presentat a la convocatòria en curs incorpori innovacions substancials en relació al subvencionat en la o les darreres convocatòries. En aquest cas, caldrà indicar en la descripció del projecte quines són les innovacions substancials.
  • Que el projecte presentat a la convocatòria en curs sigui una evolució de l’anterior finançat. En aquest cas, caldrà justificar en la descripció del projecte de quina manera ha evolucionat.
  • Que el projecte incorpori mesures per garantir la seva sostenibilitat un cop exhaurida la subvenció.

En cap cas se subvencionarà un mateix projecte en més de tres convocatòries (seguides o no).

Per a més informació i consultes sobre les subvencions del Programa per a l’impuls socioeconòmic del territori accediu al web de Barcelona Activa.

Nou període de presentació de sol·licituds: del 2 de juny al 2 de juliol, ambdós inclosos.

Termini de presentació:
02.07.2020