Skip to Content

Subvencions a favor d’entitats sense finalitat de lucre 2021
Convoca:
Diputació de Barcelona - Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar
Descripció:

La diputació de Barcelona convoca un any més les subvencions per a entitats sense ànim de lucre, aquest any destinada a finançar projectes que tinguin com a objectius la cobertura de necessitats bàsiques, la inclusió social, la lluita contra la feminització de la pobresa i la pobresa infantil així com el foment de les cures en la comunitat.

Tanmateix es situen com a projectes prioritaris aquells que abordin la compensació de dèficits de suport social i de situacions de vulnerabilitat, la detecció de situacions de risc i l’empoderament de les persones i col·lectius, el donar suport i descans a les famílies
cuidadores de persones amb dependència, discapacitat i/o malaltia mental mitjançant programes de respir i la millora de la qualitat de vida de les persones amb la capacitat d’obrar modificada i de les seves famílies mitjançant serveis complementaris a la tutela.

Alhora s’han identificat com a objectius estratègics de la convocatòria la promoció de l’equitat de gènere, el foment de la diversitat afectiva, sexual i de gènere, la prevenció i erradicació de les violències masclistes, la promoció de la igualtat de tracte i la no discriminació des d’un abordatge interseccional, el respecte a la diversitat cultural, el foment de la convivència i l’acció comunitària.

Per aquesta convocatòria s’han definit 3 programes, als quals s’hauran d’emmarcar els projectes:
– A. Cures en la comunitat
– B. Drets bàsics, cicle de vida i discapacitat
– C. Igualtat de gènere, interculturalitat i convivència

Més informació

Termini de presentació:
26.04.2021