Skip to Content

Subvencions a entitats i associacions sense ànim de lucre per a la promoció d’activitats i iniciatives adreçades a la Protecció i Defensa dels animals 2021
Convoca:
Descripció:

L’Ajuntament de Barcelona convoca subvencions per a programes, projectes i activitats que tinguin com a eix vertebrador la protecció i defensa dels animals de la ciutat.

Els projectes objecte de la subvenció seran aquells en els quals es desenvolupin programes, projectes i activitats que tinguin com a eix vertebrador la protecció i defensa dels animals de la ciutat.

Les subvencions seran compatibles amb qualsevol altra concedida per altres administracions, ens públics o privats. També seran compatibles amb les subvencions municipals atorgades per a altres programes, llevat que la convocatòria estableixi el contrari.

Requisits

Els projectes/les activitats han de contemplar els següents requisits:

  • Que el projecte tingui objectius i finalitats coincidents amb el que s’estableix en aquesta convocatòria.
  • Que les activitats que es desenvolupin complementin la competència municipal.
  • Que el projecte i les activitats que se’n deriven es facin en el terme municipal de Barcelona, d’acord amb les previsions de la present convocatòria.
  • Que les activitats que es facin siguin sense afany de lucre.
  • Que el projecte presentat compti amb el reconeixement d’altres entitats i serveis del territori d’actuació.
  • Que les activitats programades finalitzin el 31 de desembre de 2021.
  • Que les sol·licituds presentades evitin el llenguatge sexista.
  • No es pot presentar un projecte de la mateixa naturalesa en la convocatòria ordinària de subvencions.

Més informació i tràmit

Termini de presentació:
06.05.2021