Skip to Content

Convocatòria per a l’atorgament de subvencions per l’arranjament i adequació de locals d’ús de les entitats inscrites en el cens d’entitats juvenils situades a la ciutat de Barcelona – 2019
Convoca:
Ajuntament de Barcelona
Descripció:

L’objecte de la present convocatòria és la regulació de la concessió de subvencions destinades a la realització d’obres de millora i condicionament d’espais que requereixen com a màxim un permís d’obres menors incloses als articles 3.3, 3.4 i 3.5, de l’ordenança reguladora dels procediments d’intervenció municipal en les obres municipal en les obres, aprovada per acord del Consell Plenari del 25 de febrer del 2011, per l’arranjament i adequació de locals de la ciutat de Barcelona que no siguin de propietat municipal ni d’altres administracions i utilitzats per les entitats inscrites en el Cens d’entitats juvenils de la Direcció General de Joventut per realitzar activitats d’educació en el lleure, per a l’atenció i suport social a col·lectius d’infants i adolescents i per la dinamització juvenil dirigides a fomentar la participació directa, la implicació i l’apoderament dels i les adolescents i joves.

La quantia màxima a atorgar per cada projecte no podrà superar els 7.500,00 EUR sense perjudici del compliment dels percentatges establerts a la base vuitena de les bases reguladores de la subvenció.

La quantia de la subvenció atorgada per l’Ajuntament de Barcelona no ultrapassarà el 90% del cost del projecte, quedant a càrrec de la persona jurídica peticionària l’aportació de la resta del cost, o bé directament o per cofinançament de tercers (ens públics o privats). No obstant això, la comissió corresponent haurà de justificar motivadament a l’expedient que les subvencions superin el 50% del pressupost de l’obra.

El termini per a presentar la sol·licitud és fins al 12 d’agost. 

Podeu consultar la convocatòria a l’enllaç següent: Convocatòria

 

Termini de presentació:
12.08.2019