Skip to Content

Convocatòria de subvencions per a finançar les actuacions de federacions que fomenten i difonen la cultura popular i tradicional durant l’any 2020
Convoca:
Diputació de Barcelona - Gerència de Serveis de Cultura
Descripció:

Convocatòria de subvenció per a activitats de cultura popular i tradicional a realitzar dins de la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 2020, organitzades per federacions culturals sense finalitat de lucre.

Aquestes subvencions hauran de fomentar projectes d’interès públic o social vinculats al foment i la difusió de la cultura popular i tradicional a la demarcació de la Diputació de Barcelona. En aquest sentit podran desenvolupar-se activitats com ara:

  • Donar suport i/o assessorament als seus associats en matèria de foment de la cultura popular i tradicional. S’inclou el suport a la implementació de mitjans on-line.
  • Activitats de cultura popular i tradicional, presencials i no presencials, realitzades i/o previstes, com ara trobades, jornades, xerrades, formacions, tallers, cursos i altres
    actuacions.
  • Implementació d’eines de comunicació i difusió en matèria de cultura popular i tradicional com ara publicacions, estudis, pàgines web i emissions d’activitats per televisió i canals on-line.

Tenint en compte l’excepcional situació de confinament i aïllament social imposades com a mesura per detenir la propagació del COVID19 i, en conseqüència, l’anul·lació o ajornament de
moltes activitats de cultura popular i tradicional, podran presentar-se en aquesta convocatòria aquelles actuacions de cultura popular i tradicional previstes que, tot i no haver pogut ser desenvolupades durant el temps d’execució, la seva preparació hagi comportat despeses d’organització.

Requisits: Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones jurídiques que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant LGS), i reuneixin les següents condicions:

  • Federacions i coordinadores, legalment constituïdes, que tinguin una unió d’associacions sense ànim de lucre i de caràcter cultural. 
  • El caràcter cultural de les entitats haurà de quedar degudament acreditat als seus estatuts.
  • Tenir el domicili social a la demarcació de la Diputació de Barcelona, i que així consti en els seus estatuts o bé, tenir domicili social fora de la província de Barcelona sempre
    i quan les entitats que tenen associades de les comarques barcelonines representin com a mínim el 50% de la seva totalitat.

Queden excloses aquelles federacions i coordinadores d’entitats que aborden els aspectes culturals de forma secundària en les seves activitats. També resten excloses d’aquestes subvencions les confederacions, enteses com les entitats de tercer nivell en que s’associen i organitzen les federacions.

AVÍS: 

El període de presentació de les sol·licituds s’iniciava l’endemà de la publicació d’un extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i finalitzava i transcorreguts 10 dies hàbils segons el que estableix l’article 6 de les bases d’aquesta convocatòria.

El còmput dels terminis de tramitació va quedar suspès mitjançant la Disposició Addicional 3ª Del Reial Decret 463/2020 de 14 de març. A més el dia 25 de maig de 2020 la Diputació de Barcelona ha publicat un anunci mitjançant el qual es suspenen els terminis d’aquesta convocatòria (Anar a l’Anunci).

Les esmentades suspensions han estat aixecades amb efectes d’1 de juny de 2020 mitjançant la Disposició Derogatòria única del Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, tot i que, al ser l’1 de juny festiu a Barcelona, comença a contar a efectes d’aqueta convocatòria el 2 de juny.

En conseqüència el nou termini de presentació de sol·licituds s’inicia el 2 de juny i finalitzarà el 15 de juny de 2020.

Més informació

Termini de presentació:
15.06.2020