Skip to Content

Convocatòria de subvencions per a finançar les actuacions de federacions que fomenten i difonen la cultura popular i tradicional durant l’any 2020
Convoca:
Diputació de Barcelona - Gerència de Serveis de Cultura
Descripció:

Convocatòria de subvenció per a activitats de cultura popular i tradicional a realitzar dins de la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 2020, organitzades per federacions culturals sense finalitat de lucre.

Aquestes subvencions hauran de fomentar projectes d’interès públic o social vinculats al foment i la difusió de la cultura popular i tradicional a la demarcació de la Diputació de Barcelona. En aquest sentit podran desenvolupar-se activitats com ara:

  • Donar suport i/o assessorament als seus associats en matèria de foment de la cultura popular i tradicional. S’inclou el suport a la implementació de mitjans on-line.
  • Activitats de cultura popular i tradicional, presencials i no presencials, realitzades i/o previstes, com ara trobades, jornades, xerrades, formacions, tallers, cursos i altres
    actuacions.
  • Implementació d’eines de comunicació i difusió en matèria de cultura popular i tradicional com ara publicacions, estudis, pàgines web i emissions d’activitats per televisió i canals on-line.

Tenint en compte l’excepcional situació de confinament i aïllament social imposades com a mesura per detenir la propagació del COVID19 i, en conseqüència, l’anul·lació o ajornament de
moltes activitats de cultura popular i tradicional, podran presentar-se en aquesta convocatòria aquelles actuacions de cultura popular i tradicional previstes que, tot i no haver pogut ser desenvolupades durant el temps d’execució, la seva preparació hagi comportat despeses d’organització.

Requisits: Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones jurídiques que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant LGS), i reuneixin les següents condicions:

  • Federacions i coordinadores, legalment constituïdes, que tinguin una unió d’associacions sense ànim de lucre i de caràcter cultural. 
  • El caràcter cultural de les entitats haurà de quedar degudament acreditat als seus estatuts.
  • Tenir el domicili social a la demarcació de la Diputació de Barcelona, i que així consti en els seus estatuts o bé, tenir domicili social fora de la província de Barcelona sempre
    i quan les entitats que tenen associades de les comarques barcelonines representin com a mínim el 50% de la seva totalitat.

Queden excloses aquelles federacions i coordinadores d’entitats que aborden els aspectes culturals de forma secundària en les seves activitats. També resten excloses d’aquestes subvencions les confederacions, enteses com les entitats de tercer nivell en que s’associen i organitzen les federacions.

AVÍS: 

Inicialment, el termini de presentació de les sol·licituds per a la convocatòria de Federacions de Cultura Popular i Tradicional s’ha establert entre el 21 de maig de 2020 i el 4 de juny de 2020. Tanmateix, d’acord amb la declaració de l’estat d’alarma (Reial Decret 463/2020), el còmput dels terminis de tramitació queda suspès fins la seva finalització.

En el supòsit que no es prorrogui el que està vigent des del 9 de maig de 2020 i que està previst que finalitzi a les 00:00 hores del 24 de maig de 2020, el nou termini de presentació de sol·licituds finalitzaria el 8 de juny de 2020.

Tot i això, durant el període d’estat d’alarma es poden lliurar sol·licituds a través de la Seu Electrònica. 

Més informació

Termini de presentació:
08.06.2020