Skip to Content

Convocatòria de subvencions destinades a l’arranjament i adequació de locals d’ús de les entitats inscrites en el cens d’entitats juvenils situats a la ciutat de Barcelona per a l’any 2018
Convoca:
Ajuntament de Barcelona - Gerència de Drets Socials - Departament de Joventut
Descripció:

L’Ajuntament de Barcelona, des del Departament de Joventut, convoca subvencions destinades a la realització d’obres menors incloses a l’article 3.3, 3.4 i 3.5, de l’ordenança reguladora dels procediments d’intervenció municipal en les obres, per l’arranjament i adequació de locals de la ciutat de Barcelona que no siguin de propietat municipal ni d’altres administracions i utilitzats per de les entitats inscrites en el Cens d’entitats juvenils de la Direcció General de Joventut per realitzar activitats d’educació en el lleure, per l’atenció i suport social a col·lectius d’infants i adolescents i per la dinamització juvenil dirigides a fomentar la participació directa, la implicació i l’apoderament dels i les adolescents i joves.

L’objectiu d’aquestes subvencions és garantir que els locals utilitzats per les associacions juvenils i/o els adolescents i joves de al ciutat reuneixen les condicions de seguretat, accessibilitat, funcionalitat i eficiència òptimes pel desenvolupament de l’activitat que realitzen, i d’aquesta manera, promocionar espais de participació ciutadana, de construcció col·lectiva i de vertebració social complint una important labor de cohesió social i participació en els territoris.

Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria hauran de destinar -se a les inversions referides a la base primera de la convocatòria, iniciades a partir de l’1 de juliol de 2018 i finalitzades no més tard del 30 de setembre de 2019.

L’import d’aquesta convocatòria es fixa en 100.000 EUR. La quantia de la subvenció atorgada per l’Ajuntament de Barcelona no ultrapassarà el 90% del cost del projecte, quedant a càrrec de la persona jurídica peticionària l’aportació de la resta del cost, o bé directament o per cofinançament de tercers (ens públics o privats). No obstant això, la comissió corresponent haurà de justificar motivadament a l’expedient que les subvencions superin el 50% del pressupost de l’obra.

La quantia màxima a atorgar per cada projecte no podrà superar els 10.000,00 EUR sense perjudici del compliment dels percentatges establerts a la base vuitena de les bases reguladores de la subvenció.

Els projectes presentats hauran de complir amb alguna de les finalitats descrites en el tercer apartat de la base quarta de les bases reguladores de la subvenció i les actuacions s’han d’ajustar al que s’estableix en el quart apartat de la base quarta de les bases reguladores de la subvenció.

Resten fora de l’àmbit d’aplicació d’aquestes subvencions:

  • Locals ubicats fora del terme de Barcelona.
  • Locals que siguin de propietat municipal o d’altres administracions.
  • Les Instal·lacions juvenils destinades a activitats educatives amb infants i joves regulades per la Llei 38/1991, de 30 de setembre, d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves i la normativa que la desenvolupa, pel Decret 140/2003, de 10 de juny, d’aprovació del Reglament d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves i pel Decret 203/2013, de 30 de juliol, d’aprovació del Reglament de campaments juvenils.
  • Equipaments d’exhibició teatral, auditoris o equipaments anàlegs de base associativa de la ciutat de Barcelona.
  • Locals destinats a l’allotjament temporal o permanent.

Aquí l’enllaç a les bases reguladores de les subvencions locals

Termini de presentació:
10.09.2018