Skip to Content

Ajuts per compensar AMPA i empreses pel tancament de menjadors escolars pel SARS-CoV-2
Convoca:
Generalitat de Catalunya - Departament d'Educació
Descripció:

Ajuts destinats a les associacions de mares i pares d’alumnes que presten el servei de menjador escolar en els centres educatius dels ensenyaments gratuïts i obligatoris de titularitat de la Generalitat de Catalunya i en els centres d’aquests ensenyaments de titularitat de la Generalitat gestionats pel Consorci d’Educació de Barcelona, i a les empreses o entitats contractades per aquestes associacions per prestar aquest servei per compensar els danys i perjudicis que hagin patit com a conseqüència del tancament dels menjadors escolars en el marc de les mesures per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2.

La quantia de l’ajut serà la que en resulti d’aplicar els següents mòduls, en funció de l’entitat o empresa, que incorporen un part fixa i una altra variable comuna per a la determinació de la prestació.

A qui va dirigit?

Poden participar en la convocatòria les associacions de mares i pares d’alumnes que prestin de forma directa amb mitjans propis el servei de menjador escolar en centres educatius dels ensenyaments gratuïts i obligatoris de titularitat de la Generalitat de Catalunya i en els centres d’aquests ensenyaments de titularitat de la Generalitat gestionats pel Consorci d’Educació de Barcelona.

Els ajuts previstos al paràgraf anterior els pot sol·licitar l’empresa o entitat que presta aquest servei o, si escau, la mateixa associació:

  • Els pot sol·licitar l’empresa o entitat que presta el servei, en el cas de les associacions de mares i pares d’alumnes que presten indirectament el servei de menjador escolar en centres educatius dels ensenyaments gratuïts i obligatoris de titularitat de la Generalitat de Catalunya i en els centres d’aquests ensenyaments de titularitat de la Generalitat gestionats pel Consorci d’Educació de Barcelona a través d’una empresa o entitat.
  • Els pot sol·licitar la mateixa associació, la qual ha d’indemnitzar les empreses contractades per prestar el servei, en el cas de les associacions de mares i pares d’alumnes que presten indirectament el servei de menjador escolar en centres educatius dels ensenyaments gratuïts i obligatoris de titularitat de la Generalitat de Catalunya i en els centres d’aquests ensenyaments de titularitat de la Generalitat gestionats pel Consorci d’Educació de Barcelona a través de dues empreses o entitats, per haver contractat el servei de monitoratge i el de cuina de forma independent l’un de l’altre. En aquest cas el percentatge aplicable que s’estableix en la base 4.1 és el corresponent a la tipologia de les empreses sol·licitants. Quan les empreses que presten el servei siguin de diferent tipologia, s’aplicarà el coeficient establert per les de més de 50 treballadors.

En queden excloses les empreses que hagin signat un contracte o conveni per la gestió del servei de menjador escolar amb l’administració titular de la competència sobre aquest servei o que l’exerceixi per delegació, atès que en aquests casos la sol·licitud d’indemnització cal formular-la directament a l’administració contractant.

Més informació

Termini de presentació:
14.08.2020