Skip to Content

cercador Taulell d'Anuncis i Recursos

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat Taulell d'Anuncis i Recursos

Taulell d'Anuncis i Recursos

El Taulell d’Anuncis i Recursos pretén ser una eina més per facilitar la feina de les associacions. Podreu trobar ofertes de feina, crides de voluntariat, o bé, recursos variats i apropiats per a diferents moments i situacions que poden ajudar en la tasca diària de les entitats.

Us recordem que el taulell va dirigit a joves, grups i associacions sense afany de lucre, i, per tant, no hi trobareu anuncis amb continguts comercials. Malgrat tot, us suggerim que doneu un cop d’ull a l’apartat de normes de publicació abans d’enviar-nos el vostre anunci.

Ofertes laborals

Es busca voluntariat

Formacions

Més recursos

Tècnic/a de projectes de cooperació internacional per al desenvolupament

Descripció anunci:

La Xarxa de Consum Solidari (XCS) busca una persona responsable de gestionar tècnicament els projectes de cooperació, educació per al desenvolupament i sensibilització de l’entitat, en tot el seu cicle, garantint l’acompliment dels objectius fixats i atenent a criteris de normativa, qualitat, termini i pressupost. de l’entitat.

Funcions:

 •  Dissenyar tècnicament projectes de cooperació, educació per al desenvolupament i sensibilització: fer recerca, elaborar i presentar estudis.
 • Dur a terme la formulació, el seguiment i l’avaluació de projectes de cooperació al desenvolupament i d’educació per al desenvolupament.

 • Executar els projectes. Fer seguiment i/o missions tècniques sobre el terreny. Supervisar l’execució dels pressupostos.

 • Elaborar informes, estudis i documents de cooperació o educació per al desenvolupament.

 • Mantenir relacions institucionals. Establir i mantenir contactes amb les Institucions Públiques, buscant noves col·laboracions amb la XCS.

 • Fer tasques administratives i de coordinació, associades a l’execució tècnica dels projectes.

 • Fer les funcions encomanades per la direcció en el seu àmbit.

Requisits:

 • Formació a nivell de llicenciatura.
 • Formació complementària: màster o postgrau en Cooperació Internacional al Desenvolupament.

 • Experiència a l’hora de formular, fer seguiment i justificar projectes de cooperació, educació per al desenvolupament i/o sensibilització, tant des del punt de vista narratiu com econòmic.

 • Amplis coneixements dels reglaments de justificació de les subvencions de cooperació internacional al desenvolupament i d’educació per al desenvolupament o sensibilització, i del marc lògic.

 • Experiència prèvia acreditada en cooperació internacional i gestió de projectes mínima de cinc anys.

 • Imprescindible domini del català i castellà (nivell C) i nivell alt d’anglès i/o francès.

 • Domini a nivell usuari del paquet Ms. Office.

 • Disponibilitat per viatjar. S’hauran de realitzar algunes missions tècniques sobre el terreny.

Es valorarà:

 • Experiència en sobirania alimentària, feminismes/enfocament de gènere i de drets humans i de violències contra les dones
 • Experiència de treball a Equador, Bolívia i Senegal
 • Coneixements de l’administració pública local, autonòmica de Catalunya, Estatal i de la Unió Europea.
Condicions de la plaça:

 •  Lloc de treball: tècnic/a de projectes de cooperació internacional per al desenvolupament per la XCS
 • Centre de treball: Plaça de Sant Agustí Vell, nº15, 08003 Barcelona

 • Tipus de Jornada: 40 h/setmana

 • Contracte d’un any amb període de proba de 4 mesos.

 • Retribució: Segons barem de l’entitat

 • Incorporació: gener 2019

Informació requerida:

 •  Les persones interessades que reuneixin els requisits esmentats poden enviar el seu currículum i carta de motivació al següent correu electrònic comercial@xarxaconsum.org amb la referència “Tècnic/a de cooperació XCS”
 • Cal especificar, en el cos del correu electrònic, el NIF, el telèfon de contacte i l’adreça electrònica.

 • L’òrgan seleccionador podrà sol·licitar al candidat documentació acreditativa dels aspectes valorables, a l’entrevista o en qualsevol altre moment del procés.

 • En concordança al que estableix l’estratègia de gènere de l’entitat, la XCS es compromet a garantir la igualtat d’oportunitats de totes les persones en l’accés a les oportunitats laborals i el desenvolupament de les mateixes, sense cap discriminació per raó de sexe, gènere, identitat sexual, procedència, nacionalitat, classe social, ideologia, confessió religiosa, o qualsevol altre factor identitari que pugui ser susceptible de discriminació.

 

Entitat o associació:
Xarxa de Consum Solidari (XCS)
Telèfon:
932 682 202
Llegir més

Dinamitzadora juvenil al Casal de Joves Can Ricart

Descripció anunci:

Fa dos anys de l’obertura del casal de Joves del Poblenou – Can Ricart, un equipament municipal destinat als joves al barri del Poblenou. Esta gestionat de forma voluntària  la Coordinadora d’Entitats Juvenils del Poblenou La Xemeneia i el seu o òrgan decisòries l’assemblea gestora. Actualment el casal compta amb un dinamitzador juvenil, però el creixement dels usuaris, les activitats, els projectes i els col·lectius del casal han fet necessària la incorporació d’una altre tècnica qualificada en el camp de la dinamització d’espais culturals i socials. Aquesta treballarà de forma conjunta amb l’altre dinamitzador i amb l’assemblea gestora del casal per dotar de vida i activitat el Casal de Joves.

Tasques transversals a desenvolupar:

 • Vetllar pel compliment dels objectius del projecte del Casal de Joves Can Ricart.
 • Implicació en la globalitat del projecte.

Tasques específiques:

 • Organitzar i dinamitzar els serveis del Casal de Joves:
  • Atendre les persones que acudeixen al casal i informar de les activitats i possibilitats que ofereixi el casal.
  • Acompanyament i assessorament als talleristes o formadors, adequació de l’espai i preparació i coordinació logística de les activitats i tallers.
 • Col·laborar en les tasques administratives i de gestió:
  • Redacció de la memòria d’activitats i el projecte anual.
  • Petició de subvencions i justificació.
 • Realització de la comunicació i difusió nivell d’equipament:
  • Gestió i coordinació de la difusió gra fica de les activitats. (Disseny, impressió i difusió).
  • Difusió periòdica de les activitats en diferents xarxes socials (tasca compartida amb els projectes que hi tinguin lloc).
  • Promoció de les activitats realitzades a altres equipaments del territori o dels col·lectius del Casal de Joves.
   o       Apropar el projecte del Casal al barri i viceversa.
   o       Gestió de l’ús de l’espai del Casal.
   o       Coresponsabilitat del manteniment de l’equipament i del material que hi ha en ell.
   o       Coordinació i organització dels espais i el material de l’equipament.
 • Dinamitzar i coordinar els grups estables:
  • Donar suport i assessorament als diferents projectes.
  • Promoure la interacció entre els diferents grups estables de l’equipament.
  • Promoure la realització d’activitats del mateix col·lectiu obertes al territori.
  • Programar formacions específiques per millorar les capacitats dels membres.
 • Suport en la redacció de les parts del projecte relacionades amb entitats, adolescents, assemblea, espais i tallers. Creació i disseny de projectes i memòries
 • Assistència i participació a les reunions amb altres entitats i agents del barri o districte.

Requisits:

 • Haver nascut després de l’1 de gener del 1988.
 • Formació en el camp social, preferentment Tècnic/a superior en animació sociocultural o integració social, estudis homologats en Gestió Cultural, Educació Social o similar.
 • Experiència  en  l’aplicació  de  metodologies  participatives  per  a  la  dinamització  de reunions, activitats i trobades.
 • Mediació i resolució creativa de conflictes. Cal que sigui una persona que sigui capaç de liderar i resoldre les situacions conflictives en cas que aquestes es donin.
 •  Experiència en el treball amb joves.
 • Interès per la realitat juvenil a nivell Poblenou i a nivell ciutat.
 • Capacitat de comunicació i relació amb adolescents, joves, professionals, veïns/es i altres agents.
 •  Certificat de penals actualitzat.
 • Coneixement sobre xarxes socials, campanyes de difusió, disseny gràfic de cartells i materials com tríptics.

Es valorarà:

 • Ens interessa que el segon dinamitzador sigui una dona per qüestions de paritat.
 • Coneixement informàtic, d’eines organitzatives, com Excel, Accés…
 • Coneixement de les dina miques pro pies del Casal de Joves Can Ricart.
 • Coneixement dels equipaments i serveis del Districte i la ciutat.
 • Experiència en perfils similars, ja sigui en l’àmbit laboral o voluntari.
 • Títol de Director/a i/o monitora d’activitats de lleure infantil i juvenil.
 • Tenir experiència associativa en entitats juvenils.
 • Coneixement de la dina mica pro pia del teixit associatiu del Poblenou.
 • Disponibilitat i flexibilitat horària.

S’ofereix:

 • Jornada laboral de 20 hores setmanals.
 • Horari fix: Dilluns i dimarts o dimecres de 17 a 21h i, Dijous i Divendres de 17h a 22h. (=20h).
 • Incorporació : Gener 2019
 • Sou segons el conveni de Lleure i Activitats Socioculturals (10.117,021 anuals bruts).
 • Duració del contracte: Fins desembre del 2019.

Per tal de fer arribar la vostra candidatura, envieu-nos el vostre CV i una Carta de Presentació al correu:
jovescanricart@gmail.com

 

Entitat o associació:
Casal de Joves Can Ricart
Telèfon:
933 030 138
Llegir més

Educador/a infantil a la Masia de la Guineueta

Descripció anunci:

Tasques:

 • Coordinació amb l’equip d’educadors/es.
 • Programació i dinamització d’activitats.
 • Assessorament a les famílies.
 • Dinamització de grups i espais.

S’ofereix:

 • Contracte de 15 hores setmanals, fins a 28 de juny de 2019, categoria monitor/a d’educació en el lleure.
 • Incorporació 2 de gener.
 • Sou brut mensual 515,97€

Perfil:

 • Diplomatura d’Educació infantil, Cicles de grau superior o Cicles de grau mitjà
 • Experiència en tasques similars.
 • Capacitat de lideratge, iniciativa i dinamització.
 • Jornada de tardes amb alguns matins a l’any per tasques de coordinació.

Es valorarà:

 • Títol de Director/a i/o monitor/a d’activitats de lleure infantil i juvenil.
 • Coneixement del teixit social de Nou Barris.
 • Vinculació amb el moviment d’educació associatiu.

Els interessats/es heu de fer arribar el vostre currículum a la Masia de la Guineueta (pl. Ca n’Ensenya, 4 08042 Barcelona) en horari de 10h a 14h i de 17h a 20h o bé per correu electrònic: lamasiadelaguineueta@gmail.com

Concepte: vacant EPI. El termini de presentació de currículums finalitza el dia 14 de desembre de 2018 (inclòs).

 

Entitat o associació:
La Masia de la Guineueta
Telèfon:
933 594 000
Llegir més

Plaça de coordinador/a de projectes del Sectors geogràfics Maresme i Girona

Descripció anunci:

Esplac ha obert un termini per a la presentació de currículums amb l’objectiu de cobrir una plaça de coordinador/a de projectes dels Sectors geogràfics Maresme i Girona d’Esplais Catalans. El termini finalitza el dia 3 de desembre de 2018. Els currículums i les cartes de motivació les heu de fer arribar a esplac@esplac.cat amb la referència ST_MG a l’assumpte del mail.

Funcions:

 • Coordinar i desenvolupar el suport associatiu i pedagògic als esplais.
 • Assistir a les reunions de Sectors i a les de l’Equip general de sectors que s’escaiguin.
 • Suport al funcionament, activitats i projectes definits en el Pla de treball del Sectors geogràfics.
 • Redacció, seguiment i avaluació dels projectes definits en el Pla de treball d’Esplais Catalans.
 • Coordinació amb la Secretaria tècnica per a les funcions assignades i d’altres que puguin sorgir com part
  de l’equip.

Es demana:

 • Titulació universitària en el camp de l’educació i/o social o en procés d’obtenir-la.
 • Títol de Director/a d’entitats de lleure infantil i juvenil.
 • Tenir menys de 30 anys.
 • Nivell alt de català i competència escrita.
 • Coneixement de l’elaboració de projectes, memòries i altra documentació.
 • Coneixement i experiència en l’àmbit de l’associacionisme educatiu i els esplais.
 • Coneixements: LibreOffice, gestió de correu i Internet.
 • Capacitat d’organització i gestió del temps.
 • Capacitat de treball en equip i autonomia personal.
 • Capacitat de flexibilitat i adaptabilitat.
 • Assistència a reunions o activitats d’especial interès fora de l’horari laboral.
 • Vocació de servei als esplais i compromís amb els valors d’Esplais Catalans.
 • Carnet de conduir i vehicle propi.

Es valorarà:

 • Experiència com a responsable d’esplai.
 • Experiència en les funcions descrites.
 • Coneixement d’idiomes.
 • Coneixement en temes específics relacionats amb el projecte educatiu d’Esplais Catalans.

Condicions laborals:

 • Contracte de 20 h setmanals. Sou segons l’escala salarial de l’entitat (11.508,06 € bruts anuals).
 • Incorporació gener de 2019.
 • Lloc de treball habitual: Girona, Maresme i Barcelona.

 

Entitat o associació:
Esplais Catalans
Telèfon:
933 026 103
Llegir més

Coordinació econòmica / Gerència de l’Escola Lliure el Sol

Descripció anunci:

L’Escola Lliure El Sol és un centre de formació de referència per a les associacions i entitats de l’economia social a Catalunya. La seva missió és impulsar el coneixement i el creixement dels activistes, dirigents i treballadors/es de l’educació popular i l’economia social, per a la millora de les condicions de vida i la plena ciutadania dels ciutadans i ciutadanes.

Funcions:

 • Dissenyar, instaurar i controlar les estratègies financeres, inversions i subvencions.
 • Dissenyar i fer seguiment del pressupost anual.
 • Coordinar-se amb l’empresa que gestiona la comptabilitat.
 • Elaborar propostes i cerca de fonts de finançament.
 • Gestionar l’equip de treball en els nivells laboral, de calendaris.
 • Gestionar  pagaments i facturació.
 • Dirigir la planificació de compres i proveïdors.
 • Gestionar l’aplicació de normatives i certificacions a l’Escola.
 • Coordinar el funcionament general de l’entitat segons els mecanismes del sistema general de qualitat ISO 9001.
 • Gestionar la transformació de l’Escola en Cooperativa a nivell econòmic i financer.

Requisits:

 • Formació o experiència en gestió econòmica d’entitats no lucratives.
 • Capacitat de treball en equip, iniciativa i proactivitat.

Es valorarà:

 • Formació universitària en economia i empresa o assimilable.
 • Formació específica en gestió d’entitats sense ànim de lucre o economia social.
 • Experiència en gestió de formació, específicament de formació programada a les empreses o ocupacional.
 • Coneixement del funcionament econòmic i financer de cooperatives.
 • Experiència en gestió de comptes i orientació al client.
 • Experiència en gestió de dades.

Condicions laborals:

 • Jornada de 30 hores setmanals.
 • Contracte indefinit, amb període de prova de dos mesos.
 • Horari flexible.
 • Salari anual brut aproximat: 18.800 €.

Les persones interessades han d’omplir el següent formulari, adjuntant el currículum actualitzat, fins el dia 28 de novembre, inclòs: Formulari plaça coordinació econòmica.

 

Entitat o associació:
Escola Lliure el Sol
Telèfon:
934 817 383
Llegir més
Pàgina 20 de 109« Primera...10...1819202122...304050...Última »