Skip to Content

cercador d'ajuts, premis i subvencions

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat d'Ajuts, Premis i Subvencions

Taulell d'Ajuts, Premis i Subvencions

En aquesta taula trobaràs totes aquelles convocatòries d’ajuts, premis i subvencions que poden ser útils per al finançament del vostre projecte, amb un enllaç directe perquè també puguis descarregar les bases, els formularis corresponents i amb la data de termini de presentació de la sol·licitud.

A continuació els diferents premis, ajuts i subvencions ordenats per ordre de termini de sol·licitud.

AJUT
Suport econòmic que atorga una entitat, institució o òrgan de caire privat per a la realització d'un projecte.
PREMIS
Reconeixement sovint econòmic, segons decisió d'un jurat, per la iniciativa o el bon desenvolupament d'un projecte.
Subvenció
Ajut econòmic que parteix d'una convocatòria que realitza l'Administració pública. Es presenten als diaris oficials.

subvencions

Subvencions per fomentar l’ocupació de qualitat: Bona Feina, Barcelona!
Convoca:
Barcelona Activa
Descripció:

L’Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, posa en marxa aquest programa d’ajuts a la contractació per alleugerir les despeses que afronta la teva empresa a l’hora de realitzar noves contractacions i per fomentar l’ocupació de qualitat a la ciutat. Malgrat no és el seu objectiu principal, aquesta subvenció també s’aplica a les entitats.

El Programa ofereix ajuts de fins a 12.000 euros per contracte, un import que varia en funció del perfil de la persona contractada, empadronada a Barcelona, i la seva jornada laboral.

Els criteris per a participar són els següents, l’empresa o entitat:

  • Té com a mínim un centre de treball a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, on presta els seus serveis la persona contractada.
  • Desenvolupa la seva activitat des de fa més de sis mesos.
  • Està al corrent de pagament de les seves obligacions amb l’Agència Tributària, la Seguretat Social i la Hisenda Municipal.
  • Subscriu i formalitza un contracte laboral: d’un mínim de 12 mesos (o indefinit) en el cas que l’empresa tingui un nombre no superior a 250 treballadors/es (PIMES). indefinit en el cas que compti amb una plantilla de més de 250 treballadors/es.

Per a tenir tota la informació consulteu l’enllaç següent: Bona Feina, Barcelona!

Bases:
http://aplicnotes.barcelonactiva.cat/aplic/subvencions/bonafeina/bonafeina.nsf/inicio?openform&utm_source=FACEBOOK&utm_medium=Social&utm_content=Page+Post+link&utm_campaign=Bona+feina+2017+-+Barcelona+Activa&IDI=CAT
Termini de presentació:
28.06.2019
Subvencions per a la realització de consultories de plans de desenvolupament de públics – 2019
Convoca:
Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC)
Descripció:

L’objecte d’aquesta línia de subvencions és la concessió de subvencions per a la realització de consultories que tinguin per objecte el disseny o la definició de plans de desenvolupament de públics.

La consultoria s’ha de dur a terme mitjançant la contractació de serveis professionals externs de consultoria i ha d’incloure una definició de l’estratègia i de les accions necessàries per assolir els objectius que estableix el Pla de desenvolupament d’audiències, així com una planificació de les accions en el temps.

No s’admeten sol·licituds que tinguin un objecte substancialment igual que el de les consultories per a les quals a la persona sol·licitant se li hagi concedit un ajut de l’Institut Català de les Empreses Culturals durant els tres anys anteriors a la publicació de la convocatòria corresponent.

Aquestes subvencions tenen la consideració d’ajuts de minimis, regulats pel Reglament (UE) 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis (DOUE L352, de 24.12.2013)

Poden ser beneficiàries de les subvencions les empreses, persones físiques o jurídiques, que pertanyin a l’àmbit de les arts escèniques, les arts visuals, editorial, musical, audiovisual, els videojocs i les arts digitals, i que compleixin els requisits que estableix la base 3.

També poden ser beneficiàries de les subvencions les entitats privades sense ànim de lucre que representin un col·lectiu de professionals, empreses o entitats d’un sector cultural, o que es dediquin de forma continuada a la promoció, l’estudi i el foment de tot o part d’un àmbit o sector cultural dels que s’esmenten al paràgraf anterior.
No hi poden optar les entitats amb participació als seus òrgans de govern majoritàriament pública.

Per a veure la convocatòria, seguiu l’enllaç següent: Convocatòria

Bases:
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=848974
Termini de presentació:
02.07.2019
Subvencions per implementar plans de desenvolupament de públics – 2019
Convoca:
Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC)
Descripció:

L’objecte d’aquesta línia de subvencions és l’adquisició o la implementació d’eines tecnològiques que ajudin a conèixer i a fidelitzar els públics amb relació als sectors de les arts escèniques (dansa, teatre i circ), arts visuals, audiovisual, llibre, música, videojocs i arts digitals.

Termini per sol·licitar l’ajut: del 12 de juny al 02 de juliol de 2019

Aquests ajuts són de tramitació telemàtica obligatòria.

Poden ser beneficiàries de les subvencions les empreses privades, tant persones físiques com jurídiques, que duguin a terme la seva activitat en els àmbits que s’indiquen a la base 1.

També poden ser beneficiàries de les subvencions les entitats privades sense ànim de lucre que representin un col·lectiu de professionals, empreses o entitats d’un sector cultural, o que es dediquin de forma continuada a la promoció, l’estudi i el foment de tot o part d’un àmbit o sector cultural dels que s’esmenten a la base 1.

Per saber-ne més sobre la convocatòria, podeu consultar l’enllaç següent: Convocatòria

Bases:
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=848974
Termini de presentació:
02.07.2019
Convocatòria per a l’atorgament de subvencions per l’arranjament i adequació de locals d’ús de les entitats inscrites en el cens d’entitats juvenils situades a la ciutat de Barcelona – 2019
Convoca:
Ajuntament de Barcelona
Descripció:

L’objecte de la present convocatòria és la regulació de la concessió de subvencions destinades a la realització d’obres de millora i condicionament d’espais que requereixen com a màxim un permís d’obres menors incloses als articles 3.3, 3.4 i 3.5, de l’ordenança reguladora dels procediments d’intervenció municipal en les obres municipal en les obres, aprovada per acord del Consell Plenari del 25 de febrer del 2011, per l’arranjament i adequació de locals de la ciutat de Barcelona que no siguin de propietat municipal ni d’altres administracions i utilitzats per les entitats inscrites en el Cens d’entitats juvenils de la Direcció General de Joventut per realitzar activitats d’educació en el lleure, per a l’atenció i suport social a col·lectius d’infants i adolescents i per la dinamització juvenil dirigides a fomentar la participació directa, la implicació i l’apoderament dels i les adolescents i joves.

La quantia màxima a atorgar per cada projecte no podrà superar els 7.500,00 EUR sense perjudici del compliment dels percentatges establerts a la base vuitena de les bases reguladores de la subvenció.

La quantia de la subvenció atorgada per l’Ajuntament de Barcelona no ultrapassarà el 90% del cost del projecte, quedant a càrrec de la persona jurídica peticionària l’aportació de la resta del cost, o bé directament o per cofinançament de tercers (ens públics o privats). No obstant això, la comissió corresponent haurà de justificar motivadament a l’expedient que les subvencions superin el 50% del pressupost de l’obra.

El termini per a presentar la sol·licitud és fins al 12 d’agost. 

Podeu consultar la convocatòria a l’enllaç següent: Convocatòria

 

Bases:
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2019&06/022019010562.pdf&1
Termini de presentació:
12.08.2019
Subvencions per a la traducció al català d’obres no literàries – 2019
Convoca:
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
Descripció:
Són subvencions per promoure l’oferta en català d’obres no literàries en forma de llibre, escrites originàriament en qualsevol altra llengua.

Queda exclosa d’aquesta línia de subvencions la traducció al català de llibres de text, de manuals
universitaris, de tesis i tesines, de projectes de recerca, de revistes, de butlletins i de catàlegs comercials.

Va dirigida a:

  • A les empreses editorials, tant persones físiques com jurídiques, amb domicili en un estat membre de la Unió
    Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu, quan el seu projecte tingui incidència a Catalunya, amb
    acreditació de distribució i comercialització.
  • A les entitats editorials sense ànim de lucre privades.
Bases:
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=847424
Termini de presentació:
29.11.2019
Pàgina 2 de 3123