Skip to Content

cercador d'ajuts, premis i subvencions

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat d'Ajuts, Premis i Subvencions

Taulell d'Ajuts, Premis i Subvencions

En aquesta taula trobaràs totes aquelles convocatòries d’ajuts, premis i subvencions que poden ser útils per al finançament del vostre projecte, amb un enllaç directe perquè també puguis descarregar les bases, els formularis corresponents i amb la data de termini de presentació de la sol·licitud.

A continuació els diferents premis, ajuts i subvencions ordenats per ordre de termini de sol·licitud.

AJUT
Suport econòmic que atorga una entitat, institució o òrgan de caire privat per a la realització d'un projecte.
PREMIS
Reconeixement sovint econòmic, segons decisió d'un jurat, per la iniciativa o el bon desenvolupament d'un projecte.
Subvenció
Ajut econòmic que parteix d'una convocatòria que realitza l'Administració pública. Es presenten als diaris oficials.

subvencions

Subvencions per a la planificació, la gestió i el seguiment dels plans i processos de desenvolupament comunitari a Barcelona amb durada pluriennal 2020-2021
Convoca:
Ajuntament de Barcelona
Descripció:

L’Ajuntament de Barcelona convoca subvencions per a projectes que fomentin la cohesió i la inclusió social, mitjançant accions comunitàries de foment de les relacions socials, de pertinença i de cooperació entre membres d’un determinat espai de convivència. Els projectes han d’incorporar la perspectiva de gènere l’atenció i apoderament de col·lectius vulnerables, de població amb diversitat funcional i d’orígens diversos.

Els projectes han de tenir una triple intencionalitat transformadora:

 • L’enfortiment (apoderament) de la comunitat.
 • La millora de les condicions de vida (donant resposta a necessitats).
 • La inclusió/cohesió social.
Bases:
https://ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/bases_generals_pdc.pdf
Termini de presentació:
25.11.2019
Subvencions per a la traducció al català d’obres no literàries – 2019
Convoca:
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
Descripció:
Són subvencions per promoure l’oferta en català d’obres no literàries en forma de llibre, escrites originàriament en qualsevol altra llengua.

Queda exclosa d’aquesta línia de subvencions la traducció al català de llibres de text, de manuals
universitaris, de tesis i tesines, de projectes de recerca, de revistes, de butlletins i de catàlegs comercials.

Va dirigida a:

 • A les empreses editorials, tant persones físiques com jurídiques, amb domicili en un estat membre de la Unió
  Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu, quan el seu projecte tingui incidència a Catalunya, amb
  acreditació de distribució i comercialització.
 • A les entitats editorials sense ànim de lucre privades.
Bases:
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=847424
Termini de presentació:
29.11.2019
Subvencions per a la traducció al català d’obres literàries – 2019
Convoca:
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
Descripció:

Són subvencions per donar suport a propostes de traducció al català d’obres literàries escrites originàriament en qualsevol llengua no oficial a Catalunya.

Va dirigida a:

 • A les empreses editorials (persones físiques o jurídiques) domiciliades en un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu, quan el seu projecte tingui incidència a Catalunya, amb acreditació de distribució i comercialització.
 • A Les entitats editorials sense ànim de lucre privades
Bases:
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=847444
Termini de presentació:
29.11.2019
Subvencions per a la traducció al català d’obres literàries per a l’any 2019
Convoca:
Generalitat de Catalunya - Departament de Cultura - Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
Descripció:

L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural convoca subvencions per promoure l’oferta en català d’obres no literàries en forma de llibre, escrites originàriament en qualsevol altra llengua.

Modalitats:

 • Traducció al català d’obres literàries escrites originàriament en qualsevol llengua no oficial a Catalunya.
 • Traducció al català d’obres no literàries escrites originàriament en qualsevol altra llengua.

A qui va dirigit?

 • A les empreses editorials, ja siguin persones físiques o jurídiques, amb domicili en un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu, quan el seu projecte tingui incidència a Catalunya, amb acreditació de distribució i comercialització.
 • A les entitats editorials sense ànim de lucre privades.
Bases:
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-la-traduccio-al-catala-dobres-literaries-i-dobres-no-literaries-00001?category=7563a9f2-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&temesNom=Llengua%20i%20comunicaci%C3%B3
Termini de presentació:
29.11.2019
Subvencions per a projectes d’apoderament i millora de l’accés de les persones que exerceixen el treball sexual als seus drets socials i laborals
Convoca:
Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI - Ajuntament de Barcelona
Descripció:

Objecte

L’objecte del la convocatòria és el suport a projectes que tinguin com a objectiu l’apoderament i la millora de
l’accés de les persones que exerceixen el treball sexual als seus drets socials i laborals.

La convocatòria es centra en tres àmbits:
A. L’accés a la formació i a l’ocupació en altres sectors econòmics diferents al treball sexual: Millora del
nivell d’ocupabilitat de les persones que exerceixen treball sexual
B. L’accés a la informació, atenció social, laboral, jurídica i sanitària de les persones que exerceixen a
espais tancats: Atenció i assessorament a persones que exerceixen treball sexual a espais tancats
C. L’accés als drets socials i econòmics bàsics a persones que exerceixen el treball sexual, davant de
situacions d’urgència i alta vulnerabilitat.

Els projectes que seran objecte de la subvenció hauran de tenir per finalitat:

 • Promoure, defensar i garantir la igualtat per raó de gènere, orientació sexual i identitat de gènere.
 • Contribuir a l’apoderament personal, polític i social de les persones que exerceixen o han exercit el
  treball sexual perquè puguin avançar en el control de les seves vides amb autonomia.
 • Contribuir a l’exercici efectiu dels seus drets fonamentals.
 • Contribuir a millorar la xarxa i fomentar sinergies entre entitats del mateix àmbit d’actuació.
 • Ampliar les oportunitats laborals i millorar el nivell competencial i formatiu de les persones
  participants.
 • Prestar atenció integral a les treballadores sexuals que exerceixen en espais tancats (a nivell
  sanitari, social, jurídic i psicològic)
 • Prestar recursos d’urgència a persones treballadores sexuals en situació d’extrema vulnerabilitat.

Sol·licitants: Les entitats sense finalitat de lucre i que tenen ubicada la seva seu a la ciutat de Barcelona. 

Quantia: Degut a l’especificitat del col·lectiu al que s’adrecen i el seu elevat nivell de vulnerabilitat la present
convocatòria pretén finançar projectes que tindran un elevat interès públic i social a la ciutat, és per això que
els projectes presentats a aquesta convocatòria es poden finançar fins el 90% del seu cost total. No obstant
això, la comissió corresponent haurà de justificar motivadament a l’expedient les subvencions que superin el
50% del pressupost del projecte.
L’entitat, en el moment de presentar el document bàsic 2, haurà de motivar la sol·licitud en cas que l’import
demanat superi el 50% del projecte del cost total de projecte.

Àmbits
ÀMBIT A: Millora del nivell d’ocupabilitat de les persones que exerceixen treball sexual
A.a. Projectes de millora de les competències bàsiques socials i laborals.
A.b. Projectes integrals d’ocupabilitat per la millora de les capacitats sociolaborals.
ÀMBIT B: Atenció i assessorament a persones que exerceixen treball sexual a espais tancats
ÀMBIT C: L’accés als drets socials i econòmics bàsics a persones que exerceixen el treball sexual, davant
de situacions d’urgència i alta vulnerabilitat.

Terminis
Els projectes finançats han d’iniciar-se l’any 2020 i han de finalitzar com a màxim el 31 de desembre de
2021. El projecte té un cronograma que es desenvolupa i finalitza dins d’aquest període. Mai es pot
considerar pluriennal el funcionament ordinari d’una entitat ni una activitat que es repeteix anualment, ni un
treball de durada indefinida.

Bases:
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2019&11/022019019488.pdf&1
Termini de presentació:
04.12.2019
Pàgina 1 de 212