Skip to Content

cercador d'ajuts, premis i subvencions

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat d'Ajuts, Premis i Subvencions

Taulell d'Ajuts, Premis i Subvencions

En aquesta taula trobaràs totes aquelles convocatòries d’ajuts, premis i subvencions que poden ser útils per al finançament del vostre projecte, amb un enllaç directe perquè també puguis descarregar les bases, els formularis corresponents i amb la data de termini de presentació de la sol·licitud.

A continuació els diferents premis, ajuts i subvencions ordenats per ordre de termini de sol·licitud.

AJUT
Suport econòmic que atorga una entitat, institució o òrgan de caire privat per a la realització d'un projecte.
PREMIS
Reconeixement sovint econòmic, segons decisió d'un jurat, per la iniciativa o el bon desenvolupament d'un projecte.
Subvenció
Ajut econòmic que parteix d'una convocatòria que realitza l'Administració pública. Es presenten als diaris oficials.

subvencions

Subvencions per la realització d’activitats de divulgació, promoció i protecció dels drets humans – 2019
Convoca:
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
Descripció:

Beneficiàries:

Entitats legalment constituïdes, sense ànim de lucre, públiques o privades amb seu a l’Estat Espanyol, que tinguin experiència prèvia acreditada en activitats de drets humans o els objectius de les quals siguin la difusió, promoció o protecció dels drets humans. 

Objecte:

Contribuir al desenvolupament, la millora del coneixement i l’enfortiment dels drets humans en les seves diferents esferes, mitjançant la realització de projectes d’àmbit nacional, o d’àmbit internacional d’interès per a l’Estat Espanyol.

Quantia: 

L’import màxim de la subvenció no podrà excedir de 10.000€

Termini: 

15 dies hàbils a partir del següent de la publicació al BOE, és a dir, el 29 de juliol.

Àmbits d’actuació

Es valoraran preferentment aquells projectes que incideixen en algun dels àmbits següents:

 • Lluita contra la pena de mort
 • Lluita contra el racisme, la xenofòbia i altres formes relacionades d’intolerància
 • Drets de les persones amb discapacitat
 • Empreses i drets humans
 • Drets econòmics, socials i culturals
 • Drets humans a l’aigua potable i al sanejament
 • Defensors de drets humans
 • No discriminació per raó de gènere, orientació sexual i identitat de gènere
 • Drets de la infància
 • Drets de les víctimes del terrorisme.
Bases:
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2019-31779
Termini de presentació:
29.07.2019
Convocatòria per a l’atorgament de subvencions per l’arranjament i adequació de locals d’ús de les entitats inscrites en el cens d’entitats juvenils situades a la ciutat de Barcelona – 2019
Convoca:
Ajuntament de Barcelona
Descripció:

L’objecte de la present convocatòria és la regulació de la concessió de subvencions destinades a la realització d’obres de millora i condicionament d’espais que requereixen com a màxim un permís d’obres menors incloses als articles 3.3, 3.4 i 3.5, de l’ordenança reguladora dels procediments d’intervenció municipal en les obres municipal en les obres, aprovada per acord del Consell Plenari del 25 de febrer del 2011, per l’arranjament i adequació de locals de la ciutat de Barcelona que no siguin de propietat municipal ni d’altres administracions i utilitzats per les entitats inscrites en el Cens d’entitats juvenils de la Direcció General de Joventut per realitzar activitats d’educació en el lleure, per a l’atenció i suport social a col·lectius d’infants i adolescents i per la dinamització juvenil dirigides a fomentar la participació directa, la implicació i l’apoderament dels i les adolescents i joves.

La quantia màxima a atorgar per cada projecte no podrà superar els 7.500,00 EUR sense perjudici del compliment dels percentatges establerts a la base vuitena de les bases reguladores de la subvenció.

La quantia de la subvenció atorgada per l’Ajuntament de Barcelona no ultrapassarà el 90% del cost del projecte, quedant a càrrec de la persona jurídica peticionària l’aportació de la resta del cost, o bé directament o per cofinançament de tercers (ens públics o privats). No obstant això, la comissió corresponent haurà de justificar motivadament a l’expedient que les subvencions superin el 50% del pressupost de l’obra.

El termini per a presentar la sol·licitud és fins al 12 d’agost. 

Podeu consultar la convocatòria a l’enllaç següent: Convocatòria

 

Bases:
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2019&06/022019010562.pdf&1
Termini de presentació:
12.08.2019
Subvencions per a la traducció al català d’obres no literàries – 2019
Convoca:
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
Descripció:
Són subvencions per promoure l’oferta en català d’obres no literàries en forma de llibre, escrites originàriament en qualsevol altra llengua.

Queda exclosa d’aquesta línia de subvencions la traducció al català de llibres de text, de manuals
universitaris, de tesis i tesines, de projectes de recerca, de revistes, de butlletins i de catàlegs comercials.

Va dirigida a:

 • A les empreses editorials, tant persones físiques com jurídiques, amb domicili en un estat membre de la Unió
  Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu, quan el seu projecte tingui incidència a Catalunya, amb
  acreditació de distribució i comercialització.
 • A les entitats editorials sense ànim de lucre privades.
Bases:
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=847424
Termini de presentació:
29.11.2019
Subvencions per a la traducció al català d’obres literàries – 2019
Convoca:
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
Descripció:

Són subvencions per donar suport a propostes de traducció al català d’obres literàries escrites originàriament en qualsevol llengua no oficial a Catalunya.

Va dirigida a:

 • A les empreses editorials (persones físiques o jurídiques) domiciliades en un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu, quan el seu projecte tingui incidència a Catalunya, amb acreditació de distribució i comercialització.
 • A Les entitats editorials sense ànim de lucre privades
Bases:
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=847444
Termini de presentació:
29.11.2019
Subvencions per la contractació de persones aturades desocupades del Programa Empleaverde
Convoca:
Ministerio para la Transición Ecológica
Descripció:

Beneficiàries:

Persones jurídiques privades amb o sense ànim de lucre legalment constituïdes , degudament inscrites al registre corresponent, amb personalitat jurídica pròpia i seu a l’Estat Espanyol.

Objecte:

Subvencions per la contractació de persones desocupades a temps complert per un període mínim de sis mesos en entitats que estiguin vinculades directa o indirectament amb l’economia verda i/o blava o entitats que, encara que no hi estiguin vinculades, generen ocupació que contribueixi a una línia de negoci sostenible o a la gestió d’una millora ambiental en l’entitat.

Dotació:

La dotació màxima global de la convocatòria és de fins a 2.000.000€.  L’import sol·licitat per l’entitat beneficiària per cada persona contractada serà de tres vegades el salari mínim interprofessional vigent al moment de la publicació de la convocatòria. Aquesta quantitat es veurà incrementada en 500€ en aquells casos en que la persona contractada pertanyi a algun dels col·lectius prioritaris.

Termini de presentació de sol·licituds:

Començarà als 6 mesos de la publicació de la convocatòria (6 de maig) i finalitzarà el dia 17 de febrer del 2020 a les 14:00h.

Per a més informació, podeu consultar l’enllaç següent: Més informació 

Bases:
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2019-19979
Termini de presentació:
17.02.2020
Pàgina 1 de 212