Skip to Content

cercador d'ajuts, premis i subvencions

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat d'Ajuts, Premis i Subvencions

Taulell d'Ajuts, Premis i Subvencions

En aquesta taula trobaràs totes aquelles convocatòries d’ajuts, premis i subvencions que poden ser útils per al finançament del vostre projecte, amb un enllaç directe perquè també puguis descarregar les bases, els formularis corresponents i amb la data de termini de presentació de la sol·licitud.

A continuació els diferents premis, ajuts i subvencions ordenats per ordre de termini de sol·licitud.

AJUT
Suport econòmic que atorga una entitat, institució o òrgan de caire privat per a la realització d'un projecte.
PREMIS
Reconeixement sovint econòmic, segons decisió d'un jurat, per la iniciativa o el bon desenvolupament d'un projecte.
Subvenció
Ajut econòmic que parteix d'una convocatòria que realitza l'Administració pública. Es presenten als diaris oficials.

subvencions

“Programa de Cooperació per a la Justícia Global”
Convoca:
Ajuntament de Barcelona - Gerència de Presidència i Economia
Descripció:

Es convoca el “Programa de Cooperació per a la Justícia Global a Ciutats Específiques” i “Programa d’Educació per a la Justícia Global”, tenint en compte les especificitats que els són pròpies, i per a projectes que s’iniciïn l’any 2018.

Per a tots els programes es diferencien dues tipologies de projectes: projectes anuals (fins a 12 mesos de durada) i projectes pluriennals (a partir de 12 fins a 24 mesos de durada). Les anualitats no han de correspondre necessàriament a anys naturals.

Podran sol·licitar subvenció els grups de recerca vinculats a la universitat i les entitats dedicades a l’àmbit de la Justícia Global i la Cooperació Internacional.

Hauran de complir els requisits exigits al punt 4 de les Bases aprovades per la Comissió de Govern amb data 17/03/2016.

Les entitats sol·licitants sense seu però amb delegació al terme municipal de Barcelona hauran d’acreditar activitat a la ciutat des de 20 1 4.

Aquesta informació caldrà fer -la constar en l’apartat corresponent del formulari de sol·licitud.

Bases:
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&12/022017025091.pdf&1
Termini de presentació:
23.02.2018
Subvencions per a les entitats culturals de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals
Convoca:
Diputació de Barcelona. Oficina Tècnica de Parcs Naturals
Descripció:

L’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona convoca subvencions destinades a finançar projectes i activitats que tinguin com a objectiu fomentar les entitats culturals.
Actuacions subvencionables

 • La celebració d’activitats de caràcter cultural vinculades a la temàtica dels espais naturals protegits.
 • La celebració d’activitats de caràcter cultural adreçades a un públic ampli o amb finalitat divulgativa.
 • La celebració d’activitats culturals ubicades dins l’àmbit dels espais naturals protegits. 
 • Entitats beneficiàries
  Totes les entitats de caràcter cívic i cultural ubicades en l’àmbit provincial de Barcelona.
Bases:
https://parcs.diba.cat/documents/8751007/160205557/Convocatoria+i+bases++2018++CAT.pdf/1c665fb5-8196-4244-9284-13bc02ad9301
Termini de presentació:
28.02.2018
Convocatòria de la Fundació La Marató de TV3 d’ajudes a projectes de recerca sobre malalties infeccioses
Convoca:
Fundació La Marató de TV3
Descripció:

Convocatòria de la Fundació La Marató de TV3 d’ajudes a projectes de recerca sobre malalties infeccioses

La Fundació La Marató de TV3 obre el termini per a la presentació de projectes de recerca biomèdica d’excel·lència sobre malalties infeccioses, que seran finançats amb les donacions obtingudes a La Marató 2017.

Contingut:
Tipologia dels projectes
Projecte unitari. Té un sol investigador principal beneficiari.
Projecte coordinat. Té diferents investigadors principals beneficiaris i, per tant, diferents subprojectes, que actuen representats per un dels beneficiaris i pel centre on desenvolupa la seva recerca, que serà l’interlocutor (investigador principal coordinador) amb la Fundació i canalitzarà amb aquesta les relacions corresponents. 

Finançament de la convocatòria
El finançament d’aquesta convocatòria es farà amb càrrec a les quantitats que, en forma de donacions, convenis de col·laboració empresarial o altres ingressos, va obtenir la Fundació La Marató de TV3 durant l’edició de La Marató de l’any 2017.
L’import màxim de les ajudes econòmiques no superarà els 200.000 € per als projectes unitaris. Per a projectes coordinats en què participin dos grups, l’import màxim serà de 300.000 €. En cas de projectes coordinats de tres o més grups. L’import màxim a finançar serà de 400.000 €. 

Beneficiaris
Els investigadors que desenvolupin la seva tasca en centres públics o entitats sense ànim de lucre que disposin de la infraestructura necessària, que estiguin en possessió del títol de doctor, que acreditin una trajectòria d’excel·lència en recerca amb, com a mínim, cinc publicacions rellevants durant els últims cinc anys en el camp de les malalties infeccioses i que desenvolupin principalment la seva activitat en l’àmbit territorial previst pels estatuts de la Fundació.

Els projectes coordinats, que hauran de ser liderats pels investigadors principals, poden incloure grups de recerca d’acreditada capacitat investigadora que pertanyin a entitats públiques i privades sense ànim de lucre, explicant la participació d’aquests grups de recerca de manera detallada en el formulari de presentació, amb l’objectiu, la necessitat i l’aportació de valor. Els investigadors principals responsables d’aquests subprojectes hauran de complir el mateix requisit acadèmic que els investigadors coordinadors.

Bases:
http://statics.ccma.cat/multimedia/pdf/2/6/1518184455162.pdf
Termini de presentació:
12.03.2018
Subvencions per a la realització de projectes del Programa empleaverde 2018
Convoca:
Fundación Biodiversidad
Descripció:

La Fundación Biodiversidad convoca subvencions per al recolzament a projectes que engeguin actuacions dirigides a fomentar la creació i millora de l’ocupació i a empreses en activitats econòmiques vinculades al medi ambient.

Les activitats objecte de subvenció hauran de tenir com a objectius els següents:
crear ocupació verda i blava
millorar les competències i qualificacions dels treballadors en sostenibilitat
impulsar la innovació social amb impacte ambiental positiu
promoure la creació i creixement d’empreses verdes i blaves
connectar els ecosistemes europeus de suport a l’emprenedoria i ocupació verda i blava

Col·lectius destinataris:

 • Dones
 • Altres col·lectius prioritaris:
 • Joves de fins a 35 anys.
 • Majors de 45 anys.
 • Persones immigrants.
 • Persones amb discapacitat.
 • Residents en àrees protegides i/o zones rurals.

Dotació
La dotació màxima global de la convocatòria és de fins a 8.965.000 euros. L’import per a cada línia queda distribuïda de la següent manera:

Crea

 • Empleaverde Crea: 7.018.000€
 • Empleaazul Crea: 352.000€

Innova

 • Empleaverde Innova: 473.000€
 • Empleaazul Innova: 352.000€

Impulsa

 • Empleaazul Impulsa: 495.000€

Connecta

 • Empleaverde Connecta: 275.000€
Bases:
http://fundacion-biodiversidad.es/sites/default/files/multimedia/archivos/bases_reguladoras_fse_0.pdf
Termini de presentació:
30.04.2018
Subvencions per a la planificació, la gestió i el seguiment de Plans de Desenvolupament Comunitaris a la ciutat de Barcelona
Convoca:
Ajuntament de Barcelona
Descripció:

L’Ajuntament de Barcelona obre convocatòria de subvencions per a la planificació, la gestió i el seguiment de Plans de Desenvolupament Comunitaris a la ciutat de Barcelona.

Els projectes que seran objecte de la subvenció han de tenir com a objectiu principal la cohesió i la inclusió social i es realitzaran mitjançant accions comunitàries de foment de les relacions socials, de pertinença i de cooperació entre membres d’un determinat espai de convivència,. Els projectes han d’incorporar l’atenció i apoderament de col·lectius vulnerables, de població amb diversitat funcional i d’orígens diversos.

Bases:
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.asp?fnew?bop2015&06/022015015338.pdf&1
Termini de presentació:
01.05.2018
Pàgina 1 de 11