Skip to Content

cercador d'ajuts, premis i subvencions

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat d'Ajuts, Premis i Subvencions

Taulell d'Ajuts, Premis i Subvencions

En aquesta taula trobaràs totes aquelles convocatòries d’ajuts, premis i subvencions que poden ser útils per al finançament del vostre projecte, amb un enllaç directe perquè també puguis descarregar les bases, els formularis corresponents i amb la data de termini de presentació de la sol·licitud.

A continuació els diferents premis, ajuts i subvencions ordenats per ordre de termini de sol·licitud.

AJUT
Suport econòmic que atorga una entitat, institució o òrgan de caire privat per a la realització d'un projecte.
PREMIS
Reconeixement sovint econòmic, segons decisió d'un jurat, per la iniciativa o el bon desenvolupament d'un projecte.
Subvenció
Ajut econòmic que parteix d'una convocatòria que realitza l'Administració pública. Es presenten als diaris oficials.

subvencions

Convocatòria de subvencions per l’arranjament i adequació de locals d’ús de les entitats inscrites en el Cens d’entitats juvenils situats a la ciutat de Barcelona
Convoca:
Ajuntament de Barcelona
Descripció:

L’objecte de les subvencions és la realització d’obres menors (incloses a l’article 3.3, 3.4 i 3.5, de l’Ordenança reguladora dels procediments d’intervenció municipal en les obres), per l’arranjament i adequació dels locals ubicats en el terme de Barcelona, que no siguin de propietat municipal ni d’altres administracions i utilitzats per de les entitats inscrites en el Cens d’entitats juvenils de la Direcció General de Joventut per la realització d’activitats de promoció de l’educació en el temps de lleure d’infants adolescents i joves o bé pel desenvolupament d’accions de dinamització dirigides a fomentar la participació directa, la implicació i l’apoderament dels i les adolescents i joves que fan ús del local de forma continuada.

I es finançaran les inversions referides a la base primera de la convocatòria, iniciades a partir de l’1 de juliol de 2017 i finalitzades no més tard del 30 de setembre de 2018.

Els projectes subvencionables tenen com a finalitat que els locals acompleixin amb les condicions mínimes necessàries per:

 • Garantir la qualitat de vida i seguretat de les persones usuàries.
 • Garantir l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques.
 • Garantir l’ús i l’adequació de l’espai d’acord a les característiques dels usuaris i al correcte desenvolupament de les activitats que s’hi desenvolupen.
 • Evitar molèsties a terceres persones
 • Evitar el efectes negatius (molèsties i pertorbacions) cap a l’exterior i als immobles veïns.
 • Evitar els impactes derivats de l’acumulació de persones en els seus accessos
 • Reduir l’impacte mediambiental generat per l’ús de les instal·lacions.

Les actuacions subvencionables són:

 • Obertura o ampliació de sortides d’evacuació.

 • Obres i/o instal·lacions dirigides a corregir deficiències que podrien suposar un risc per a les persones i/o estan dirigides a millorar les condicions de seguretat dels usuaris.

 • Mesures de millora de l’accessibilitat.

 • Condicions de protecció acústica.

 • Obres per evitar problemes de salubritat, d’estanqueïtat (humitats, sanejament bàsic).

 • Mesures d’eficiència energètica i aïllament tèrmic i condicionament de l’aire i climatització.

 • Adequació dels sanitaris.

 • Adequació de les instal·lacions d’aigua i/o electricitat per millorar la funcionalitat i l’eficiència.

 • Condicionament d’accessos i vestíbuls i d’espais d’ús poc freqüent.

 • Incorporació, adaptació o millora d’espais per arranjament i magatzem de material.

 • Informe de solidesa estructural.

Aneu preparant la documentació necessària per a presentar el vostre projecte, aquí us facilitem el lloc on estan tots els enllaços, de la pàgina de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona:

 • Instància de sol·licitud de subvenció (model annex a la convocatòria).
 • Projecte que inclou la motivació i l’explicació de les obres a realitzar i la informació necessària d’acord als criteris de valoració a tenir en compte (model annex a la convocatòria).
 • Pressupost desglossat de les despeses de les obres a realitzar i si es preveu subcontractar l’execució de l’obra + el pressupost elaborat per l’empresa especialitzada.
 • Document que acrediti la inscripció en el cens d’Entitats juvenils de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya ORDRE BSF/12/2014 de 23 de gener.
 • Autorització realització obres règim de cessió o autorització realització obres règim de lloguer per part de la propietat, en el cas que el local no sigui propietat del sol·licitant de la subvenció (model annex a la convocatòria).
 • Acreditació assegurança responsabilitat civil
 • Dades bancàries com a sol·licitud de transferència bancària per a pagament a creditors degudament complimentada (model annex a la convocatòria).

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 27 de setembre de 2017.

Novetat 1: així com l’any passat es financiava el 100% de les despeses, aquest any la quantia de la subvenció atorgada per l’Ajuntament de Barcelona no ultrapassarà el 90% del cost del projecte, quedant a càrrec de la persona jurídica peticionària l’aportació de la resta del cost, o bé directament o per cofinançament de tercers (ens públics o privats).

Novetat 2Es reserva fins a un màxim del 10% del crèdit pressupostari a sol·licituds que havent superat els criteris de valoració, sol·licitin un import igual o inferior als 1.200€.

Bases:
http://ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/bases_2.pdf
Termini de presentació:
27.09.2017
Subvencions per al desenvolupament de projectes audiovisuals
Convoca:
Departament de Cultura - Generalitat de Catalunya
Descripció:

Poden optar a les subvencions les empreses de producció audiovisual independents que estiguin inscrites al Registre d’empreses audiovisuals de Catalunya o al Registre administratiu d’empreses cinematogràfiques i audiovisuals gestionat per l’Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals (ICAA) o les d’un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu i amb establiment permanent a l’Estat espanyol.

No poden ser destinatàries de les subvencions previstes en aquestes bases les empreses productores audiovisuals la participació en el projecte de les quals sigui financera.

Aquestes bases tenen per objecte donar suport a projectes audiovisuals, ja siguin llargmetratges cinematogràfics de ficció, documentals o d’animació, llargmetratges televisius de ficció, minisèries televisives, documentals per a televisió, documentals multimèdia interactius, sèries d’animació o sèries televisives de ficció, en la seva fase de desenvolupament.
El termini de sol·licitud és del 4 al 27 de setembre de 2017

Bases:
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-al-desenvolupament-de-projectes-audiovisuals?category=73da721c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&utm_source=SUBVENCIONS+DEPARTAMENT+DE+CULTURA&utm_campaign=98d1cf5447-EMAIL_CAMPAIGN_2017_09_04&utm_medium=email&utm_term=0_8cd1b8d120-98d1cf5447-211247777
Termini de presentació:
27.09.2017
Subvencions a associacions de famílies acollidores i adoptives 2017
Convoca:
Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció
Descripció:

L’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció convoca subvencions per a la realització de jornades, activitats i formació a associacions de famílies acollidores amb infants acollits en família aliena tutelats per la Generalitat de Catalunya, i a associacions de famílies adoptives d’infants adoptats a Catalunya o a altres països.

Es prioritzen les accions adreçades a:
Oferir formació per tal que les famílies amb infants acollits o adoptats disposin de més eines i recursos per afrontar les situacions de crisi que es puguin donar en la convivència diària.
Acompanyar el creixement de la relació entre l’infant acollit o adoptat i la família, a través del treball en grup.
Associacions beneficiàries
Es poden acollir a les subvencions les associacions de famílies acollidores amb infants acollits en família aliena tutelats per la Generalitat de Catalunya, i les associacions de famílies adoptives d’infants adoptats a Catalunya o a altres països.

Bases:
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=795026&language=ca_ES
Termini de presentació:
29.09.2017
Subvencions en inversions per rehabilitació d’equipaments d’exhibició teatral, auditoris o equipaments anàlegs de base associativa de la ciutat de Barcelona i la seva dotació d’equipament tècnic de l’any 2017
Convoca:
Ajuntament de Barcelona. Institut de Cultura
Descripció:

Es tracta d’una convocatòria per a subvencions en inversions de rehabilitació d’equipaments d’exhibició teatral, auditoris o equipaments anàlegs de base associativa de la ciutat de Barcelona i la seva dotació d’equipament tècnic de l’any 2017.

Podran ser beneficiaris/àries d’aquesta subvenció les persones jurídiques legalment constituïdes titulars de la gestió dels equipaments indicats en la base 1 de les bases reguladores.

Quedaran excloses aquelles entitats sòcio-culturals de base associativa que gestionen espais de propietat municipal.

Per a poder optar a les subvencions els sol·licitants hauran d’acreditar les condicions següents:
– Que les activitats es facin en el terme municipal de Barcelona.
– Haver justificat qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l’Ajuntament de Barcelona i/o l’ICUB, dins els terminis establerts.
– Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Barcelona, l’Agència Estatal d’Administració Tributària, la Seguretat Social, trobar-se al corrent de pagament amb l’Institut de Cultura de Barcelona i amb les obligacions per reintegrament de subvencions atorgades.

Bases:
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&06/022017010920.pdf&1
Termini de presentació:
30.09.2017
Subvencions per a la producció d’obres audiovisuals d’animació
Convoca:
Departament de Cultura - Generalitat de Catalunya
Descripció:

L’objecte d’aquestes subvencions és subvencionar la producció de projectes d’obres audiovisuals d’animació ateses les modalitats següents:

a) Sèries d’animació destinades a ser emeses per televisió, amb una clara voluntat innovadora, tant des de la perspectiva formal com tècnica, amb l’objectiu de fomentar l’aplicació de les noves tecnologies en la producció d’animació i la recerca de nous canals d’explotació, així com la creació de productes d’alta qualitat adreçats als mercats nacionals i internacionals.

b) Llargmetratges cinematogràfics d’animació que emprin i posin de relleu els valors artístics i tècnics del país i la diversitat de la cinematografia catalana.

Les subvencions previstes en aquestes bases s’adeqüen al Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d’ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat.

Termini per sol·licitar l’ajut: 7 de setembre al 2 d’octubre de 2017

Bases:
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-la-produccio-dobres-audiovisuals-danimacio?category=73da721c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&temesNom=Cultura&utm_source=SUBVENCIONS+DEPARTAMENT+DE+CULTURA&utm_campaign=371fae788d-EMAIL_CAMPAIGN_2017_09_06&utm_medium=email&utm_term=0_8cd1b8d120-371fae788d-211247777
Termini de presentació:
02.10.2017
Pàgina 1 de 41234