Skip to Content

cercador d'ajuts, premis i subvencions

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat d'Ajuts, Premis i Subvencions

Taulell d'Ajuts, Premis i Subvencions

En aquesta taula trobaràs totes aquelles convocatòries d’ajuts, premis i subvencions que poden ser útils per al finançament del vostre projecte, amb un enllaç directe perquè també puguis descarregar les bases, els formularis corresponents i amb la data de termini de presentació de la sol·licitud.

A continuació els diferents premis, ajuts i subvencions ordenats per ordre de termini de sol·licitud.

AJUT
Suport econòmic que atorga una entitat, institució o òrgan de caire privat per a la realització d'un projecte.
PREMIS
Reconeixement sovint econòmic, segons decisió d'un jurat, per la iniciativa o el bon desenvolupament d'un projecte.
Subvenció
Ajut econòmic que parteix d'una convocatòria que realitza l'Administració pública. Es presenten als diaris oficials.

subvencions

Ajuts a projectes d’iniciatives socials 2017. Interculturalitat i acció social
Convoca:
Obra Social La Caixa
Descripció:

L’Obra Social La Caixa obre convocatòria amb la finalitat de donar suport a projectes d’intervenció social per la millora de la convivència ciutadana intercultural i la cohesió social, i a projectes socioeducatius que contribueixin a la promoció de salut, a la prevenció de la violència i a la igualtat d’oportunitats.

Línies d’actuació

 • Convivència ciutadana intercultural, participació social i enfortiment comunitari
 • Mediació i gestió de la diversitat cultural
 • Èxit escolar i implicació familiar en el procés educatiu 
 • Promoció d’hàbits saludables i prevenció d’addiccions 
 • Prevenció de les diverses formes de violència

Àmbit:

 • Participació
 • Sanitat
 • Atenció social
 • Educació i formació
 • Infància i joventut
Bases:
https://obrasociallacaixa.org/es/pobreza-accion-social/interculturalidad-y-cohesion-social/convocatoria-accion-social-e-interculturalidad
Termini de presentació:
03.05.2017
Subvencions per al suport a l’organització de premis i concursos que contribueixin al desenvolupament de públics per a la cultura
Convoca:
Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC)
Descripció:

Aquestes subvencions tenen per objecte el suport a l’organització de premis i concursos que fomentin tot un sector dels àmbits de les arts escèniques, les arts visuals, l’audiovisual, la música i els videojocs, que contribueixin al desenvolupament de públics per a la cultura.

Bases:
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-la-creacio-de-publics-00002?category=73667a8a-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&temesNom=Cultura&utm_source=SUBVENCIONS+DEPARTAMENT+DE+CULTURA&utm_campaign=e08e3d1035-EMAIL_CAMPAIGN_2017_04_11&utm_medium=email&utm_term=0_8cd1b8d120-e08e3d1035-211247777
Termini de presentació:
04.05.2017
Subvencions per a activitats de desenvolupament de públics per a la cultura
Convoca:
Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC)
Descripció:

Aquestes subvencions tenen per objecte els projectes i les activitats professionals que tinguin com a objectiu la creació, la fidelització o l’increment de públics culturals a Catalunya en els àmbits de les arts escèniques (dansa, teatre i circ), les arts visuals, l’audiovisual i la música, amb les modalitats següents:
a) Projectes d’activitats o activitats concretes adreçats al públic en general.
b) Projectes d’activitats o activitats concretes adreçats a col·lectius de cultura inclusiva amb diversitat funcional o en risc d’exclusió social. A l’efecte d’aquestes bases, s’entén per diversitat funcional algun tipus de discapacitat física o psíquica, i s’entén per risc d’exclusió social aquelles situacions de vulnerabilitat com ara la pobresa, les addicions o la privació de llibertat.

Bases:
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=783022
Termini de presentació:
04.05.2017
Subvencions per a l’inventari i documentació dels béns culturals que integren els museus catalans
Convoca:
Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya
Descripció:

L’objecte és la concessió de subvencions per a l’inventari i la documentació dels béns culturals que integren els museus catalans.

Es poden subvencionar tres tipus de projectes:

 1. Inventari, catalogació i digitalització dels béns culturals que integren els museus catalans.
 2. Normalització de terminologia, unificació i estructuració del vocabulari tècnic utilitzat en la descripció dels béns culturals que integren els museus catalans.
 3. Projectes de documentació dels fons fotogràfics dels museus catalans.
Aquest projectes va dirigit a persones físiques domiciliades a Catalunya o amb domicili fora de Catalunya, però que conservin el veïnatge civil català.
Bases:
http://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-linventari-i-documentacio-dels-bens-culturals-que-integren-els-museus-catalans?category=740af80a-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&utm_source=SUBVENCIONS+DEPARTAMENT+DE+CULTURA&utm_campaign=2c963aab29-EMAIL_CAMPAIGN_2017_04_25&utm_medium=email&utm_term=0_8cd1b8d120-2c963aab29-211247777
Termini de presentació:
09.05.2017
Subvencions per a l’edició de revistes culturals del Ministeri d’educació, cultura i esport
Convoca:
Ministeri d'educació, cultura i esport
Descripció:

El Ministeri d’educació, cultura i esport acaba de publicar les bases de la convocatòria de subvencions per a l’edició de revistes culturals.

Així doncs, l’objecte de la convocatòria és l’edició de revistes de cultura que contribueixin a l’enriquiment delpatrimoni bibliogràfic espanyol, escrites en castellà o en les llengües cooficials de les comunitats autònomes.

S’entenen que són publicacions pertanyents a l’àmbit de la cultura, amb independència del suport en que s’editen, aquelles dedicades, entre d’altres, a alguna de les següents matèries:

 • Literatura i lingüística
 • Arts plàstiques, arts escèniques y música
 • Disseny, fotografia, audiovisual, cinematografia
 • Història, geografia, arquitectura.
 • Filosofia, ciències socials, crítica de la cultura.

Els beneficiaris de la subvenció són les empreses i institucions sense fins de lucre que tinguin com a activitat, única o
entre d’altres, l’edició de revistes culturals i que acreditin la publicació ininterrompuda i complerta tota la periodicitat de la revista durant l’any 2015.

Les entitats, legalment constituïdes en el moment de sol·licitar l’ajut, hauran de tenir residència fiscal a Espanya.


Aquesta convocatòria es destina exclusivament a la producció dels nombres corresponents a l’any 2017, segons la periodicitat anual de cada revista.
Aquesta subvenció és compatible amb altres ajuts d’organismes o institucions públics o privats per a la mateixa activitat sempre que l’import de la mateixa sigui de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, no superi el 100% del cost de producció de l’obra.

Bases:
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/cultura/becas-ayudas-y-subvenciones/ayudas-y-subvenciones/libro/edicion-revistas-cultura.html
Termini de presentació:
17.05.2017
Pàgina 1 de 212