Skip to Content

cercador d'ajuts, premis i subvencions

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat d'Ajuts, Premis i Subvencions

Taulell d'Ajuts, Premis i Subvencions

En aquesta taula trobaràs totes aquelles convocatòries d’ajuts, premis i subvencions que poden ser útils per al finançament del vostre projecte, amb un enllaç directe perquè també puguis descarregar les bases, els formularis corresponents i amb la data de termini de presentació de la sol·licitud.

A continuació els diferents premis, ajuts i subvencions ordenats per ordre de termini de sol·licitud.

AJUT
Suport econòmic que atorga una entitat, institució o òrgan de caire privat per a la realització d'un projecte.
PREMIS
Reconeixement sovint econòmic, segons decisió d'un jurat, per la iniciativa o el bon desenvolupament d'un projecte.
Subvenció
Ajut econòmic que parteix d'una convocatòria que realitza l'Administració pública. Es presenten als diaris oficials.

subvencions

Subvencions en inversions per rehabilitació d’equipaments d’exhibició teatral, auditoris o equipaments anàlegs de base associativa de la ciutat de Barcelona i la seva dotació d’equipament tècnic de l’any 2017
Convoca:
Ajuntament de Barcelona. Institut de Cultura
Descripció:

Es tracta d’una convocatòria per a subvencions en inversions de rehabilitació d’equipaments d’exhibició teatral, auditoris o equipaments anàlegs de base associativa de la ciutat de Barcelona i la seva dotació d’equipament tècnic de l’any 2017.

Podran ser beneficiaris/àries d’aquesta subvenció les persones jurídiques legalment constituïdes titulars de la gestió dels equipaments indicats en la base 1 de les bases reguladores.

Quedaran excloses aquelles entitats sòcio-culturals de base associativa que gestionen espais de propietat municipal.

Per a poder optar a les subvencions els sol·licitants hauran d’acreditar les condicions següents:
– Que les activitats es facin en el terme municipal de Barcelona.
– Haver justificat qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l’Ajuntament de Barcelona i/o l’ICUB, dins els terminis establerts.
– Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Barcelona, l’Agència Estatal d’Administració Tributària, la Seguretat Social, trobar-se al corrent de pagament amb l’Institut de Cultura de Barcelona i amb les obligacions per reintegrament de subvencions atorgades.

Bases:
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&06/022017010920.pdf&1
Termini de presentació:
30.09.2017
Subvencions per a la planificació, la gestió i el seguiment de Plans de Desenvolupament Comunitaris a la ciutat de Barcelona
Convoca:
Ajuntament de Barcelona
Descripció:

L’Ajuntament de Barcelona obre convocatòria de subvencions per a la planificació, la gestió i el seguiment de Plans de Desenvolupament Comunitaris a la ciutat de Barcelona.

Els projectes que seran objecte de la subvenció han de tenir com a objectiu principal la cohesió i la inclusió social i es realitzaran mitjançant accions comunitàries de foment de les relacions socials, de pertinença i de cooperació entre membres d’un determinat espai de convivència,. Els projectes han d’incorporar l’atenció i apoderament de col·lectius vulnerables, de població amb diversitat funcional i d’orígens diversos.

Bases:
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.asp?fnew?bop2015&06/022015015338.pdf&1
Termini de presentació:
01.05.2018
Pàgina 1 de 11