Skip to Content

cercador d'ajuts, premis i subvencions

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat d'Ajuts, Premis i Subvencions

Taulell d'Ajuts, Premis i Subvencions

En aquesta taula trobaràs totes aquelles convocatòries d’ajuts, premis i subvencions que poden ser útils per al finançament del vostre projecte, amb un enllaç directe perquè també puguis descarregar les bases, els formularis corresponents i amb la data de termini de presentació de la sol·licitud.

A continuació els diferents premis, ajuts i subvencions ordenats per ordre de termini de sol·licitud.

AJUT
Suport econòmic que atorga una entitat, institució o òrgan de caire privat per a la realització d'un projecte.
PREMIS
Reconeixement sovint econòmic, segons decisió d'un jurat, per la iniciativa o el bon desenvolupament d'un projecte.
Subvenció
Ajut econòmic que parteix d'una convocatòria que realitza l'Administració pública. Es presenten als diaris oficials.

subvencions

Subvencions per a activitats excepcionals/singulars i esdeveniments commemoratius
Convoca:
Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona
Descripció:

L’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona convoca subvencions a favor de persones jurídiques sense ànim de lucre per a activitats excepcionals/singulars i esdeveniments commemoratius, per a l’exercici 2018.

Podran ser beneficiàries les persones jurídiques sense ànim de lucre.

Els requisits per la sol·licitud i la forma d’acreditar-los estan recollits a les bases 4 i 5.

L’objecte de la subvenció és finançar projectes/activitats que tinguin com a objectiu:

– Activitats excepcionals / singulars relacionades amb l’organització de congressos, simposis, jornades, cimeres, totes elles d’àmbit internacional i de repercussió local a la demarcació de Barcelona.

– Activitats excepcionals / singulars relatives a matèries transversals de repercussió local a la demarcació de Barcelona.

– Commemoracions d’esdeveniments singulars a partir de 10 anys i múltiples de 5, tots ells amb repercussió local a la demarcació de Barcelona.

– Commemoracions d’esdeveniments singulars de 25 anys, 50 anys, 75 anys, 100 anys, és a dir commemoracions singulars múltiples de 25 anys, tots ells amb repercussió local a la demarcació de Barcelona.

– Esdeveniments i personalitats que siguin objecte de commemoració aprovades per part de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2018.

 

Bases:
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2018&07/022018015650.pdf&1
Termini de presentació:
20.09.2018
Convocatòries d’ajuts al sector de l’Audiovisual
Convoca:
Generalitat de Catalunya
Descripció:

Subvencions per al desenvolupament de projectes audiovisuals

Aquestes bases tenen per objecte donar suport a projectes audiovisuals, ja siguin llargmetratges cinematogràfics de ficció, documentals o d’animació, llargmetratges televisius de ficció, minisèries televisives, documentals per a televisió, documentals multimèdia interactius, sèries d’animació o sèries televisives de ficció, en la seva fase de desenvolupament.

El termini de presentació de sol·licituds és del 03 al 20 de setembre del 2018, ambdós inclosos

Poden optar a les subvencions les empreses de producció audiovisual independents que estiguin inscrites al Registre d’empreses audiovisuals de Catalunya o al Registre administratiu d’empreses cinematogràfiques i audiovisuals gestionat per l’Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals (ICAA) o les d’un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu i amb establiment permanent a l’Estat espanyol.

Subvencions per a la producció de llargmetratges cinematogràfics.

Aquesta línia de subvencions es divideix entre subvencions per a la producció de llargmetratges cinematogràfics de ficció i subvencions per a la producció de llargmetratges cinematogràfics documentals.

El termini de presentació de sol·licituds és del 3 al 20 de setembre del 2018, ambdós inclosos

Poden optar a les subvencions les empreses de producció audiovisual independents, incloses les agrupacions d’interès econòmic (AIE), que estiguin inscrites en el Registre d’empreses audiovisuals de Catalunya o en el Registre administratiu d’empreses cinematogràfiques i audiovisuals gestionat per l’Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals (ICAA) o les d’un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu, i amb establiment operatiu a l’Estat espanyol.

Bases:
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-al-desenvolupament-de-projectes-audiovisuals?category=73da721c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
Termini de presentació:
20.09.2018
Subvencions per a la realització d’activitats d’interès general amb càrrec a l’assignació tributària de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
Convoca:
Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social
Descripció:

Les entitats beneficiàries d’aquesta convocatòria són la Creu Roja Espanyola i les entitats o organitzacions no governamentals del Tercer Sector d’Acció Social.

No s’entendran incloses dins la tipologia d’entitats del Tercer Sector d’Acció Social els organismes o entitats públiques adscrits o vinculats a una administració pública, les universitats, els partits polítics, els col·legis professionals, les cambres oficials de comerç, indústria i navegació, les societats civils, les organitzacions empresarials i els sindicats, i altres entitats amb anàlegs fins específics i naturalesa que els citats anteriorment.

Seran subvencionables en aquesta convocatòria, els programes la definició, prioritats i requisits específics per al seu compliment, figuren en l’Annex A de la Resolució.

Bases:
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2018-41161
Termini de presentació:
20.09.2018
Subvencions per a la celebració de congressos, seminaris i jornades relacionades amb la cooperació al desenvolupament
Convoca:
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
Descripció:

La convocatòria de subvencions està dirigida a ciutadans espanyols i estrangers, així com les persones jurídiques i entitats públiques o privades, nacionals o estrangeres l’activitat no tingui ànim de lucre.

L’objecte de la convocatòria és el finançament de congressos, seminaris i jornades relacionades amb la cooperació al desenvolupament que es vagin a realitzar durant el període comprès entre la data de concessió i el 30 de juny de 2019. Quedaran exclosos de la fase de valoració aquells projectes no directament vinculats a les directrius i objectius del V Pla Director de la Cooperació espanyola.

Les sol·licituds s’han de presentar d’acord amb el model de formulari establert.

Les sol·licituds presentades es valoraran i seleccionaran tenint en compte els següents criteris:

  • A) L’interès i la idoneïtat del projecte presentat.
  • B) La qualitat tècnica de la proposta i la formulació clara i precisa dels objectius previstos.
  • C) El contingut de les activitats a realitzar.
  • D) L’eficiència en l’execució dels fons públics.
  • I) Solvència i experiència del sol·licitant en activitats similars.
Bases:
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2018-41830
Termini de presentació:
21.09.2018
Subvencions a entitats del Tercer Sector o Organitzacions no Governamentals que desenvolupin activitats d’interès general considerades d’interès social en matèria d’investigació científica i tècnica de caràcter mediambiental
Convoca:
Ministerio para la Transición Ecológica
Descripció:

Es convoca per a l’exercici 2018, en règim de concurrència competitiva, la concessió de subvencions dirigides a les entitats del Tercer Sector o Organitzacions no Governamentals que desenvolupin activitats d’interès general considerades d’interès social en matèria d’investigació científica i tècnica de caràcter mediambiental. Aquestes subvencions es destinaran únicament a les actuacions realitzades en el període comprès entre el primer de gener de l’any de la seva convocatòria i el termini establert per a la justificació de les mateixes.

Podran ser beneficiaris dels ajuts les organitzacions i entitats previstes a l’article 2 de l’Ordre de bases reguladores d’aquestes ajudes.

Bases:
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2018-41833
Termini de presentació:
21.09.2018
Pàgina 1 de 3123