Skip to Content

cercador d'ajuts, premis i subvencions

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat d'Ajuts, Premis i Subvencions

Taulell d'Ajuts, Premis i Subvencions

En aquesta taula trobaràs totes aquelles convocatòries d’ajuts, premis i subvencions que poden ser útils per al finançament del vostre projecte, amb un enllaç directe perquè també puguis descarregar les bases, els formularis corresponents i amb la data de termini de presentació de la sol·licitud.

A continuació els diferents premis, ajuts i subvencions ordenats per ordre de termini de sol·licitud.

AJUT
Suport econòmic que atorga una entitat, institució o òrgan de caire privat per a la realització d'un projecte.
PREMIS
Reconeixement sovint econòmic, segons decisió d'un jurat, per la iniciativa o el bon desenvolupament d'un projecte.
Subvenció
Ajut econòmic que parteix d'una convocatòria que realitza l'Administració pública. Es presenten als diaris oficials.

subvencions

Subvencions a entitats sense ànim de lucre per l’atenció a l’alumnat amb necessitats específiques i la compensació de desigualtats en educació
Convoca:
Ministerio de Educación y Formación Profesional
Descripció:

El Ministerio de Educación y Formación Profesional convoca subvencions a entitats privades sense ànims de lucre per la realització d’actuacions dirigides a l’atenció de l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu i a la compensació de desigualtats en educació durant el curs escolar 2019-2020.

Beneficiàries: Entitats privades sense ànim de lucre per la realització d’actuacions dirigides a l’atenció de l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu i a la compensació de desigualtats en educació complementàries a les realitzades als centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics.

Finalitat: Afavorir les següents actuacions educatives d’àmbit estatal o supra-autonòmic:

 • Escolarització, seguiment i control de l’absentisme escolar
 • Accessibilitat al currículum i als recursos educatius
 • Promoció del desenvolupament integral de l’alumnat en aspectes com la qualitat de vida, l’autodeterminació, l’estimulació cognitiva, la comunicació, les habilitats personals i socials, la interdependència, etc
 • Suport i reforç educatiu dirigit al desenvolupament de les capacitats de l’alumnat i l’adquisició de les competències bàsiques del currículum.
 • Inserció lingüística, instrumental o cultural que afavoreixi la integració al sistema educatiu de l’alumnat procedent d’altres països i la seva inserció social. 
 • Informació, sensibilització, suport i assessorament a tota la comunitat educativa per al coneixement, comprensió i atenció de les necessitats de l’alumnat.
 • Elaboració i aportació de materials específics als centres educatius per afavorir la participació i el procés d’aprenentatge de l’alumnat. 
 • Orientació, assessorament i formació familiar.
 • Activitats de mediació que promoguin l’apropament de les famílies als centres i que fomentin la seva participació en les activitats de les comunitats educatives.
 • Accions dirigides a fomentar els aspectes d’enriquiment que aporten les diferents cultures, així com aquelles que es dirigeixin a promoure experiències educatives per al desenvolupament de l’educació interncultural i dels valors propis de la societat democràtica.

Període: Fins al 20 de setembre.

 

Bases:
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2019-35939
Termini de presentació:
20.09.2019
Convocatòria d’ajuts a accions destinades a promoure i protegir els drets de les persones amb discapacitat – 2019
Convoca:
Comissió Europea
Descripció:

La present convocatòria té com a objectiu subvencionar les xarxes de cooperació europees que han signat un acord marc de col·laboració 2018-2021 amb la Comissió Europea i tenen la responsabilitat legal de promoure i protegir els drets de les persones amb discapacitat.

L’objectiu de la present convocatòria és promoure, protegir i monitoritzar els drets de les persones amb discapacitat, per garantir que aquest col·lectiu pugui gaudir plenament dels seus drets. Es finançaran, doncs, aquelles accions destinades a contribuir activament al desenvolupament i la implementació de polítiques rellevants en aquest àmbit.

S’espera que els sol·licitants es centrin particularment en les següents àrees d’activitat:

 • El suport a la Comissió Europea en l’aplicació de les prioritats esmentades proporcionant anàlisi i dades per a qüestions crítiques o emergents, especialment aquelles en què hi hagi un buit de coneixement;
 • La provisió d’aportacions a les consultes públiques de la Comissió Europea i l’elaboració de documents de posicionament en els àmbits polítics pertinents de la UE;
 • El suport a les organitzacions membres nacionals en la seva participació en la implementació, a nivell nacional, dels principals processos polítics impulsats per la UE;
 • La dotació de les organitzacions membres de les habilitats i competències necessàries per promoure els interessos i els drets de les persones amb discapacitat, amb l’objectiu de millorar la igualtat d’oportunitats de les persones amb discapacitat, particularment, en els àmbits de l’ocupació i la no discriminació;
 • El desenvolupament d’eines d’informació i de campanya (llocs web, publicacions o altres mitjans) per informar sobre els objectius, les polítiques i les accions de la UE en l’àmbit de la discapacitat, incrementant la capacitat de xarxa i sensibilitzant al públic.

Els tipus d’accions que es finançaran en el marc d’aquesta convocatòria poden incloure activitats analítiques (recopilació de dades i estadístiques, l’elaboració de publicacions, informes, noves metodologies i indicadors, etc.); activitats de formació (intercanvis de personal, entrenaments en línia, seminaris, etc.); aprenentatge mutu, cooperació, activitats de sensibilització i disseminació (intercanvis de bones pràctiques, l’organització de campanyes mediàtiques, conferències, etc.) i activitats de gestió per donar suport a les operacions de la xarxa, en particular, aquelles activitats adreçades a la creació de capacitats per als seus membres.

Per tal d’assegurar una perspectiva inclusiva, caldrà fomentar la participació dels grups rellevants en les accions que el Programa finançarà, i en particular, la participació de persones amb discapacitat, les seves famílies i les organitzacions representatives.

 

Bases:
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=572&furtherCalls=yes
Termini de presentació:
25.09.2019
Subvencions per a la prevenció i el tractament de les drogodependències – Convocatòria excepcional 2019
Convoca:
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Descripció:

El Departament de Salut obre convocatòria de caràcter excepcional, per tal de subvencionar aquells projectes desenvolupats durant l’any 2018, per entitats privades sense afany de lucre, en l’àmbit de la salut de prevenció i tractament de les drogodependències que no hagin estat subvencionades prèviament a la convocatòria realitzada mitjançant la Resolució SLT/1736/2018, de 19 de juliol.

Objecte:

Convocar subvencions per a finançar actuacions en l’àmbit de la salut per a la prevenció i el tractament de les drogodependències, que en cap cas siguin substitutives de prestacions assistencials, les quals es realitzin en el marc del Pla de Salut de Catalunya vigent en cada moment.

Bases:
Termini de presentació:
25.09.2019
Subvencions per a la traducció al català d’obres no literàries – 2019
Convoca:
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
Descripció:
Són subvencions per promoure l’oferta en català d’obres no literàries en forma de llibre, escrites originàriament en qualsevol altra llengua.

Queda exclosa d’aquesta línia de subvencions la traducció al català de llibres de text, de manuals
universitaris, de tesis i tesines, de projectes de recerca, de revistes, de butlletins i de catàlegs comercials.

Va dirigida a:

 • A les empreses editorials, tant persones físiques com jurídiques, amb domicili en un estat membre de la Unió
  Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu, quan el seu projecte tingui incidència a Catalunya, amb
  acreditació de distribució i comercialització.
 • A les entitats editorials sense ànim de lucre privades.
Bases:
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=847424
Termini de presentació:
29.11.2019
Subvencions per a la traducció al català d’obres literàries – 2019
Convoca:
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
Descripció:

Són subvencions per donar suport a propostes de traducció al català d’obres literàries escrites originàriament en qualsevol llengua no oficial a Catalunya.

Va dirigida a:

 • A les empreses editorials (persones físiques o jurídiques) domiciliades en un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu, quan el seu projecte tingui incidència a Catalunya, amb acreditació de distribució i comercialització.
 • A Les entitats editorials sense ànim de lucre privades
Bases:
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=847444
Termini de presentació:
29.11.2019
Pàgina 1 de 212