Skip to Content

cercador d'ajuts, premis i subvencions

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat d'Ajuts, Premis i Subvencions

Taulell d'Ajuts, Premis i Subvencions

En aquesta taula trobaràs totes aquelles convocatòries d’ajuts, premis i subvencions que poden ser útils per al finançament del vostre projecte, amb un enllaç directe perquè també puguis descarregar les bases, els formularis corresponents i amb la data de termini de presentació de la sol·licitud.

A continuació els diferents premis, ajuts i subvencions ordenats per ordre de termini de sol·licitud.

AJUT
Suport econòmic que atorga una entitat, institució o òrgan de caire privat per a la realització d'un projecte.
PREMIS
Reconeixement sovint econòmic, segons decisió d'un jurat, per la iniciativa o el bon desenvolupament d'un projecte.
Subvenció
Ajut econòmic que parteix d'una convocatòria que realitza l'Administració pública. Es presenten als diaris oficials.

subvencions

Subvencions destinades a finançar activitats de cultura popular i tradicional organitzades per entitats culturals sense ànim de lucre – 2019
Convoca:
Gerència de Serveis de Cultura - Diputació de Barcelona
Descripció:

Aquestes subvencions tenen com a finalitat contribuir al finançament de l’organització i/o participació en activitats de cultura popular i tradicionala la demarcació de la Diputació de Barcelona, vinculades a:

  • Cicle festiu dels municipis i comunitats.
  • Mostres i trobades de cultura popular i tradicional.
  • Sortides, viatges o intercanvis vinculats a l’objecte de la convocatòria.
  • Festivals, concursos i exposicions relacionats amb la cultura popular i tradicional.
  • Producció de nous espectacles de cultura popular.Commemoració d’aniversaris de personalitats, fets i/o entitats adreçades a la conservació i difusió de la memòria cultural col·lectiva.
  • Restauració o creació d’elements d’imatgeria festiva i confecció de la indumentària.

El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’11 de febrer de 2019 i finalitzarà el 27 de març del
2019, i s’anunciarà amb la publicació d’un extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS)

Bases:
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2019&02/022019001945.pdf&1
Termini de presentació:
27.03.2019
Subvencions per a projectes artístics de caràcter professional en l’àmbit de les arts visuals 2019
Convoca:
Departament de Cultura - Generalitat de Catalunya
Descripció:

L’objecte d’aquesta subvenció és promoure projectes professionals de formació, producció, exhibició i difusió vinculats a l’àmbit de les arts visuals, així com projectes interdisciplinaris o de noves tendències que tinguin com a base les arts visuals.

Aquesta línia de subvencions té les modalitats següents:

 

A) Suport a l’organització d’un programa d’activitats de formació per a professionals i a l’organització d’activitats de dinamització i d’iniciació a les arts visuals.

Poden ser subvencions per a:

          1) Iniciatives que volen fomentar la recerca, el diàleg i l’intercanvi d’experiències entre professionals, així com aquelles que milloren els coneixements en noves tecnologies i qualsevol altra que impliqui un creixement professional dins del sector de les arts visuals.

          2) Projectes pedagògics que tenen com a objectiu l’educació i la comprensió dels llenguatges de les arts visuals.

         3) Programes de residència per a artistes i altres professionals de les arts visuals. S’entén per programes de residència aquells que tenen com a objectiu proveir els participants de temps d’estada, espai i mitjans per desenvolupar el seu procés creatiu i/o d’investigació. Inclouen assessorament professional, tant teòric com pràctic, als residents, ajuda a la producció i visibilització dels resultats obtinguts, entre altres aspectes, per tal d’aconseguir la màxima professionalització.

          4) Activitats en format de seminaris, jornades, tallers, cursos, etc.

B) Suport a l’organització d’activitats professionals en format d’exposició, mostra, festival o similar, que tinguin com a objectiu desenvolupar, impulsar i difondre projectes basats en les arts visuals.

Són subvencions per a la producció, l’exhibició i la difusió d’aquests projectes. Cal que es faci una presentació pública del projecte dins de l’any natural de la concessió de la subvenció. Se n’exclouen el procés de recerca previ a la producció, les activitats promogudes per una galeria d’art i totes les que tinguin una finalitat comercial.

C) Suport a projectes de comunicació, arxius i plataformes digitals dedicats a la preservació, la documentació, la catalogació i la difusió, que suposin un impuls en la trajectòria del sector o del sol·licitant, en format de publicació digital, web o qualsevol altre vinculat a les noves tecnologies. Se n’exclouen les publicacions en suport paper, els webs de promoció artística amb finalitat lucrativa i les actualitzacions de les webs dels sol·licitants.

Aquestes subvencions són de tramitació telemàtica obligatòria i haureu de tenir un certificat digital per poder signar la sol·licitud.  En cas d’interrupció no planificada del funcionament de Tràmits gencat, durant l’últim dia del termini de sol·licitud, caldrà que envieu immediatament a la bústia de contacte un missatge informant de l’error. És necessari que hi adjunteu el formulari de sol·licitud degudament signat i una captura de pantalla (tecla Impr Pant) en què es pugui veure el missatge d’error que us retorna el sistema i l’hora en què s’ha produït la incidència.

Bases:
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=843301
Termini de presentació:
28.03.2019
Subvencions per promoure el coneixement i l’ús de l’occità, aranès a l’Aran, a Catalunya
Convoca:
Departament de Cultura - Generalitat de Catalunya
Descripció:

L’objecte d’aquestes subvencions és promoure iniciatives que difonguin el coneixement i l’ús de la llengua occitana a Catalunya.

Queda exclosa l’edició d’obres literàries, de llibres de text i de manuals universitaris.

Aquestes subvencions són de tramitació telemàtica obligatòria i haureu de tenir un certificat digital per poder signar la sol·licitud.

En cas d’interrupció no planificada del funcionament de Tràmits gencat, durant l’últim dia del termini de sol·licitud, caldrà que envieu immediatament a la bústia de contacte un missatge informant de l’error. És necessari que hi adjunteu el formulari de sol·licitud degudament signat i una captura de pantalla (tecla Impr Pant) en què es pugui veure el missatge d’error que us retorna el sistema i l’hora en què s’ha produït la incidència.

Bases:
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=813927
Termini de presentació:
28.03.2019
Subvencions a activitats de dansa de caràcter professional – 2019
Convoca:
Departament de Cultura - Generalitat de Catalunya
Descripció:

Són subvencions per a activitats de dansa de caràcter professional d’acord amb les modalitats següents:

tramitació telemàtica
a) Suport a l’organització d’activitats de formació no reglada per a professionals.
b) Suport a la creació, producció i presentació pública d’espectacles. Es pot sol·licitar la subvenció per a aquelles produccions enteses com a nou espectacle, o bé per a projectes en residència. També les reposicions o revisions d’aquelles creacions en què la producció originaria tingui, com a mínim, 4 anys d’antiguitat.
c) Suport a l’exhibició d’espectacles.
d) Suport a activitats de difusió a través de mostres, festivals i esdeveniments similars.

Aquestes subvencions són de tramitació telemàtica obligatòria i haureu de tenir un certificat digital per poder signar la sol·licitud.

Bases:
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=843301
Termini de presentació:
28.03.2019
Subvencions a activitats de circ de caràcter professional – 2019
Convoca:
Departament de Cultura - Generalitat de Catalunya
Descripció:

Són subvencions a activitats de circ de caràcter professional d’acord amb les modalitats següents:

a) Suport a l’organització d’activitats de formació no reglada per a professionals.
b) Suport a la nova creació, producció i presentació pública d’espectacles. Es pot sol·licitar la subvenció per a aquelles produccions enteses com a nou espectacle, o bé per a projectes en residència. També s’entenen com a nou espectacle, les reposicions o revisions d’aquelles creacions en què la producció originària tingui, com a mínim, 4 anys d’antiguitat.
S’entenen per residència tots aquells projectes que es duguin a terme en un equipament cultural especialitzat, d’àmbit públic o privat, que ha de posar a disposició de l’equip artístic resident els recursos necessaris per dur a terme el seu treball professional durant un període mínim de 7 dies que no cal que siguin consecutius.
Així mateix, el projecte en residència ha de preveure una tasca divulgativa que es relacioni amb el teixit social, ha de fomentar la creació de nous públics o participar en la programació de l’equipament.
c) Suport a l’exhibició d’espectacles.
d) Suport a activitats de difusió a través de mostres, festivals i esdeveniments similars.
Aquestes subvencions són de tramitació telemàtica obligatòria i haureu de tenir un certificat digital per poder signar la sol·licitud.

Bases:
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=843301
Termini de presentació:
28.03.2019
Pàgina 1 de 3123