Skip to Content

cercador d'ajuts, premis i subvencions

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat d'Ajuts, Premis i Subvencions

Taulell d'Ajuts, Premis i Subvencions

En aquesta taula trobaràs totes aquelles convocatòries d’ajuts, premis i subvencions que poden ser útils per al finançament del vostre projecte, amb un enllaç directe perquè també puguis descarregar les bases, els formularis corresponents i amb la data de termini de presentació de la sol·licitud.

A continuació els diferents premis, ajuts i subvencions ordenats per ordre de termini de sol·licitud.

AJUT
Suport econòmic que atorga una entitat, institució o òrgan de caire privat per a la realització d'un projecte.
PREMIS
Reconeixement sovint econòmic, segons decisió d'un jurat, per la iniciativa o el bon desenvolupament d'un projecte.
Subvenció
Ajut econòmic que parteix d'una convocatòria que realitza l'Administració pública. Es presenten als diaris oficials.

Ajuts

Ajuts a projectes de lluita contra l’estigma i la discriminació en salut mental d’Obertament 2017
Convoca:
Obertament
Descripció:

Obertament posa a l’abast d’entitats una convocatòria d’ajuts econòmics per a projectes que tinguin com a objectiu acabar amb la discriminació per raons de salut mental.

Objectius de la convocatòria
Promoure projectes de lluita contra l’estigma en salut mental amb la metodologia TLC3 (Targeted o segmentat: dirigit a un col·lectiu específic; Local: projecte local; Credible: creïble, en primera persona per part de les persones afectades; Continuous Contact: contacte continuat).
Implementar bones pràctiques amb una alta efectivitat i reproductibilitat, per tal de multiplicar les experiències locals de manera conjunta.

Durant les properes setmanes, Obertament realitzarà sessions de formació territorials per informar sobre la convocatòria i la creació de projectes de lluita contra l’estigma en salut mental.

Bases:
http://xarxanet.org/sites/default/files/userfiles/F%20Pere%20Tarr%C3%A9s_files/Convocatria_Obertament_2017_BASES.pdf
Termini de presentació:
27.07.2017
Convocatòria per al 2017 per a la concessió d’ajuts a projectes de recerca en l’àmbit de la diversitat religiosa
Convoca:
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge- Direcció General d'Afers Religiosos
Descripció:

D’acord amb el Decret 262/2016, de 7 de juny, de reestructuració del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, correspon a aquest Departament, a través de la Direcció General d’Afers Religiosos, entre d’altres, la funció de promoure activitats de difusió en matèria d’afers religiosos.

La Direcció General d’Afers Religiosos duu a terme la implementació de les polítiques en matèria d’afers religiosos, adreçades a garantir el màxim respecte a la llibertat religiosa i de culte i la convivència pacífica de les diferents esglésies, confessions i comunitats religioses en el si d’una comunitat plural i diversa.

Així mateix, la Direcció General d’Afers Religiosos té com a objectius, entre d’altres, millorar el coneixement de la cultura religiosa en la societat catalana i el diàleg interreligiós com a eina per fomentar la convivència i la tolerància.

L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) va ser creada per la Llei 7/2001, de 31 de maig, amb l’objectiu d’executar els programes de beques, de préstecs, de subvencions i d’altres activitats de foment a l’estudi universitari, de la recerca científica i tècnica i de la innovació tecnològica a Catalunya. L’article 6.5 dels estatuts de l’Agència preveu la possibilitat de gestionar activitats de foment d’altres departaments de la Generalitat. En virtut d’aquesta normativa, l’AGAUR actuarà com a entitat col·laboradora en la tramitació i el pagament de les subvencions previstes en aquesta Resolució.

En data 16 de juny es va publicar l’Ordre GAH/1386/2017, de 14 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajuts a projectes de recerca en l’àmbit de la diversitat religiosa.

Mitjançant el conveni de col·laboració formalitzat entre la Direcció General d’Afers Religiosos i l’AGAUR en data 29 de juny de 2017, s’encarrega a l’AGAUR la gestió de la convocatòria per a la concessió d’ajuts a projectes de recerca en l’àmbit de la diversitat religiosa per al 2017.

Vist el que disposen el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei esmentada;

Resolc:

Article 1

Obrir la convocatòria pública per a la concessió d’ajuts a projectes de recerca en l’àmbit de la diversitat religiosa per a l’any 2017.

Article 2

Les subvencions previstes en aquesta convocatòria es regeixen per l’Ordre GAH/1386/2017, de 14 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajuts a projectes de recerca en l’àmbit de la diversitat religiosa.

Article 3

3.1 La dotació màxima d’aquesta convocatòria és de divuit mil euros (18.000,00 €). L’import per ajut és d’entre sis mil euros (6.000,00 €) i nou mil euros (9.000,00 €). La despesa se satisfarà a càrrec de la partida pressupostària GO01D/440.680.00/3240/0000 del pressupost del 2017.

3.2 Les persones beneficiàries poden subcontractar serveis o activitats relacionats amb l’objecte de l’ajut i que no pot assumir directament l’equip de recerca, sempre que s’indiqui prèviament en el pressupost i no superi el 40% de l’import atorgat.

3.3 L’import de l’ajut es lliura en dos pagaments. El primer, equivalent al 60% del total, en concepte de bestreta, es tramita un cop es resol la convocatòria. El pagament del 40% restant es tramita quan l’entitat beneficiària hagi presentat la documentació justificativa, d’acord amb el que preveu la base reguladora 17 establerta a l’Ordre GAH/1386/2017. Per al pagament d’aquest ajut no s’exigeix la presentació de garanties.

Article 4

4.1 El termini de presentació de les sol·licituds és del 28 d’agost al 19 de setembre de 2017, ambdós inclosos.

4.2 L’àmbit temporal de realització dels projectes de recerca és d’un any com a màxim a comptar de la notificació de la resolució de concessió de la subvenció. Excepcionalment, i amb sol·licitud prèvia motivada de l’entitat interessada, la Direcció General d’Afers Religiosos pot atorgar una pròrroga, que en cap cas no pot ser superior a tres mesos. En cas de sol·licitar l’ampliació, la sol·licitud s’ha de presentar abans que finalitzi el període inicial d’execució.

4.3 Les sol·licituds s’han d’emplenar per via electrònica a través de Tràmits gencat, a l’adreça electrònica http://tramits.gencat.cat/11269.

Un cop s’ha emplenat la sol·licitud, si la persona sol·licitant es pot identificar mitjançant qualsevol dels sistemes de signatura electrònica admesos per la seu electrònica corporativa de la Generalitat de Catalunya, pot completar el procés de presentació de la sol·licitud adjuntant per via electrònica la documentació exigida.

En cas que la persona sol·licitant no disposi de cap dels sistemes d’identificació dels acceptats per la seu electrònica, un cop emplenada la sol·licitud de manera electrònica, podrà completar el procés de presentació de la sol·licitud adjuntant per via electrònica la documentació exigida. En aquest darrer cas, l’AGAUR comprovarà, a través de la Plataforma d’integració i col·laboració administrativa (PICA), les dades identificatives de la persona sol·licitant. En cas que aquesta comprovació no sigui possible, es requerirà a la persona sol·licitant que presenti la documentació identificativa corresponent.

En ambdós casos, el registre electrònic corporatiu de la Generalitat de Catalunya S@rCat emet de manera automàtica el rebut de presentació corresponent, que consisteix en una còpia autenticada de l’escrit, la sol·licitud o la comunicació de què es tracti, i hi inclou la data i l’hora de presentació i el número de registre d’entrada.

D’acord amb el que estableix l’article 3.9 de la Llei 59/2003, de 9 de desembre, de signatura electrònica, l’AGAUR reconeix la validesa i l’eficàcia de les sol·licituds presentades per via electrònica sempre que es compleixi el mecanisme d’acreditació de la identitat de la persona sol·licitant.

En tot cas, és aplicable el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

4.4 L’imprès de sol·licitud normalitzat està format per un formulari general i un document annex que s’ha d’adjuntar al formulari.

4.5 Les persones sol·licitants poden disposar de la darrera actualització de la matriu de dades del Baròmetre de les religions i del Mapa religiós de Catalunya. La petició es pot fer mitjançant l’imprès normalitzat de sol·licitud de l’ajut.

Article 5

5.1 La tramitació de la convocatòria correspon a l’AGAUR, d’acord amb el conveni de col·laboració formalitzat en data 29 de juny de 2017 entre la Direcció General d’Afers Religiosos i l’AGAUR.

5.2 La resolució de la convocatòria correspon a la persona titular de la Direcció General d’Afers Religiosos, d’acord amb la Resolució GRI/1728/2013, de 18 de juliol (DOGC número 6434, de 07.08.2013).

5.3 El procediment de concessió d’aquests ajuts és el de concurrència competitiva.

5.4 El termini màxim per resoldre és de sis mesos a comptar de la data de finalització del termini per presentar les sol·licituds. Un cop transcorregut aquest termini sense resolució expressa, les sol·licituds s’entenen desestimades.

5.5 L’AGAUR ha de notificar la resolució de la convocatòria a les entitats interessades mitjançant la publicació al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i al web de l’AGAUR, sense perjudici que es puguin utilitzar altres mitjans de notificació. La resolució de concessió indicarà els recursos que s’hi poden interposar.

5.6 Contra la resolució, que exhaureix la via administrativa, les entitats interessades poden interposar recurs potestatiu de reposició davant la persona titular del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, en el termini d’un mes, o bé directament recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos, en ambdós supòsits a comptar de l’endemà de la publicació de la resolució al Tauler electrònic.

Article 6

Els equips de recerca adscrits a les persones beneficiàries hauran d’estar constituïts per:

a) Un mínim de quatre persones investigadores amb dos doctors/ores, de les quals, com a mínim dues han de tenir dedicació completa i estar vinculades estatutàriament o contractualment a la plantilla universitària o del centre de recerca.

Una d’aquestes dues persones assumeix la responsabilitat del projecte i pot actuar en nom i representació de l’entitat beneficiària.

Les persones amb contractes ICREA, Ramón y Cajal o altres contractes postdoctorals amb una durada mínima de dos anys computen com a membres de l’equip de recerca amb vinculació permanent.

b) La resta de l’equip pot tenir la composició següent: personal vinculat contractualment o estatutàriament a les persones beneficiàries, becaris/àries, personal contractat predoctoral o postdoctoral amb credencial o personal tècnic de suport a la recerca, que pot formar part de l’equip sempre que tingui caràcter investigador.

Article 7

Es consideren subvencionables els treballs de recerca que versin sobre algun dels temes inclosos en els àmbits de recerca que s’indiquen a continuació i, en general, tots els que desenvolupin l’objecte que estableix la base 1 establerta a l’Ordre GAH/1386/2017:

a) Participació de les comunitats religioses en una cultura pública comuna.

b) Diàleg interreligiós, diàleg entre una determinada fe i la cultura catalana i occidental actual i/o diàleg entre ateisme o agnosticisme i religió o fe.

c) Religió i mitjans de comunicació.

d) Gestió pública de la diversitat religiosa.

e) El dret a la llibertat religiosa: ciutadania, convivència i pluralisme.

f) Religió, democràcia i actitud davant les minories.

g) Religió i joves.

Són prioritaris els projectes relacionats amb els apartats a), b) i c).

Bases:
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=791795&language=ca_ES
Termini de presentació:
19.09.2017
Convocades les línies d’Aportacions Reintegrables de l’Institut de Cultura de les Empreses Culturals
Convoca:
Generalitat de Catalunya - Departament de Cultura
Descripció:

1. Aportacions reintegrables a projectes culturals

Les aportacions reintegrables són uns ajuts econòmics en forma de “cofinançament” que permeten a l’empresa disposar de finançament a priori per a un projecte cultural.
L’objecte és la concessió d’ajuts a projectes culturals dels àmbits de les arts escèniques, de les arts visuals, del món editorial, del discogràfic i musical, que tinguin una temporalitat definida, que siguin econòmicament identificables i diferenciables dins l’activitat de l’empresa, i adreçats a la producció, distribució, comercialització o explotació de béns de consum cultural.

Termini per sol·licitar l’ajut: del 23 de febrer al 5 d’octubre de 2017

Aquests ajuts són de tramitació telemàtica obligatòria. 

A qui va dirigit: A persones físiques o jurídiques que tinguin com a objecte fer activitats de producció, distribució, comercialització de béns de consum cultural. També poden presentar sol·licituds les agrupacions d’empreses que es constitueixen en unions temporals d’empreses (UTE).
Visiteu el web per a més informació i per demanar aquest ajut

2. Aportacions reintegrables a plans de distribució de llargmetratges cinematogràfics

Les aportacions reintegrables són uns ajuts econòmics en forma de “cofinançament” que permeten a l’empresa disposar de finançament a priori per a un projecte cultural.

L’objecte és la concessió d’ajuts a plans de distribució de llargmetratges cinematogràfics per part d’empreses distribuïdores catalanes en el territori espanyol.

Termini per sol·licitar l’ajut: del 23 de febrer al 27 de març de 2017

Aquestes beques són de tramitació telemàtica obligatòria. 

A qui va dirigit: Empresa distribuïdora independent que no és objecte d’influència dominant, directa o indirecta, ni par part d’empreses d’estats no membres de la Unió Europea ni associats a l’Espai Econòmic Europeu, ni d’empreses prestadores de serveis de comunicació audiovisual, per raons de propietat, de participació financera o per normes que e regeixen la presa de decisions.
També poden presentar sol·licituds les agrupacions d’empreses que es constitueix en unions temporals d’empreses (UTE).
No són destinatàries les associacions, les fundacions i altres entitats sense ànim de lucre, així com les administracions públiques i ens que en depenen.

Bases:
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts-a-projectes-culturals-00002?category=740579c2-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&utm_source=SUBVENCIONS+DEPARTAMENT+DE+CULTURA&utm_campaign=1caa3438dd-EMAIL_CAMPAIGN_2017_02_23&utm_medium=email&utm_term=0_8cd1b8d120-1caa3438dd-211247777
Termini de presentació:
06.10.2017
Ajuts per al cofinançament de projectes recolzats pel programa LIFE en l’àmbit de la biodiversitat 2017
Convoca:
Fundació Biodiversidad
Descripció:

La Fundació Biodiversidad convoca ajuts a aquelles activitats els objectius de les quals es centrin en naturalesa i biodiversitat.

  • LIFE Naturalesa i Biodiversitat
  • LIFE Governança i Informació Mediambientals
  • LIFE+ sobre Naturalesa i Biodiversitat
  • LIFE+ sobre Informació i Comunicació 

La dotació màxima global de la convocatòria és de fins a 1.000.000 €. L’import màxim que es podrà concedir per cada sol·licitud no podrà superar els 200.000€.

Bases:
http://fundacion-biodiversidad.es/es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas/convocatoria-de-concesion-de-ayudas-de-la-fundacion-3
Termini de presentació:
16.10.2017
Ajuts a les associacions de persones estudiants universitàries per al curs 2017-2018
Convoca:
Generalitat de Catalunya. Departament d'Empresa i Coneixement. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
Descripció:

L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) convoca subvencions per donar suport a les activitats que potencien la internacionalització de l’associacionisme juvenil en l’àmbit universitari, així com a les activitats de tipus científic, formatiu o social organitzades per associacions d’estudiantat universitari de Catalunya.

L’associació ha de dur a terme l’activitat objecte de la subvenció durant el curs 2017-2018 i, com a màxim, fins al 7 de setembre de 2018.

Es consideren despeses subvencionables totes les que aquestes bases reguladores estableixin com a tals i que, a més, compleixin els requisits següents:

– Que les despeses responguin de manera inequívoca a la naturalesa de l’activitat subvencionada, resultin estrictament necessàries i es duguin a terme en el termini i les condicions que determinin aquestes bases reguladores, així com la convocatòria, si escau. En cap cas, el cost dels béns o serveis subvencionats no pot superar el seu valor de mercat.

– Que les despeses es comprometin durant el període d’execució de l’activitat subvencionada i estiguin realment pagades en el moment de la justificació de l’ajut.

– Que les despeses siguin identificables, controlables i subjectes als preus de mercat i als principis de publicitat, concurrència i transparència, que recull la normativa aplicable.

– Que les despeses siguin verificables. A aquests efectes, les associacions beneficiàries hauran de conservar evidències de la correcta execució de les accions.

5.2 En particular, els ajuts es poden aplicar als conceptes següents:

a) Despeses d’adquisició de material fungible

b) Despeses de publicitat i difusió

c) Despeses de viatge

d) Despeses d’adquisició de material bibliogràfic.

e) Altres despeses

En queden explícitament excloses les despeses de funcionament de l’associació, les despeses de personal, de material inventariable i, concretament, el material informàtic (ordinadors, impressores, etc.).

Bases:
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=789624&language=ca_ES
Termini de presentació:
26.10.2017
Pàgina 1 de 3123