Skip to Content

cercador d'ajuts, premis i subvencions

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat d'Ajuts, Premis i Subvencions

Taulell d'Ajuts, Premis i Subvencions

En aquesta taula trobaràs totes aquelles convocatòries d’ajuts, premis i subvencions que poden ser útils per al finançament del vostre projecte, amb un enllaç directe perquè també puguis descarregar les bases, els formularis corresponents i amb la data de termini de presentació de la sol·licitud.

A continuació els diferents premis, ajuts i subvencions ordenats per ordre de termini de sol·licitud.

AJUT
Suport econòmic que atorga una entitat, institució o òrgan de caire privat per a la realització d'un projecte.
PREMIS
Reconeixement sovint econòmic, segons decisió d'un jurat, per la iniciativa o el bon desenvolupament d'un projecte.
Subvenció
Ajut econòmic que parteix d'una convocatòria que realitza l'Administració pública. Es presenten als diaris oficials.

Ajuts

Ajuts Carrefour a favor de la infància desafavorida a Espanya 2018
Convoca:
Fundació Solidaridad Carrefour
Descripció:

La convocatòria s’adreça exclusivament a institucions o entitat no governamentals sense ànim de lucre, amb seu social i fiscal a Espanya, els projectes de les quals es desenvolupin a qualsevol part del territori espanyol i promoguin millores en les condicions de vida d’infants o joves desafavorits (edats compreses entre 0 i 21 anys). 

La dotació de cadascun dels sis projectes seleccionats serà de 30.000 euros

Bases:
https://www.carrefour.es/_includes/pdfs/bases-convocatoria-ayudas-2018.pdf
Termini de presentació:
26.04.2018
7a convocatòria de les Beques Educar Fomentant l’Esforç
Convoca:
Fundació Espavila
Descripció:

La Fundació Espavila engega la setena convocatòria d’aquestes Beques amb l’objectiu de promoure iniciatives que es duguin a terme a Catalunya i en l’àmbit educatiu i lúdic de 0 a 18 anys per promoure els valors de la cultura de l’esforç.

Qui s’hi pot presentar?
Qualsevol persona individual, entitat o empresa que vulguin dur a terme un projecte presentat en un entorn lúdic o educatiu, ja sigui a dins l’escola o a fora, i que siguin capaços de transmetre amb continuïtat en els infants i els joves un compromís per una educació basada en l’esforç.
Caldrà demostrar per escrit el suport del/s centre/s on es pretén desenvolupar el projecte.
Els projectes han d’anar dirigits a infants i nois/es de qualsevol edat, amb un topall màxim de 18 anys.

S’instauren 4 beques d’entre 1.000 i 3.000 euros cada una. Dotació total 8.000 euros.

Bases:
http://www.espavila.cat/bases-del-concurs/
Termini de presentació:
30.04.2018
Ajuts a activitats en l’àmbit de la biodiversitat terrestre, marina i litoral i el foment de la informació ambiental 2018
Convoca:
Fundación Biodiversidad
Descripció:

La Fundación Biodiversidad convoca subvencions per a la realització d’activitats en l’àmbit de la biodiversitat terrestre, marina i litoral, així com per a projectes d’informació i sensibilització ambiental relacionats amb els fins de la Fundació.

La dotació màxima global de la convocatòria és de fins a 1.100.000 €. L’import màxim per a cada sol·licitud no podrà superar els 50.000 € per a les línies d’actuació biodiversitat terrestre i biodiversitat marina i litoral, i de 25.000 € per a projectes relacionats amb la informació ambiental.

Biodiversitat terrestre: Els projectes d’aquesta línia hauran de promoure el manteniment dels processos ecològics essencials, en la conservació de la diversitat biològica, genètica, de poblacions i d’espècies, i en la preservació de la varietat, singularitat i bellesa dels ecosistemes naturals, de la diversitat geològica i dels paisatge.

Biodiversitat marina i litoral: Els projectes d’aquesta línia hauran de ser la gestió i conservació de la biodiversitat marina i litoral davant els impactes que pugui patir i assegurarel seu desenvolupament i explotació sostenibles. 

Foment de la Informació Ambiental: Els projectes d’aquesta línia hauran de promoure l’augment de la presència d’informació ambiental en els mitjans, a través de la realització de projectes i activitats d’informació i sensibilització ambiental.

Bases:
http://boe.es/boe/dias/2018/01/24/pdfs/BOE-A-2018-891.pdf
Termini de presentació:
30.04.2018
Ajuts a projectes d’iniciatives socials 2018 – Acció social en l’àmbit rural
Convoca:
Obra Social La Caixa
Descripció:

L’Obra Social La Caixa obre convocatòria amb la finalitat d’impulsar projectes adaptats a les característiques específiques i a les necessitats psicosocials en el medi rural d’infants, joves, dones, gent gran, persones amb discapacitat o malaltia mental i persones en risc de pobresa o exclusió social

Àmbits d’actuació

 • Promoció de l’autonomia personal i atenció a l’envelliment, a la discapacitat i a la malaltia
 • Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social 
 • Inserció sociolaboral
 • Interculturalitat i cohesió social

Finançament

75 % del cost del projecte:
Fins a 40.000 € en projectes presentats per una sola entitat.
Fins a 60.000 € en projectes presentats conjuntament i a través d’un partenariat format per dues entitat o més, o entitats fusionades els últims cinc anys.

Bases:
https://obrasociallacaixa.org/documents/10280/717651/bases_ambito_rural_2018_ca.pdf/ce0c4328-74eb-4186-9532-4451863b25d7
Termini de presentació:
21.05.2018
“El Desafío” de Talento Solidario 2018
Convoca:
Fundació Botín
Descripció:

La Fundació Botín engega un nou desafiament a través del qual busca idees i iniciatives que contribueixin a la protecció, promoció i conservació del medi ambient, millorant la qualitat de vida i l’ocupabilitat dels col·lectius vulnerables.

Contingut:

Objectius

 • Ajudar a que els col·lectius més vulnerables tinguin accés a productes i serveis, mitjançant la reutilització, aprofitament, canalització o reciclatge dels mateixos (garantir l’accessibilitat a recursos escassos / béns o serveis).
 • Promocionar la inserció sociolaboral de persones vulnerables. (Ocupabilitat).
 • Millorar el medi en què viuen aquestes persones (desenvolupament entorn rural / urbà).

  Es donarà suport a projectes: 

 • Innovadors en el fet que continguin elements diferents per afrontar i resoldre aquesta problemàtica social.
 • Que generin un impacte social rellevant. Es busquen projectes d’interès general que beneficiïn a la societat en el seu conjunt amb potencial de millorar la situació dels col·lectius descrits en el repte.
 • Que puguin ser models replicables o exportables a altres territoris, localitats, àmbits educatius, beneficiaris etc …
 • Que siguin sostenibles econòmicament a mitjà/llarg termini. 
 • Que potenciïn els entorns col·laboratius, és a dir, projectes que en el seu disseny o implementació contemplin la col·laboració amb altres organitzacions socials, públiques i/o privades.
Bases:
https://eldesafiots.org/
Termini de presentació:
28.05.2018
Pàgina 1 de 212