Skip to Content

cercador d'ajuts, premis i subvencions

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat d'Ajuts, Premis i Subvencions

Taulell d'Ajuts, Premis i Subvencions

En aquesta taula trobaràs totes aquelles convocatòries d’ajuts, premis i subvencions que poden ser útils per al finançament del vostre projecte, amb un enllaç directe perquè també puguis descarregar les bases, els formularis corresponents i amb la data de termini de presentació de la sol·licitud.

A continuació els diferents premis, ajuts i subvencions ordenats per ordre de termini de sol·licitud.

AJUT
Suport econòmic que atorga una entitat, institució o òrgan de caire privat per a la realització d'un projecte.
PREMIS
Reconeixement sovint econòmic, segons decisió d'un jurat, per la iniciativa o el bon desenvolupament d'un projecte.
Subvenció
Ajut econòmic que parteix d'una convocatòria que realitza l'Administració pública. Es presenten als diaris oficials.

Ajuts

Beca Primitivo de Vega d’atenció a les persones grans 2017
Convoca:
Fundació MAPFRE
Descripció:

La Fundació MAPFRE convoca una nova edició d’aquesta Beca amb la finalitat de facilitar suport econòmic per a la realització d’un treball científic en l’àrea d’atenció a la gent gran.

Àrees sobre les quals hauran de versar els projectes d’investigació presentats a la convocatòria:

 • Instruments de classificació de la dependència i dels usuaris, per establir grups homogenis d’intervenció o instruments innovadors de mesurament en una d’aquestes àrees: funcional, física o psicosocial.
 • Programes de divulgació i conscienciació en l’atenció a la gent gran, detecció de població major de risc o actuació sobre problemes sanitaris i / o socials de risc.
 • Programes de promoció de l’envelliment actiu especialment els que fomentin la vida saludable, participativa i segura de les persones grans.
 • Innovacions tecnològiques que afavoreixin la independència, control, supervisió, seguretat i garantia de l’atenció a la persona gran.

Qui s’hi pot presentar?

 • Persones investigadores o equips d’investigació de l’àmbit acadèmic i professional, que desitgin desenvolupar programes d’investigació.
 • Persones jurídiques (residències, institucions sanitàries públiques o privades, centres docents, etc.), l’àmbit d’actuació sigui l’atenció a la gent gran.

La dotació global màxima: 15.000 euros.

Bases:
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/images/folleto-beca-primitivo-vega-2017_tcm1069-406962.pdf
Termini de presentació:
20.10.2017
Ajudes d’Iwith.org per a projectes web en l’àmbit de la salut 2017
Convoca:
Iwithorg.org
Descripció:

Iwith.org engega una convocatòria amb l’objectiu de crear una pàgina web moderna, de disseny i identificativa per a una organització en el món sanitari.

Contingut:
Fases del procés de selecció:

 • Primera fase: selecció dels projectes que cumpleixin els requisits i que podran optar a les ajudes i passar a la segona fase.
 • Segona fase: es realitzarà l’assessorament personalitzat per conèixer les necessitats de l’organització. També es presentaran recomanacions i propostes per desenvolupar el nou projecte web.
 • Tercera fase: el Comitè de Beques d’iWith.org seleccionarà el millor projecte que hagi rebut assessorament per dissenyar-li la web i acompanyar-li fins l’any 2021.

  Què rep el projecte guanyador?

La creació i disseny de la pàgina web inclou:

 • Allotjament i programació web a l’Abcore Cadí
 • Llibertat de disseny sobre plantilles Responsive
 • Formació d’administradors
 • Eines de comunicació web com newsletters, esdeveniments o serveis de notes de premsa
 • Suport a usuaris i acompanyament: el projecte seleccionat rebrà suport sense cap cost fins l’any 2021.
Bases:
http://www.iwith.org/ca/ayudas/beca_sanidad.html
Termini de presentació:
20.10.2017
Jovemprèn, un programa que financia projectes emprenedors
Convoca:
Associació Centre Cultural Sant Vicenç de Sarrià
Descripció:

L’Associació Centre Cultural de Sant Vicenç de Sarrià presenta la 5è edició del Programa JovEmprèn.

L’entitat organitza un concurs per a joves emprenedors adreçat a tots els joves que pertanyen a grups i entitats juvenils del món del lleure i l’educació. El Programa JovEmprèn, organitzat amb el suport de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya i CoworkinGràcia, vol donar a conèixer entre els joves el món de l’emprenedoria i oferir-los la possibilitat de desenvolupar, de manera tutorada per experts en emprenedoria, el propi Projecte o Iniciativa Social, en format de concurs.

Els grups de joves que pertanyen a entitats juvenils poden presentar un projecte al concurs d’emprenedors, amb categoria específica.

Els Premis seran atorgats a un projecte de millora o nova acció aplicable en la seva entitat (de caràcter social, comunitari, col·laboratiu o ambiental) que suposi un avenç en la implantació de nous models productius i d’organització de caràcter innovador i inclusiu (que integrin el servei a la comunitat i l’aprenentatge de competències, habilitats i valors).

El premi és en format finançament, amb 1.000€ el PRIMER PREMI i 500€ el SEGON PREMI.

També s’oferirà espai per a treballar i reunir-se i els dos equips guanyadors rebran també assessorament i tutories personalitzades, incorporant aquests equips de joves a la Incubadora-coworking del Centre de Sarrià.

El projecte s’haurà de dur a terme en el termini fixat en les bases (com a màxim 8 mesos després de l’adjudicació del premi) i un cop finalitzat, s’haurà de lliurar una memòria justificativa.

Es valoraran els projectes que posin èmfasi en:

 • Projectes que col•laborin en la transformació social dels barris i els municipis
 • Estratègies per incloure col•lectius en situació vulnerable en els projectes i les activitats
 • Projectes que plantegin un treball en xarxa amb la resta d’agents del territori

L’Associació Centre Cultural Sant Vicenç de Sarrià ajudarà al desenvolupament del projecte guanyador amb un acompanyament metodològic per part d’un expert en la matèria en funció de la necessitat que es vulgui abordar.

Es farà a través de 3 sessions de treball/formatives amb l’equip: una a l’inici, una en la fase de desenvolupament i una al tancament. També s’oferiran els espais del Centre de Sarrià per a treballar i reunir-se.

El grup guanyador s’incorporarà a la Incubadora-coworking del Centre a partir de la data de resolució del Premi. Per optar-hi cal presentar, necessàriament:

Justificació i memòria del projecte,

Pla de viabilitat econòmica i tècnica,

Calendari d’execució,

Mesures per a l’avaluació dels resultats.

Pressupost total del projecte i quin és el percentatge que es pensa finançar amb l’import del premi.

També cal especificar amb quines altres fonts de finançament o patrocinadors es preveu finançar la resta del projecte.

La convocatòria és oberta a tots els joves que pertanyen a grups i entitats juvenils legalment constituïdes que presten serveis a la joventut de forma estable i que estiguin reconegudes com a tal en el Cens de la Secretaria General de Joventut. Si alguna entitat o associació engloba seccions o associacions diverses, aquestes seccions o associacions gestionaran sempre les sol•licituds per mitjà de l’Entitat legalment constituïda.

L’Associació Centre Cultural Sant Vicenç de Sarrià signarà un contracte amb l’autor o autors del projecte guanyador en el qual s’establiran els termes de la concessió del premi, i de l’execució i avaluació del projecte, així com del seu patrocini. Tenint en compte les candidatures presentades, l’Associació Centre Cultural Sant Vicenç de Sarrià pot declarar desert el Premi. L’import del premi es farà efectiu en la Gala de Lliurament dels Premis al Teatre de Sarrià, el dimarts 19 de desembre de 2017.

Bases:
https://jovemprensarria.wordpress.com/entitats-juvenils/
Termini de presentació:
22.10.2017
Ajuts a les associacions de persones estudiants universitàries per al curs 2017-2018
Convoca:
Generalitat de Catalunya. Departament d'Empresa i Coneixement. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
Descripció:

L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) convoca subvencions per donar suport a les activitats que potencien la internacionalització de l’associacionisme juvenil en l’àmbit universitari, així com a les activitats de tipus científic, formatiu o social organitzades per associacions d’estudiantat universitari de Catalunya.

L’associació ha de dur a terme l’activitat objecte de la subvenció durant el curs 2017-2018 i, com a màxim, fins al 7 de setembre de 2018.

Es consideren despeses subvencionables totes les que aquestes bases reguladores estableixin com a tals i que, a més, compleixin els requisits següents:

– Que les despeses responguin de manera inequívoca a la naturalesa de l’activitat subvencionada, resultin estrictament necessàries i es duguin a terme en el termini i les condicions que determinin aquestes bases reguladores, així com la convocatòria, si escau. En cap cas, el cost dels béns o serveis subvencionats no pot superar el seu valor de mercat.

– Que les despeses es comprometin durant el període d’execució de l’activitat subvencionada i estiguin realment pagades en el moment de la justificació de l’ajut.

– Que les despeses siguin identificables, controlables i subjectes als preus de mercat i als principis de publicitat, concurrència i transparència, que recull la normativa aplicable.

– Que les despeses siguin verificables. A aquests efectes, les associacions beneficiàries hauran de conservar evidències de la correcta execució de les accions.

5.2 En particular, els ajuts es poden aplicar als conceptes següents:

a) Despeses d’adquisició de material fungible

b) Despeses de publicitat i difusió

c) Despeses de viatge

d) Despeses d’adquisició de material bibliogràfic.

e) Altres despeses

En queden explícitament excloses les despeses de funcionament de l’associació, les despeses de personal, de material inventariable i, concretament, el material informàtic (ordinadors, impressores, etc.).

Bases:
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=789624&language=ca_ES
Termini de presentació:
26.10.2017
Convocatòria d’ajuts per a donar suport a projectes artístics emergents en viu
Convoca:
Ajuntament de Barcelona. Institut de Cultura
Descripció:

S’obre la convocatòria d’ajuts per a donar suport a projectes artístics emergents en el terreny de les arts escèniques, realitzats en format d’espectacle en viu amb la finalitat d’afavorir la seva inserció al mercat de la ciutat de Barcelona que finalitzarà el 30 d’octubre de 2017.

Convocatòria d’ajuts per a donar suport a projectes artístics emergents en el terreny de les arts escèniques, realitzats en format d’espectacle en viu amb la finalitat d’afavorir la seva inserció al mercat de Barcelona.

La subvenció està destinada a reduir el risc d’explotació que suporten les companyies novelles en l’exhibició de les seves primeres produccions, sempre que aquesta exhibició tingui un èxit comercial mínim però no total.

Aquesta convocatòria està adreçada a creadors individuals i col·lectius de la ciutat de Barcelona (a partir d’ara companyia) del sector de les arts escèniques que vulguin desenvolupar un pla d’exhibició de la seva producció artística en sales d’exhibició amb un aforament màxim de 300 persones. Inclou, per tant, l’exhibició d’espectacles escènics, sempre que estiguin subjectes a un procés d’explotació comercial (amb venda d’entrades) acotat en el temps, subjecte a un contracte amb un centre exhibidor que permeti un rendiment econòmic demostrable i sempre que la companyia no cobri un preu fix per a la seva activitat. Podran optar a aquestes subvencions les persones físiques empresàries o persones jurídiques legalment constituïdes.

Bases:
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&09/022017017163.pdf&1
Termini de presentació:
30.10.2017
Pàgina 1 de 3123