Skip to Content

cercador d'ajuts, premis i subvencions

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat d'Ajuts, Premis i Subvencions

Taulell d'Ajuts, Premis i Subvencions

En aquesta taula trobaràs totes aquelles convocatòries d’ajuts, premis i subvencions que poden ser útils per al finançament del vostre projecte, amb un enllaç directe perquè també puguis descarregar les bases, els formularis corresponents i amb la data de termini de presentació de la sol·licitud.

A continuació els diferents premis, ajuts i subvencions ordenats per ordre de termini de sol·licitud.

AJUT
Suport econòmic que atorga una entitat, institució o òrgan de caire privat per a la realització d'un projecte.
PREMIS
Reconeixement sovint econòmic, segons decisió d'un jurat, per la iniciativa o el bon desenvolupament d'un projecte.
Subvenció
Ajut econòmic que parteix d'una convocatòria que realitza l'Administració pública. Es presenten als diaris oficials.

Ajuts

Ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses de l’economia social per als anys 2016-2017
Convoca:
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Descripció:

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies convoca ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses d’economia social.

Les entitats beneficiàries a aquests ajuts són les següents:

 1. Les empreses que tinguin forma de societat cooperativa.
 2. Les societats laborals.
 3. Les federacions de les entitats de l’economia social.
 4. Les societats agràries de transformació.
 5. Les empreses d’inserció, els centres especials de treball i les entitats promotores d’aquests, com a empreses que actuen en el mercat protegit de treball i que tenen com a objectiu la integració laboral de persones amb discapacitat i amb risc d’exclusió social.
 6. Les persones físiques, en cas d’aportació de capital a entitats amb algunes de les formes jurídiques que preveu aquest apartat.
 7. Les fundacions i les associacions que realitzin una activitat econòmica inscrites al Registre d’entitats, serveis i establiments de serveis socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Es consideren objecte d’ajut les tipologies de projectes següents:

– Projectes d’inversió: s’entén per inversió l’adquisició d’un o diversos actius fixos, materials o immaterials, dels inclosos al grup 2 del Pla general de comptabilitat, adscrits a la consecució d’una mateixa finalitat.

– Projectes de circulant: projectes relatius a l’activitat del dia de l’empresa, necessitats de tresoreria, compra d’estocs o finançament de clients.

– L’ajut no s’ha de destinar a finançar la creació ni la posada en funcionament d’una xarxa de distribució a altres països.

Bases:
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=746001&language=ca_ES
Termini de presentació:
31.12.2017
Convocatòria d’ajudes a iniciatives socials per entitats declarades d’utilitat pública
Convoca:
Fundación Romanillos
Descripció:

Fundación Romanillos dóna suport a institucions i centres que desenvolupin projectes d’atenció social per la salut, benestar i suport a famílies majors, depenents, infància. discapacitats físics, psíquics, o sensorials, pacients amb malalties cròniques o de llarga durada, degeneratuves, mentals, neoplásiques…i a aquelles entitats, que mitjançant formació, promoguin la inserció laboral de joves en situació de desigualtat o amb risc d’exclusió social. Per poder optar a aquestes ajudes cal tenir la declaració d’entitat d’utilitat pública. 

 

Bases:
http://www.fundacionromanillos.es/BasesConvocatoria2017.pdf
Termini de presentació:
31.12.2017
Ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses de l’economia social per als anys 2016-2017
Convoca:
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Descripció:

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies convoca ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses d’economia social.

Entitats beneficiàries:

 1. Les empreses que tinguin forma de societat cooperativa.
 2. Les societats laborals.
 3. Les federacions de les entitats de l’economia social.
 4. Les societats agràries de transformació.
 5. Les empreses d’inserció, els centres especials de treball i les entitats promotores d’aquests, com a empreses que actuen en el mercat protegit de treball i que tenen com a objectiu la integració laboral de persones amb discapacitat i amb risc d’exclusió social.
 6. Les persones físiques, en cas d’aportació de capital a entitats amb algunes de les formes jurídiques que preveu aquest apartat.
 7. Les fundacions i les associacions que realitzin una activitat econòmica inscrites al Registre d’entitats, serveis i establiments de serveis socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Bases:
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=746001&language=ca_ES
Termini de presentació:
31.12.2017
Pàgina 1 de 11