Skip to Content

Responsable de Dinamització – AC Casa Orlandai
Descripció anunci:

L’Associació Cultural Casa Orlandai (ACCO) obre la següent convocatòria l’objecte de la qual és la selecció i contractació d’un/a dinamitzador/a sociocultural que s’ocupi de la programació i dinamització sociocultural del centre.

Funcions:

 • Funcions vinculades a l’Àrea de Programació i dinamització sociocultural:
  • Elaborar, juntament amb la Comissió de Programació, el programa trimestral d’activitats i exposicions de la Casa Orlandai seguint els principis de l’Associació Cultural Casa Orlandai i garantint una programació variada fruit de la participació veïnal i del treball en xarxa amb altres entitats.
  • Mantenir una relació fluïda i de col∙laboració amb diferents agents públics i entitats així com representar la Casa Orlandai en la preparació d’activitats al barri.
  • Dinamitzar els canals de participació relacionats amb la programació d’activitats: o Comissió de Programació, subcomissions i voluntaris/àries.
  • Elaborar el programa d’actes especials organitzats des de la Casa Orlandai juntament amb les diferents subcomissions.
  • Coordinar la regidoria d’actes i espectacles així com el muntatge d’exposicions.
  • Gestionar la partida pressupostària d’activitats i col·laborar en la recerca d’estratègies, subvencions i patrocinis per a augmentar les fonts d’ingressos.
  • Col·laborar en la comunicació relacionada amb activitats així com contribuir a actualitzar la informació a les xarxes socials i a la pàgina web.
 • Altres funcions:
  • Implicació en la globalitat del projecte de l’ACCO, participant en jornades associatives i en les diverses comissions relacionades amb la programació de la Casa Orlandai.
  • Elaboració i seguiment dels indicadors de les àrees corresponents i els de gestió ciutadana així com elaboració de les memòries requerides.
  • Atenció al públic, suport logístic al taulell d’informació i en la preparació de sales.
  • Vetllar per l’acompliment del Conveni de Gestió de Casa Orlandai, del Pla Estratègic de l’Associació i de la normativa municipal.

Requisits:

 • Titulació: Llicenciatura, grau universitari o cicle formatiu de grau superior.
 • Experiència mínima de tres anys en un lloc de treball de característiques similars a les d’aquesta convocatòria.
 • Experiència mínima d’un any en el sector associatiu i en la dinamització d’espais comunitaris.
 • Català i castellà parlats i escrits amb correcció.
 • Experiència en gestió i coordinació d’equips de treball.
 • Actitud proactiva, flexible i dinàmica.
 • Disponibilitat i flexibilitat horària, subjecta a les activitats programades.
 • Certificació negativa per delictes de naturalesa sexual.

Es valorarà:

 • Formació específica en l’àmbit de l’animació sociocultural, la gestió cultural o l’educació social.
 • Coneixement del territori i del teixit associatiu de Sarrià.
 • Coneixement de l’oferta sociocultural del barri i de la ciutat.
 • Coneixement d’eines i tècniques vinculades a la gestió i la producció cultural.
 • Habilitats socials, facilitat en les relacions personals i capacitat de mediació.
 • Interès en el projecte de la Casa Orlandai.

Condicions generals:

 • Tipus de contracte: Indefinit amb tres mesos de prova.
 • Horari: 37,5 hores setmanals.
 • Retribució: 20.844€ bruts anuals, distribuïts en 14 pagues.
 • Data d’incorporació: 15/05/2017.
 • Lloc de treball: Casa Orlandai (C. Jaume Piquet, 23, 08017, Barcelona)
 • Horari: dilluns, dimecres i divendres de 14:30h a 22h; dimarts i dijous de 10h a 18:30h.
 • Es requereix disponibilitat i flexibilitat fora d’aquest horari per cobrir les necessitats de la programació d’activitats de la Casa.

Presentació de sol·licituds:

 • Les persones interessades en participar en aquesta convocatòria hauran d’enviar un currículum i una carta de presentació, seguint els següents criteris en la presentació dels documents:
  • Una breu carta de presentació (màxim 1 pàgina) on s’expliqui la motivació per a ocupar el lloc de treball i on es justifiqui l’acompliment dels requisits exigits en la present convocatòria.
  • El currículum vitae del/de la candidat/a resumit i que destaqui el que és requerit per a aquest lloc de treball (màxim 1 pàgina).
  • Format: La carta i el CV es poden presentar en un únic document o bé en dos i en format PDF. La persona seleccionada, en el moment de fer efectiva la contractació, haurà de presentar documents originals que acreditin els mèrits descrits al currículum, així com la certificació negativa per delictes de naturalesa sexual.
  • Les sol·licituds s’enviaran per correu electrònic a rrhh@casaorlandai.cat amb l’assumpte: “Convocatòria abril 2017”.
 • Per a qualsevol dubte o aclariment durant el procés, cal dirigir-se a rrhh@casaorlandai.cat.
 • No s’acceptaran sol·licituds rebudes amb posterioritat a la data 24/04/2017 a les 23:59 hores.
 • Les candidatures que no compleixin amb aquest requisits no seran incloses en el procés de selecció.

Comissió de selecció:

 • La Comissió de Selecció es compondrà dels membres següents:
  • La Directora del Centre
  • Tres persones membres de la Junta Directiva de l’A.C. Casa Orlandai, una de les quals actuarà com a Secretari/a.

Resolució de la convocatòria:

 • Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Comissió de Selecció valorarà els currículums, d’acord amb la taula de mèrits adjunta. La Comissió convocarà els/les aspirants més ben puntuats per a la realització d’una entrevista personal.
 • El període d’entrevistes es preveu entre el 2 i el 4 de maig.
 • Es respondrà per correu electrònic a tots els/les candidats/es, sigui quina sigui la resolució final.
Entitat o associació:
Casa Orlandai
Telèfon:
93 252 42 62