Skip to Content

cercador d'ajuts, premis i subvencions

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat d'Ajuts, Premis i Subvencions

Taulell d'Ajuts, Premis i Subvencions

En aquesta taula trobaràs totes aquelles convocatòries d’ajuts, premis i subvencions que poden ser útils per al finançament del vostre projecte, amb un enllaç directe perquè també puguis descarregar les bases, els formularis corresponents i amb la data de termini de presentació de la sol·licitud.

A continuació els diferents premis, ajuts i subvencions ordenats per ordre de termini de sol·licitud.

AJUT
Suport econòmic que atorga una entitat, institució o òrgan de caire privat per a la realització d'un projecte.
PREMIS
Reconeixement sovint econòmic, segons decisió d'un jurat, per la iniciativa o el bon desenvolupament d'un projecte.
Subvenció
Ajut econòmic que parteix d'una convocatòria que realitza l'Administració pública. Es presenten als diaris oficials.
Ajuts a activitats en l’àmbit de la biodiversitat terrestre, marina i litoral i el foment de la informació ambiental 2018
Convoca:
Fundación Biodiversidad
Descripció:

La Fundación Biodiversidad convoca subvencions per a la realització d’activitats en l’àmbit de la biodiversitat terrestre, marina i litoral, així com per a projectes d’informació i sensibilització ambiental relacionats amb els fins de la Fundació.

La dotació màxima global de la convocatòria és de fins a 1.100.000 €. L’import màxim per a cada sol·licitud no podrà superar els 50.000 € per a les línies d’actuació biodiversitat terrestre i biodiversitat marina i litoral, i de 25.000 € per a projectes relacionats amb la informació ambiental.

Biodiversitat terrestre: Els projectes d’aquesta línia hauran de promoure el manteniment dels processos ecològics essencials, en la conservació de la diversitat biològica, genètica, de poblacions i d’espècies, i en la preservació de la varietat, singularitat i bellesa dels ecosistemes naturals, de la diversitat geològica i dels paisatge.

Biodiversitat marina i litoral: Els projectes d’aquesta línia hauran de ser la gestió i conservació de la biodiversitat marina i litoral davant els impactes que pugui patir i assegurarel seu desenvolupament i explotació sostenibles. 

Foment de la Informació Ambiental: Els projectes d’aquesta línia hauran de promoure l’augment de la presència d’informació ambiental en els mitjans, a través de la realització de projectes i activitats d’informació i sensibilització ambiental.

Termini de presentació:
30.04.2018
Subvencions per a la planificació, la gestió i el seguiment de Plans de Desenvolupament Comunitaris a la ciutat de Barcelona
Convoca:
Ajuntament de Barcelona
Descripció:

L’Ajuntament de Barcelona obre convocatòria de subvencions per a la planificació, la gestió i el seguiment de Plans de Desenvolupament Comunitaris a la ciutat de Barcelona.

Els projectes que seran objecte de la subvenció han de tenir com a objectiu principal la cohesió i la inclusió social i es realitzaran mitjançant accions comunitàries de foment de les relacions socials, de pertinença i de cooperació entre membres d’un determinat espai de convivència,. Els projectes han d’incorporar l’atenció i apoderament de col·lectius vulnerables, de població amb diversitat funcional i d’orígens diversos.

Termini de presentació:
01.05.2018
Ajuts a projectes d’iniciatives socials 2018 – Acció social en l’àmbit rural
Convoca:
Obra Social La Caixa
Descripció:

L’Obra Social La Caixa obre convocatòria amb la finalitat d’impulsar projectes adaptats a les característiques específiques i a les necessitats psicosocials en el medi rural d’infants, joves, dones, gent gran, persones amb discapacitat o malaltia mental i persones en risc de pobresa o exclusió social

Àmbits d’actuació

  • Promoció de l’autonomia personal i atenció a l’envelliment, a la discapacitat i a la malaltia
  • Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social 
  • Inserció sociolaboral
  • Interculturalitat i cohesió social

Finançament

75 % del cost del projecte:
Fins a 40.000 € en projectes presentats per una sola entitat.
Fins a 60.000 € en projectes presentats conjuntament i a través d’un partenariat format per dues entitat o més, o entitats fusionades els últims cinc anys.

Termini de presentació:
21.05.2018
II Premi Interuniversitari Colònies i Educació
Convoca:
Plataforma per a la promoció de les colònies escolars
Descripció:

La Plataforma per a la promoció de les colònies escolars convoca el segon premi interuniversitari per fomentar l’estudi i la recerca de les estades educatives dels infants i joves a les cases de colònies de Catalunya.

Objectiu

Donar visibilitat i reconeixement a aquells treballs de grau que tinguin per objecte la descripció, l’anàlisi i la recerca de les estades d’infants i joves a cases de colònies en relació amb els sistemes educatius i amb el seu context social, cultural i tecnològic. Els treballs poden adoptar una perspectiva històrica, pedagògica, social o cultural, i es valora especialment l’enfocament innovador cap a aquesta activitat d’educació en el lleure

A qui s’adreça?

A estudiants de grau de qualsevol estudi vinculat amb el món de l’educació, la formació del professorat, la pedagogia, l’educació social, el treball social, l’activitat física-esportiva o la gestió cultural que hagin d’elaborar treballs de curs com a part necessària del seu currículum i, per tant, de l’obtenció de la titulació dels estudis cursats.

Dotació: 1.000 euros

El Premi compta amb el suport de la Direcció General de Joventut i del Departament d’Ensenyament de la Generalitat. El convoquen les tres entitats impulsores del Projecte Colònies i Educació conjuntament amb les set facultats d’educació de les universitats catalanes.

Termini de presentació:
30.06.2018
Programa ‘Santander Ayuda’ 2017/2018
Convoca:
Fundació Banco Santander
Descripció:

La Fundació Banco Santander engega la tercera convocatòria d’aquest Programa que té com a finalitat donar suport a projectes socials a nivell local que tinguin com a objectiu millorar la qualitat de vida de les persones en situació o risc de vulnerabilitat.

Poden beneficiar-se d’aquest Programa les persones en situació o risc de vulnerabilitat (persones amb discapacitat, majors o malalts; inclusió social i atenció a necessitats bàsiques; equipaments i infraestructures …). En general, qualsevol iniciativa social que afavoreixi la igualtat d’oportunitats de persones en situació de vulnerabilitat social podrà ser recolzada.

La convocatòria ofereix 400.000€ a un total de 80 projectes. L’import de cadascuna de les ajudes és d’un màxim de 5.000 euros.

Terminis de presentació
Primer termini de participació: del 2 de desembre de 2017 al 28 de febrer de 2018. Publicació d’adjudicacions: 30 de març de 2018.
Segon termini de participació: de l’1 de març de 2018 al 31 de maig de 2018. Publicació d’adjudicacions: 29 de juny de 2018.
Tercer termini de participació: de l’1 de juny de 2018 al 29 d’agost de 2018. Publicació d’adjudicacions: 28 de setembre de 2018.
Quart termini de participació: de l’1 de setembre de 2018 a l’1 de desembre de 2018.

Publicació d’adjudicacions: 28 de desembre de 2018.

Termini de presentació:
01.12.2018