Skip to Content

cercador d'ajuts, premis i subvencions

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat d'Ajuts, Premis i Subvencions

Taulell d'Ajuts, Premis i Subvencions

En aquesta taula trobaràs totes aquelles convocatòries d’ajuts, premis i subvencions que poden ser útils per al finançament del vostre projecte, amb un enllaç directe perquè també puguis descarregar les bases, els formularis corresponents i amb la data de termini de presentació de la sol·licitud.

A continuació els diferents premis, ajuts i subvencions ordenats per ordre de termini de sol·licitud.

AJUT
Suport econòmic que atorga una entitat, institució o òrgan de caire privat per a la realització d'un projecte.
PREMIS
Reconeixement sovint econòmic, segons decisió d'un jurat, per la iniciativa o el bon desenvolupament d'un projecte.
Subvenció
Ajut econòmic que parteix d'una convocatòria que realitza l'Administració pública. Es presenten als diaris oficials.
VIII Concurs fotogràfic Francesc Boix 2017
Convoca:
Ajuntament de Barcelona. Districte de Sants-Montjuïc
Descripció:

S’anuncia la Convocatòria del VIII Concurs fotogràfic Francesc Boix 2017- Districte Sants-Montjuïc.

Participants
– La participació està oberta a persones majors de 18 anys, sigui professional o aficionat en el món de la fotografia.
– Tema
Les fotos hauran de tenir com a argument temàtic, carrers, llocs, edificis, persones, instal·lacions, història, costums i/o tradicions del Poble-sec.

– Presentació de treballs:

Les fotos es lliuraran en format digital (jpg), a 300 ppp i amb un màxim de 8Mb cadascuna. Cada participant podrà presentar
fins a tres fotografies.

– Premis
· Fotografia guanyadora: 300€
· Fotografia finalista: 100€
· Premi del públic: un lot de llibres de fotografia

Termini de presentació:
26.06.2017
Subvencions per dur a terme projectes, activitats i serveis en els àmbits temàtics del desenvolupament local de proximitat, la promoció de l’ocupació i l’economia social i solidària
Convoca:
Ajuntament de Barcelona Àrea de Treball, Economia i Planificació Estratègica Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local
Descripció:

L’economia social i solidària (ESS) és el conjunt d’iniciatives socioeconòmiques de tota mena, formals o informals, individuals o col·lectives, que prioritzen la satisfacció de les necessitats dels seus membres i/o d’altres persones per sobre del lucre així com la gestió democràtica i participativa i el compromís amb la comunitat a través del Pla D’Impuls Economia Social i Solidaria Ajuntament de Barcelona. (http://eldigital.Barcelona.cat/wpcontent/uploads/2016/11/plaAltresEconomies.pdf).

Els objectius generals del Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària 2016-2019 són:

Promoció:

• Mesures de sensibilització i difusió, impuls i visibilització com a model econòmic alternatiu.

• Impuls i suport a la generació de noves iniciatives i a la transformació de societats mercantils en entitats d’economia social i solidària o el seu apropament, que siguin generadores d’ocupació estable i sostenible.

Reforç:

• Mesures per enfortir i millorar les iniciatives de l’economia social i solidària ja existents.

• Mesures per millorar la seva articulació.

Aquests objectius generals es concreten en 6 línies de treball, en que es desenvolupen 24 objectius específics, sempre posant la mirada en el conjunt de projectes socioempresarials, sociocomunitaris i economies col·laboratives del procomú.

a) Línies de treball:

• Acompanyament i formació.

• Finançament. • Intercooperació.

• Comunicació i relat.

• Equipaments i recursos.

• Territorialització i acció comunitària.

b) Desenvolupament d’elements comuns que defineixen el caràcter transformador de l’economia social i solidària:

• la gestió democràtica i participativa.

• l’orientació a necessitats humanes.

• el compromís amb la comunitat.

Es pot trobar la informació complerta del Pla d’Impuls de l’ESS a Barcelona (2016-2019) a: http://media-edg.Barcelona.cat/wp-content/uploads/2016/12/02131212/plaimpuls-ESS_web.pdf.

Entre aquestes pràctiques i entitats podem trobar cooperatives, societats laborals, associacions, entitats del tercer sector així com iniciatives de economies comunitàries o col·laboratives procomú.

La finalitat d’aquestes subvencions es aportar els recursos necessaris als barris i/o districtes de la ciutat a través de l’apoderament dels actors que hi desenvolupen la seva activitat socioeconòmica per a fer aquesta sostenible en el temps i la ciutat més resilent a les fluctuacions econòmiques i fomentant projectes amb vocació o retorn social que millorin la qualitat de vida de les persones i redueixin les desigualtats socioeconòmiques. Les activitats o projectes que es subvencionaran hauran de fomentar activitats d’interès general que tinguin per finalitat:

– Impulsar l’ocupació als territoris, intervenint sobre col·lectius especialment vulnerables a l’atur per incrementar la seva ocupabilitat i superar situacions de subocupació.

– Dinamitzar tota aquella activitat econòmica que tingui un impacte positiu sobre la cohesió social i la convivència en els barris de la ciutat, el respecte al medi ambient i/o el foment del consum responsable.

– Promoure l’emprenedoria de proximitat, que estigui arrelada als territoris, sigui liderada per col·lectius específics i/o s’adreci a abordar problemes de l’entorn comunitari.

– Promoure transversalment en totes les actuacions el foment de l’economia social i solidària.

– Enfortir i capacitar actors comunitaris (associacions i cooperatives, xarxes…) perquè puguin esdevenir agents promotors de l’economia social i solidària en la proximitat.

– Impulsar l’ús de la tecnologia oberta i la fabricació digital per fomentar noves formes d’innovació i col·laboració que resolguin reptes socials i de sostenibilitat dels territoris (Innovació Social Digital).

Podran ser beneficiàries de les subvencions, sense caràcter limitatiu, associacions, fundacions, micro i petites empreses, cooperatives i empresaris individuals. També podrà ser beneficiària l’agrupació de persones jurídiques, publiques o privades

Els requisits exigibles a les persones físiques i jurídiques beneficiàries i que s’han d’acreditar degudament són els següents:

– Estar legalment constituïdes en el moment de l’atorgament. Les persones físiques hauran de presentar l’acta censal de la seva activitat econòmica o empresarial. En el cas de les formes jurídiques hauran de presentar el document de constitució corresponent.

– Que tinguin seu social o delegació al terme municipal de Barcelona.

– Que hagin justificat en forma qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l’Ajuntament, excepte en aquells casos en que encara no hagi transcorregut el corresponent termini de justificació.

– Que es trobin al corrent en el compliment de les obligacions tributaries i d’altra tipus amb l’Ajuntament i resta d’administracions i amb la Seguretat Social així com de les obligacions de reintegrament de subvencions atorgades per l’Ajuntament.

– Que no hagin incorregut en falses declaracions en facilitar la informació exigida per poder participar en la convocatòria.

 

Termini de presentació:
27.06.2017
Convocatòria de subvencions per a l’impuls socioeconòmic del territori
Convoca:
Àrea de Treball, Economia i Planificació Estratègica Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local
Descripció:

 L’objecte d’aquesta concessió de subvencions per dur a terme projectes, activitats i serveis en els àmbits temàtics del desenvolupament local de proximitat, la promoció de l’ocupació i l’economia social i solidària.

L’economia social i solidària (ESS) és el conjunt d’iniciatives socioeconòmiques de tota mena, formals o informals, individuals o col·lectives, que prioritzen la satisfacció de les necessitats dels seus membres i/o d’altres persones per sobre del lucre així com la gestió democràtica i participativa i el compromís amb la comunitat”

Entre aquestes pràctiques i entitats podem trobar cooperatives, societats laborals, associacions, entitats del tercer sector així com iniciatives de economies comunitàries o col·laboratives procomú.

La finalitat d’aquestes subvencions és aportar els recursos necessaris als barris i/o districtes de la ciutat a través de l’apoderament dels actors que hi desenvolupen la seva activitat socioeconòmica per a fer aquesta sostenible en el temps i la ciutat més resilent a les fluctuacions econòmiques i fomentant projectes amb vocació o retorn social que millorin la qualitat de vida de les persones i redueixin les desigualtats socioeconòmiques. Les activitats o projectes que es subvencionaran hauran de fomentar activitats d’interès general que tinguin per finalitat:

– Impulsar l’ocupació als territoris, intervenint sobre col·lectius especialment vulnerables a l’atur per incrementar la seva ocupabilitat i superar situacions de subocupació.

– Dinamitzar tota aquella activitat econòmica que tingui un impacte positiu sobre la cohesió social i la convivència en els barris de la ciutat, el respecte al medi ambient i/o el foment del consum responsable.

– Promoure l’emprenedoria de proximitat, que estigui arrelada als territoris, sigui liderada per col·lectius específics i/o s’adreci a abordar problemes de l’entorn comunitari.

– Promoure transversalment en totes les actuacions el foment de l’economia social i solidària.

– Enfortir i capacitar actors comunitaris (associacions i cooperatives, xarxes…) perquè puguin esdevenir agents promotors de l’economia social i solidària en la proximitat.

– Impulsar l’ús de la tecnologia oberta i la fabricació digital per fomentar noves formes d’innovació i col·laboració que resolguin reptes socials i de sostenibilitat dels territoris (Innovació Social Digital).

Podran ser beneficiàries de les subvencions que regulen aquestes Bases les persones físiques i jurídiques que presentin projectes que compleixin els objectius i requisits de la convocatòria i que estiguin emmarcats en aquestes bases, tals com, sense caràcter limitatiu, associacions, fundacions, micro i petites empreses, cooperatives i empresaris individuals.

També podrà ser beneficiària l’agrupació de persones jurídiques, publiques o privades.

Els requisits exigibles a les persones físiques i jurídiques beneficiàries i que s’han d’acreditar degudament són els següents:

– Estar legalment constituïdes en el moment de l’atorgament. Les persones físiques hauran de presentar l’acta censal de la seva activitat econòmica o empresarial. En el cas de les formes jurídiques hauran de presentar el document de constitució corresponent.

– Que tinguin seu social o delegació al terme municipal de Barcelona.

– Que hagin justificat en forma qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l’Ajuntament, excepte en aquells casos en que encara no hagi transcorregut el corresponent termini de justificació.

– Que es trobin al corrent en el compliment de les obligacions tributaries i d’altra tipus amb l’Ajuntament i resta d’administracions i amb la Seguretat Social així com de les obligacions de reintegrament de subvencions atorgades per l’Ajuntament.

– Que no hagin incorregut en falses declaracions en facilitar la informació exigida per poder participar en la convocatòria.

Els projectes susceptibles d’obtenir una subvenció han de complir els requisits següents:

– Que el Projecte tingui objectius i finalitats coincidents amb els que s’estableixen a la convocatòria i a aquestes Bases

– Que les activitats o els serveis que proposen complementin, aportin o millorin les actuacions municipals en les matèries que s’apunten a les Bases i a la convocatòria.

– Que les activitats es portin a terme (producció o distribució) en el terme municipal de Barcelona.

– Que els Projectes subvencionats fomentin activitats d’interès públic o social i que siguin gratuïtes per a les persones participants o que en cap cas el preu suposi un obstacle per a la seva participació, buscant altres formes d’accés per a persones amb dificultats econòmiques (beques, per exemple). En el cas que hi hagi algun tipus de lucre, haurà de revertir en les pròpies activitats subvencionades.

– Que els Projectes subvencionats s’iniciïn dins de l’any objecte de la convocatòria. A la convocatòria s’especificarà la durada dels projectes subvencionats.

– Que els Projectes o activitats especifiquin els canals d’accés i selecció dels i les persones participants, garantint la igualtat d’oportunitats.

– Que les sol·licituds presentades evitin el llenguatge sexista i incorporin la perspectiva de gènere en les propostes.

Termini de presentació:
27.06.2017
Subvencions de l’Ajuntament de Barcelona per a la promoció i reforç de l’economia social i solidària
Convoca:
Àrea de Treball, Economia i Planificació Estratègica Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local
Descripció:

L’objecte de la concessió de subvencions per dur a terme projectes, activitats i serveis en els àmbits temàtics del desenvolupament local de proximitat, la promoció de l’ocupació i l’economia social i solidària.

L’economia social i solidària (ESS) és el conjunt d’iniciatives socioeconòmiques de tota mena, formals o informals, individuals o col·lectives, que prioritzen la satisfacció de les necessitats dels seus membres i/o d’altres persones per sobre del lucre així com la gestió democràtica i participativa i el compromís amb la comunitat”

Entre aquestes pràctiques i entitats podem trobar cooperatives, societats laborals, associacions, entitats del tercer sector així com iniciatives de economies comunitàries o col·laboratives procomú.

La finalitat d’aquestes subvencions es aportar els recursos necessaris als barris i/o districtes de la ciutat a través de l’apoderament dels actors que hi desenvolupen la seva activitat socioeconòmica per a fer aquesta sostenible en el temps i la ciutat més resilent a les fluctuacions econòmiques i fomentant projectes amb vocació o retorn social que millorin la qualitat de vida de les persones i redueixin les desigualtats socioeconòmiques. Les activitats o projectes que es subvencionaran hauran de fomentar activitats d’interès general que tinguin per finalitat:

– Impulsar l’ocupació als territoris, intervenint sobre col·lectius especialment vulnerables a l’atur per incrementar la seva ocupabilitat i superar situacions de subocupació.

– Dinamitzar tota aquella activitat econòmica que tingui un impacte positiu sobre la cohesió social i la convivència en els barris de la ciutat, el respecte al medi ambient i/o el foment del consum responsable.

– Promoure l’emprenedoria de proximitat, que estigui arrelada als territoris, sigui liderada per col·lectius específics i/o s’adreci a abordar problemes de l’entorn comunitari.

– Promoure transversalment en totes les actuacions el foment de l’economia social i solidària.

– Enfortir i capacitar actors comunitaris (associacions i cooperatives, xarxes…) perquè puguin esdevenir agents promotors de l’economia social i solidària en la proximitat.

– Impulsar l’ús de la tecnologia oberta i la fabricació digital per fomentar noves formes d’innovació i col·laboració que resolguin reptes socials i de sostenibilitat dels territoris (Innovació Social Digital).

Podran ser beneficiàries de les subvencions que regulen aquestes Bases les persones físiques i jurídiques que presentin projectes que compleixin els objectius i requisits de la convocatòria i que estiguin emmarcats en aquestes bases, tals com, sense caràcter limitatiu, associacions, fundacions, micro i petites empreses, cooperatives i empresaris individuals.

Els requisits exigibles a les persones físiques i jurídiques beneficiàries i que s’han d’acreditar degudament són els següents:

– Estar legalment constituïdes en el moment de l’atorgament. Les persones físiques hauran de presentar l’acta censal de la seva activitat econòmica o empresarial. En el cas de les formes jurídiques hauran de presentar el document de constitució corresponent.

– Que tinguin seu social o delegació al terme municipal de Barcelona.

– Que hagin justificat en forma qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l’Ajuntament, excepte en aquells casos en que encara no hagi transcorregut el corresponent termini de justificació.

– Que es trobin al corrent en el compliment de les obligacions tributaries i d’altra tipus amb l’Ajuntament i resta d’administracions i amb la Seguretat Social així com de les obligacions de reintegrament de subvencions atorgades per l’Ajuntament.

– Que no hagin incorregut en falses declaracions en facilitar la informació exigida per poder participar en la convocatòria.

Els projectes susceptibles d’obtenir una subvenció han de complir els requisits següents:

– Que el Projecte tingui objectius i finalitats coincidents amb els que s’estableixen a la convocatòria i a aquestes Bases.

– Que les activitats o els serveis que proposen complementin, aportin o millorin les actuacions municipals en les matèries que s’apunten a les Bases i a la convocatòria.

– Que les activitats es portin a terme (producció o distribució) en el terme municipal de Barcelona.

– Que els Projectes subvencionats fomentin activitats d’interès públic o social i que siguin gratuïtes per a les persones participants o que en cap cas el preu suposi un obstacle per a la seva participació, buscant altres formes d’accés per a persones amb dificultats econòmiques (beques, per exemple). En el cas que hi hagi algun tipus de lucre, haurà de revertir en les pròpies activitats subvencionades.

– Que els Projectes subvencionats s’iniciïn dins de l’any objecte de la convocatòria. A la convocatòria s’especificarà la durada dels projectes subvencionats.

– Que els Projectes o activitats especifiquin els canals d’accés i selecció dels i les persones participants, garantint la igualtat d’oportunitats.

– Que les sol·licituds presentades evitin el llenguatge sexista i incorporin la perspectiva de gènere en les propostes. Les modalitats de projecte quedaran explicitades en la convocatòria corresponent. Els projectes presentats en totes les modalitats hauran de localitzar la seva intervenció en qualsevol barri/s o districte/s de la ciutat. La convocatòria podrà especificar criteris en relació a prioritats i equilibris territorials si s’escau.

 

Termini de presentació:
27.06.2017
Premi Interuniversitari Colònies i Educació
Convoca:
Colònies i Educació, diverses entitats d’educació en el lleure amb el suport de la Direcció General de Joventut i del Departament d’Ensenyament de la Generalitat
Descripció:

Convocat el primer premi interuniversitari per fomentar l’estudi i la recerca de les estades educatives dels infants i joves a les cases de colònies de Catalunya.

Les activitats d’educació en el lleure en general, i en particular les que tenen lloc a l’estiu, compten amb una llarga tradició a Catalunya i contribueixen de manera important al creixement integral d’infants i joves. En aquest sentit, les estades en cases de colònies resulten emblemàtiques.

Per animar i motivar els estudiants i futurs professionals del món de l’educació a estudiar i fer recerca sobre les estades educatives dels infants i joves a les cases de colònies de Catalunya, diverses entitats d’educació en el lleure han promogut el Premi Interuniversitari Colònies i Educació, el qual pretén donar visibilitat i reconeixement a aquells treballs de grau que tinguin per objecte la descripció, l’anàlisi i la recerca de les estades d’infants i joves a cases de colònies en relació amb els sistemes educatius i amb el seu context social, cultural i tecnològic. Els treballs poden adoptar una perspectiva històrica, pedagògica, social o cultural, i es valora especialment l’enfocament innovador cap a aquesta activitat d’educació en el lleure.

La convocatòria del Premi Interuniversitari Colònies i Educació s’adreça a estudiants de grau de qualsevol estudi vinculat amb el món de l’educació, la formació del professorat, la pedagogia, l’educació social, el treball social, l’activitat física-esportiva o la gestió cultural que hagin d’elaborar treballs de curs com a part necessària del seu currículum i, per tant, de l’obtenció de la titulació dels estudis cursats. Els treballs han de ser lliurats entre l’1 d’abril i el 30 de juny d’enguany.

El premi, de periodicitat anual, té una dotació de 1.000 euros i compta amb el suport de la Direcció General de Joventut i del Departament d’Ensenyament de la Generalitat. El convoquen les tres entitats impulsores del Projecte Colònies i Educació conjuntament amb les set facultats d’educació de les universitats catalanes.

Termini de presentació:
30.06.2017
Pàgina 5 de 11« Primera...34567...10...Última »