Skip to Content

cercador d'ajuts, premis i subvencions

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat d'Ajuts, Premis i Subvencions

Taulell d'Ajuts, Premis i Subvencions

En aquesta taula trobaràs totes aquelles convocatòries d’ajuts, premis i subvencions que poden ser útils per al finançament del vostre projecte, amb un enllaç directe perquè també puguis descarregar les bases, els formularis corresponents i amb la data de termini de presentació de la sol·licitud.

A continuació els diferents premis, ajuts i subvencions ordenats per ordre de termini de sol·licitud.

AJUT
Suport econòmic que atorga una entitat, institució o òrgan de caire privat per a la realització d'un projecte.
PREMIS
Reconeixement sovint econòmic, segons decisió d'un jurat, per la iniciativa o el bon desenvolupament d'un projecte.
Subvenció
Ajut econòmic que parteix d'una convocatòria que realitza l'Administració pública. Es presenten als diaris oficials.
Subvencions per a la producció d’obres audiovisuals destinades a ser emeses per televisió
Convoca:
Departament de Cultura - Generalitat de Catalunya
Descripció:

L’objecte d’aquestes bases és subvencionar la producció d’obres audiovisuals que emprin i posin de relleu els valors creatius, artístics i tècnics, amb una clara voluntat innovadora, tant des de la perspectiva formal com tècnica, d’acord amb les modalitats següents:

a) Llargmetratges televisius de ficció.
b) Minisèries televisives de ficció. Als efectes d’aquestes bases, s’entén per minisèrie l’obra audiovisual de ficció per a televisió de caràcter autoconclusiu de dos capítols, amb una durada mínima de 60 minuts per capítol.
En les dues modalitats també s’admeten els llargmetratges i les minisèries que incloguin una part documental, sempre que la part de ficció sigui majoritària.
Subvencions per a la realització de documentals destinats a ser emesos per televisió
L’objecte d’aquestes bases és subvencionar la realització de documentals televisius perquè es creïn productes d’alta qualitat destinats als mercats nacionals i internacionals
No són subvencionables les sèries documentals, ni com a conjunt ni cadascun dels capítols per separat.

A qui va dirigit

Poden optar a les subvencions les empreses de producció audiovisual independents, incloses les agrupacions d’interès econòmic (AIE), que estiguin inscrites en el Registre d’empreses audiovisuals de Catalunya o en el Registre administratiu d’empreses cinematogràfiques i audiovisuals gestionat per l’Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals (ICAA) o les d’un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu i amb establiment operatiu a l’Estat espanyol.

Termini de presentació:
05.10.2017
Convocades les línies d’Aportacions Reintegrables de l’Institut de Cultura de les Empreses Culturals
Convoca:
Generalitat de Catalunya - Departament de Cultura
Descripció:

1. Aportacions reintegrables a projectes culturals

Les aportacions reintegrables són uns ajuts econòmics en forma de “cofinançament” que permeten a l’empresa disposar de finançament a priori per a un projecte cultural.
L’objecte és la concessió d’ajuts a projectes culturals dels àmbits de les arts escèniques, de les arts visuals, del món editorial, del discogràfic i musical, que tinguin una temporalitat definida, que siguin econòmicament identificables i diferenciables dins l’activitat de l’empresa, i adreçats a la producció, distribució, comercialització o explotació de béns de consum cultural.

Termini per sol·licitar l’ajut: del 23 de febrer al 5 d’octubre de 2017

Aquests ajuts són de tramitació telemàtica obligatòria. 

A qui va dirigit: A persones físiques o jurídiques que tinguin com a objecte fer activitats de producció, distribució, comercialització de béns de consum cultural. També poden presentar sol·licituds les agrupacions d’empreses que es constitueixen en unions temporals d’empreses (UTE).
Visiteu el web per a més informació i per demanar aquest ajut

2. Aportacions reintegrables a plans de distribució de llargmetratges cinematogràfics

Les aportacions reintegrables són uns ajuts econòmics en forma de “cofinançament” que permeten a l’empresa disposar de finançament a priori per a un projecte cultural.

L’objecte és la concessió d’ajuts a plans de distribució de llargmetratges cinematogràfics per part d’empreses distribuïdores catalanes en el territori espanyol.

Termini per sol·licitar l’ajut: del 23 de febrer al 27 de març de 2017

Aquestes beques són de tramitació telemàtica obligatòria. 

A qui va dirigit: Empresa distribuïdora independent que no és objecte d’influència dominant, directa o indirecta, ni par part d’empreses d’estats no membres de la Unió Europea ni associats a l’Espai Econòmic Europeu, ni d’empreses prestadores de serveis de comunicació audiovisual, per raons de propietat, de participació financera o per normes que e regeixen la presa de decisions.
També poden presentar sol·licituds les agrupacions d’empreses que es constitueix en unions temporals d’empreses (UTE).
No són destinatàries les associacions, les fundacions i altres entitats sense ànim de lucre, així com les administracions públiques i ens que en depenen.

Termini de presentació:
06.10.2017
Subvenció per al foment de la difusió de cinema en versió catalana
Convoca:
Departament de Cultura - Generalitat de Catalunya
Descripció:

Es tracta de les subvencions per al foment de la difusió de cinema en versió catalana, original, doblada o subtitulada, i de producció catalana, en sales d’exhibició.

Aquestes bases tenen per objecte donar suport a les sales d’exhibició cinematogràfica ubicades a Catalunya que fomentin el consum de llargmetratges cinematogràfics:
– en versió original catalana,
– en versió doblada al català,
– en versió original en llengua diferent del català i del castellà i subtitulada al català,
– de producció catalana en versió doblada, original o subtitulada, en llengua diferent del català.

A qui va dirigit

Poden optar a aquests ajuts les empreses o entitats titulars de l’explotació de sales d’exhibició cinematogràfica ubicades a Catalunya i corresponentment inscrites al Registre d’Empreses Audiovisuals de Catalunya o al Registre Administratiu d’Empreses Cinematogràfiques i Audiovisuals gestionat per l’ICAA (Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals) en la secció d’exhibició cinematogràfica o audiovisual, o les d’un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu.

Termini de presentació:
06.10.2017
Subvencions a actuacions dirigides a la compensació de desigualtats en educació 2017
Convoca:
Ministeri d'Educació, Cultura i Esport
Descripció:

El Ministeri d’Educació, Cultura i Esport convoca subvencions a entitats privades sense ànim de lucre, per a la realització d’actuacions dirigides a l’atenció de l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu i a la compensació de desigualtats en educació.

Seran subvencionables les següents actuacions:

 1. Escolarització, seguiment i control de l’absentisme escolar.
 2. Accessibilitat al currículum i als recursos educatius.
 3. Promoció del desenvolupament integral de l’alumnat en aspectes com la qualitat de vida, autodeterminació, estimulació cognitiva, comunicació, habilitats personals i socials, interdependència, etc.
 4. Suport i reforç educatiu dirigit al desenvolupament de les capacitats de l’alumnat i l’adquisició de les competències bàsiques del currículum.
 5. Inserció lingüística, instrumental o cultural que afavoreixin la integració en el sistema educatiu de l’alumnat procedent d’altres països i la seva inserció social.
 6. Informació, sensibilització, suport i assessorament a tota la comunitat educativa per al coneixement, comprensió i atenció a les necessitats de l’alumnat.
 7. El·laboració i aportació de materials específics als centres educatius per afavorir la participació i el procés d’aprenentatge de l’alumnat.
 8. Orientació, assessorament i formació familiar.
 9. Activitats de mediació que promoguin l’apropament de les famílies als centres i fomentin la seva participació a les activitats de les comunitats educatives.
 10. Reforç en l’ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació dirigit a l’alumnat i a les seves famílies.
 11. Activitats socioeducatives d’educació no formal, com campaments, colònies escolars, esports o altres, que promoguin la interacció de tot l’alumnat, independentment de les seves condicions i circumstàncies.
 12. Formació dirigida a l’orientació i preparació per a la inserció laboral.
 13. Accions dirigides a fomentar els aspectes d’enriquiment que aporten les diferents cultures, així com aquelles que es dirigeixin a promoure experiències educativs per al desenvolupament de l’educació intercultural i dels valors propis de la societat democràtica.
 14. Activitats dirigides al coneixement i difusió de la declaració universal dels drets humans, dels drets dels infants i de la convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat, amb especial incidència en l’educació per a la igualtat i des de la igualtat entre homes i dones.
Termini de presentació:
09.10.2017
Subvencions per a l’ús de les TIC amb l’alumnat amb discapacitat 2017
Convoca:
Ministeri d'Educació, Cultura i Esports
Descripció:

El Ministeri d’Educació, Cultura i Esports convoca subvencions a entitats sense ànim de lucre per a la realització d’actuacions que afavoreixin l’ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació per part de l’alumnat amb necessitats educatives especials derivades de la discapacitat.

Contingut:

Seran subvencionables les actuaciones adreçades a afavorir la utilització de les tecnologies de la informació i de la comunicació, així com els productes de suport, per part de l’alumnat que presenti necessitats educatives especials derivades de la discapacitat, escolaritzat en centres docents no universitaris sostinuts amb fons públics, durant el curs escolar 2017-2018.

Termini de presentació:
09.10.2017