Skip to Content

cercador d'ajuts, premis i subvencions

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat d'Ajuts, Premis i Subvencions

Taulell d'Ajuts, Premis i Subvencions

En aquesta taula trobaràs totes aquelles convocatòries d’ajuts, premis i subvencions que poden ser útils per al finançament del vostre projecte, amb un enllaç directe perquè també puguis descarregar les bases, els formularis corresponents i amb la data de termini de presentació de la sol·licitud.

A continuació els diferents premis, ajuts i subvencions ordenats per ordre de termini de sol·licitud.

AJUT
Suport econòmic que atorga una entitat, institució o òrgan de caire privat per a la realització d'un projecte.
PREMIS
Reconeixement sovint econòmic, segons decisió d'un jurat, per la iniciativa o el bon desenvolupament d'un projecte.
Subvenció
Ajut econòmic que parteix d'una convocatòria que realitza l'Administració pública. Es presenten als diaris oficials.
Subvencions a projectes de recuperació i foment de la memòria democràtica, i de promoció de la pau i dels drets humans 2017
Convoca:
Generalitat de Catalunya. Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència
Descripció:

El Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència convoca una nova convocatòria de suport a projectes realitzats majoritàriament a Catalunya i destinats a la recuperació i el foment de la memòria democràtica, i la promoció de la pau i dels drets humans.

Es dóna suport a les línies temàtiques següents:

 • Línia 1: Projectes de recuperació i difusió de la memòria democràtica: preferentment, projectes de recollida de testimonis de l’exili i la deportació republicans, i de la postguerra catalana, així com també projectes de documentació i geolocalització de fosses comunes i llocs de repressió a la Guerra Civil.
 • Línia 2: Projectes de difusió i sensibilització en matèria de drets humans: preferentment, els centrats en la situació dels drets humans dins l’actual context socioeconòmic de Catalunya, i que promoguin objectius establerts en les lleis catalanes de defensa o garantia de drets humans (infància, immigració, no discriminació, equitat de gènere i drets de les dones, LGTB i pobresa energètica).
Termini de presentació:
09.06.2017
XIII Premis d’Educació en el Lleure
Convoca:
Fundació Carulla
Descripció:

Els guardons estimulen i reconeixen els projectes que afavoreixen el sentiment de pertinença, el coneixement del territori, el servei a la comunitat, i l’aprenentatge d’habilitats i valors.

Novetats

La XIII edició contempla dues novetats importants. La primera és l’aposta per estimular projectes nous, per la qual cosa s’han creat tres premis destinats a promoure iniciatives noves. La segona és que la Fundació Carulla ajudarà al desenvolupament dels projectes guanyadors amb un acompanyament metodològic per part de professionals del món de l’educació en el lleure i de persones expertes en la temàtica dels projectes guanyadors. Els guardons són de 4.000 € cada un.

Aquests premis s’atorgaran a projectes que afavoreixin el coneixement del país des d’un punt de vista lingüístic, cultural, geogràfic i històric, i es valoraran els projectes que posin èmfasi en:

 • La transformació social dels barris i els municipis.
 • Estratègies per incloure col·lectius vulnerables en els projectes i les activitats.
 • El treball en xarxa amb la resta d’agents del territori.

Premis a l’experiència i la trajectòria

A més dels 3 premis nous d’estímul, els XIII Premis d’Educació en el Lleure també volen reconèixer una experiència i la trajectòria d’una entitat. Ambdós guardons són de 4.000 €.

El premi a una experiència d’educació en el lleure que sigui feta per joves i/o per a joves està convocat conjuntament amb la Direcció General de Joventut del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. D’altra banda, el jurat, amb independència de les propostes presentades, concedirà un premi de reconeixement a la trajectòria d’una entitat.

Com presentar-se als premis

 • Les propostes poden ser presentades per entitats de base de totes les terres de llengua catalana.
 • Les federacions i les associacions d’entitats no es poden presentar.
 • Les entitats  guardonades en edicions anteriors podran tornar-se a presentar tres anys després de guanyar el premi.
 • El termini de presentació de propostes finalitzarà el 16 de juny del 2017.
 • Per optar al guardons cal emplenar el formulari d’inscripció que ja es troba al web de la Fundació: www.fundaciocarulla.cat.

El jurat

El jurat dels XIII Premis d’Educació en el Lleure està format per Carles Barba, Josep Gonzàlez-Agàpito, Fabian Mohedano, Oriol Recasens, Edgar Iglesias, Rafa Ruiz de Gauna, Marta Rosàs i Marta Vilalta.

Els Premis d’Educació en el Lleure, que compten amb la col·laboració de la Direcció General de Joventut i el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, estan destinats a posar en valor la tasca educativa i transformadora de projectes, experiències i trajectòries dins l’àmbit de l’ensenyament social i del lleure que porten a terme aquestes entitats.

Termini de presentació:
16.06.2017
Subvencions per a la traducció d’obres literàries i de pensament originals en llengua catalana i aranesa 2017
Convoca:
Institut Ramon Llull
Descripció:

L’Institut Ramon Llull convoca subvencions per a la traducció d’obres literàries i de pensament originals en llengua catalana i aranesa.

Les modalitats són les següents:

 • narrativa
 • poesia
 • teatre
 • novel·la gràfica
 • i pensament (no-ficció i humanitats).
Termini de presentació:
19.06.2017
Premis Església Plural 2017
Convoca:
Xarxa Església Plural
Descripció:

Oberta una nova edició dels Premis Església Plural que volen reconèixer projectes i candidatures d’aquelles persones rellevants per la seva trajectòria de treball i compromís en favor de qualsevol causa pastoral, social, humanitària, intel·lectual i/o de testimoniatge a favor dels Drets Humans, especialment els de les minories i dels més febles.

Categories:

Premi Mn.Vidal i Aunós a una trajectòria personal o col·lectiva: Vol afavorir el reconeixement a una trajectòria personal o col·lectiva, duta a terme en l’àmbit eclesial i dins l’entorn cultural català, dedicada, al llarg dels anys, a una tasca constant en l’àmbit pastoral, social, humanitari, intel·lectual, i/o de testimoniatge, al servei del bé comú i dels Drets Humans, especialment d’aquells col·lectius més desfavorits, minoritaris, discriminats i/o febles de la nostra societat, mogut pel compromís religiós o ètic, humanista o ideològic.
Dotació: guardó simbòlic de ceràmica, creació de l’Escola Groc.
Premi a un Projecte d’Acció Social: Destinat a destacar aquells projectes impulsats en benefici de persones que viuen en situacions de risc o d’exclusió social i oferir-los oportunitats per atendre les necessitats materials, socials, psíquiques o de qualsevol altra classe, amb l’objectiu de millorar la seva qualitat de vida, autonomia i dignitat personal.
Dotació: 1 .000 € en metàl·lic i guardó simbòlic de ceràmica.

Termini de presentació:
20.06.2017
Subvencions per a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals 2017
Convoca:
Generalitat de Catalunya. Agència de Residus de Catalunya
Descripció:

L’Agència de Residus de Catalunya convoca subvencions per promoure projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals.

La finalitat principal d’aquesta subvenció és fomentar la prevenció i la preparació per a la reutilització de residus municipals i, per tant, contribuir a assolir una gestió més sostenible i un estalvi de recursos naturals, i alhora donar compliment als objectius establerts a la normativa vigent.

Aquesta línia de subvenció té com a objecte:

1.1 Respecte dels ens locals: el foment de la planificació d’actuacions de prevenció de residus municipals i la seva implantació, així com el desenvolupament d’activitats de preparació per a la reutilització de residus (PxR).

1.2 Respecte de les entitats sense ànim de lucre i les universitats: fomentar el desenvolupament d’actuacions de prevenció de residus municipals.

Actuacions subvencionables

 Són subvencionables les següents actuacions desenvolupades per ens locals:

a) L’elaboració o actualització de plans locals de prevenció (PLP) juntament amb la implantació d’almenys una actuació de prevenció i/o preparació per a la reutilització.

b) La implantació d’actuacions de prevenció previstes en PLP ja aprovats pels ens locals i vigents o en fase de redacció.

Les prioritats temàtiques de les actuacions de prevenció incloses en els PLP són:

I. La prevenció del malbaratament alimentari;

II. El foment de la reutilització (R) d’objectes;

III. L’elaboració d’estudis de pagament per generació (PxG) adreçats a la prevenció i la seva implantació.

c) El desenvolupament d’activitats de PxR de residus.

Són subvencionables les següents actuacions desenvolupades per entitats sense ànim de lucre i universitats, amb les següents prioritats temàtiques:

a) Prevenció del malbaratament alimentari.

b) Foment de la reutilització d’objectes.

El període d’execució de l’activitat/projecte/actuació serà des de l’1 de gener de 2017 i fins a 24 mesos després des de la data de la resolució d’atorgament de la subvenció.

L’òrgan concedent pot ampliar aquest termini, a petició del/de la beneficiari/ària, si aquest/a acredita, en els termes i les condicions previstes a l’article 32 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, la impossibilitat d’executar l’activitat/projecte/actuació dins del termini previst per causa justificada que no li sigui directament imputable. Aquesta ampliació de termini no pot excedir la meitat del termini inicial, i es pot concedir sempre que no es perjudiquin drets de tercers.

 Característiques de les actuacions objecte de la subvenció:

a) Han d’estar exclusivament centrades en la prevenció o en la preparació per a la reutilització de residus municipals.

b) Han d’estar clarament definides, tant des del punt de vista tècnic com econòmic, s’haurà de presentar un pressupost raonablement justificat i hauran de ser perfectament quantificables, avaluables i controlables tant en la fase de valoració com en la fase de seguiment.

c) Els missatges que s’hauran de difondre han d’incloure, com a mínim, els beneficis ambientals de la prevenció i la PxR dels residus.

d) Els elements de difusió que es realitzin duran el distintiu del/de la beneficiari/ària de la subvenció i el de l’Agència de Residus de Catalunya, que es poden consultar al web de l’ARC

e) S’han de presentar de manera convenientment detallada en el formulari de sol·licitud que, a més de les característiques descrites en els paràgrafs anteriors d’aquest apartat, ha de reunir el contingut mínim que s’estableix a les bases 4.1 i 4.2.

f) Les actuacions han d’estar expressament incloses en el PLP vigent i aprovat o en fase de redacció o actualització.

g) Per al desenvolupament de les campanyes, es recomana l’ús dels materials i eines de comunicació personalitzables i disponibles al web de l’ARC (Setmana Europea de la Prevenció de Residus; “Som gent de profit”), etc.

2.5 Queden exclosos d’aquesta subvenció els projectes i/o les actuacions:

a) que siguin objecte d’altres convocatòries de l’Agència de Residus de Catalunya;

b) que siguin desenvolupades per ens locals que no disposin de PLP aprovat o en fase de redacció, o bé que estigui caducat, excepte en el cas d’actuacions de PxR;

c) que no estiguin previstes en els seus PLP, excepte en el cas d’actuacions de PxR;

d) que siguin estudis de PxG, sense la implantació de les actuacions previstes;

e) que no compleixin alguna de les característiques esmentades a la base 2.4.

2.6 Un mateix projecte no es podrà presentar simultàniament en més d’una convocatòria de l’Agència de Residus de Catalunya.

Persones beneficiàries

Poden optar a les subvencions regulades en aquestes bases:

Els ens locals de Catalunya (els ajuntaments, les entitats municipals descentralitzades, els consells comarcals, les mancomunitats de municipis, els consorcis i les diputacions, entre d’altres), que vulguin dur a terme un projecte de prevenció o de preparació per a la reutilització de residus municipals en l’àmbit de les seves competències.

Un ens local no pot concórrer a la convocatòria de manera simultània i pel mateix concepte de manera individual i alhora a través d’un ens supramunicipal.

Pel que fa a l’elaboració dels PLP, s’acceptaran simultàniament les dues sol·licituds (ens local i ens supramunicipal), i en cas de ser proposats per a l’atorgament de la subvenció ambdós projectes, es donarà preferència a subvencionar únicament el PLP presentat per l’ens supramunicipal, que haurà d’incloure les actuacions subvencionades a l’ens local.

Les universitats i entitats sense ànim de lucre de Catalunya, o agrupacions d’aquestes, que vulguin dur a terme un projecte de prevenció de residus municipals.

Les entitats sense ànim de lucre hauran d’estar, si s’escau, degudament inscrites en el registre competent.

Una universitat o una entitat sense ànim de lucre no pot concórrer a la convocatòria de manera simultània i pel mateix concepte individualment i alhora a través d’un altre tipus d’agrupació.

Termini de presentació:
26.06.2017
Pàgina 4 de 11« Primera...23456...10...Última »