Skip to Content

cercador d'ajuts, premis i subvencions

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat d'Ajuts, Premis i Subvencions

Taulell d'Ajuts, Premis i Subvencions

En aquesta taula trobaràs totes aquelles convocatòries d’ajuts, premis i subvencions que poden ser útils per al finançament del vostre projecte, amb un enllaç directe perquè també puguis descarregar les bases, els formularis corresponents i amb la data de termini de presentació de la sol·licitud.

A continuació els diferents premis, ajuts i subvencions ordenats per ordre de termini de sol·licitud.

AJUT
Suport econòmic que atorga una entitat, institució o òrgan de caire privat per a la realització d'un projecte.
PREMIS
Reconeixement sovint econòmic, segons decisió d'un jurat, per la iniciativa o el bon desenvolupament d'un projecte.
Subvenció
Ajut econòmic que parteix d'una convocatòria que realitza l'Administració pública. Es presenten als diaris oficials.
Convocatòria de subvencions destinades a l’arranjament i adequació de locals d’ús de les entitats inscrites en el cens d’entitats juvenils situats a la ciutat de Barcelona per a l’any 2018
Convoca:
Ajuntament de Barcelona - Gerència de Drets Socials - Departament de Joventut
Descripció:

L’Ajuntament de Barcelona, des del Departament de Joventut, convoca subvencions destinades a la realització d’obres menors incloses a l’article 3.3, 3.4 i 3.5, de l’ordenança reguladora dels procediments d’intervenció municipal en les obres, per l’arranjament i adequació de locals de la ciutat de Barcelona que no siguin de propietat municipal ni d’altres administracions i utilitzats per de les entitats inscrites en el Cens d’entitats juvenils de la Direcció General de Joventut per realitzar activitats d’educació en el lleure, per l’atenció i suport social a col·lectius d’infants i adolescents i per la dinamització juvenil dirigides a fomentar la participació directa, la implicació i l’apoderament dels i les adolescents i joves.

L’objectiu d’aquestes subvencions és garantir que els locals utilitzats per les associacions juvenils i/o els adolescents i joves de al ciutat reuneixen les condicions de seguretat, accessibilitat, funcionalitat i eficiència òptimes pel desenvolupament de l’activitat que realitzen, i d’aquesta manera, promocionar espais de participació ciutadana, de construcció col·lectiva i de vertebració social complint una important labor de cohesió social i participació en els territoris.

Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria hauran de destinar -se a les inversions referides a la base primera de la convocatòria, iniciades a partir de l’1 de juliol de 2018 i finalitzades no més tard del 30 de setembre de 2019.

L’import d’aquesta convocatòria es fixa en 100.000 EUR. La quantia de la subvenció atorgada per l’Ajuntament de Barcelona no ultrapassarà el 90% del cost del projecte, quedant a càrrec de la persona jurídica peticionària l’aportació de la resta del cost, o bé directament o per cofinançament de tercers (ens públics o privats). No obstant això, la comissió corresponent haurà de justificar motivadament a l’expedient que les subvencions superin el 50% del pressupost de l’obra.

La quantia màxima a atorgar per cada projecte no podrà superar els 10.000,00 EUR sense perjudici del compliment dels percentatges establerts a la base vuitena de les bases reguladores de la subvenció.

Els projectes presentats hauran de complir amb alguna de les finalitats descrites en el tercer apartat de la base quarta de les bases reguladores de la subvenció i les actuacions s’han d’ajustar al que s’estableix en el quart apartat de la base quarta de les bases reguladores de la subvenció.

Resten fora de l’àmbit d’aplicació d’aquestes subvencions:

 • Locals ubicats fora del terme de Barcelona.
 • Locals que siguin de propietat municipal o d’altres administracions.
 • Les Instal·lacions juvenils destinades a activitats educatives amb infants i joves regulades per la Llei 38/1991, de 30 de setembre, d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves i la normativa que la desenvolupa, pel Decret 140/2003, de 10 de juny, d’aprovació del Reglament d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves i pel Decret 203/2013, de 30 de juliol, d’aprovació del Reglament de campaments juvenils.
 • Equipaments d’exhibició teatral, auditoris o equipaments anàlegs de base associativa de la ciutat de Barcelona.
 • Locals destinats a l’allotjament temporal o permanent.

Aquí l’enllaç a les bases reguladores de les subvencions locals

Termini de presentació:
10.09.2018
Premi Joventut
Convoca:
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies - Generalitat de Catalunya
Descripció:

L’objecte és premiar una tesi doctoral o treball de final de carrera o màster centrat en la realitat juvenil de Catalunya, preferentment sobre joves de 16 a 29 anys.

A qui va dirigit
A persones físiques: qualsevol persona autora d’un treball o projecte final de carrera, tesi de llicenciatura, treball final de màster, treball de recerca del DEA (Diploma d’Estudis Avançats) o tesi doctoral. Poden ser persones beneficiàries una persona física autora del projecte o diverses persones físiques coautores del projecte.
A persones jurídiques: entitats sense afany de lucre amb seu social o delegació a Catalunya o universitats públiques o privades del sistema universitari català.

El termini per a la presentació dels formularis de sol·licitud és del 13 de juliol al 14 de setembre de 2018.

Termini de presentació:
14.09.2018
Beques per a la realització de tesis doctorals en matèria de joventut
Convoca:
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies - Generalitat de Catalunya
Descripció:

L’objecte és premiar una tesi doctoral o treball de final de carrera o màster centrat en la realitat juvenil de Catalunya, preferentment sobre joves de 16 a 29 anys. 
El termini per a la presentació dels formularis de sol·licitud és del 13 de juliol al 14 de setembre de 2018.

A qui va dirigit

A persones físiques: qualsevol persona autora d’un treball o projecte final de carrera, tesi de llicenciatura, treball final de màster, treball de recerca del DEA (Diploma d’Estudis Avançats) o tesi doctoral. Poden ser persones beneficiàries una persona física autora del projecte o diverses persones físiques coautores del projecte.
A persones jurídiques: entitats sense afany de lucre amb seu social o delegació a Catalunya o universitats públiques o privades del sistema universitari català.

Termini de presentació:
14.09.2018
Ajuts a projectes d’estudi i anàlisi en matèria de joventut a Catalunya
Convoca:
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies - Generalitat de Catalunya
Descripció:

L’objecte és el finançament de projectes de recerca a fi de contribuir al coneixement de la realitat actual en matèria de joventut a Catalunya.
El termini per a la presentació dels formularis de sol·licitud és del 13 de juliol al 14 de setembre de 2018.

A qui va dirigit

A universitats del sistema universitari català, centres de recerca i entitats sense ànim de lucre amb seu social o delegació a Catalunya, dedicades totalment o parcialment als estudis o anàlisis sobre la realitat juvenil i les polítiques de joventut des de la perspectiva de les ciències socials.

Termini de presentació:
14.09.2018
Premis EMAS Catalunya
Convoca:
Club EMAS
Descripció:

Els Premis EMAS Catalunya es realitzen cada dos anys i estan adreçats a qualsevol organització registrada EMAS que disposi com a mínim d’un centre ubicat a Catalunya. Són un estímul per promoure la millora ambiental d’aquestes organitzacions.

4 categories

 • Millor declaració ambiental
  Es poden presentar les declaracions ambientals complertes o simplificades en qualsevol format (paper, digital, altres).
 • Millor acció d’implicació de les parts interessades
  Per a iniciatives que estiguin adreçades a interactuar i implicar les diferents parts interessades, ja siguin internes (personal, col·laboradors, etc.) o externes (veïns, administració, ONGs, clients, proveïdors, etc.). Es pot presentar qualsevol acció de comunicació ambiental que tingui l’objectiu de sensibilitzar i/o informar a les parts interessades (internes o externes) sobre els aspectes i el comportament ambiental de l’organització, sobre les millores del sistema de gestió, així com també sobre actuacions per fer créixer el coneixement de la marca EMAS: campanyes de sensibilització, pòsters, exposicions, vídeos i/o altres eines de comunicació, així com també altres actuacions d’implicació que van més enllà de la comunicació (concursos, mecanismes d’incentivació dels treballadors, jornades de portes obertes, etc.).
 • Millora del comportament ambiental
  Per a millores de qualsevol vector ambiental aconseguides en el marc de l’EMAS. Aquestes millores poden consistir, per exemple, tant en millores de processos com de pràctiques, o la modificació/innovació en productes i serveis i que per tant, aconsegueixin reducció d’emissions (atmosfèriques, de residus, etc.), o bé de recursos (materials o energètics) o reducció dels seus corresponents impactes.
 • Millor projecte en Tàndem (exclusiva 2018)
  Per al millor projecte de col·laboració en matèria de medi ambient que s’hagi portat a terme de manera conjunta entre una organització i una o més entitats/organitzacions. L’objectiu d’aquesta cooperació ha d’incorporar beneficis adreçats tant a l’organització o empresa com al partner del tercer sector. 

Com es presenta la candidatura?
Mitjançant correu electrònic a l’adreça electrònica info@clubemas.cat
Enviant o lliurant la documentació a la seu del Club EMAS, c/ Aragó n. 208-210, àtic 1a 08011 Barcelona.

Termini de presentació:
20.09.2018