Skip to Content

cercador d'ajuts, premis i subvencions

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat d'Ajuts, Premis i Subvencions

Taulell d'Ajuts, Premis i Subvencions

En aquesta taula trobaràs totes aquelles convocatòries d’ajuts, premis i subvencions que poden ser útils per al finançament del vostre projecte, amb un enllaç directe perquè també puguis descarregar les bases, els formularis corresponents i amb la data de termini de presentació de la sol·licitud.

A continuació els diferents premis, ajuts i subvencions ordenats per ordre de termini de sol·licitud.

AJUT
Suport econòmic que atorga una entitat, institució o òrgan de caire privat per a la realització d'un projecte.
PREMIS
Reconeixement sovint econòmic, segons decisió d'un jurat, per la iniciativa o el bon desenvolupament d'un projecte.
Subvenció
Ajut econòmic que parteix d'una convocatòria que realitza l'Administració pública. Es presenten als diaris oficials.
Convocatòria per al 2017 per a la concessió d’ajuts a projectes de recerca en l’àmbit de la diversitat religiosa
Convoca:
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge- Direcció General d'Afers Religiosos
Descripció:

D’acord amb el Decret 262/2016, de 7 de juny, de reestructuració del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, correspon a aquest Departament, a través de la Direcció General d’Afers Religiosos, entre d’altres, la funció de promoure activitats de difusió en matèria d’afers religiosos.

La Direcció General d’Afers Religiosos duu a terme la implementació de les polítiques en matèria d’afers religiosos, adreçades a garantir el màxim respecte a la llibertat religiosa i de culte i la convivència pacífica de les diferents esglésies, confessions i comunitats religioses en el si d’una comunitat plural i diversa.

Així mateix, la Direcció General d’Afers Religiosos té com a objectius, entre d’altres, millorar el coneixement de la cultura religiosa en la societat catalana i el diàleg interreligiós com a eina per fomentar la convivència i la tolerància.

L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) va ser creada per la Llei 7/2001, de 31 de maig, amb l’objectiu d’executar els programes de beques, de préstecs, de subvencions i d’altres activitats de foment a l’estudi universitari, de la recerca científica i tècnica i de la innovació tecnològica a Catalunya. L’article 6.5 dels estatuts de l’Agència preveu la possibilitat de gestionar activitats de foment d’altres departaments de la Generalitat. En virtut d’aquesta normativa, l’AGAUR actuarà com a entitat col·laboradora en la tramitació i el pagament de les subvencions previstes en aquesta Resolució.

En data 16 de juny es va publicar l’Ordre GAH/1386/2017, de 14 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajuts a projectes de recerca en l’àmbit de la diversitat religiosa.

Mitjançant el conveni de col·laboració formalitzat entre la Direcció General d’Afers Religiosos i l’AGAUR en data 29 de juny de 2017, s’encarrega a l’AGAUR la gestió de la convocatòria per a la concessió d’ajuts a projectes de recerca en l’àmbit de la diversitat religiosa per al 2017.

Vist el que disposen el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei esmentada;

Resolc:

Article 1

Obrir la convocatòria pública per a la concessió d’ajuts a projectes de recerca en l’àmbit de la diversitat religiosa per a l’any 2017.

Article 2

Les subvencions previstes en aquesta convocatòria es regeixen per l’Ordre GAH/1386/2017, de 14 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajuts a projectes de recerca en l’àmbit de la diversitat religiosa.

Article 3

3.1 La dotació màxima d’aquesta convocatòria és de divuit mil euros (18.000,00 €). L’import per ajut és d’entre sis mil euros (6.000,00 €) i nou mil euros (9.000,00 €). La despesa se satisfarà a càrrec de la partida pressupostària GO01D/440.680.00/3240/0000 del pressupost del 2017.

3.2 Les persones beneficiàries poden subcontractar serveis o activitats relacionats amb l’objecte de l’ajut i que no pot assumir directament l’equip de recerca, sempre que s’indiqui prèviament en el pressupost i no superi el 40% de l’import atorgat.

3.3 L’import de l’ajut es lliura en dos pagaments. El primer, equivalent al 60% del total, en concepte de bestreta, es tramita un cop es resol la convocatòria. El pagament del 40% restant es tramita quan l’entitat beneficiària hagi presentat la documentació justificativa, d’acord amb el que preveu la base reguladora 17 establerta a l’Ordre GAH/1386/2017. Per al pagament d’aquest ajut no s’exigeix la presentació de garanties.

Article 4

4.1 El termini de presentació de les sol·licituds és del 28 d’agost al 19 de setembre de 2017, ambdós inclosos.

4.2 L’àmbit temporal de realització dels projectes de recerca és d’un any com a màxim a comptar de la notificació de la resolució de concessió de la subvenció. Excepcionalment, i amb sol·licitud prèvia motivada de l’entitat interessada, la Direcció General d’Afers Religiosos pot atorgar una pròrroga, que en cap cas no pot ser superior a tres mesos. En cas de sol·licitar l’ampliació, la sol·licitud s’ha de presentar abans que finalitzi el període inicial d’execució.

4.3 Les sol·licituds s’han d’emplenar per via electrònica a través de Tràmits gencat, a l’adreça electrònica http://tramits.gencat.cat/11269.

Un cop s’ha emplenat la sol·licitud, si la persona sol·licitant es pot identificar mitjançant qualsevol dels sistemes de signatura electrònica admesos per la seu electrònica corporativa de la Generalitat de Catalunya, pot completar el procés de presentació de la sol·licitud adjuntant per via electrònica la documentació exigida.

En cas que la persona sol·licitant no disposi de cap dels sistemes d’identificació dels acceptats per la seu electrònica, un cop emplenada la sol·licitud de manera electrònica, podrà completar el procés de presentació de la sol·licitud adjuntant per via electrònica la documentació exigida. En aquest darrer cas, l’AGAUR comprovarà, a través de la Plataforma d’integració i col·laboració administrativa (PICA), les dades identificatives de la persona sol·licitant. En cas que aquesta comprovació no sigui possible, es requerirà a la persona sol·licitant que presenti la documentació identificativa corresponent.

En ambdós casos, el registre electrònic corporatiu de la Generalitat de Catalunya S@rCat emet de manera automàtica el rebut de presentació corresponent, que consisteix en una còpia autenticada de l’escrit, la sol·licitud o la comunicació de què es tracti, i hi inclou la data i l’hora de presentació i el número de registre d’entrada.

D’acord amb el que estableix l’article 3.9 de la Llei 59/2003, de 9 de desembre, de signatura electrònica, l’AGAUR reconeix la validesa i l’eficàcia de les sol·licituds presentades per via electrònica sempre que es compleixi el mecanisme d’acreditació de la identitat de la persona sol·licitant.

En tot cas, és aplicable el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

4.4 L’imprès de sol·licitud normalitzat està format per un formulari general i un document annex que s’ha d’adjuntar al formulari.

4.5 Les persones sol·licitants poden disposar de la darrera actualització de la matriu de dades del Baròmetre de les religions i del Mapa religiós de Catalunya. La petició es pot fer mitjançant l’imprès normalitzat de sol·licitud de l’ajut.

Article 5

5.1 La tramitació de la convocatòria correspon a l’AGAUR, d’acord amb el conveni de col·laboració formalitzat en data 29 de juny de 2017 entre la Direcció General d’Afers Religiosos i l’AGAUR.

5.2 La resolució de la convocatòria correspon a la persona titular de la Direcció General d’Afers Religiosos, d’acord amb la Resolució GRI/1728/2013, de 18 de juliol (DOGC número 6434, de 07.08.2013).

5.3 El procediment de concessió d’aquests ajuts és el de concurrència competitiva.

5.4 El termini màxim per resoldre és de sis mesos a comptar de la data de finalització del termini per presentar les sol·licituds. Un cop transcorregut aquest termini sense resolució expressa, les sol·licituds s’entenen desestimades.

5.5 L’AGAUR ha de notificar la resolució de la convocatòria a les entitats interessades mitjançant la publicació al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i al web de l’AGAUR, sense perjudici que es puguin utilitzar altres mitjans de notificació. La resolució de concessió indicarà els recursos que s’hi poden interposar.

5.6 Contra la resolució, que exhaureix la via administrativa, les entitats interessades poden interposar recurs potestatiu de reposició davant la persona titular del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, en el termini d’un mes, o bé directament recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos, en ambdós supòsits a comptar de l’endemà de la publicació de la resolució al Tauler electrònic.

Article 6

Els equips de recerca adscrits a les persones beneficiàries hauran d’estar constituïts per:

a) Un mínim de quatre persones investigadores amb dos doctors/ores, de les quals, com a mínim dues han de tenir dedicació completa i estar vinculades estatutàriament o contractualment a la plantilla universitària o del centre de recerca.

Una d’aquestes dues persones assumeix la responsabilitat del projecte i pot actuar en nom i representació de l’entitat beneficiària.

Les persones amb contractes ICREA, Ramón y Cajal o altres contractes postdoctorals amb una durada mínima de dos anys computen com a membres de l’equip de recerca amb vinculació permanent.

b) La resta de l’equip pot tenir la composició següent: personal vinculat contractualment o estatutàriament a les persones beneficiàries, becaris/àries, personal contractat predoctoral o postdoctoral amb credencial o personal tècnic de suport a la recerca, que pot formar part de l’equip sempre que tingui caràcter investigador.

Article 7

Es consideren subvencionables els treballs de recerca que versin sobre algun dels temes inclosos en els àmbits de recerca que s’indiquen a continuació i, en general, tots els que desenvolupin l’objecte que estableix la base 1 establerta a l’Ordre GAH/1386/2017:

a) Participació de les comunitats religioses en una cultura pública comuna.

b) Diàleg interreligiós, diàleg entre una determinada fe i la cultura catalana i occidental actual i/o diàleg entre ateisme o agnosticisme i religió o fe.

c) Religió i mitjans de comunicació.

d) Gestió pública de la diversitat religiosa.

e) El dret a la llibertat religiosa: ciutadania, convivència i pluralisme.

f) Religió, democràcia i actitud davant les minories.

g) Religió i joves.

Són prioritaris els projectes relacionats amb els apartats a), b) i c).

Termini de presentació:
19.09.2017
XXIX Premis CAC a la investigació sobre comunicació audiovisual
Convoca:
Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC)
Descripció:

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) engega una nova edició d’aquests premis amb l’objectiu de premiar la recerca de qualitat sobre comunicació audiovisual, que destaqui especialment pel seu rigor metodològic i les aportacions innovadores en l’àmbit de la comunicació audiovisual.

S’adrecen a persones investigadores de qualsevol àmbit i disciplina que, de manera individual o col·lectiva, hagin realitzat recerca sobre la comunicació audiovisual.

Es poden presentar investigacions sobre qualsevol temàtica vinculada als serveis de comunicació audiovisual, amb independència del suport.

Així mateix, els treballs es poden elaborar des de qualsevol disciplina o àrea de coneixement, com ara la comunicació, el dret, l’economia, la ciència política o la sociologia, entre d’altres.

Es valoraran especialment aquelles recerques que aportin conclusions i resultats que tinguin una aplicabilitat pràctica en el sector de la indústria i el sistema audiovisual català.

 Els premis seran els següents:

  • Primer premi: 5.000 € bruts
  • Segon premi: 2.000 € bruts.
Termini de presentació:
22.09.2017
2a edició dels (Re)coneixements Veïnals
Convoca:
Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC)
Descripció:

La Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC) ha obert la convocatòria de la segona edició dels (Re)coneixements veïnals. Amb aquesta iniciativa pretén posar en valor i difondre el treball a favor dels barris de les associacions i federacions veïnals, així com sensibilitzar la societat sobre la necessitat de la implicació en l’acció social.
S’hi podrà participar en dues categories:

  • Protesta de Lluita Veïnal: Adreçada a actuacions i reivindicacions que hagin conscienciat sobre situacions de desavantatge social i hagin suposat un avanç envers la transformació de situacions de pèrdua de drets de les persones i la comunitat.
  • Proposta d’un projecte d’intervenció social: Adreçada a l’activitat o programa veïnal que representi una contribució rellevant en benefici dels barris, per la millora de les condicions i qualitat de vida de les persones i la comunitat.

L’activitat, tant si està en funcionament com si ha finalitzat, ha de correspondre al període de temps dels exercicis 2015 i 2016, fins al 2017.
Poden optar a presentar candidatures les associacions i federacions veïnals sòcies de la CONFAVC, considerades de referència per la seva arrel social.
S’hi podran presentar candidatures des de l’1 de juliol fins a les 24.00 hores del 22 de setembre, a través d’aquest formulari. De l’1 al 20 d’octubre s’obrirà un període de votació popular a través de la plana web de la CONFAVC.

Així, hi haurà un reconeixement atorgat pel jurat i un altre per la ciutadania. Les iniciatives premiades es donaran a conèixer en una jornada que es realitzarà el 24 d’octubre, al Casinet d’Hostafrancs, Barcelona.
La primera edició d’aquests reconeixements es va celebrar l’any 2015. Hi van resultar premiats 13 projectes d’intervenció social i 5 lluites veïnals.

Termini de presentació:
22.09.2017
Concurs de vídeos “Parla’ns d’Europa” 2017
Convoca:
Consell Català del Moviment Europeu en col·laboració amb la Diputació de Barcelona i l'oficina Europe Direct de Barcelona
Descripció:

El Consell Català del Moviment Europeu  en col·laboració amb la Diputació de Barcelona i l’oficina Europe Direct de Barcelona organitza el Concurs de vídeos “Parla’ns d’Europa” 2017.

Pretén centrar-se en una experiència o anècdota que hem pogut tenir o hem tingut en algun moment de les nostres vides del que significa tenir i exercir la ciutadania europea.

El Consell Català del Moviment Europeu és una associació pluralista i independent amb personalitat jurídica pròpia, formada per col·lectius i persones físiques que desenvolupa les seves activitats europeistes dins de l’àmbit territorial de Catalunya.

El concurs persegueix difondre de forma clara, concisa, concreta i també didàctica i divertida què vol dir tenir o exercir la ciutadania europea a partir d’alguna experiència pròpia. Es podran utilitzar totes les tecnologies de la informació i la comunicació per crear un vídeo breu que pot ser enregistrat a través de càmeres de vídeo via mòbil, ordinadors o càmeres tradicionals. No importa la qualitat del vídeo, si no la qualitat del contingut.

Els requisits bàsics per a participar són:

Tenir més de 18 anys.

Ser ciutadà/ana d’un estat membre de la UE.

Hi haurà una sola categoria (individual) amb tres premis de 500€, 300€ i 200€. Només s’acceptarà un vídeo per persona.

Els vídeos es podran presentar en català, castellà o anglès.

No s’acceptaran candidatures en nom d’empreses e institucions.

El vídeo ha de ser inèdit, de creació pròpia i no pot utilitzar material protegit per drets d’autor.

Temàtiques a tractar:

Els vídeos hauran de tractar temàtiques relacionades amb els objectius del concurs.

El vídeos hauran d’exposar en 30 segons alguna experiència que ens hagi passat que tingui relació amb la ciutadania europea (participar, viure, treballar, estudiar i viatjar a la UE).

A la pàgina web www.ccmeur.cat es pot trobar més informació i recursos en relació a aquest tema.

Cada candidatura haurà de posar un títol de màxim 45 caràcters amb espais al vídeo que presenti.

No s’acceptaran vídeos fets amb clara intenció publicitària de cap marca, producte o associació.

No s’acceptarà cap vídeo amb contingut discriminatori per raó de nacionalitat, sexe, d’opcions de consciència i/o religió, discapacitat o edat. Tampoc s’acceptarà cap vídeo que es consideri insultant, difamatori, sense sentit i/o que vulneri qualsevol dret humà o llei vigent.

Termini de presentació:
30.09.2017
Subvencions en inversions per rehabilitació d’equipaments d’exhibició teatral, auditoris o equipaments anàlegs de base associativa de la ciutat de Barcelona i la seva dotació d’equipament tècnic de l’any 2017
Convoca:
Ajuntament de Barcelona. Institut de Cultura
Descripció:

Es tracta d’una convocatòria per a subvencions en inversions de rehabilitació d’equipaments d’exhibició teatral, auditoris o equipaments anàlegs de base associativa de la ciutat de Barcelona i la seva dotació d’equipament tècnic de l’any 2017.

Podran ser beneficiaris/àries d’aquesta subvenció les persones jurídiques legalment constituïdes titulars de la gestió dels equipaments indicats en la base 1 de les bases reguladores.

Quedaran excloses aquelles entitats sòcio-culturals de base associativa que gestionen espais de propietat municipal.

Per a poder optar a les subvencions els sol·licitants hauran d’acreditar les condicions següents:
– Que les activitats es facin en el terme municipal de Barcelona.
– Haver justificat qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l’Ajuntament de Barcelona i/o l’ICUB, dins els terminis establerts.
– Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Barcelona, l’Agència Estatal d’Administració Tributària, la Seguretat Social, trobar-se al corrent de pagament amb l’Institut de Cultura de Barcelona i amb les obligacions per reintegrament de subvencions atorgades.

Termini de presentació:
30.09.2017
Pàgina 3 de 712345...Última »