Skip to Content

cercador d'ajuts, premis i subvencions

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat d'Ajuts, Premis i Subvencions

Taulell d'Ajuts, Premis i Subvencions

En aquesta taula trobaràs totes aquelles convocatòries d’ajuts, premis i subvencions que poden ser útils per al finançament del vostre projecte, amb un enllaç directe perquè també puguis descarregar les bases, els formularis corresponents i amb la data de termini de presentació de la sol·licitud.

A continuació els diferents premis, ajuts i subvencions ordenats per ordre de termini de sol·licitud.

AJUT
Suport econòmic que atorga una entitat, institució o òrgan de caire privat per a la realització d'un projecte.
PREMIS
Reconeixement sovint econòmic, segons decisió d'un jurat, per la iniciativa o el bon desenvolupament d'un projecte.
Subvenció
Ajut econòmic que parteix d'una convocatòria que realitza l'Administració pública. Es presenten als diaris oficials.
Convocatòria de subvencions en els àmbits de Benestar Social i d’Igualtat i Ciutadania de l’Àrea d’Atenció a les Persones a favor d’entitats sense ànim de lucre – 2019
Convoca:
Diputació de Barcelona
Descripció:

Aquesta és una convocatòria per a entitats sense ànim de lucre situades a Barcelona o que hi tinguin seu permanent.

Aquestes subvencions financen projectes que tinguin com a objectiu la inclusió social, la prevenció del VIH/SIDA, la lluita contra la pobresa i l’exclusió social, la compensació de dèficits de suport social i de situacions de vulnerabilitat, la promoció d’actituds i capacitats de les persones i col·lectius, la promoció de les polítiques d’igualtat, prevenció i erradicació de la violència de gènere, la convivència i el respecte a la diversitat i als drets fonamentals, afavorir l’autonomia, l’emancipació i l’associacionisme de la gent jove, donar suport i descans a les famílies cuidadores de persones amb discapacitat i/o malaltia mental mitjançant programes de respir i la millora de la qualitat de vida de les persones amb la capacitat d’obrar modificada i de les seves famílies mitjançant serveis complementaris a la tutela.

Quantia

Per a l’any 2019 es destinen dos milionts vint-i-cinc mil euros repartits aproximadament en:

  • Benestar Social: Un milió tres-cents mil euros (1.300.000€)
  • Igualtat i Ciutadania: tres-cents setanta-cinc mil euros (375.000€)
  • Respir i Serveis: tres-cents cinquanta mil euros (350.000€)

L’import individual a concedir a cadascun dels projectes subvencionats, fins a esgotar la dotació màxima pressupostària, es determinarà en relació als punts que s’obtinguin un cop valorats tècnicament. Amb caràcter general, per a la valoració de les sol·licituds presentades es tindrà en compte la fonamentació, oportunitat i viabilitat del projecte, la coherència de l’estructura interna, el nivell de concreció de les activitats descrites així com la incorporació d’elements d’avaluació de la qualitat. En tot cas, la subvenció concedida no podrà ser superior a la quantia sol·licitada ni podrà excedir del 50% del cost total del projecte o activitat subvencionada.

Termini de presentació de sol·licituds:

El termini de presentació de les sol·licituds començarà el dia 14 de gener de 2019 i finalitzarà el dia 4 de febrer de 2019.

Els projectes i les activitats subvencionades hauran de ser desenvolupades durant el període comprés entre l’1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2019.

Les entitats només es podran presentar a un sol àmbit (Benestar Social, Igualtat i Ciutadania, o Respir i Serveis complementaris a la tutela) i només podran presentar un únic projecte.

Termini de presentació:
04.02.2019
Premis BCNVisualSound 2019
Convoca:
Ajuntament de Barcelona
Descripció:

El Festival Barcelona VisualSound és un espai d’exhibició i una plataforma de promoció per la gent jove artista i creadora de l’àmbit audiovisual.

Amb aquests premis reparteixen 8.300€ en premis de diferents modalitats de participació. El Barcelona Visual Sound aposta per les persones joves, per la seva presència a diferents barris de la ciutat, per la diversitat de formats i disciplines audiovisuals i per donar cabuda a públics i persones creatives amb diferents sensibilitats.

 

•Premi jurat a la millor obra presentada a la categoria de documental, dotat amb 1300€.
• Premi públic a la millor obra presentada a la categoria de documental, dotat amb 450€.
• Premi especial “MAX 20” a la millor de les obres de la categoria de documental realitzada per un/a jove menor de 20 anys, dotat amb 400€.
• Premi jurat a la millor obra presentada a la categoria de ficció, dotat amb 1300€.
• Premi públic a la millor obra presentada a la categoria de ficció, dotat amb 450€.
• Premi especial “MAX 20” a la millor de les obres de la categoria de ficció realitzada per un/a jove menor de 20 anys, dotat amb 400€.
• Premi jurat a la millor obra presentada a la categoria de videoclip, dotat amb 1300€.
• Premi públic a la millor obra presentada a la categoria de videoclip, dotat amb 450€.
• Premi especial “MAX 20” a la millor de les obres de la categoria de videoclip realitzada per un/a jove menor de 20 anys, dotat amb 400€.
• Premi jurat a la millor obra presentada al concurs 2 minuts en 1 dia, dotat amb 1300€.
• Premi públic a la millor obra presentada al concurs 2 minuts en 1 dia dotat amb 450€.

Termini de presentació:
15.02.2019
Premi Catalunya de Ecodisseny 2019
Convoca:
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
Descripció:

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya convoca el ‘Premi Catalunya de Ecodiseño 2019’ en les categories següents:

  • Categoria A. Producte. Producte al mercat, dissenyat o fabricat a Catalunya, tenint en compte consideracions ambientals en el seu procés de desenvolupament, amb l’objectiu de minimitzar el seu impacte sobre el mitjà al llarg de tot el seu cicle de vida.
  • Categoria B. Producte en desenvolupament. Projecte d’un producte, no produït o comercialitzat (però en fase de prototip o pilot), dissenyat tenint en compte consideracions ambientals, amb l’objectiu de minimitzar el seu impacte sobre el mitjà al llarg de tot el seu cicle de vida.
  • Categoria D. Disseny jove. Producte o producte en desenvolupament que estigui desenvolupat per estudiants o titulats novells tenint en compte consideracions ambientals en el seu procés de desenvolupament, amb l’objectiu de minimitzar el seu impacte sobre el mitjà al llarg de tot el seu cicle de vida.

Les sol·licituds es presentaran en suport electrònic per mitjà d’un formulari de participació normalitzat per a les diferents categories.

Aquest formulari estarà disponible a la pàgina web de l’Agència de Residus de Catalunya. Aquestes sol·licituds, juntament amb la documentació especificada a les bases de la convocatòria, es tramitaran exclusivament en línia a través de la pàgina web de l’Agència de Residus de Catalunya.

 

Termini de presentació:
28.02.2019
Premi Fundació Mapfre a la millor entitat per la seva trajectòria social 2018
Convoca:
Fundació MAPFRE
Descripció:

La Fundació Mapfre reconeix els mèrits d’una entitat o organització que dugui a terme una destacada tasca amb gran impacte social, en algunes de les activitats desenvolupades per la Fundació.

De quins àmbits parlem?

  • Participació
  • Sanitat
  • Atenció Social
  • Cultura i esports.

Podran optar al premi les institucions o organitzacions, que en la seva trajectòria hagin realitzat actuacions rellevants i efectives en matèria social, cultural, de seguretat i prevenció d’accidents, o de salut i promoció d’hàbits saludables

Dotació del premi: 30.000€

Termini de presentació:
01.03.2019
Premi Fundació Mapfre al millor projecte o iniciativa pel seu impacte social 2018
Convoca:
Fundació MAPFRE
Descripció:

La Fundació Mapfre premia un projecte o iniciativa de gran compromís amb la societat, realitzat per una entitat o organització, i que hagi tingut un gran impacte social, en algunes de les activitats que desenvolupa la Fundació.

De quins àmbits parlem?
Participació
Sanitat
Atenció social
Cultura i esports

Qui hi pot optar?

Podran optar al premi les institucions o organitzacions, que hagin realitzat un projecte rellevant i de gran impacte en la societat, en matèria social, cultural, de seguretat i prevenció d’accidents, o de salut i promoció d’hàbits saludables.

Dotació del premi: 30.000€

Termini de presentació:
01.03.2019