Skip to Content

cercador d'ajuts, premis i subvencions

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat d'Ajuts, Premis i Subvencions

Taulell d'Ajuts, Premis i Subvencions

En aquesta taula trobaràs totes aquelles convocatòries d’ajuts, premis i subvencions que poden ser útils per al finançament del vostre projecte, amb un enllaç directe perquè també puguis descarregar les bases, els formularis corresponents i amb la data de termini de presentació de la sol·licitud.

A continuació els diferents premis, ajuts i subvencions ordenats per ordre de termini de sol·licitud.

AJUT
Suport econòmic que atorga una entitat, institució o òrgan de caire privat per a la realització d'un projecte.
PREMIS
Reconeixement sovint econòmic, segons decisió d'un jurat, per la iniciativa o el bon desenvolupament d'un projecte.
Subvenció
Ajut econòmic que parteix d'una convocatòria que realitza l'Administració pública. Es presenten als diaris oficials.
Ajuts de la Fundación Biodiversidad en l’àmbit de la biodiversitat, el canvi climàtic i el desenvolupament sostenible 2018
Convoca:
Fundación Biodiversidad
Descripció:

La Fundación Biodiversidad convoca ajuts per a la realització d’activitats l’objectiu principal de les quals sigui la protecció del medi ambient.

Contingut:
La dotació màxima global de la convocatòria és de fins a 200.000€. L’import màxim que es concedirà per cada sol·licitut no podrà ser superior a 55.000 €.

Seran objecte de les subvencions aquelles activitats que contribueixin en el marc de la col·laboració amb els òrgans estatals de participació pública per a l’elaboració, implementació i seguiment de les polítiques mediambientals entre l’Administració General de l’Estat i els sectors socials i econòmics, com poden ser:

 • Convenis internacionals.
 • Congressos internacionals de protecció del medi ambient.
 • Reunions consultives d’òrgans de govern de la Unió Europea.
 • Reunions i altres aspectes del Comitè Espanyol de la UICN.
 • Plataformes de gestió mediambiental, com la Plataforma de Custòdia del Territori.
 • Qualsevol altra activitat dins del marc establert per la convocatòria.
 • Despeses generals de l’entitat, fins a un màxim d’un 10% de l’import de la dotació final individualitzada per a cadascuna d’elles.
Termini de presentació:
07.03.2018
V Premis DKV Medicina i Solidaritat
Convoca:
DKV Salud y Seguros Médicos
Descripció:

DKV engega la cinquena edició d’aquests Premis per a iniciatives ja realitzades o en curs que tinguin un fort component social i / o mediambiental en el sector sociosanitari i en la qual estiguin implicats de manera directa professionals del sector sanitari.

Els projectes candidats han de complir els següents objectius:

 • Foment de la solidaritat en l’àmbit de la salut i el benestar.
 • Foment del voluntariat en l’àmbit de la salut i el benestar.
 • Foment de la Responsabilitat Social en l’àmbit de la medicina, la salut i el benestar
 • Foment dels valors relacionats amb la medicina responsable: solidaritat, ajuda, companyerisme, superació, empatia, professionalitat, innovació social i medicina, etc.
 • Foment de la innovació en salut.

Categories

 • Premi Metge Solidari: Premi al projecte o acció de voluntariat sanitari de gran impuls. Dotació: 10.000€
 • Premi a la Trajectòria: Premi a títol personal de reconeixement a un camí de desenvolupament en l’àmbit de la medicina, el benestar i la solidaritat. Es considera vàlida per a la candidatura trajectòria un recorregut igual o superior als 10 anys. Dotació: 10.000€
 • Premi al Professional DKV: Premi al professional de la salut o hospital de DKV Seguros pel seu acompliment de l’excel·lència. Dotació: 10.000€
 • Premi a la Innovació en salut digital: Premi al projecte o entitat que aposti per la innovació en salut. Dotació: 10.000€
Termini de presentació:
11.03.2018
Convocatòria de la Fundació La Marató de TV3 d’ajudes a projectes de recerca sobre malalties infeccioses
Convoca:
Fundació La Marató de TV3
Descripció:

Convocatòria de la Fundació La Marató de TV3 d’ajudes a projectes de recerca sobre malalties infeccioses

La Fundació La Marató de TV3 obre el termini per a la presentació de projectes de recerca biomèdica d’excel·lència sobre malalties infeccioses, que seran finançats amb les donacions obtingudes a La Marató 2017.

Contingut:
Tipologia dels projectes
Projecte unitari. Té un sol investigador principal beneficiari.
Projecte coordinat. Té diferents investigadors principals beneficiaris i, per tant, diferents subprojectes, que actuen representats per un dels beneficiaris i pel centre on desenvolupa la seva recerca, que serà l’interlocutor (investigador principal coordinador) amb la Fundació i canalitzarà amb aquesta les relacions corresponents. 

Finançament de la convocatòria
El finançament d’aquesta convocatòria es farà amb càrrec a les quantitats que, en forma de donacions, convenis de col·laboració empresarial o altres ingressos, va obtenir la Fundació La Marató de TV3 durant l’edició de La Marató de l’any 2017.
L’import màxim de les ajudes econòmiques no superarà els 200.000 € per als projectes unitaris. Per a projectes coordinats en què participin dos grups, l’import màxim serà de 300.000 €. En cas de projectes coordinats de tres o més grups. L’import màxim a finançar serà de 400.000 €. 

Beneficiaris
Els investigadors que desenvolupin la seva tasca en centres públics o entitats sense ànim de lucre que disposin de la infraestructura necessària, que estiguin en possessió del títol de doctor, que acreditin una trajectòria d’excel·lència en recerca amb, com a mínim, cinc publicacions rellevants durant els últims cinc anys en el camp de les malalties infeccioses i que desenvolupin principalment la seva activitat en l’àmbit territorial previst pels estatuts de la Fundació.

Els projectes coordinats, que hauran de ser liderats pels investigadors principals, poden incloure grups de recerca d’acreditada capacitat investigadora que pertanyin a entitats públiques i privades sense ànim de lucre, explicant la participació d’aquests grups de recerca de manera detallada en el formulari de presentació, amb l’objectiu, la necessitat i l’aportació de valor. Els investigadors principals responsables d’aquests subprojectes hauran de complir el mateix requisit acadèmic que els investigadors coordinadors.

Termini de presentació:
12.03.2018
Premi Josep Maria Rueda i Palenzuela de la Diputació de Barcelona
Convoca:
Diputació de Barcelona
Descripció:

La desena edició del Premi Josep Maria Rueda i Palenzuela està obert a persones físiques i jurídiques, individualment o en equips de treball, que presentin un projecte d’intervenció social comunitària en desenvolupament.

Només podrà presentar-se un sol treball per persona física o jurídica.

Els projectes no han d’haver estat premiats ni total ni parcialment en cap categoria.

S’entendran com a projectes premiats els accèssits i les mencions encara que no hagin comportat una aportació econòmica.

Els projectes presentats no poden estar vinculats i/o donar continuïtat a altres treballs que s’hagin presentat i hagin estat premiats en edicions anteriors.

Els projectes han d’estar en desenvolupament en el moment de presentar la candidatura i en l’àmbit territorial de Catalunya. 

Termini de presentació:
15.03.2018
9ena edició dels Premis a la Ciutadania Compromesa
Convoca:
Fundación Esplai
Descripció:

La Fundación Esplai convoca aquest Premi amb l’objectiu de destacar la tasca de persones voluntàries en els àmbits d’impuls al Tercer Sector, innovació en l’acció sòcioeducativa i treball per a l’e-inclusió.

Contingut:
Amb els Premis a la Ciutadania compromesa, que enguany arriben a la novena edició, Fundació Esplai vol reconèixer aquelles persones que, altruistament, col·laboren de forma “significativa” en causes socials i n’esdevenen referents.

Categories:

 • Impuls al Tercer Sector: la finalitat d’aquesta categoria és reconèixer el compromís ciutadà en la construcció d’allò social.
 • Acció Socioeducativa: la finalitat d’aquesta categoria és reconèixer l’aportació de persones que impulsin o posin en pràctica iniciatives transformadores en el camp socioeducatiu.
 • Treball per a l’e-inclusió: la finalitat d’aquesta categoria és reconèixer l’aportació de persones que desenvolupen una tasca destacada en el camp de la inclusió social a través de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Al premi es poden presentar persones físiques residents a l’estat espanyol i les propostes les poden fer arribar tant entitats com persones individuals, sempre que no siguin els candidats o candidates. Les propostes poden presentar-se fins al 16 de març.

Termini de presentació:
16.03.2018