Skip to Content

cercador d'ajuts, premis i subvencions

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat d'Ajuts, Premis i Subvencions

Taulell d'Ajuts, Premis i Subvencions

En aquesta taula trobaràs totes aquelles convocatòries d’ajuts, premis i subvencions que poden ser útils per al finançament del vostre projecte, amb un enllaç directe perquè també puguis descarregar les bases, els formularis corresponents i amb la data de termini de presentació de la sol·licitud.

A continuació els diferents premis, ajuts i subvencions ordenats per ordre de termini de sol·licitud.

AJUT
Suport econòmic que atorga una entitat, institució o òrgan de caire privat per a la realització d'un projecte.
PREMIS
Reconeixement sovint econòmic, segons decisió d'un jurat, per la iniciativa o el bon desenvolupament d'un projecte.
Subvenció
Ajut econòmic que parteix d'una convocatòria que realitza l'Administració pública. Es presenten als diaris oficials.
Convocatòria del programa de subvencions per a l’impuls socioeconòmic del territori – 2019
Convoca:
Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local - Ajuntament de Barcelona
Descripció:

La sol·licitud i altres documents bàsics per concórrer a la convocatòria s’han de presentar per mitjans telemàtics a través de la seu electrònica de l’Ajuntament. Podeu accedir-hi amb l’enllaç següent: Seu electrònica

Termini

El termini de presentació de sol·licituds serà des del dia 29 d’abril al 29 de maig del 2019.

La convocatòria consta de 5 modalitats:

 1. Empresa al territori: Projectes que impulsin les empreses i l’emprenedoria a zones en situació de desavantatge socioeconòmic, així com projectes empresarials o d’emprenedoria d’alt valor afegit a qualsevol punt de la ciutat. Els projectes podran incloure com a costos la compra de maquinària, estocs o el cost de rehabilitació de locals. L’import d’aquests costos no podrà excedir en cap cas el 50% del pressupost total del projecte.
 2. Innovació socioeconòmica amb arrelament al territori objectiu de la modalitat: L’objectiu de la modalitat és fomentar la innovació socioeconòmica vinculada al territori i amb dimensió comunitària. S’entén com innovació socioeconòmica la generació de noves idees, pràctiques, organitzacions, serveis, productes o models per resoldre necessitats econòmiques, generant canvis en les relacions socials i noves formes de col·laboració. Els projectes presentats en aquesta modalitat han de tenir en compte la participació d’agents comunitaris en els processos d’innovació, i partir de necessitats detectades en el territori i
  impulsades des d’aquest.
 3. Foment de l’ocupació de qualitat al territori: Creació de projectes, iniciatives o accions innovadores adreçades a col·lectius especialment vulnerables a l’atur, així com la promoció de l’ocupació de qualitat. Els diferents projectes -que incorporaran tots ells la perspectiva de gènere de forma transversal – podran ser actuacions d’orientació per l’ocupació; actuacions de formació i capacitació; programes d’experienciació; actuacions de mercat de treball i intermediació o de qualitat de l’ocupació i abordatge de al precarietat laboral.
 4. Innovació social digital als territoris: Impuls de l’ús de les tecnologies obertes i de protecció del dret a la intimitat per fomentar noves formes d’innovació i col·laboració que resolguin reptes socials i de sostenibilitat dels territoris. Es pretén assolir aquest impuls mitjançant: projectes que explotin la connectivitat digital i les eines de col·laboració per co-crear solucions basades en tecnologies de fabricació digital; tecnologia distribuïda i que protegeixi el dret a la intimitat; robòtica i intel·ligència artificial; dades obertes, coneixement obert, codi obert, maquinari obert, o “bottom-up networks”, principalment en temàtiques com la inclusió social, l’educació per a l’empoderament digital de la ciutadania, així com solucions per a nous estils de vida més sostenibles i d’economia circular.
 5. Turisme responsable: Desenvolupar projectes, iniciatives o actuacions en l’àmbit turístic adreçades a l’impuls de l’activitat econòmica, el foment de l’emprenedoria i l’empresa responsable així com de la creació i promoció de l’ocupació de qualitat, cercant la generació de nova activitat, la creació de valor compartit, el retorn social de l’activitat turística i el seu arrelament al territori.
 6. Models agroalimentaris sostenibles:  Desenvolupar projectes o iniciatives socioeconòmiques adreçades a impulsar una model alimentari just, saludable i sostenible a la ciutat de Barcelona. Un model que generi relacions més equilibrades a la cadena alimentaria entre actors socioeconòmics especialment a través d’iniciatives en l’àmbit de la producció sostenible (A), la comercialització i distribució de producte local, agroecològic i de circuit curt10 (B) o la intercooperació i el treball en xarxa (C).

 

Termini de presentació:
29.05.2019
3a convocatòria d’Impulsem el que fas per projectes que impulsin l’economia dels barris
Convoca:
Ajuntament de Barcelona - Barcelona Activa
Descripció:

L’Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, ha obert la tercera convocatòria d’ajuts per finançar projectes que impulsin l’economia dels barris. Es busquen projectes arrelats al territori que fomentin l’ocupació, l’emprenedoria i l’empresa, la innovació socioeconòmica, el turisme responsable, i la innovació social i digital. Com a novetat, enguany se subvencionaran projectes sobre models agroalimentaris sostenibles, així com noves tipologies d’accions en totes les modalitats proposades.

Qui s’hi pot presentar?
Us hi podeu presentar tant persones físiques com jurídiques: associacions, fundacions, micro i petites empreses, cooperatives, persones autònomes, etc.

Import de la subvenció
Podreu rebre fins al 80% del pressupost total del vostre projecte, amb un màxim de 50.000 euros d’import subvencionat.

Quins projectes poden ser subvencionats?

La convocatòria comprèn sis modalitats que volen impulsar projectes, nous o existents, que busquin millorar la situació socioeconòmica dels districtes o barris de la ciutat a través de diferents tipus d’accions:

 • Modalitat 1. Empresa al territori: impuls a les empreses i l’emprenedoria en les zones més desfavorides socioeconòmicament (consulteu els 21 barris detallats a les bases) i suport a projectes empresarials o emprenedors d’alt valor afegit a la resta de la ciutat. Instal·lació d’activitat econòmica en locals buits als barris de Trinitat Nova i Roquetes. Si voleu informació detallada de locals disponibles a Roquetes i Trinitat Nova escriviu un correu a noubarrisactiva@barcelonactiva.cat.

 

 • Modalitat 2. Innovació socioeconòmica: Foment de la innovació socioeconòmica vinculada al
  territori i amb dimensió comunitària. Els projectes presentats en aquesta modalitat han de tenir en compte la participació d’agents comunitaris en els processos d’innovació, i partir de necessitats detectades i impulsades des del territori.

 

 • Modalitat 3. Foment de l’ocupació de qualitat al territori: creació de projectes, iniciatives o accions innovadores adreçades a col·lectius especialment vulnerables a l’atur, així com a la promoció de l’ocupació de qualitat. Podran ser actuacions d’orientació professional, formació i capacitació; programes d’experienciació, actuacions en el mercat de treball i intermediació per a la qualitat de l’ocupació i abordatge de la precarietat laboral.

 

 • Modalitat 4. Innovació social digital: impuls de l’ús de les tecnologies obertes i de protecció del dret a la intimitat per fomentar noves formes d’innovació i col·laboració que resolguin reptes socials i de sostenibilitat dels territoris. Projectes que explotin la connectivitat digital i les eines de col·laboració per cocrear solucions basades en tecnologies de fabricació digital; tecnologia distribuïda, robòtica i intel·ligència artificial; dades obertes, etc.

 

 • Modalitat 5. Turisme responsable: impuls de nova activitat turística amb retorn social, arrelament al territori i creació de valor compartit. Foment de l’emprenedoria, l’empresa i l’ocupació de qualitat en aquest sector.
  Modalitat 6. Models agroalimentaris sostenibles: projectes o iniciatives socioeconòmiques adreçades a impulsar una model alimentari just, saludable i sostenible, que generi relacions més equilibrades a la cadena alimentària, especialment a través de la producció sostenible, la comercialització i la distribució de producte local, agroecològic i de circuit curt, així com de la intercooperació i el treball en xarxa.

Com i quan cal sol·licitar la subvenció?

Podeu presentar la vostra sol·licitud:

Per Internet: des del Portal de Tràmits de l’Ajuntament de Barcelona (amb certificat digital).

Si us interessa aquesta convocatòria, us podeu inscriure a les sessions informatives per a la formulació dels vostres projectes.

Pots apuntar-te a les sessions informatives, aquí.

Termini de presentació:
29.05.2019
Premi Biophilia de comunicació mediambiental de la Fundació BBVA – 2019
Convoca:
Fundació BBVA
Descripció:

La Fundació BBVA reconeix la tasca de professionals i organitzacions que contribueixin a la sensibilització pública respecte la conservació de la biodiversitat i el canvi climàtic, mitjançant la difusió del coneixement científic des de qualsevol òptica multidisciplinar.

Dotació econòmica: 100.000 euros

Per a tenir més informació dels premis, podeu consultar l’enllaç següent: Més informació

Termini de presentació:
30.05.2019
Subvencions a l’organització a Catalunya d’esdeveniments de contingut cultural digital – 2019
Convoca:
Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC)
Descripció:

L’objecte d’aquesta línia de subvencions és a l’organització a Catalunya de festivals, congressos, fires i altres esdeveniments per a la promoció i la difusió de projectes de contingut cultural digital que promoguin la innovació de les indústries culturals i creatives

Queden exclosos:

a) Els esdeveniments que tinguin com a objecte la recerca de finançament o les presentacions comercials.
b) L’atorgament de premis de qualsevol mena.
c) Les activitats de formació i de caràcter acadèmic.
d) Els esdeveniments que es desenvolupin de manera no presencial.
e) Els festivals, mostres i cicles audiovisuals.
f) Els esdeveniments amb un pressupost superior a 600.000 euros.

Termini de presentació:
30.05.2019
Subvencions a entitats per a projectes i activitats que promoguin la igualtat efectiva de dones i homes – 2019
Convoca:
Institut Català de les Dones
Descripció:

L’Institut Català de les Dones convoca subvencions a entitats privades sense finalitat de lucre per a la realització de projectes i activitats per promoure la igualtat efectiva de dones i homes.

Entitats beneficiàries

 • Les associacions i les fundacions no participades per les administracions públiques,
 • Les cooperatives sense ànim de lucre,
 • Les organitzacions sindicals que realitzin actuacions per promoure la lluita contra l’exclusió social de les dones.

Els projectes que poden ser objecte de subvenció són els següents:

 • Projectes que impulsin, planifiquin i executin accions d’inserció laboral de dones; projectes que posin a l’abast de les dones accions de millora de les habilitats i capacitats per al desenvolupament d’itineraris de formació i reciclatge, així com projectes de suport en l’àmbit professional amb l’objectiu de promoure l’emprenedoria, la creativitat i la innovació.
 • Projectes que tinguin per objectiu marc l’erradicació de la violència masclista i desenvolupin accions definides a la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.
 • Projectes que generin actuacions concretes per garantir i defensar els drets de les dones, especialment per a aquelles amb major vulnerabilitat, per raó de pobresa, entesa des d’un punt de vista multifactorial, projectes orientats a la inserció sociolaboral per assolir més cohesió social i igualtat d’oportunitats.
 • Projectes i/o activitats que desenvolupin accions de lluita contra la discriminació de gènere des de la coeducació, la lluita contra els estereotips sexistes, l’apoderament de les dones, la visualització de les seves aportacions i la promoció de la corresponsabilitat. Aquests projectes han de basar-se en una metodologia participativa i col·laborativa amb diferents poders públics.

Les activitats que poden ser objecte de subvenció són les següents:

 • Activitats que generin el treball en xarxa entre les entitats de dones, afavorint la transversalitat de les accions i l’intercanvi d’experiències.
 • Activitats que posin a l’abast de les dones estructures participatives que donin lloc a espais de debat, de relació, de coneixement i reconeixement mutu, d’apoderament i de decisió.
 • Activitats i accions dirigides a vetllar per l’accés, la presència, la participació i la protecció de la imatge de les dones en els mitjans de comunicació en igualtat de dret.
 • Activitats que promoguin, impulsin i visualitzin el paper i la contribució de les dones en l’àmbit cultural.

Per a llegir la convocatòria, podeu consultar l’enllaç següent: Convocatòria

Termini de presentació:
30.05.2019