Skip to Content

cercador d'ajuts, premis i subvencions

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat d'Ajuts, Premis i Subvencions

Taulell d'Ajuts, Premis i Subvencions

En aquesta taula trobaràs totes aquelles convocatòries d’ajuts, premis i subvencions que poden ser útils per al finançament del vostre projecte, amb un enllaç directe perquè també puguis descarregar les bases, els formularis corresponents i amb la data de termini de presentació de la sol·licitud.

A continuació els diferents premis, ajuts i subvencions ordenats per ordre de termini de sol·licitud.

AJUT
Suport econòmic que atorga una entitat, institució o òrgan de caire privat per a la realització d'un projecte.
PREMIS
Reconeixement sovint econòmic, segons decisió d'un jurat, per la iniciativa o el bon desenvolupament d'un projecte.
Subvenció
Ajut econòmic que parteix d'una convocatòria que realitza l'Administració pública. Es presenten als diaris oficials.
3a Edició del “Premi boboli suma”
Convoca:
boboli
Descripció:

Boboli, responent a la seva identitat i compromís amb la infància, convoca la Tercera Edició del Premi Boboli suma, dirigit a totes aquelles entitats que treballen pels Drets de l’Infant.

Coincidint amb el Dia Universal del Nen, el proper 20 de novembre del 2018, es realitzarà l’acte de lliurament dels Premis donant reconeixement i suport a tres projectes d’àmbit nacional que promocionin, en aquesta edició, el dret a la alimentació, recollit en la Declaració de Drets de l’Infant per defensar les necessitats bàsiques de la infància.

Objecte del premi:

L’edició d’aquest any, reconeixerà el treball de les entitats sense ànim de lucre que
contribueixin al dret a l’alimentació adequada a la infància de 0 a 12 anys.
Les línies d’actuació d’aquest Premi es centren en:
• Reduir la desnutrició
• Promoure la nutrició saludable
• Incrementar l’accés als aliments bàsics

Podran optar als ajuts les entitats sense ànim de lucre que actuïn dins del territori nacional i gestionin el projecte per al qual se sol·licita l’ajuda.
Els projectes hauran de ser realitzables durant el 2019.

Premi:

D’entre tots els projectes presentats, el Comitè del Premi Boboli suma
seleccionarà tres projectes finalistes amb 8.000 euros cadascun.

Requisits:

Les entitats sol·licitants hauran de reunir els següents requisits:

• Estar constituïdes legalment com a entitats sense ànim de lucre.
• Estar inscrites en el registre corresponent amb una antiguitat de tres anys des de la publicació d’aquest premi.
• Tenir experiència demostrada de, com a mínim tres anys, en l’àmbit objecte de l’activitat.
• Estar al corrent de les obligacions fiscals i laborals.
• L’Entitat haurà d’estar subjecta a la Llei 49/2002.
• Els estatuts de l’entitat han d’estar d’acord amb l’objecte del Premi.

Cada entitat només podrà presentar un projecte en aquesta convocatòria.
L’incompliment de qualsevol d’aquests requisits serà motiu d’exclusió de la convocatòria.

Criteris de valoració:
• Demostrar capacitat econòmica i tècnica per desenvolupar el projecte.
• Fer pública la memòria econòmica i d’activitats a la pàgina web.
• Disposar de persones voluntàries vinculades al projecte, i d’un Pla de voluntariat.
• L’abast i nombre de beneficiaris directes.
• El treball en xarxa amb altres actors del territori, amb convenis de col·laboració.
• Demostrar que treballa per la seva sostenibilitat present i futura, a través de la diversificació d’ingressos.
• Comptar amb auditoria externa de comptes dels últims dos exercicis econòmics tancats.
• Codi ètic i de bones pràctiques publicat a la pàgina web.

Termini de presentació:
30.06.2018
Subvencions per col·laborar amb sales privades de Catalunya per donar suport a l’exhibició d’espectacles d’arts escèniques (temporada 2018 – 2019)
Convoca:
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
Descripció:

Les subvencions tenen per objecte donar suport a les sales de teatre de Catalunya amb gestió privada dedicades a oferir amb regularitat una programació estable per a l’exhibició d’espectacles d’arts escèniques (teatre, dansa i circ) de caràcter professional, d’acord amb les modalitats següents:

a) Teatres de fins a 400 localitats.

b) Teatres de més de 400 localitats.

L’exhibició s’ha de dur a terme durant la temporada de l’any de concessió de la subvenció, entenent per temporada el període comprès entre l’1 de setembre de l’any de la concessió de la subvenció i el 31 d’agost de l’any següent al de concessió de la subvenció.

A qui va dirigit

1. Poden optar a aquestes subvencions les empreses teatrals privades, bé siguin persones físiques o jurídiques, domiciliades a l’Estat espanyol o en un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu, que siguin propietàries o titulars de la gestió de sales de teatre ubicades a Catalunya.

2. Així mateix, poden optar-hi les agrupacions d’empreses que es constitueixin en unions temporals d’empreses (UTE), d’acord amb la Llei de l’Estat 18/1982, de 26 de maig, sobre règim fiscal d’agrupacions i unions temporals d’empreses i de societats de desenvolupament industrial regional.

3. Poden optar-hi les entitats privades sense finalitat de lucre que gestionin una sala de teatre de titularitat pública de Catalunya que programin exclusivament espectacles d’arts escèniques adreçades a públic infantil i juvenil. En resten excloses les entitats privades sense finalitat de lucre que gestionin equipaments públics que tinguin com a destinació ser un ateneu o un centre cívic.

Termini de presentació:
04.07.2018
Subvenció a festivals de música
Convoca:
Departament de Cultura - Generalitat de Catalunya
Descripció:

L’objecte d’aquesta línia de subvencions és donar suport a festivals de música, en la modalitat de subvencions a una edició dels festivals organitzats per ajuntaments o ens que en depenen, així com els organitzats per empreses o entitats privades amb un finançament majoritàriament públic.

A qui va dirigit

Poden ser beneficiàries dels ajuts les persones següents:
a) Empreses privades, ja siguin físiques o jurídiques, incloses les societats civils.
b) Entitats privades sense ànim de lucre.
c) Ajuntaments de Catalunya i ens que en depenen, incloses les societats mercantils amb capital social íntegrament o majoritàriament públic.

Termini de presentació:
04.07.2018
Subvencions destinades a donar suport a les programacions anuals d’activitats de les entitats representatives dels diferents sectors culturals i/o dels seus professionals
Convoca:
Diputació de Barcelona - Gerència de Serveis de Cultura de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports
Descripció:

La Diputació de Barcelona a través de la Gerència de Serveis de Cultura de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports convoca subvencions destinades a donar suport a les programacions anuals d’activitats de les entitats representatives dels diferents sectors culturals i/o dels seus professionals, durant l’any 2018.

Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones jurídiques:

a) Entitats privades, sense ànim de lucre, que aglutinen la representativitat d’un dels sectors culturals i/o dels seus professionals. El caràcter de representació del sector haurà de quedar degudament acreditat als seus estatuts. No seran admeses les sol·licituds presentades per entitats que tinguin una representació territorial del sector inferior a la comunitat autònoma de Catalunya.
b) Tenir el domicili social a la demarcació de la Diputació de Barcelona.

Resten excloses les entitats de cultura popular i tradicional, per tenir convocatòries pròpies.

A través d’aquestes subvencions es pretén donar suport a la programació anual d’activitats a realitzar l’any 2018 per les entitats que:
a) Integren la representativitat del seu sector cultural a nivell de Catalunya, o bé
b) Representen globalment els professionals dels diferents sectors de la cultura.

Per tal de donar compliment als objectius estratègics de la corporació i, d’acord amb les previsions del Pla estratègic de subvencions per a l’any 2018, aquestes subvencions hauran de fomentar projectes d’interès públic o social vinculats a l’activitat de foment, millora, impuls i desenvolupament de les activitats que les entitats representatives dels sectors culturals i/o dels seus professionals duen a terme per donar projecció a la professió i fomentar una major presència del sector en la cultura i en la societat, dins el àmbits de la gestió cultural, la difusió artística i el patrimoni cultural.
Seran objecte de subvenció les activitats vinculades a:

  • Assessorament, defensa, representació i promoció dels interessos dels professionals dels sectors
    culturals.
  • Organització d’activitats diverses adreçades als professionals dels sectors culturals.
  • Impuls d’activitats adreçades a la ciutadania per donar a conèixer el sector al qual representen.
  • Elaboració d’estudis de recerca.
  • Creació i/o edició de publicacions especialitzades.
  • Organització d’activitats d’informació, comunicació i promoció del sector i dels seus associats.
  • Activitats de formació i reciclatge adreçades als seus associats (cursos, jornades, seminaris…) a realitzar dins de les comarques barcelonines.
  • Dotació de beques i residències per als joves creadors i artistes.
Termini de presentació:
05.07.2018
Convocatòria de subvencions per a projectes artístics, literaris, tecnològics o de qualsevol disciplina cultural d’interès per a la ciutat que es realitzin durant l’any 2018 de caràcter puntual
Convoca:
Institut de Cultura - Ajuntament de Barcelona
Descripció:

L’objecte d’aquesta convocatòria és la concessió de subvencions mitjançant concurrència competitiva per a dur a terme projectes artístics, literaris, tecnològics o de qualsevol disciplina cultural, d’interès per a la ciutat, de durada inferior a un mes, de caràcter excepcional, singular i no periòdic i que es realitzin entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2018 a la ciutat de Barcelona.

S’entendrà per activitat excepcional o singular aquella que no es realitzi cada any com a activitat ordinària, per tant, no se subvencionaran aquelles activitats, esdeveniments que cada any siguin objecte de celebració.

Poden ser beneficiaris de les subvencions a les què fa referència aquesta convocatòria les persones jurídiques i físiques que compleixin els següents requisits:

– Estar legalment constituïdes i actives. 
– Haver justificat, en el termini previst, qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l’Ajuntament de Barcelona i les seves entitats municipals.
– Trobar-se al corrent de les obligacions tributaries i fiscals i de reintegrament amb l’Ajuntament de Barcelona i l’Agencia Estatal d’Administració Tributària, així com també amb la Seguretat Social i la resta d’Administracions.
– No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentencies fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat practiques discriminatòries per raó de sexe o de gènere i segons Llei 17/2015 d’Igualtat efectiva de dones i homes.
– No cal tenir seu social o delegació al terme municipal de Barcelona

Els projectes han de tenir per objectiu el desenvolupament d’activitats de durada inferior a un mes, han de ser projectes singulars i excepcionals, no subjectes a periodicitat anual, que responguin a un caràcter extraordinari en el funcionament regular de l’organitzador i que, mitjançant les diverses formes d’expressió cultural (arts escèniques, musica, dansa, audiovisual, arts visuals, literatura, ciència, tecnologia, socioculturals i altres disciplines) contribueixin a la millora de l’oferta cultural de la ciutat.

Els projectes no poden tenir una durada de més de 30 dies.
Els projectes s’han de desenvolupar entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2018.

Termini de presentació:
06.07.2018