Skip to Content

cercador d'ajuts, premis i subvencions

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat d'Ajuts, Premis i Subvencions

Taulell d'Ajuts, Premis i Subvencions

En aquesta taula trobaràs totes aquelles convocatòries d’ajuts, premis i subvencions que poden ser útils per al finançament del vostre projecte, amb un enllaç directe perquè també puguis descarregar les bases, els formularis corresponents i amb la data de termini de presentació de la sol·licitud.

A continuació els diferents premis, ajuts i subvencions ordenats per ordre de termini de sol·licitud.

AJUT
Suport econòmic que atorga una entitat, institució o òrgan de caire privat per a la realització d'un projecte.
PREMIS
Reconeixement sovint econòmic, segons decisió d'un jurat, per la iniciativa o el bon desenvolupament d'un projecte.
Subvenció
Ajut econòmic que parteix d'una convocatòria que realitza l'Administració pública. Es presenten als diaris oficials.
Subvencions per a la celebració de congressos, seminaris i jornades relacionades amb la cooperació al desenvolupament
Convoca:
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
Descripció:

La convocatòria de subvencions està dirigida a ciutadans espanyols i estrangers, així com les persones jurídiques i entitats públiques o privades, nacionals o estrangeres l’activitat no tingui ànim de lucre.

L’objecte de la convocatòria és el finançament de congressos, seminaris i jornades relacionades amb la cooperació al desenvolupament que es vagin a realitzar durant el període comprès entre la data de concessió i el 30 de juny de 2019. Quedaran exclosos de la fase de valoració aquells projectes no directament vinculats a les directrius i objectius del V Pla Director de la Cooperació espanyola.

Les sol·licituds s’han de presentar d’acord amb el model de formulari establert.

Les sol·licituds presentades es valoraran i seleccionaran tenint en compte els següents criteris:

 • A) L’interès i la idoneïtat del projecte presentat.
 • B) La qualitat tècnica de la proposta i la formulació clara i precisa dels objectius previstos.
 • C) El contingut de les activitats a realitzar.
 • D) L’eficiència en l’execució dels fons públics.
 • I) Solvència i experiència del sol·licitant en activitats similars.
Termini de presentació:
21.09.2018
Subvencions a entitats del Tercer Sector o Organitzacions no Governamentals que desenvolupin activitats d’interès general considerades d’interès social en matèria d’investigació científica i tècnica de caràcter mediambiental
Convoca:
Ministerio para la Transición Ecológica
Descripció:

Es convoca per a l’exercici 2018, en règim de concurrència competitiva, la concessió de subvencions dirigides a les entitats del Tercer Sector o Organitzacions no Governamentals que desenvolupin activitats d’interès general considerades d’interès social en matèria d’investigació científica i tècnica de caràcter mediambiental. Aquestes subvencions es destinaran únicament a les actuacions realitzades en el període comprès entre el primer de gener de l’any de la seva convocatòria i el termini establert per a la justificació de les mateixes.

Podran ser beneficiaris dels ajuts les organitzacions i entitats previstes a l’article 2 de l’Ordre de bases reguladores d’aquestes ajudes.

Termini de presentació:
21.09.2018
Subvencions a activitats d’entitats amb interès social en matèria d’investigació científica i tècnica de caràcter mediambiental 2018
Convoca:
Ministerio para la Transición Ecológica
Descripció:

El Ministerio para la Transición Ecológica convoca subvencions a entitats del tercer sector o organitzacions no governamentals que desenvolupin activitats d’interès social en matèria d’investigació científica i tècnica de caràcter mediambiental.

Les investigacions que optin a aquestes subvencions hauran d’estar relacionades amb:

 • la defensa del medi natural i la biodiversitat
 • la utilització sostenible dels recursos naturals
 • la prevenció de la contaminació i del canvi climàtic
Termini de presentació:
21.09.2018
Premi Francesca Bonnemaison a la recerca en polítiques de gènere
Convoca:
Francesca Bonnemaison
Descripció:

Es convoca el premi a la recerca en polítiques de gènere, Francesca Bonnemaison, per fomentar la investigació i les eines d’interès públic o social que tinguin per finalitat el disseny i la viabilitat de la implementació de polítiques de gènere a nivell municipal, de l’Oficina de les Dones i LGTBI de la Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania.

L’objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió i pagament del premi que atorgui la Diputació de Barcelona a través de l’Oficina de les Dones i LGTBI, destinat a finançar projectes que tinguin com a objectiu donar suport a la investigació -acció en polítiques de gènere i a dissenyar eines per a la seva aplicació als ajuntaments de la demarcació de Barcelona.

Podrà ser beneficiària d’aquest premi la persona física, de qualsevol nacionalitat, que tingui el nivell acadèmic corresponent a una llicenciatura, diplomatura o a un grau universitari, per realitzar l’activitat per la que s’atorga el premi, i no estar afectada per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Termini de presentació:
23.09.2018
Subvencions a programes socials amb càrrec al tram autonòmic de l’assignació tributària del 0,7% de l’IRPF 2018
Convoca:
Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Descripció:

S’obre la convocatòria de subvencions a entitats destinades a la realització de programes d’interès general per atendre fins d’interès social, amb càrrec al tram autonòmic de l’assignació tributària del 0,7% de l’impost sobre la renda de les persones físiques, en els àmbits competencials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Entitats beneficiàries

Poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions les entitats sense ànim de lucre del tercer sector d’acció social a Catalunya, la Creu Roja Espanyola a Catalunya, així com la resta d’entitats del tercer sector d’acció social i les entitats o organitzacions no governamentals.

Bloc 1 – Activitats de projectes

Línia A – Foment per la igualtat entre dones i homes, garanties de drets i no discriminació.

 • A.1 Accions dirigides a promoure la salut integral de les dones.
 • A.2 Accions de suport al manteniment de serveis d’atenció a persones amb el VIH o sida.
 • A.3 Accions per a la inserció sociolaboral de les dones.
 • A.4 Accions d’inserció sociolaboral per a persones amb infecció del VIH o sida.
 • A.5 Accions destinades a reforçar l’atenció i orientació a víctimes de discriminació, odi i intolerància.

Línia B – Protecció social

 • B.1 Accions d’urgència.
 • B.2 Accions de suport i descans per a familiars cuidadors de persones amb discapacitat, amb malaltia mental i amb dependència.
 • B.3 Accions d’atenció social dirigides a persones recluses, exrecluses i sotmeses a mesures alternatives.
 • B.4 Accions d’atenció integral a les persones grans a través de serveis que facilitin la seva permanència en el domicili i en el seu entorn social i familiar, així com les dirigides al suport de les seves famílies i cuidadors.
 • B.5 Accions de suport al manteniment de xarxes de serveis d’atenció social a persones amb addicions.
 • B.6 Accions d’atenció i intervenció social destinades a persones sense llar i sense sostre.
 • B.7 Accions d’atenció integral dirigides a la promoció de l’autonomia personal de les persones amb discapacitat.
 • B.8 Accions dirigides a afavorir la inserció sociolaboral de les persones amb discapacitat.
 • B.9 Accions per a la inserció sociolaboral de persones recluses, exrecluses i sotmeses a mesures alternatives.
 • B.10 Accions d’accés a l’ocupació per a persones en situació o en risc d’exclusió.

Línia C – Infància i adolescència

 • C.1 Accions de promoció de l’educació, sanitat i qualitat de vida infantil, i protecció dels drets de la infància.
 • C.2 Accions d’acollida, acompanyament, atenció integral educativa i social per als infants i joves sense referents familiars en situació de dificultat social.
 • C.3 Accions de foment de l’atenció a menors amb necessitats educatives i socials que promocionin la seva integració en un medi familiar, mitjançant l’adopció i l’acolliment.
 • C.4 Accions per a la prevenció i atenció educativa i social davant de la violència envers la infància.
 • C.5 Accions d’inserció laboral de joves en situació de dificultat social que hagin estat sota una mesura de protecció.

Línia D – Famílies

 • D.1 Accions d’intervenció per a famílies amb necessitats especials d’atenció integral social.
 • D.2 Accions de promoció de relacions familiars saludables mitjançant la prevenció i gestió de la conflictivitat familiar.
 • D.3 Accions de suport a la criança saludable i positiva de fills i filles.
 • D.4 Accions per a la prevenció de delictes relacionats amb totes les formes de violència contra les dones, inclosa la protecció integral de les seves víctimes.
 • D.5 Accions d’inserció laboral per a famílies amb fills a càrrec que es troben en situació d’especial dificultat.

Línia E – Voluntariat

 • E.1 Accions de promoció, formació i gestió del voluntariat.

Línia F – Persones migrants, refugiades i sol·licitants de protecció internacional

 • F.1 Accions per a l’acollida, la inclusió social i la inserció sociolaboral de migrants, refugiats i sol·licitants de protecció internacional.

Línia G – Joventut

 • G.1 Accions d’atenció social dirigides a joves.
 • G.2 Accions dirigides a promoure la inserció sociolaboral dels joves i aturats de llarga durada.
 • G.3 Accions que fomentin la cultura emprenedora, la creació d’empreses i l’autoocupació, especialment entre els joves.
 • G.4 Accions educatives per a la transmissió de valors solidaris entre els joves.

Línia H – Poble gitano

 • H.1 Accions de promoció i educació per a la salut de la població gitana, amb una incidència especial en les dones.
 • H.2 Accions d’inserció sociolaboral i educativa dirigides a la població gitana.

Línia I – Gestió i coordinació d’entitats de segon i tercer nivell

 • I.1 Accions de gestió i coordinació d’activitats desenvolupades per diverses entitats executants.

Bloc 2 – Activitats d’inversions d’obres

 • Línia J – Obres de reforma, reparació, adequació i millora de centres, pisos i unitats d’atenció per a persones no finalitzades i finançades a l’empara de la Resolució TSF/1971/2017, de 2 d’agost, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats destinades a la realització de programes d’interès general, amb càrrec a l’assignació tributària del 0,7% de l’impost sobre la renda de les persones físiques, de l’àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • J.1 Accions d’inversió d’obres de reforma, reparació, adequació i millora de centres, pisos i unitats d’atenció per a persones no finalitzades i finançades en la convocatòria anterior.

Línia K – Obres de primer establiment, reforma, gran reparació de centres, pisos i unitats d’atenció per a persones que no han estat finançades anteriorment a l’empara de la Resolució TSF/1971/2017, de 2 d’agost, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats destinades a la realització de programes d’interès general, amb càrrec a l’assignació tributària del 0,7% de l’impost sobre la renda de les persones físiques, de l’àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

 • K.1 Accions d’inversió d’obres de primer establiment, reforma, gran reparació de centres, pisos i unitats d’atenció per a persones que s’engloben en l’àmbit d’actuació de la protecció social.
 • K.2 Accions d’inversió d’obres de primer establiment, reforma, gran reparació de centres, pisos i unitats d’atenció per a persones que s’engloben en l’àmbit d’actuació de la infància.
 • K.3 Accions d’inversió d’obres de primer establiment, reforma, gran reparació de centres, pisos i unitats d’atenció per a persones que s’engloben en la resta dels àmbits d’actuació que estableix l’apartat 1.2 de les bases reguladores.
Termini de presentació:
25.09.2018