Skip to Content

cercador d'ajuts, premis i subvencions

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat d'Ajuts, Premis i Subvencions

Taulell d'Ajuts, Premis i Subvencions

En aquesta taula trobaràs totes aquelles convocatòries d’ajuts, premis i subvencions que poden ser útils per al finançament del vostre projecte, amb un enllaç directe perquè també puguis descarregar les bases, els formularis corresponents i amb la data de termini de presentació de la sol·licitud.

A continuació els diferents premis, ajuts i subvencions ordenats per ordre de termini de sol·licitud.

AJUT
Suport econòmic que atorga una entitat, institució o òrgan de caire privat per a la realització d'un projecte.
PREMIS
Reconeixement sovint econòmic, segons decisió d'un jurat, per la iniciativa o el bon desenvolupament d'un projecte.
Subvenció
Ajut econòmic que parteix d'una convocatòria que realitza l'Administració pública. Es presenten als diaris oficials.
Convocatòria oberta pel concurs DocsCooperants – 2019
Convoca:
Espai Jove Casa Sagnier
Descripció:

DocsCooperants és un concurs de projectes audiovisual sobre cooperació, associacionisme, participació o voluntariat. Els projectes presentats han de tenir com a fonament discursiu aquestes temàtiques. A diferència d’altres certàmens, DocsCooperants no premia una obra audiovisual acabada, sinó el seu avantprojecte. La dotació econòmica dels premis és destinada a la realització del documental. L’Espai Jove Casa Sagnier acompanya durant el temps de gravació a la productora o a l’entitat per tal d’assessorar-la amb tot allò que necessiti.

El participants del DocsCooperants acostumen a ser associacions, ONGs o col·lectius socials que tenen ganes de donar veus als seus projectes. O bé, per altra banda, petites productores a qui agrada el gènere del documental social.

S’atorgarà un suport econòmic als dos projectes guanyadors. Els premis seran gestionats per la/les entitats promotores responsables dels projectes.

 • 1r PREMI 2.000 €
 • 2n PREMI 1.000€

No oblideu consultar les bases!

Per a saber-ne més, podeu consultar l’enllaç següent: Més informació

Termini de presentació:
29.11.2019
Subvencions per a la traducció al català d’obres literàries per a l’any 2019
Convoca:
Generalitat de Catalunya - Departament de Cultura - Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
Descripció:

L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural convoca subvencions per promoure l’oferta en català d’obres no literàries en forma de llibre, escrites originàriament en qualsevol altra llengua.

Modalitats:

 • Traducció al català d’obres literàries escrites originàriament en qualsevol llengua no oficial a Catalunya.
 • Traducció al català d’obres no literàries escrites originàriament en qualsevol altra llengua.

A qui va dirigit?

 • A les empreses editorials, ja siguin persones físiques o jurídiques, amb domicili en un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu, quan el seu projecte tingui incidència a Catalunya, amb acreditació de distribució i comercialització.
 • A les entitats editorials sense ànim de lucre privades.
Termini de presentació:
29.11.2019
Subvencions per a projectes d’apoderament i millora de l’accés de les persones que exerceixen el treball sexual als seus drets socials i laborals
Convoca:
Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI - Ajuntament de Barcelona
Descripció:

Objecte

L’objecte del la convocatòria és el suport a projectes que tinguin com a objectiu l’apoderament i la millora de
l’accés de les persones que exerceixen el treball sexual als seus drets socials i laborals.

La convocatòria es centra en tres àmbits:
A. L’accés a la formació i a l’ocupació en altres sectors econòmics diferents al treball sexual: Millora del
nivell d’ocupabilitat de les persones que exerceixen treball sexual
B. L’accés a la informació, atenció social, laboral, jurídica i sanitària de les persones que exerceixen a
espais tancats: Atenció i assessorament a persones que exerceixen treball sexual a espais tancats
C. L’accés als drets socials i econòmics bàsics a persones que exerceixen el treball sexual, davant de
situacions d’urgència i alta vulnerabilitat.

Els projectes que seran objecte de la subvenció hauran de tenir per finalitat:

 • Promoure, defensar i garantir la igualtat per raó de gènere, orientació sexual i identitat de gènere.
 • Contribuir a l’apoderament personal, polític i social de les persones que exerceixen o han exercit el
  treball sexual perquè puguin avançar en el control de les seves vides amb autonomia.
 • Contribuir a l’exercici efectiu dels seus drets fonamentals.
 • Contribuir a millorar la xarxa i fomentar sinergies entre entitats del mateix àmbit d’actuació.
 • Ampliar les oportunitats laborals i millorar el nivell competencial i formatiu de les persones
  participants.
 • Prestar atenció integral a les treballadores sexuals que exerceixen en espais tancats (a nivell
  sanitari, social, jurídic i psicològic)
 • Prestar recursos d’urgència a persones treballadores sexuals en situació d’extrema vulnerabilitat.

Sol·licitants: Les entitats sense finalitat de lucre i que tenen ubicada la seva seu a la ciutat de Barcelona. 

Quantia: Degut a l’especificitat del col·lectiu al que s’adrecen i el seu elevat nivell de vulnerabilitat la present
convocatòria pretén finançar projectes que tindran un elevat interès públic i social a la ciutat, és per això que
els projectes presentats a aquesta convocatòria es poden finançar fins el 90% del seu cost total. No obstant
això, la comissió corresponent haurà de justificar motivadament a l’expedient les subvencions que superin el
50% del pressupost del projecte.
L’entitat, en el moment de presentar el document bàsic 2, haurà de motivar la sol·licitud en cas que l’import
demanat superi el 50% del projecte del cost total de projecte.

Àmbits
ÀMBIT A: Millora del nivell d’ocupabilitat de les persones que exerceixen treball sexual
A.a. Projectes de millora de les competències bàsiques socials i laborals.
A.b. Projectes integrals d’ocupabilitat per la millora de les capacitats sociolaborals.
ÀMBIT B: Atenció i assessorament a persones que exerceixen treball sexual a espais tancats
ÀMBIT C: L’accés als drets socials i econòmics bàsics a persones que exerceixen el treball sexual, davant
de situacions d’urgència i alta vulnerabilitat.

Terminis
Els projectes finançats han d’iniciar-se l’any 2020 i han de finalitzar com a màxim el 31 de desembre de
2021. El projecte té un cronograma que es desenvolupa i finalitza dins d’aquest període. Mai es pot
considerar pluriennal el funcionament ordinari d’una entitat ni una activitat que es repeteix anualment, ni un
treball de durada indefinida.

Termini de presentació:
04.12.2019
5a edició Premis Córrer per Compromís
Convoca:
Institut Barcelona Esports
Descripció:

 L’objecte dels premis Córrer per compromís es reconèixer projectes esportius realitzats per persones jurídiques, amb seu a la ciutat de Barcelona, amb un important o destacat contingut social, solidari i/o de cooperació, des de la vessant local i, també, l’internacional.

Els premis consisteixen en una aportació econòmica per tal d’oferir recursos econòmics i suport institucional que facilitin la realització dels projectes guanyadors.

Quantia màxima per projecte: 30.000 euros per projecte.

Termini, lloc i forma de presentació de les candidatures:  Les propostes de candidatures s’hauran de presentar per escrit al Registre General de l’Institut Barcelona Esports (Av. de l’Estadi, núm. 40, 08038 Barcelona), en el termini de 15 dies naturals a comptar a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria al BOPB (fins al 9 de desembre) 

Termini de presentació:
09.12.2019
Subvencions per a projectes educatius d’associacions de famílies d’alumnat durant el curs 2019-2020.
Convoca:
Gerència de servies d'educació - Ajuntament de Barcelona
Descripció:

Beneficiàries

Poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions les associacions de famílies d’alumnat i associacions
de mares i pares d’alumnat de centres educatius públics i/o concertats de la demarcació de Barcelona.
Queden expressament excloses les federacions d’AFA/AMPA.

Objecte

Subvencions destinades a finançar projectes educatius de les associacions de famílies d’alumnat dins de la demarcació de Barcelona durant el curs 2019 – 2020. Estan adreçades a contribuir al finançament d’activitats i projectes que s’emmarquin en els principis del model educació 360 i que es puguin inscriure en les següents línies d’acció: 

1. Projectes que proposin noves oportunitats educatives o bé que millorin la qualitat de les ja existents:
introduint nous sistemes d’avaluació, gestió o reconeixement de les activitats, desenvolupant programes
que millorin les competències dels participants, incidint en la capacitació del monitoratge o proposant
noves figures orientades a facilitar la coordinació de les activitats en entorns lectius i no lectius.

2. Projectes que fomentin l’equitat en les activitats organitzades: millorant l’accés a la informació a les
famílies, facilitant accessibilitat econòmica pels col·lectius amb risc d’exclusió social, incloent la
perspectiva de gènere a l’activitat, o realitzant adaptacions metodològiques per garantir la participació de
persones amb necessitats educatives especials.

3. Projectes que fomentin la relació i interdependència entre agents de la comunitat educativa:
desenvolupant experiències que reforcin i relacionin aprenentatges en temps lectiu i no lectiu, que
connectin espais escolars i comunitaris, i/o que connectin l’escola amb entitats, institucions o equipaments
de l’entorn.

Quantia

L’import que es destina per a la concessió de les subvencions regulades en la present convocatòria és de
175.000,00€. S’estableix com a import mínim de la subvenció la quantitat de 1.000,00 €, sempre i quan aquesta
quantitat no superi l’import sol·licitat per l’entitat, i s’estableix com a import màxim la quantitat de
10.000,00 €.

En qualsevol cas, l’import i percentatge de les subvencions que s’atorguin no excedirà, del 50% del cost
total dels projectes subvencionats.

Període d’execució.

Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria i bases específiques s’hauran de destinar
a finançar activitats i projectes executats durant el període comprés entre el 16 de setembre de 2019 i el
30 d’agost de 2020.

Termini de presentació:
12.12.2019