Skip to Content

cercador d'ajuts, premis i subvencions

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat d'Ajuts, Premis i Subvencions

Taulell d'Ajuts, Premis i Subvencions

En aquesta taula trobaràs totes aquelles convocatòries d’ajuts, premis i subvencions que poden ser útils per al finançament del vostre projecte, amb un enllaç directe perquè també puguis descarregar les bases, els formularis corresponents i amb la data de termini de presentació de la sol·licitud.

A continuació els diferents premis, ajuts i subvencions ordenats per ordre de termini de sol·licitud.

AJUT
Suport econòmic que atorga una entitat, institució o òrgan de caire privat per a la realització d'un projecte.
PREMIS
Reconeixement sovint econòmic, segons decisió d'un jurat, per la iniciativa o el bon desenvolupament d'un projecte.
Subvenció
Ajut econòmic que parteix d'una convocatòria que realitza l'Administració pública. Es presenten als diaris oficials.
Subvencions per a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals 2017
Convoca:
Generalitat de Catalunya. Agència de Residus de Catalunya
Descripció:

L’Agència de Residus de Catalunya convoca subvencions per promoure projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals.

La finalitat principal d’aquesta subvenció és fomentar la prevenció i la preparació per a la reutilització de residus municipals i, per tant, contribuir a assolir una gestió més sostenible i un estalvi de recursos naturals, i alhora donar compliment als objectius establerts a la normativa vigent.

Aquesta línia de subvenció té com a objecte:

1.1 Respecte dels ens locals: el foment de la planificació d’actuacions de prevenció de residus municipals i la seva implantació, així com el desenvolupament d’activitats de preparació per a la reutilització de residus (PxR).

1.2 Respecte de les entitats sense ànim de lucre i les universitats: fomentar el desenvolupament d’actuacions de prevenció de residus municipals.

Actuacions subvencionables

 Són subvencionables les següents actuacions desenvolupades per ens locals:

a) L’elaboració o actualització de plans locals de prevenció (PLP) juntament amb la implantació d’almenys una actuació de prevenció i/o preparació per a la reutilització.

b) La implantació d’actuacions de prevenció previstes en PLP ja aprovats pels ens locals i vigents o en fase de redacció.

Les prioritats temàtiques de les actuacions de prevenció incloses en els PLP són:

I. La prevenció del malbaratament alimentari;

II. El foment de la reutilització (R) d’objectes;

III. L’elaboració d’estudis de pagament per generació (PxG) adreçats a la prevenció i la seva implantació.

c) El desenvolupament d’activitats de PxR de residus.

Són subvencionables les següents actuacions desenvolupades per entitats sense ànim de lucre i universitats, amb les següents prioritats temàtiques:

a) Prevenció del malbaratament alimentari.

b) Foment de la reutilització d’objectes.

El període d’execució de l’activitat/projecte/actuació serà des de l’1 de gener de 2017 i fins a 24 mesos després des de la data de la resolució d’atorgament de la subvenció.

L’òrgan concedent pot ampliar aquest termini, a petició del/de la beneficiari/ària, si aquest/a acredita, en els termes i les condicions previstes a l’article 32 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, la impossibilitat d’executar l’activitat/projecte/actuació dins del termini previst per causa justificada que no li sigui directament imputable. Aquesta ampliació de termini no pot excedir la meitat del termini inicial, i es pot concedir sempre que no es perjudiquin drets de tercers.

 Característiques de les actuacions objecte de la subvenció:

a) Han d’estar exclusivament centrades en la prevenció o en la preparació per a la reutilització de residus municipals.

b) Han d’estar clarament definides, tant des del punt de vista tècnic com econòmic, s’haurà de presentar un pressupost raonablement justificat i hauran de ser perfectament quantificables, avaluables i controlables tant en la fase de valoració com en la fase de seguiment.

c) Els missatges que s’hauran de difondre han d’incloure, com a mínim, els beneficis ambientals de la prevenció i la PxR dels residus.

d) Els elements de difusió que es realitzin duran el distintiu del/de la beneficiari/ària de la subvenció i el de l’Agència de Residus de Catalunya, que es poden consultar al web de l’ARC

e) S’han de presentar de manera convenientment detallada en el formulari de sol·licitud que, a més de les característiques descrites en els paràgrafs anteriors d’aquest apartat, ha de reunir el contingut mínim que s’estableix a les bases 4.1 i 4.2.

f) Les actuacions han d’estar expressament incloses en el PLP vigent i aprovat o en fase de redacció o actualització.

g) Per al desenvolupament de les campanyes, es recomana l’ús dels materials i eines de comunicació personalitzables i disponibles al web de l’ARC (Setmana Europea de la Prevenció de Residus; “Som gent de profit”), etc.

2.5 Queden exclosos d’aquesta subvenció els projectes i/o les actuacions:

a) que siguin objecte d’altres convocatòries de l’Agència de Residus de Catalunya;

b) que siguin desenvolupades per ens locals que no disposin de PLP aprovat o en fase de redacció, o bé que estigui caducat, excepte en el cas d’actuacions de PxR;

c) que no estiguin previstes en els seus PLP, excepte en el cas d’actuacions de PxR;

d) que siguin estudis de PxG, sense la implantació de les actuacions previstes;

e) que no compleixin alguna de les característiques esmentades a la base 2.4.

2.6 Un mateix projecte no es podrà presentar simultàniament en més d’una convocatòria de l’Agència de Residus de Catalunya.

Persones beneficiàries

Poden optar a les subvencions regulades en aquestes bases:

Els ens locals de Catalunya (els ajuntaments, les entitats municipals descentralitzades, els consells comarcals, les mancomunitats de municipis, els consorcis i les diputacions, entre d’altres), que vulguin dur a terme un projecte de prevenció o de preparació per a la reutilització de residus municipals en l’àmbit de les seves competències.

Un ens local no pot concórrer a la convocatòria de manera simultània i pel mateix concepte de manera individual i alhora a través d’un ens supramunicipal.

Pel que fa a l’elaboració dels PLP, s’acceptaran simultàniament les dues sol·licituds (ens local i ens supramunicipal), i en cas de ser proposats per a l’atorgament de la subvenció ambdós projectes, es donarà preferència a subvencionar únicament el PLP presentat per l’ens supramunicipal, que haurà d’incloure les actuacions subvencionades a l’ens local.

Les universitats i entitats sense ànim de lucre de Catalunya, o agrupacions d’aquestes, que vulguin dur a terme un projecte de prevenció de residus municipals.

Les entitats sense ànim de lucre hauran d’estar, si s’escau, degudament inscrites en el registre competent.

Una universitat o una entitat sense ànim de lucre no pot concórrer a la convocatòria de manera simultània i pel mateix concepte individualment i alhora a través d’un altre tipus d’agrupació.

Termini de presentació:
26.06.2017
VIII Concurs fotogràfic Francesc Boix 2017
Convoca:
Ajuntament de Barcelona. Districte de Sants-Montjuïc
Descripció:

S’anuncia la Convocatòria del VIII Concurs fotogràfic Francesc Boix 2017- Districte Sants-Montjuïc.

Participants
– La participació està oberta a persones majors de 18 anys, sigui professional o aficionat en el món de la fotografia.
– Tema
Les fotos hauran de tenir com a argument temàtic, carrers, llocs, edificis, persones, instal·lacions, història, costums i/o tradicions del Poble-sec.

– Presentació de treballs:

Les fotos es lliuraran en format digital (jpg), a 300 ppp i amb un màxim de 8Mb cadascuna. Cada participant podrà presentar
fins a tres fotografies.

– Premis
· Fotografia guanyadora: 300€
· Fotografia finalista: 100€
· Premi del públic: un lot de llibres de fotografia

Termini de presentació:
26.06.2017
Subvencions a projectes i activitats de les orquestres simfòniques, de cambra o cobles simfòniques professionals i estables
Convoca:
Diputació de Barcelona. Àrea de Cultura, Educació i Esports
Descripció:

L’Àrea de Cultura, Educació i Esports convoca subvencions per a finançar projectes i activitats de les orquestres simfòniques, de cambra o cobles simfòniques professionals i estables a l’any 2017.

Han de complir els següents requisits:

– Tenir la seu social o ser orquestra resident en algun municipi de la província de Barcelona (excloent Barcelona ciutat).

– Fer un mínim de 8 concerts oberts al públic entre l’1 de setembre de 2016 fins el 31 d’agost 2017, dels quals en un 50% hi ha d’intervenir tota la formació orquestral, i a la resta hi ha d’intervenir un nombre mínim de 6 intèrprets per actuació.

– Haver dut a terme l’activitat musical, com a mínim, durant les tres temporades anteriors a la de l’any de concessió de la subvenció.

– Que l’activitat objecte de la subvenció es faci majoritàriament a Catalunya.

– Els concerts que formin part de la temporada han de tenir un programa de mà o cartell.

Les subvecnions estan destinades a finançar projectes i activitats de les orquestres simfòniques, de cambra o cobles simfòniques de caire professional i estable que tinguin la seva seu social a la província de Barcelona incloses en la tipologia següent:

a) Orquestres simfòniques professionals.

b) Orquestres de cambra professionals.

c) Cobles simfòniques professionals en format concert.

Són objecte de suport de la present convocatòria:

– Els concerts i cicles estables incloent les produccions pròpies, amb garanties de qualitat i compromís.

– Les estratègies de comunicació i de creació i formació de públics que portin a terme les formacions orquestrals.

– Els programes educatius, socials i de treball comunitari que portin a terme les formacions orquestrals.

Termini de presentació:
26.06.2017
Segona convocatòria del Programa Català de Protecció a Defensors i Defensores dels Drets Humans 2017
Convoca:
Generalitat de Catalunya. Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència. Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
Descripció:

L’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament obre una segona convocatòria de subvencions en l’àmbit de la protecció i la defensa dels drets humans.

Objectiu de la convocatòria
Seleccionar organitzacions o moviments socials que presentin candidatures de persones de nacionalitat estrangera vinculades a organitzacions o moviments socials, que vegin amenaçada la seva vida o integritat en el seu país d’origen, veí, d’acollida o trànsit pel treball o activitats que realitzen en l’àmbit de la protecció i la defensa dels drets humans.

Amb l’objectiu d’oferir protecció i atenció integral a aquestes persones, neix el Programa Català de Protecció de Defensors i Defensores dels Drets Humans. El període d’acollida a Catalunya serà de sis mesos i també gaudiran d’un acompanyament físic en el moment de retorn per part de les institucions responsables del Programa, de l’entitat col·laboradora del Programa i, si escau, de les organitzacions o moviments socials que hagin presentat les candidatures guanyadores.

Acompanyament integral de les persones defensores consistirà en:

  • atenció psicosocial
  • agenda de sensibilització i incidència política
  • agenda formativa
  • acompanyament i seguiment al retorn

Aquest programa es realitza amb el suport de diverses unitats del Govern, com la Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament -a través de la Subdirecció General de Memòria, Pau i Drets Humans-, l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania. La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat és l’entitat col·laboradora, encarregada de la gestió del programa. I finalment, hi tindran un rol actiu les diferents entitats catalanes que presentin les candidatures de defensors i defensores.

Les candidatures s’han de presentar per organitzacions o moviments socials catalans.

L’import màxim a destinar a aquesta convocatòria és un total de 18.040 euros, essent el resultant de 9.020 euros per cadascuna de les candidatures seleccionades. Aquest pressupost es destinarà a les organitzacions o moviments socials que presentin les candidatures guanyadores. En el supòsit que una organització tingui més d’una candidatura guanyadora rebrà, a més, 6.020 euros per candidatura, essent dues el nombre màxim de candidatures guanyadores.

Termini de presentació:
26.06.2017
Subvencions per dur a terme projectes, activitats i serveis en els àmbits temàtics del desenvolupament local de proximitat, la promoció de l’ocupació i l’economia social i solidària
Convoca:
Ajuntament de Barcelona Àrea de Treball, Economia i Planificació Estratègica Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local
Descripció:

L’economia social i solidària (ESS) és el conjunt d’iniciatives socioeconòmiques de tota mena, formals o informals, individuals o col·lectives, que prioritzen la satisfacció de les necessitats dels seus membres i/o d’altres persones per sobre del lucre així com la gestió democràtica i participativa i el compromís amb la comunitat a través del Pla D’Impuls Economia Social i Solidaria Ajuntament de Barcelona. (http://eldigital.Barcelona.cat/wpcontent/uploads/2016/11/plaAltresEconomies.pdf).

Els objectius generals del Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària 2016-2019 són:

Promoció:

• Mesures de sensibilització i difusió, impuls i visibilització com a model econòmic alternatiu.

• Impuls i suport a la generació de noves iniciatives i a la transformació de societats mercantils en entitats d’economia social i solidària o el seu apropament, que siguin generadores d’ocupació estable i sostenible.

Reforç:

• Mesures per enfortir i millorar les iniciatives de l’economia social i solidària ja existents.

• Mesures per millorar la seva articulació.

Aquests objectius generals es concreten en 6 línies de treball, en que es desenvolupen 24 objectius específics, sempre posant la mirada en el conjunt de projectes socioempresarials, sociocomunitaris i economies col·laboratives del procomú.

a) Línies de treball:

• Acompanyament i formació.

• Finançament. • Intercooperació.

• Comunicació i relat.

• Equipaments i recursos.

• Territorialització i acció comunitària.

b) Desenvolupament d’elements comuns que defineixen el caràcter transformador de l’economia social i solidària:

• la gestió democràtica i participativa.

• l’orientació a necessitats humanes.

• el compromís amb la comunitat.

Es pot trobar la informació complerta del Pla d’Impuls de l’ESS a Barcelona (2016-2019) a: http://media-edg.Barcelona.cat/wp-content/uploads/2016/12/02131212/plaimpuls-ESS_web.pdf.

Entre aquestes pràctiques i entitats podem trobar cooperatives, societats laborals, associacions, entitats del tercer sector així com iniciatives de economies comunitàries o col·laboratives procomú.

La finalitat d’aquestes subvencions es aportar els recursos necessaris als barris i/o districtes de la ciutat a través de l’apoderament dels actors que hi desenvolupen la seva activitat socioeconòmica per a fer aquesta sostenible en el temps i la ciutat més resilent a les fluctuacions econòmiques i fomentant projectes amb vocació o retorn social que millorin la qualitat de vida de les persones i redueixin les desigualtats socioeconòmiques. Les activitats o projectes que es subvencionaran hauran de fomentar activitats d’interès general que tinguin per finalitat:

– Impulsar l’ocupació als territoris, intervenint sobre col·lectius especialment vulnerables a l’atur per incrementar la seva ocupabilitat i superar situacions de subocupació.

– Dinamitzar tota aquella activitat econòmica que tingui un impacte positiu sobre la cohesió social i la convivència en els barris de la ciutat, el respecte al medi ambient i/o el foment del consum responsable.

– Promoure l’emprenedoria de proximitat, que estigui arrelada als territoris, sigui liderada per col·lectius específics i/o s’adreci a abordar problemes de l’entorn comunitari.

– Promoure transversalment en totes les actuacions el foment de l’economia social i solidària.

– Enfortir i capacitar actors comunitaris (associacions i cooperatives, xarxes…) perquè puguin esdevenir agents promotors de l’economia social i solidària en la proximitat.

– Impulsar l’ús de la tecnologia oberta i la fabricació digital per fomentar noves formes d’innovació i col·laboració que resolguin reptes socials i de sostenibilitat dels territoris (Innovació Social Digital).

Podran ser beneficiàries de les subvencions, sense caràcter limitatiu, associacions, fundacions, micro i petites empreses, cooperatives i empresaris individuals. També podrà ser beneficiària l’agrupació de persones jurídiques, publiques o privades

Els requisits exigibles a les persones físiques i jurídiques beneficiàries i que s’han d’acreditar degudament són els següents:

– Estar legalment constituïdes en el moment de l’atorgament. Les persones físiques hauran de presentar l’acta censal de la seva activitat econòmica o empresarial. En el cas de les formes jurídiques hauran de presentar el document de constitució corresponent.

– Que tinguin seu social o delegació al terme municipal de Barcelona.

– Que hagin justificat en forma qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l’Ajuntament, excepte en aquells casos en que encara no hagi transcorregut el corresponent termini de justificació.

– Que es trobin al corrent en el compliment de les obligacions tributaries i d’altra tipus amb l’Ajuntament i resta d’administracions i amb la Seguretat Social així com de les obligacions de reintegrament de subvencions atorgades per l’Ajuntament.

– Que no hagin incorregut en falses declaracions en facilitar la informació exigida per poder participar en la convocatòria.

 

Termini de presentació:
27.06.2017
Pàgina 1 de 1112345...10...Última »