Skip to Content

cercador d'ajuts, premis i subvencions

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat d'Ajuts, Premis i Subvencions

Taulell d'Ajuts, Premis i Subvencions

En aquesta taula trobaràs totes aquelles convocatòries d’ajuts, premis i subvencions que poden ser útils per al finançament del vostre projecte, amb un enllaç directe perquè també puguis descarregar les bases, els formularis corresponents i amb la data de termini de presentació de la sol·licitud.

A continuació els diferents premis, ajuts i subvencions ordenats per ordre de termini de sol·licitud.

AJUT
Suport econòmic que atorga una entitat, institució o òrgan de caire privat per a la realització d'un projecte.
PREMIS
Reconeixement sovint econòmic, segons decisió d'un jurat, per la iniciativa o el bon desenvolupament d'un projecte.
Subvenció
Ajut econòmic que parteix d'una convocatòria que realitza l'Administració pública. Es presenten als diaris oficials.
Premis Nacionals de Joventut 2017 per joves amb trajectòria social
Convoca:
Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat
Descripció:

El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat convoquen una nova edició dels premis destinada a joves menors de 30 anys.

Els premis Nacionals de Joventut suposen un reconeixement a la tasca desenvolupada pels joves, de caràcter extraordinari, i té com a objectiu estimular i reconèixer la trajectòria i esforç d’aquells joves que per la seva dedicació en el treball i la seva implicació personal, posen de manifest el seu compromís en diversos àmbits de la societat.

Els Premis Nacionals de Joventut estan dirigits a joves de nacionalitat espanyola, i a tots aquells amb residència legal a Espanya, que no superin l’edat de 30 anys en la data en què finalitzi el termini per a la presentació de les candidatures.

Termini de presentació:
26.09.2017
Convocatòria de subvencions per l’arranjament i adequació de locals d’ús de les entitats inscrites en el Cens d’entitats juvenils situats a la ciutat de Barcelona
Convoca:
Ajuntament de Barcelona
Descripció:

L’objecte de les subvencions és la realització d’obres menors (incloses a l’article 3.3, 3.4 i 3.5, de l’Ordenança reguladora dels procediments d’intervenció municipal en les obres), per l’arranjament i adequació dels locals ubicats en el terme de Barcelona, que no siguin de propietat municipal ni d’altres administracions i utilitzats per de les entitats inscrites en el Cens d’entitats juvenils de la Direcció General de Joventut per la realització d’activitats de promoció de l’educació en el temps de lleure d’infants adolescents i joves o bé pel desenvolupament d’accions de dinamització dirigides a fomentar la participació directa, la implicació i l’apoderament dels i les adolescents i joves que fan ús del local de forma continuada.

I es finançaran les inversions referides a la base primera de la convocatòria, iniciades a partir de l’1 de juliol de 2017 i finalitzades no més tard del 30 de setembre de 2018.

Els projectes subvencionables tenen com a finalitat que els locals acompleixin amb les condicions mínimes necessàries per:

 • Garantir la qualitat de vida i seguretat de les persones usuàries.
 • Garantir l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques.
 • Garantir l’ús i l’adequació de l’espai d’acord a les característiques dels usuaris i al correcte desenvolupament de les activitats que s’hi desenvolupen.
 • Evitar molèsties a terceres persones
 • Evitar el efectes negatius (molèsties i pertorbacions) cap a l’exterior i als immobles veïns.
 • Evitar els impactes derivats de l’acumulació de persones en els seus accessos
 • Reduir l’impacte mediambiental generat per l’ús de les instal·lacions.

Les actuacions subvencionables són:

 • Obertura o ampliació de sortides d’evacuació.

 • Obres i/o instal·lacions dirigides a corregir deficiències que podrien suposar un risc per a les persones i/o estan dirigides a millorar les condicions de seguretat dels usuaris.

 • Mesures de millora de l’accessibilitat.

 • Condicions de protecció acústica.

 • Obres per evitar problemes de salubritat, d’estanqueïtat (humitats, sanejament bàsic).

 • Mesures d’eficiència energètica i aïllament tèrmic i condicionament de l’aire i climatització.

 • Adequació dels sanitaris.

 • Adequació de les instal·lacions d’aigua i/o electricitat per millorar la funcionalitat i l’eficiència.

 • Condicionament d’accessos i vestíbuls i d’espais d’ús poc freqüent.

 • Incorporació, adaptació o millora d’espais per arranjament i magatzem de material.

 • Informe de solidesa estructural.

Aneu preparant la documentació necessària per a presentar el vostre projecte, aquí us facilitem el lloc on estan tots els enllaços, de la pàgina de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona:

 • Instància de sol·licitud de subvenció (model annex a la convocatòria).
 • Projecte que inclou la motivació i l’explicació de les obres a realitzar i la informació necessària d’acord als criteris de valoració a tenir en compte (model annex a la convocatòria).
 • Pressupost desglossat de les despeses de les obres a realitzar i si es preveu subcontractar l’execució de l’obra + el pressupost elaborat per l’empresa especialitzada.
 • Document que acrediti la inscripció en el cens d’Entitats juvenils de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya ORDRE BSF/12/2014 de 23 de gener.
 • Autorització realització obres règim de cessió o autorització realització obres règim de lloguer per part de la propietat, en el cas que el local no sigui propietat del sol·licitant de la subvenció (model annex a la convocatòria).
 • Acreditació assegurança responsabilitat civil
 • Dades bancàries com a sol·licitud de transferència bancària per a pagament a creditors degudament complimentada (model annex a la convocatòria).

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 27 de setembre de 2017.

Novetat 1: així com l’any passat es financiava el 100% de les despeses, aquest any la quantia de la subvenció atorgada per l’Ajuntament de Barcelona no ultrapassarà el 90% del cost del projecte, quedant a càrrec de la persona jurídica peticionària l’aportació de la resta del cost, o bé directament o per cofinançament de tercers (ens públics o privats).

Novetat 2Es reserva fins a un màxim del 10% del crèdit pressupostari a sol·licituds que havent superat els criteris de valoració, sol·licitin un import igual o inferior als 1.200€.

Termini de presentació:
27.09.2017
Subvencions per al desenvolupament de projectes audiovisuals
Convoca:
Departament de Cultura - Generalitat de Catalunya
Descripció:

Poden optar a les subvencions les empreses de producció audiovisual independents que estiguin inscrites al Registre d’empreses audiovisuals de Catalunya o al Registre administratiu d’empreses cinematogràfiques i audiovisuals gestionat per l’Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals (ICAA) o les d’un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu i amb establiment permanent a l’Estat espanyol.

No poden ser destinatàries de les subvencions previstes en aquestes bases les empreses productores audiovisuals la participació en el projecte de les quals sigui financera.

Aquestes bases tenen per objecte donar suport a projectes audiovisuals, ja siguin llargmetratges cinematogràfics de ficció, documentals o d’animació, llargmetratges televisius de ficció, minisèries televisives, documentals per a televisió, documentals multimèdia interactius, sèries d’animació o sèries televisives de ficció, en la seva fase de desenvolupament.
El termini de sol·licitud és del 4 al 27 de setembre de 2017

Termini de presentació:
27.09.2017
Premis migranodearena.org 2017
Convoca:
Fundació Real Dreams
Descripció:

ONG, empreses i persones ja poden pujar les candidatures de les seves campanyes de crowdfunding a través de la nova web dels Premis migranodearena.org

Pretén reconèixer i premiar les campanyes de crowdfunding solidàries més destacades de l’any 2016. Enguany, com a novetat, les candidatures guanyadores es decidiran per votació popular online.

Categories

 • Premi a la “persona més solidària”: persona o grup de persones que hagi liderat una campanya de crowdfunding reeixida a migranodearena.org.
 • Premi a la “ONG més activa”: ONG, fundació, associació o cooperativa sense ànim de lucre que hagi liderat un repte solidari per finançar un projecte de l’organització i que hagi sabut promocionar la seva repte solidari a través d’una bona estratègia de captació de fons i de comunicació.
 • Premi a la “Empresa més compromesa”: empresa que hagi impulsat una campanya de crowdfunding reeixida a migranodearena.org. Pot ser una campanya liderada per la mateixa empresa o pels seus empleats.

El període de votació de candidatures en línia finalitzarà el 19 d’octubre a les 24:00 h. Es recomana a les candidatures que es presentin que, per aconseguir el màxim nombre de vots, el comparteixin en xarxes socials o altres canals de comunicació usant el hashtag #PremiosMGD

Termini de presentació:
27.09.2017
Subvencions a associacions de famílies acollidores i adoptives 2017
Convoca:
Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció
Descripció:

L’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció convoca subvencions per a la realització de jornades, activitats i formació a associacions de famílies acollidores amb infants acollits en família aliena tutelats per la Generalitat de Catalunya, i a associacions de famílies adoptives d’infants adoptats a Catalunya o a altres països.

Es prioritzen les accions adreçades a:
Oferir formació per tal que les famílies amb infants acollits o adoptats disposin de més eines i recursos per afrontar les situacions de crisi que es puguin donar en la convivència diària.
Acompanyar el creixement de la relació entre l’infant acollit o adoptat i la família, a través del treball en grup.
Associacions beneficiàries
Es poden acollir a les subvencions les associacions de famílies acollidores amb infants acollits en família aliena tutelats per la Generalitat de Catalunya, i les associacions de famílies adoptives d’infants adoptats a Catalunya o a altres països.

Termini de presentació:
29.09.2017