locals obres menors
X
locals obres menors

S’acaba d’obrir la convocatòria de subvencions per l’arranjar i adequar de la ciutat de Barcelona destinats a activitats d’educació en el lleure d’infants, adolescents i joves 2016.

L’objecte de les subvencions és la realització  d’obres menors (incloses a l’article 3.3, 3.4 i 3.5, de l’Ordenança reguladora dels procediments  d’intervenció  municipal en les  obres), en locals que tenen com a finalitat que els locals acompleixin amb les condicions mínimes necessàries per:

 • Garantir la qualitat de vida i seguretat de les persones usuàries
 • Permetre la correcta realització de les activitats.
 • Evitar molèsties a terceres persones
 • Evitar  el  efectes  negatius  cap  a  l’exterior  i als immobles veïns.
 • Evitar  els  impactes  derivats  de  l’acumulació  de  persones  en  els  seus accessos
 • Reduir l’impacte mediambiental generat per l’ús de les instal·lacions.

Per poder ser-ne demanant cal que el local:

 • no siguin  de  propietat  municipal  ni  d’altres  administracions.
 • ubicats  en  el terme municipal de Barcelona.
 • inscrits al Cens d’entitats juvenils de la DGJ.
 • locals destinats a activitats que promoguin l’educació en el temps de lleure d’infants, adolescents i joves o el desenvolupament d’accions o activitats de dinamització juvenil promogudes, organitzades i/o dirigides per a joves amb l’objectiu de fomentar la seva participació directa, la seva implicació i el seu apoderament a partir de la pròpia acció.

Aneu preparant la documentació necessària per a presentar el vostre projecte. Els següents models que apareixen a la pàgina de l’Ajuntament de Barcelona, http://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions:

 • Instància  de sol·licitud de subvenció
 • Document que acrediti la inscripció en el cens d’Entitats juvenils de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya ORDRE BSF/12/2014 de 23 de gener.
 • Autorització realització obres règim de cessió o autorització realització obres règim de lloguer per part de la propietat, en el cas que el  local no sigui propietat del sol·licitant de la subvenció.
 • Acreditació assegurança responsabilitat civil
 • Dades bancàries com a sol·licitud de transferència bancària per a pagament a creditors degudament complimentada.
 • Model de declaració de transparència
 • Projecte que inclou la motivació i l’explicació de les obres a realitzar i la informació necessària d’acord als criteris de valoració a tenir en compte.
 • Pressupost desglossat de les despeses de les obres a realitzar i si es preveu subcontractar l’execució de l’obra  + el pressupost elaborat per l’empresa especialitzada.

El termini de presentació de sol·licituds és de 23 d’agost al 27 de Setembre de 2016 a les Oficines d’Atenció Ciutadana.

A partir de l‘1 de setembre obrim el CRAJ i el seu servei d’assessorament per a entitats juvenils. Podeu demanar hora amb la tècnica assessora de subvencions a través del telèfon 93 265 52 17.