Imatge MODEL 347(1)
X
Imatge MODEL 347(1)

Totes aquelles entitats que durant l’exercici 2015 el volum d’operacions, amb un mateix proveïdor o client, hagin superat els 3.005,06 euros estaran obligades a presentar el model 347 a través del certificat digital.

Recordem que des del 2014 estan obligades a presentar declaració totes les entitats no lucratives o establiments de caràcter social per compres de béns o serveis realitzats, al marge d’activitats empresarials o professionals.

No es declararan les operacions dels subministraments d’aigua, electricitat o combustibles, excepte les operacions de telefonia (aquesta operació sí que s’ha d’incloure a la declaració). El què sí que es declara, repetim, són totes les subvencions cobrades durant l’exercici que hagin superat aquest import.

Encara que es presenti una única declaració informativa de tot l’any, els imports del volum d’operacions realitzades durant tot l’exercici caldrà declarar-los per trimestre, posant cada operació al seu trimestre corresponent.

Les compres i vendes es declararan en el trimestre que correspongui a la data de la factura, o si presenten IVA, al trimestre que s’hagi inclòs a la declaració de l’IVA. En el cas de subvencions es declararà en el trimestre que hagin estat pagades per les Administracions Públiques.

Les entitats que no disposin de certificat digital propi, caldrà que la presentin amb la signatura d’un professional autoritzat, dificultant la presentació del model 347.

L’Agència Tributària posa a l’abast dels contribuents un programa d’ajuda a la seva web però des del CRAJ podeu visitar la nostra Fitxa Temàtica.