subvencions diputació barcelona
X
subvencions diputació barcelona

Avui 26 de febrer acaba de fer-se públic l’anunci de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona, a favor d’entitats sense finalitat de lucre, de l’any 2016 en els següents àmbits:

 • Benestar Social,

 • Igualtat i Ciutadania

 • Respir per a les famílies cuidadores de persones amb discapacitat i/o malaltia mental.

Els beneficiaris de la subvenció són aquelles persones jurídiques legalment constituïdes que compleixin amb el requisit de ser entitats privades sense afany de lucre inscrites al registre públic corresponent i amb seu social o delegació permanent a la província de Barcelona. A diferència de la convocatòria de l’Ajuntament de Barcelona, quedaran excloses les entitats de caràcter mercantil.

L’ objecte de la subvenció: El finançament de projectes que tinguin com a objectiu un dels següents àmbits d’actuació:

 • la inclusió social

 • la prevenció del VIH/SIDA

 • la lluita contra la pobresa i l’exclusió social

 • la compensació de dèficits de suport social i de situacions de vulnerabilitat

 • la promoció d’actituds i capacitats de les persones i col·lectius

 • la promoció de les polítiques d’igualtat

 • prevenció i eradicació de la violència de gènere

 • la convivència i el respecte a la diversitat i als drets fonamentals i afavorir l’autonomia,

 • l’emancipació i l’associacionisme de la gent jove,

 • i donar suport i descans a les famílies cuidadores de persones amb discapacitat i/o malaltia mental mitjançant programes de RESPIR.

La dotació màxima que es destina a la concessió d’aquestes subvencions és 1.900.000,00 euros, dels quals:

 • 1.100.000,00 euros corresponen a l’àmbit de Benestar Social

 • 500.000,00 euros a l’àmbit d’Igualtat i Ciutadania,

 • i 300.000,00 euros a l’àmbit de Respir per a famílies cuidadores de persones amb discapacitat i/o malaltia mental.

L’import individual a concedir a cadascun dels projectes subvencionats, fins a esgotar la dotació màxima pressupostària, es determinarà en relació als punts que s’obtinguin un cop valorats tècnicament.

Amb caràcter general, per a la valoració de les sol·licituds presentades es tindrà en compte la fonamentació, oportunitat i viabilitat del projecte, la coherència de l’estructura interna, el nivell de concreció de les activitats descrites així com la incorporació d’elements d’avaluació de la qualitat.

IMPORTANT; En tot cas, la subvenció concedida no podrà ser superior a la quantia sol·licitada ni podrà excedir del 50% del cost total del projecte o activitat subvencionada.

Els projectes i les activitats subvencionades hauran de ser desenvolupades durant el període comprés entre l’1 de gener
de 2016 i el 31 de desembre de 2016.

Les entitats només es podran presentar a un sol àmbit (Benestar Social, Igualtat i Ciutadania o Respir) i només podran
presentar un únic projecte.

Termini de presentació de sol·licituds: Vint dies naturals a partir del dia següent de la publicació d’aquest extracte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per tant fins el 17 de març.

El text íntegre de la convocatòria i els models normalitzats de sol·licitud i justificació de les subvencions es pot trobar a http://www.diba.cat/web/benestar/subvencions-entitats-2016.

Aquí us adjuntem la documentació necessària per a la seva sol·licitud:

Recordeu concertar cita per a una assessoria amb la nostra tècnica de subvencions del CRAJ per a qualsevol dubte que tingueu en la comprensió de les bases i la seva sol·licitud.