Skip to Content

FAQ

Preguntes freqüents.

Gestió associativa
 • On puc aconseguir la documentació per constituir una entitat?

  Al web del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya hi trobareu tota la documentació.

 • Existeix alguna normativa que reguli les associacions?

  La normativa que regula les associacions és el llibre 3r del codi civil català, no obstant, en aquest link podeu trobar modificacions de les normatives vigents.

 • Quina normativa hem de complir per fer una entitat juvenil?

  La normativa de les entitats juvenils és la mateixa que les entitats no juvenils, correspon al llibre 3r del codi civil català. No obstant segons l’àmbit temàtic de l’entitat s’ha de veure quines normatives específiques hi ha. Com per exemple: les entitats educatives (caus i esplais) han de complir la normativa d’activitat en el lleure per a menors d’edat (el decret 267/2016).

 • Quina diferència hi ha entre una associació juvenil i una general?

  Una associació general té un objectiu d’interès comú mentre que una associació juvenil està liderada i adreçada a interès comú dels i les joves.

  També en les associacions juvenils són membres de ple dret els joves amb edats compreses entre els 14 i els 30 anys. També hi poden pertànyer, amb veu però sense vot, persones menors de 14 anys i persones majors de 30, que no tindran, però, la possibilitat de formar part de l’òrgan de govern. Les persones que compleixin 30 anys mentre estiguin ocupant un càrrec a la Junta Directiva, podran continuar formant part de l’òrgan directiu fins que finalitzi el seu mandat.

 • Les entitats poden tenir beneficis econòmics?

  Una associació no pot repartir dividends entre els seus socis però si que pot obtenir beneficis per a reinvertir entre els seus projectes.

  També cal tenir en compte que si a l’associació es generés un gran excedent econòmic (molts beneficis), com que obtenir beneficis no és el seu principal objectiu és molt probable que no s’estiguin optimitzant els recursos correctament.

 • Quines altres formes jurídiques ens poden anar bé?

  Depenent del vostre projecte i de l’ànim que hi hagi al darrera hi ha diverses formes jurídiques, com ara una Cooperativa, una S.L., una S.A….

 • Quantes persones pot haver a la junta directiva?

  El llibre 3r del Codi civil català regula que com a mínim han d’haver 3 persones a la junta directiva, no hi ha un nombre màxim tot i que recomanem que hi hagin entorn als 5-7 membres aproximadament, i que siguinrepresentatius de tos els membres de l’associació (HETEREOGENEA: que hi hagi tots els perfils de socis de l’entitat).

 • Quins drets i deures té un soci de l’entitat?

  Drets dels associats (articles 323.2 a 323.5 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya):

  1. Adquirir la condició d’associat.
  2. Fer aportacions al patrimoni de l’associació de béns o diners.
  3. Participar en l’activitat de l’associació.
  4. Ser informat de la marxa de l’associació.
  5. Rebre els serveis que l’associació ofereixi en compliment de les seves finalitats o amb caràcter accessori.

  Deures dels associats (article 323.6 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya):

  1. Comprometre’s en les finalitats de l’associació i participar en llur assoliment.
  2. Contribuir a pagar les despeses de l’associació amb el pagament de quotes i derrames i amb les altres aportacions econòmiques que estableixin els estatuts i que s’aprovin d’acord amb aquests.
  3. Respectar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de l’associació.
  4. Complir les altres obligacions que estableixin els estatuts
 • És obligatori fer assemblea?

  Sí com a mínim una vegada a l’any, és el què s’anomena Assemblea General Ordinària.

 • Quines categories de socis pot tenir una associació?

  Aquest ítem el determinen els estatuts i és fruit d’un procés de reflexió a l’entitat. En aquest sentit podem decidir que tots els socis compten per igual o bé podem classificar-los per exemple en funció del seu nivell d’implicació.

 • Pot decidir les coses la junta directiva?

  Els estatuts ens determina quines decisions són competència de la Junta Directiva i quines s’han de treballar a l’Assemblea, però el concepte és que la Junta Directiva executa les decisions que s’han pres a l’Assemblea.

 • No tenim seu social, podem posar als estatuts l’adreça d’algun dels membres de l’entitat?

  El domicili de l’associació s’ha d’establir al lloc on l’òrgan de govern tingui la seu o al lloc on l’entitat dugui a terme principalment les activitats. Ara bé, perquè les associacions es puguin regir pel llibre 3r del codi civil de Catalunya, cal que el seu domicili sigui a Catalunya i que la majoritàriament de les seves funcions exerceixin a l’àmbit territorial constituït. No hi ha cap problema que sigui l’adreça d’un membre de l’entitat.

 • Pot una associació tenir sòcies d’altres països?

  Un associació és la unió de diverses persones físiques o jurídiques, doncs, no importa si hi ha socis d’altres països. Si una entitat està constituïda a Catalunya, el que si que demana la llei és que l’associació tingui seu a Catalunya i realitzi la gran majoria de les activitats a territori català.

 • Si no tenim nacionalitat espanyola podem constituir una associació a Barcelona?

  Un associació és la unió de diverses persones físiques o jurídiques, doncs, no importa si hi ha socis d’altres països. L’únic requisit que caldrà tenir-ne per a poder inscriure-la a Justícia és que les persones fundadores i la Junta Directiva posseeixin un document identificatiu legal (DNI, NIE…) Per altra banda, si una entitat està constituïda a Catalunya, el que si que demana la llei és que l’associació tingui seu a Catalunya i realitzi la gran majoria de les activitats a territori català.

 • Què s’ha de fer quan dimiteix el president de l’entitat?

  La persona que renuncia a un càrrec de la junta directiva ho ha de comunicar a l’entitat, seguint el procediment previst establert als estatuts, i seguidament s’haurà de comunicar al Registre d’Associacions mitjançant un escrit en què manifesti la renúncia al càrrec. Ara bé, la junta directiva sempre ha de comunicar al Registre la nova composició de la juntacom a resultat de la renúncia d’algun dels seus càrrecs, perquè el Registre disposi de les dades actualitzades de l’associació.

 • Com podem aconseguir actualitzar les dades de l’entitat si la junta que hi havia ja no hi és?

  Primerament, cal que demaneu al Departament de Justícia les dades de l’entitat. Una vegada les tingueu sempre i quan es demostri que les persones que hi consten no formen part de l’entitat i que la junta directiva no es vigent segons els dades, la junta directiva actual ha d’entregar el certificat de constitució de la nova junta directiva i o bé validar les signatures davant d’un notari o bé presentar-se a l’oficina d’Atenció al Ciutadà del departament de justícia per a que l’equip tècnic les validi.

 • Com es dóna de baixa una entitat?

  Les associacions es poden dissoldre per les causes establertes legalment (article 324.4 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya) o per les causes que estableixin els estatuts. Un cop acordada la dissolució, s’ha d’inscriure al Registre d’Associacions aportant un certificat de l’acord de dissolució, signat pel secretari amb el vist-i-plau del president, que ha de contenir els acords de l’assemblea general, relatius a la dissolució i liquidació de l’entitat i a la destinació del patrimoni, en cas que n’hi hagi.

  Podeu ampliar la informació a la Fitxa Temàtica núm. 40 – Dissolució d’una associació

 • On puc aconseguir un local per a l’entitat?

  No hi ha una plataforma específica, tant de finançament concret per a llogar o com per a comprar locals per a entitats sense ànim de lucre. Una opció més recomanable és cercar alguna entitat que vulgui compartir local i d’aquesta manera és redueixen costos. A continuació podeu consultar alguns bancs de recursos:

  Una altre opció son els Hotels d’Entitats; trobareu informació a la Fitxa Temàtica núm. 16 – Hotel d’entitats. Els hotels d’entitats són uns equipaments destinats a donar suport a associacions i entitats sense ànim de lucr e a través de diferents línies de col·laboració.

 • Hem perdut els estatuts, on podem demanar-ne una còpia?

  Les associacions de Barcelona han de demanar una còpia al Departament de Justícia (Pau Claris, 81). Per efectuar aquest tràmit s’ha de fer el pagament de la taxa vigent i la sol·licitud mitjançant aquest document:

  Demanar còpia estatuts associació

 • Cal tenir una assegurança a l’entitat?

  Les assegurances que són obligatòries per a totes les associacions són: Assegurança de responsabilitat civil: per a danys ocasionats a tercers i Assegurança d’accidents per als voluntaris: en el cas de que la l’associació disposi de voluntaris.

  La resta són optatives en funció de l’activitat que l’entitat realitza. En tot cas, cal tenir present que a banda de l’obligatorietat, poden concórrer responsabilitats econòmiques, que seria pràcticament impossible de satisfer amb els propis recursos de l’entitat en cas que s’hagués de cobrir despeses derivades d’un incident o alguna lesió greu soferta per algun voluntari.

  Per ampliar aquesta informació podeu consultar el Butlletí 901 núm.126 – Les assegurances a les associacions.

 • Quan i com es pot demanar el NIF?

  El Número d’Identificació Fiscal de l’Associació (el NIF) és un equivalent al DNI per a associacions i és necessari per dur a terme qualsevol gestió administrativa amb tercers. Es pot sol·licitar just quan ja s’ha entregat tota la documentació per a la constitució de l’entitat a Justícia i així ja podreu facturar a nom de l’entitat (emetre i/o rebre factures).

  S’ha de demanar a la delegació d’Hisenda que pertoqui per l’adreça fiscal de l’entitat.

  La documentació que cal portar per a la seva sol·licitud és:

  • Còpia de la sol·licitud d’inscripció al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya
  • Original segellat per Justícia i còpia de l’Acta Fundacional.
  • Original segellat per Justícia i còpia dels Estatuts.
  • Declaració censal (model 036), amb la casella 110 marcada, que podeu trobar al web de l’Agència Tributària o bé comprar a qualsevol estanc.

  En aquest moment us lliuraran un NIF (provisional). Aquest NIF es tornarà definitiu quan us hagin aprovat la constitució des del Departament de Justícia, llavors haureu d’anar a retirar-lo a la Delegació d’Hisenda on us varen lliurar el provisional. Aquest seguirà mantenint el mateix número.

  Per a més informació podeu consultar la web del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

 • Si som menors de 18 anys podem constituir una associació

  Segons l’article 322-1 del llibre tercer del Codi Civil, les persones menors de 14 anys poden constituir una associació sempre i quan s’estableixi un òrgan adjunt amb la composició i funcions que estableix l’article annex 322-11.  Aquestes característiques són:

  1. Les funcions de representació d’associacions infantils, juvenils i d’alumnes i les altres integrades per menors, han de ser exercides per algun dels membres de l’òrgan de govern amb capacitat d’obrar (+ de 18 anys).

  2. Òrgan adjunt, com a mínim, per dues persones majors d’edat, que no cal que siguin associats, a fi que puguin suplir la manca de capacitat d’obrar de l’òrgan de govern.

  3. Els integrants de l’òrgan adjunt són escollits i actuen d’acord amb el que estableixin els estatuts. Si els estatuts no ho estableixen, són escollits per l’assemblea general i poden actuar solidàriament.

  4. La constitució inicial i les renovacions de l’òrgan adjunt s’han d’inscriure en el Registre d’Associacions.

 • En quins cens ens hem de donar d’alta?

  Una vegada hem fet tots els tràmits per a constituir la nostra entitat, ens podem registrar en els diferents censos que existeixen per a entitats.

  Els censos d’entitats són llistats d’entitats agrupades per uns mateixos sectors o àmbits temàtics, serveixen per tenir un control administratiu de les entitats d’un mateix sector i obtenir informació sobre les mateixes.

  A nivell associatiu existeixen censos segons els següents paràmetres:

  • Entorn territorial
  • Àmbit d’actuació
  • Tipologia d’entitats

  Consulta la Fitxa temàtica núm. 32  Censos d’entitats

 • Com es registra una entitat?

  Per constituir-vos legalment com associació juvenil necessitareu omplir els tres models que apareixen a continuació, pagar la taxa de tràmits i portar tota la documentació al Departament de Justícia (c. Pau Clarís, 81) o a qualsevol registre oficial de la generalitat de Catalunya:

  Per més informació consulteu el Butlletí 901 núm. 123 – Com es constitueix una associació

 • Quina diferència hi ha entre una associació i una cooperativa?

  A diferencia de les associacions, les cooperatives són societats constituïdes per una associació de persones que tenen l’objectiu de satisfer les seves necessitats econòmiques mitjançant la realització d’activitats empresarials on els interessos col·lectius estan per sobre de tota idea de benefici particular. El seu funcionament és lliure i democràtic, s’assegura la participació de tots els socis/es en condicions d’igualtat en la presa de decisions independentment del capital que hagi aportat. A diferència de les associacions, una cooperativa ha de disposar d’un mínim de 3.000 euros de patrimoni en el moment de la seva constitució. Les aportacions dels/de les socis/es poden ser dineràries (en moneda de curs legal) i no dineràries (drets patrimonials o béns).

  Podeu ampliar la informació a la Fitxa Temàtica núm 25 – Les cooperatives.

Gestió de projectes
 • Com es demana el permís per a fer una activitat al carrer?

  Consulta la Fitxa Temàtica núm. 28 – Organització d’activitats al carrer.

 • Les entitats han de tenir projecte d’entitat?
  No és obligatori però si molt recomanable per tal de tenir present el nostre full de ruta i que totes les persones implicades el coneguin.
   
  Consulteu la Fitxa Temàtica número núm. 39 – Com redactar un projecte.
Finançament
 • On podem trobar subvencions?

  Hi ha diversos cercadors de subvencions, aquí us en deixem alguns per que els pugueu consultar:

 • A quina convocatòria de subvencions ens podem presentar?

  Cada entitat pot presentar els projectes a les convocatòries que li semblin més adients tenint en compte els requisits de les bases de la subvenció.

  Consulta el Taulell d’ajuts premis i subvencions.

  Consulta la guia bàsica de subvencions.

 • Quines ajudes hi ha per a entitats?

  Dins d’una entitat podem treballar tres tipus de finançament:

  El finançament públic: Són recursos econòmics que provenen de l’administració pública. Generalment es a través de subvencions o convenis de reconeixement. Consulta el Taulell d’ajuts premis i subvencions.

  El finançament privat: Recursos econòmics que provenen d’empreses i entitats privades o bé de persones físiques.

  El finançament propi: Són aquells recursos que genera la pròpia associació mitjançant les seves activitat, serveis o a partir de la quota dels sòcies i sòcies. Generalment es destinen al funcionament ordinari de l’entitat.

  Consulta la guia bàsica de subvencions.

  Consulta la guia de finançament privat.

Gestió legal, fiscal i comptable
 • Si ens paguen per fer una activitat enc convertim en una associació amb ànim de lucre?

  No, les associacions poden tenir moviments econòmics, inclús benefici en les seves activitats sempre i quan aquest reinverteixen en els projectes de l’entitat.

 • Hem de portar al dia la comptabilitat anual de l’entitat si no superem els 50.000€ anuals?

  Si, la comptabilitat sempre s’ha de portar al dia i no hi ha cap requeriment econòmic mínim per a que així sigui.

 • Com podem rebre diner de les activitats sense haver-nos de donar d’alta com autònoms?

  Una persona física, sense ser autònom pot estar contractada per una entitat per a realitzar un taller-activitat, sempre i quant aquesta persona no es dediqui professionalment a dita activitat. Aquesta persona haurà de fer un factura a l’associació. Encara que la persona no sigui autònoma, se li haurà de fer una retenció del 21% de IRPF.

 • És necessari fer factures de les quotes de l’entitat?

  Les quotes són aportacions per al sosteniment de l’entitat, igual que les donacions, no requereixen ser emeses amb una factura però si amb un rebut i el registre corresponent.

 • Una empresa pot delegar el NIF a una associació?

  Mai, una empresa NO pot delegar el NIF a una associació, en canvi una associació si que podrà delegar el NIF a una altra associació que no en tingui, tenint en compte que l’associació que delega respondrà davant dels fets.

 • Les donacions en espècies es poden considerar per fer la desgravació fiscal?

  Donen dret de deducció del 35% de la donació a la quota de l’Impost de Societats (art. 20 de la Llei 49/2002) els donatius i aportacions realitzades per part de persones jurídiques a les entitats indicades en els apartats 1r i 2n d’aquest recurs (és a dir, fundacions, associacions declarades d’Utilitat Pública i ONGD) que hagin exercit la seva opció pel règim fiscal de la Llei 49/2002.

  La base de la deducció té el límit del 10% de la base imposable de l’Impost de Societats del donant i, en cas de no poder aplicar la totalitat de la deducció per aquest motiu, l’excés pendent es pot compensar en els 10 exercicis posteriors al què es produeixi la donació.

  Si les aportacions de la persona jurídica s’articulen mitjançant un Conveni de Col·laboració Empresarial en activitats d’interès general (art. 20 de la Llei 49/2002), les quantitats satisfetes o les despeses realitzades tenen la consideració de despeses deduïbles (en la seva totalitat, sense limitació) en la determinació de la base de l’Impost de Societats de la persona jurídica col·laboradora.

  A aquests efectes, s’entén per Conveni de Col·laboració Empresarial en activitats d’interès general aquell conveni pel qual les entitats beneficiàries del mecenatge, a canvi d’un ajut econòmic per a la realització de les activitats que efectuen en compliment de l’objecte o la finalitat de l’entitat, es comprometen per escrit a difondre, per qualsevol mitjà, la participació del col·laborador a l’activitat esmentada.

  En aquests convenis, la difusió de la participació del col·laborador no constitueix cap prestació de serveis, i per tant, no està subjecta a IVA.

  Resposta extreta de xarxanet.org.

 • El voluntariat es pot desgravar de la renda de les persones físiques?

  No per què no hi ha una relació econòmica.

 • Hi ha un màxim de capital que pot moure una entitat a llarg de any?

  No.

 • Quins beneficis tenen les entitats declarades d’utilitat pública i quines obligacions?

  Beneficis de les associacions d’utilitat pública:

  1. Utilitzar la menció ‘Declarada d’utilitat pública’ en tota classe de documents, a continuació de la seva denominació.

  2. Gaudir de les exempcions i els beneficis fiscals que les lleis reconeguin a favor seu, en els termes i les condicions que preveu la normativa vigent.

  3. Gaudir de beneficis econòmics que les lleis estableixin a favor seu.

  4. Assistència jurídica gratuïta en els termes que preveu la legislació específica.

  Obligacions de les associacions d’utilitat pública:

  1. Retre els comptes anuals de l’exercici anterior en el termini dels sis mesos següents al seu acabament, i presentar una memòria descriptiva de les activitats realitzades durant aquest període davant de l’organisme encarregat en el Registre corresponent, on queden dipositades. Els comptes anuals esmentats han d’expressar la imatge fidel del patrimoni, dels resultats i de la situació financera, així com l’origen, la quantia, la destinació i l’aplicació dels ingressos públics percebuts. S’ha de determinar per reglament en quines circumstàncies s’han de sotmetre a auditoria els comptes anuals.

  2. Facilitar a les administracions públiques els informes que aquestes els requereixin, en relació amb les activitats realitzades en compliment de les seves finalitats.

 • Quin és el procediment que cal seguir per sol·licitar la declaració d’utilitat pública d’una associació?

  Per sol·licitar la declaració d’utilitat pública, cal presentar els documents següents:

  1. Escrit on s’especifiqui les raons per les quals l’associació vol ser declarada d’utilitat pública.

  2. Certificat, emès pel secretari amb el vistiplau del president, acreditatiu de l’acord de l’assemblea general pel qual s’ha aprovat la sol·licitud de la declaració d’utilitat pública.

  3. Memòria de les activitats que hagi desenvolupat ininterrompudament l’associació durant els dos últims anys, com a mínim. 

  4. Documentació comptable corresponent als dos últims exercicis tancats a l’exercici en curs, que reflecteixi la imatge fidel del patrimoni, la situació financera i els resultats de l’entitat, subscrits pel president i el secretari. La documentació comptable ha d’estar integrada pel balanç de situació, el compte de resultats i la memòria econòmica. Aquests documents han d’estar adaptats a les normes del Pla general de comptabilitat i les seves adaptacions sectorials.

  5. Certificat, subscrit pel secretari de la junta directiva amb el vistiplau del president, de la composició de la junta directiva actual, amb l’expressió del nom i cognoms de cada membre, el domicili, el càrrec que ocupa i la data del nomenament.

  6. Certificat de l’Agència Tributària i de la Tresoreria de la Seguretat Social que acrediti que l’associació està al corrent de les seves obligacions fiscals i de la Seguretat Social.

  7. Fotocòpia de la targeta acreditativa del NIF de l’associació.

 • Hem perdut el NIF, on podríem trobar una còpia?

  A l’Administració de l’Agència Estatal de la Administració Tributària (Agència Tributària) del Districte que correspongui segons el domicili fiscal de l’entitat, mitjançant el model de declaració censal 036.

 • Quins requisits necessito per a preparar una activitat amb menors d’edat?

  El decret 137/2003 regula la normativa sobre activitats de lleure amb menors d’edat. Per ampliar aquesta informació mirar la Fitxa Temàtica núm 31 Activitats amb menors

 • Com podem obtenir el certificat electrònic?

  A la Fitxa Temàtica número 23 Com obtenir el certificat electrònic trobaràs tot el procediment per tal de demanar-ne un.

 • Com es fa una factura?

  La regulació de les factures es troba recollida al RD 1496/2003. S’ha d’expedir factura de les operacions que efectueu amb les següents dades:

  1. Numero de la factura o rebut.
  2. Data d’expedició.
  3. Denominació completa de l’entitat, domicili i NIF.
  4. Denominació completa de les dades del destinatari conjuntament amb el NIF.
  5. Descripció de la base de l’operació.
  6. Base imposable (Preu del servei o be.)
  7. Menció de si l’operació es troba exempta o no d’IVA.
 • Quines obligacions fiscals té una entitat?
 • Què necessitem per obrir un compte bancari?

  Cada entitat bancària demana en funció de les seves necessitats. No obstat el més normal és que demanin:

  • Estatuts
  • Acta fundacional
  • NIF
  • Certificat del secretari reflectint les persones que faran els moviments econòmics.
 • Cal comunicar els canvis de dades de la meva entitat a hisenda?

  Sí, mitjançant el model de Declaració Censal 036.

Comunicació
 • Com puc donar a conèixer la meva entitat?
  La comunicació és una part important del dia a dia de l’entitat. Poder comunicar la finalitat i característiques de l’entitat és imprescindible tant per a cercar socis, col·laboradors, finançament, etc. Des del primer pas, seria convenient tenir, al menys, el següent:
  • Document on s’expliqui en què consisteix l’associació, que ofereix, que persegueix, quin tipus d’activitat desenvolupa per a aconseguir-ho, què ofereix als socis i què cal per a fer-se’n, si hi ha alguna altra forma de participar-hi, etc. Aquesta explicació l’han de tenir clara tots els socis per a poder-ho comunicar si cal.
  • Un correu electrònic que algú miri cada dia. Un correu personalitzat (tipus info@elnomdelentitat.cat) dona una imatge de molta més serietat.
  • Un lloc web. Si algú “googleja” el nom de la vostra entitat, és molt recomanable que trobi un lloc web propi on pugui trobar al menys la informació bàsica. Es relativament fàcil procurar-se un lloc web personalitzat fàcilment editable (amb blogger, wordpress, wix, google sites, etc.) i per a començar pot ser la millor opció. Més endavant, quan tingueu clar què necessiteu del vostre lloc web, podeu plantejar-vos fer-ne un de personalitzat.
  • Presència a les xarxes socials: facebook, twitter, myspace, linkedin, etc. Si hi ha alguna xarxa social que penseu que pot aglutinar el tipus de gent a qui voldireu arribar pel motiu que sigui, val la pena que hi tingueu un perfil. Això sí, heu d’anar amb compte: heu de tenir clar què hi ha al web i què hi ha a les xarxes socials. Cada canal serveix per a una cosa. No pot ser, per exemple, que hi hagi informació desactualitzada al web perquè heu agafat el costum de fer servir més el facebook.
  • Presència als directoris que us interessin. Hi ha portals especialitzats, bases de dades oficials, directoris temàtics, etc. Són els llocs on la gent interessada en la temàtica de la vostra associació cercarà quines opcions hi ha. Val la pena que la vostra entitat hi aparegui. Aquí algú que en sàpiga més que jo ho hauria de completar amb les diferents bases de dades d’associacions que existeixen.

  En general, penseu que la fita és que la gent que voldrà participar a la vostra associació s’assabenti de que existeix. Penseu: on hi ha aquesta gent? I quina és la millor forma de contactar amb ells? Per exemple, si feu una associació d’estudiants de biologia, les facultats de biologia seran un objectiu obvi: escriviu als campus virtuals. Si feu una associació de jocs de rol, les tendes de jocs de rol seran un bon lloc on anar a buscar gent: aneu-hi i pregunteu si podeu deixar-hi targetes de presentació de l’entitat al mostrador. Si feu una associació que treballa amb nens, les escoles seran el millor espai on anar-se a presentar: deixeu cartells a les sortides de les escoles.

Participació i equip humà
 • La junta directiva poden ser els treballadors de l’entitat?

  A una associació poden treballar com a màxim el 50% de la junta directiva (si son 4 = 2, si son 3 = 1..) i sempre per tasques diferents a l’exercici de les seves responsabilitats dins de la mateixa, d’aquesta manera, el president no podria cobrar per exercir les funcions que es determinen als estatus que corresponen a presidència però si que podria fer-ho per realitzar un altre càrrec (gerència) amb un contracte laboral sota les lleis vigents.

  Ara, si hi ha un ànim de lucre personal, potser Associació NO ÉS la forma jurídica adient, ja que existiria un conflicte d’interessos en una persona que té un contracte laboral i és membre de la Junta directiva. Llavors us podríeu plantejar el tema de crear una altre forma jurídica.

 • És necessari que les voluntàries estiguin assegurades?

  La normativa estatal, la Llei 6/1996 regula com un dret del voluntari, el fet d’ésser assegurat contra els riscos d’accident i malaltia derivats directament de l’exercici de l’activitat voluntària, amb les característiques i pels capitals assegurats que s’estableixin reglamentàriament.

  Per la seva banda, la Carta del Voluntariat de Catalunya estableix com a dret del voluntari el fet d’ésser cobert dels riscos derivats de l’activitat que du a terme com a voluntari i dels danys que, involuntàriament, podria causar a tercers per raó de la seva activitat.

  Aquests drets dels voluntaris comporten a la pràctica per a les entitats catalanes una doble obligació en relació amb les assegurances, la de disposar d’una assegurança d’accidents i d’una altra de responsabilitat civil.

 • Les persones sense papers poden formar part de l’entitat?

  Si no tenen cap identificació, com pot ser el NIE, no podran ser membres de la Junta directiva ni dels socis fundadors. No obstant, poden ser voluntaris a l’associació.

 • La responsabilitat legal recau en el president de l’entitat?

  Els membres de l’òrgan de govern responen dels danys que causin a l’associació per incompliment de la llei, dels estatuts, pels actes o omissions negligents en l’exercici de llurs funcions. L’acció de la responsabilitat per danys a l’associació és independent de la que correspongui als associats o a tercers per actes o omissions dels membres dels òrgans de govern que hagin lesionat llurs drets o interessos.

  Aquesta acció prescriu al cap de tres anys comptats d’acord amb el que estableix l’article 121-23.

 • Un membre de la junta directiva pot haver tingut antecedents penals?

  No té cap inconvenient.

 • A la nostra entitat podem tenir persones contractades?

  Sí, sempre i quan es compleixi la normativa laboral vigent.

 • Per a que una persona vingui a fer un servei a l’entitat cobrant l’hem de contractar?

  No és necessari, la podeu contractar, o bé ella us pot fer una factura o emetre un rebut sempre i quan es compleixi amb la normativa laboral vigent.

 • Hi ha un màxim de sou per al personal contractat?

  No, com a molt hi haurà un mínim depenent de la categoria professional del lloc de treball, i segons el conveni laboral que hi hagi vigent.

 • Ha canviat la junta directiva, ho hem de comunicar a algú?

  Qualsevol canvi a la associació, ja sigui de renovació dels estatuts, càrrecs de la junta o canvi de domicili, s’ha de notificar al Departament de Justícia mitjançant una sol·licitud i el pertinent certificat.

  Al següent link trobareu tots els certificats: documentació canvis en associació

Activitats internacionals
 • En un Intercanvi juvenil, quina organització sol·licita la subvenció? L’organització del país en què es desenvoluparà l’activitat?

  No, tant l’organització d’enviament com l’organització d’acollida poden presentar una sol·licitud de subvenció, o un o l’altre, però qui el presenti constarà com a entitat coordinadora. Es presentarà a l’Agència Nacional del país al qual pertanyen (no a l’Agència Nacional del país on es desenvoluparà l’activitat). En el cas d’Espanya, l’Agència Nacional és l’INJUVE (Instituto de Juventud de España).

  Per a més informació consulteu les publicacions sobre Activitats Internacionals.

 • Quins documents cal adjuntar per obtenir el codi d’identificació del participant (PIC)?

  Les organitzacions han d’adjuntar al Portal del participant “el formulari d’entitat legal” amb els documents que en el mateix s’indiquen (CIF, registre administratiu,…) i “la fitxa d’identificació financera”. No obstant això, no hi ha obligatorietat de pujar-los abans de presentar el formulari electrònic.</div>

  A més a més, les organitzacions que sol·licitin una subvenció superior a 60.000,-euros, hauran d’adjuntar una documentació específica per demostrar la seva capacitat financera en el moment en que es registrin o, com a molt tard, abans de presentar la sol·licitud per a una subvenció del programa Erasmus +.

   

 • Com es pot crear i gestionar un intercanvi juvenil?

  Totes les organitzacions que vulguin participar en el programa Erasmus+, tant si són sol·licitants d’una subvenció com si són sòcies d’un projecte, hauran d’accedir al Portal del participant i registrar la seva organització en el Portal del Participant ECAS i, a través del qual s’obtindrà el Codi d’Identificació del participant (PIC). Vegeu les instruccions registrar-vos al portal ECAS.

  Un cop registrades les entitats i haver obtingut el PIC, l’entitat coordinadora del projecte de l’intercanvi d’intercanvi juvenil trametreu electrònicament la sol·licitud de subvenció a l’Agència Nacional a través del portal EC Europa on haureu de pujar la documentació del projecte.

  Per poder escriure en el formulari adjunt necessiteu tenir el programa Adobe Reader and Acrobat Reader DC que podeu descarregar d’aquesta pàgina: http://get.adobe.com/reader/otherversions/

   

 • Com podeu trobar partners per a crear un intercanvi juvenil?

  En aquesta base de dades les entitats podeu oferir projectes i trobar entitats que hi estiguin interessades. I a l’apartat d’ofertes de mobilitat del CRAJ anem penjant la demanada de diversos partners interessats en esdevenir partners de projectes europeus.

 • Som un grup d’amics, cal estar constituïts com a associació per participar en un intercanvi juvenil?
  No, en un Intercanvi juvenil podeu participar com a grup informal de joves, ja sigui com a organització o com a participants.
   
  És un grup de joves que no té personalitat jurídica legalment reconeguda però que compta amb un representant legal amb capacitat per actuar en nom del grup. En algunes accions d’Erasmus+, aquests grups de joves poden participar com a sol.licitants i participants, en les mateixes condicions que les entitats i organismes legalment constituïts.
   
 • Per a quants participants està definit?
  En un Intercanvi juvenil haurà d’haver-hi un mínim de 16 i un màxim de 60 participants en el seu conjunt (excloent al/s líder/s de grup), i que per cada grup que hi participa hi ha d’haver un mínim de 4 joves (al menys han de ser dos grups de dos països diferents).
   
  Per exemple: si quatre organitzacions d’Alemanya, Polònia, França i Espanya organitzen un Intercanvi juvenil, el còmput total de participants (excloent al/s líder/s de grup) ha d’estar comprès entre els 16 i els 60 . Cal tenir present que, per cada grup nacional (Alemanya, Polònia, França i Espanya) ha d’haver-hi un mínim de quatre participants.
   
 • Què és un intercanvi juvenil?
  Els intercanvis permeten a grups de joves de dos o més països conviure plegats en un dels països d’algun dels grups participants. Es porta a terme un programa de treball (amb tallers, exercicis, debats, activitats, etc.) que els mateixos grups heu dissenyat. Els intercanvis permeten desenvolupar competències, augmentar la sensibilització en relació a temes socials i conèixer nous països i cultures. Segons el nombre de països implicats, un intercanvi pot ser bilateral, trilateral o multilateral amb dos, tres o més partners.
   
  Els partners són associacions, centres de lleure, centres escolars, entitats amb les que tingueu un interès compartit per gestionar i experimentar un projecte concret, d’altres països.
   
  El més essencial d’entendre és que són les associacions les qui teniu la proposta i qui gestioneu el vostre projecte juntament amb els partners.
   
  Per a més informació consulteu les publicacions sobre Informació sobre Activitats Internacionals
 • Quina és l’edat mínima i màxima per a participar?

  Depenent de l’acció, les persones participants han de tenir edats compreses entre 13 i 30 anys o treballar amb joves en una organització juvenil (aleshores és igual l’edat) i ser residents legals en un dels països del programa o països associats. Els participants a projectes de mobilitat d’Erasmus + han d’haver complert l’edat mínima abans del començament del projecte.

  Per a més informació consulteu sobre Com elaborar un projecte d’intercanvi juvenil internacional

   

 • Qui pot participar en el programa Erasmus +?

  Les persones joves i treballadores juvenils són el principal grup destinatari d’aquest programa . No obstant això, aquest s’accedeix a través d’organitzacions i associacions juvenils. El tipus d’organització dependrà també de l’acció, de manera molt general, podran ser una ONG, una associació, un grup informal de joves, un organisme públic, etc.

  Per a més informació consulteu la publicació sobre Erasmus +

Sostenibilitat
 • Som conscients de en quin punt ens trobem? Què podem fer per millorar?

  Per treballar la sostenibilitat una eina imprescindible és l’autodiagnosi ambiental. L’autodiagnosi ambiental ens proposa fer un anàlisi de les nostres accions, els nostres consums, la nostra manera de funcionar per tal que puguem detectar aquelles coses que no fem bé i poder posar-nos objectius i indicador per millorar la nostra acció diària.

 • Com puc consumir i treballar de forma més sostenible?

  Per més informació podeu visitar les nostres pràctiques sostenibles i les fitxes temàtiques de sostenibilitat.

 • Com caminar cap a una entitat més sostenible?

  A través de les 6R: Reduir, Reciclar, Reutilitzar, Repensar, Redistribuir i Reestructurar.

  • Reduir el consum en la mesura que ens posem indicadors màxims sobre el nostre consum i siguem crítics amb nosaltres mateixes, i especialment reduir el consum en grans superfícies o grans cadenes de supermercats. En definitiva reduir els residus.

  • Reciclar: Fer un bon reciclatge en origen en tots els aspectes. És a dir, tenir cura de fer la correcta separació de residus al finalitzar qualsevol activitat o en el dia a dia, tot implicant als participants en la recollida vetllar per el correcte.

  • Reutilitzar al màxim tot allò que es pugui. A més, per cada necessitat mirar què tenim a la vora que pugui cobrir-la enlloc de tornar a comprar un material que potser quedarà obsolet. La majoria de materials tenen més d’un ús possible, reutilitzem-los!

  • Repensar els nostres hàbits i costums. Allò que “sempre s’ha fet així” potser es pot fer diferent i a més, podem ajudar a mantenir el nostre planeta viu i saludable. Això implica també repensar altres aspectes com per exemple, on tenim els diners, amb qui contractem la llum, etc.

  • Redistribuir: buscar la manera equitativa de satisfer les necessitats de tots els membres de la nostra entitat i del nostre entorn, així com d’aquelles entitats amb les qui treballem

  • Reestructurar: tenir i apostar pel debat sobre on posem el centre del sistema en el que vivim: la maximització dels beneficis o en el benestar de la gent?